ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V VBF018 Byggnadsfysik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-29 - 2008-06-11
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten ha:
grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»50 63%
Mycket bra»27 34%

Genomsnitt: 3.31

- mellan bra och dåligt» (Ganska dåligt)
- konstruktionsuppgiften gör att man får handskas med det själv och hitta problem att lösa.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
beräkna byggnadsfysikaliska problem tillämpade inom byggnadsrekniken.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»51 65%
Mycket bra»21 26%

Genomsnitt: 3.19

- samma som ovan» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
dimensionera och utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»43 54%
Mycket bra»32 40%

Genomsnitt: 3.35

- få exempel» (Ganska dåligt)
- Jag kan räkna på dessa saker men jag inser ju att verkligheten är mer komplicerad och oberäknerlig och om detta vet jag ingenting.» (Ganska bra)
- Mycket med hjälp av konstuktionsuppgiften» (Mycket bra)
- konstruktions uppgiften gav väldigt mycket » (Mycket bra)

4. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 26%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 32%

Genomsnitt: 2.75

- Målen följs med tydlig fokus i både föreläsningarna och med hem- och konstruktionsuppgifterna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»63 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Kursen kändes en aning för "tillämpad" ibland.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

69 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»26 37%
Ja, i hög grad»10 14%
Vet ej/har inte examinerats än»31 44%

Genomsnitt: 3.01

- De gamla tentorna fokuserar för mycket på begrepp och för lite på förståelse. Det lönar sig mer att kunna krångliga ord och lära sig innantill från boken än att förstå innehållet. Det är synd.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte att den här tentan var jättekonstig! Hade jättesvårt att förstå vad som ville fås fram pga alla antagnaden man var tvungen att komma på.» (Nej, inte alls)
- Tentan tycker jag inte var så bra, det var ju nästan bara teori, även i räkneuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Tycker att frågorna på tentan skulle innehållit frågor om byggnadsfysikaliska problem och ej om människan.» (I viss utsträckning)
- Även om det är samma saker som händer när vi människor svettas, så tyckte jag att den frågan » (I viss utsträckning)
- Svårt att tolka vissa frågor, vi får se om jag har förstått annars kommer jag och gnäller på granskningen ,)» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan var lite för diffus.» (I viss utsträckning)
- Uppgifterna på tentan kändes lite "luddiga" Man visste inte hur mycket man fick anta. Men så är det kanske i verkligheten också. » (I viss utsträckning)
- Problemfrågorna var svåra att ta till sig och förstå» (I viss utsträckning)
- frågan om "Isak" var lite onödig. Gjorde ej uppgiften då det kändes som man var tvungen att göra en massa antaganden som gjorde resultatet meningslöst. Känns ej heller som vi gått igenom: "Hans kropp strålar med 600W.." alltså att kroppen strålar ut någonstans.. » (I viss utsträckning)
- Tentan var inte som de räkneövningar och uppgifter som vi gått igenom med övningsledaren. Det är svårt att förbereda sig för tentan om den inte alls är lik tidigare räkneuppgifter. Teoridelen var bra uppbyggd. » (I viss utsträckning)
- Kul med så många "praktiska" frågor så man känner att man får använda kunskaperna i olika typer av sammanhang. Bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»14 17%
Ganska stor»39 49%
Mycket stor»19 24%

Genomsnitt: 2.88

- Skulle vara bra med mer förklaringar om hur man faktiskt använder sig av tillämpningar, så hade det varit lättare att hänga med på efterföljande räkneövning.» (Ganska stor)
- Den första delen var väldigt bra, och informationen var lätt att ta till sig och gav mig bra förståelse. Den andra delen var inte lika givande, och det var mkt som var bilder och exempel som finns i boken, inte så mycket kommenterade utöver det man kunde läsa själv i boken. Jag skulle hellre se att den andra delen av föreläsningarna var PBL, (utan räkningar, då man får det på räkneövningarna). Eventuellt att räkneövningarna hade mer problemförståelse för vad som behöver räknas ut, och inte så mkt uträkningar. » (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mest på de olika inlämningsuppgifterna och geom att räkna på ex-tentor.» (Ganska stor)
- Paulas föreläsningar var mycket bra, genomtänkta och strukturerade. NN föreläsningar var inte alls strukturerade och väldigt svåra att följa med i.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Paula har varit mycket tydlig. Bra föreläsare som håller sig till ämnet, svarar på frågor bra och förklarar alla formler (med enheter) tydligt. Bra! Även den sista föreläsaren (Olof?) var mycket tydlig, om än aningen mindre strukturerad.» (Mycket stor)

8. Genomfördes föreläsningarna i lagom tempo?

78 svarande

För långsamt»8 10%
Lagom»65 83%
För snabbt»5 6%

Genomsnitt: 1.96

- Ev. kunde mindre energi lagt på det som gicks igenom inledningsvis, för att kunna vara tydligare/långsammare på den lite svårare andra halvan av kursen.» (Lagom)
- Föreläsningarna som skulle ge stöd till konstruktionsuppgiften skulle ha varit tidigare i kursen» (Lagom)
- Kunde ha varit mer inför konstruktionsuppgiften i början» (Lagom)
- Men föreläsningarna som realterade till konstruktionsuppgiften började alldeles för sent!!!» (Lagom)
- Tycker att den information som behövdes för konstruktionsuppgiften kom sent. Borde komma tidigare i kursen.» (Lagom)
- Kunde kanske täcka lite mer material eller öka tempot ibland, men generellt bra.» (Lagom)
- Det var dock lite svårt ibland att föreläsningar kom så sent i förhållande till momenten i konstruktionsuppgiften.» (Lagom)
- Blev lite konstigt ordning i och med konstruktionsuppgiften. Saker som gicks igenom strax innnan inlämning skulle passat bättre två-tre veckor tidigare. » (Lagom)
- Teorin gick i rasande fart och jag fick inget sammanhang alls.» (För snabbt)

9. Ligger föreläsningarna på en lagom kunskapsnivå (t.ex. med hänsyn till tidigare kurser)?

78 svarande

För låg»3 3%
Lagom»74 94%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 1.97

- ibland saknar man koppling till verkligheten, lite info i stil med "hur ett hus vanligtvis är uppbyggdt" » (Lagom)

10. Är det någon annan byggnadsfysikalisk fråga som vi borde ta upp eller har du något tips på en gästföreläsning?

- För oss på AT är detaljutformning viktigt och bör integreras mellan denna kurs och Byggnad och klimat. »
- Nej»
- Gästföreläsningen från BBR gav inte så mkt. Det hade varit mer inspirerande med t.ex en föreläsning om passivhus.»
- Skulle vara roligt med en gästföreläsare som sysslade med lågenergihus. Finns ett passivhuscentrum i Alingsås»
- Nej, men föreläsningen om Boverkets Byggregler torde kunna slopas. »
- skippa bbr föreläsningen»
- Kanske skulle vara roligt om en konsult kom som verkligen håller på med byggnadsfysikaliska dimensioneringar.»
-
- Jag ville gärna se tex hur ett snitt i en vägg såg ut, istället för att bara läsa om det. Mera konkreta exempel. »
- Det vore roligt att få höra lite om alternativa byggnadsmaterial och om för- och nackdelar med dessa. Ex lin som isoleringsmaterial.»
- Ännu mer verkliga exempel.»
- Om det finns tid skulle det vara intressant om någon från ett "rikigt" företag kommer med lite mer praktiska lösningar på frågorna.»

11. Har du förslag på andra moment som kan förbättra inlärning?

- En ökad dialog och diskussion mellan lärare och elever, mer i seminarieform som hemuppgift två men med mer lärarstöd. Och som sagt för oss på AT en ökad dialog kring detaljkonstruktion. »
- Nej»
- Studiebesök skulle vara till stor nytta för många eftersom långt ifrån alla har besökt en byggarbetsplats och sett hur byggdelarna byggsupp. »
- Kursen har varit varierad, men kunde kanske ha haft en lab. »
- På räkneövningarna är det alltid brar om övningsledaren är lite tydligare med att förklara vad är det vi räknar ut nu, varför och hur ska jag tänka för att lösa uppgiften.»
- Räkneövningarna skulle ha varit tydligare med vad som söktes och framförallt skulle de ha varit RÄTT! I många av tentauppgifterna som räknats på tavlan har fel hittats i facitena och då har läraren också räknat fel för han följt facit.»
- Ulfs föreläsningar borde ligga mycket tidigare, så man har nytta av dom när man gör konstruktionuppgiften. Det skulle underlätta betydligt.»
- Att talen på ex-tentorna och räkneövningarna är korrekt räknade. Viktigt att inte hoppa över några steg (som kanske anses lätta) då beräkningarna är långa å svåra.»
-
- som sagts ovan: Mer förståelse för problemen, vad det är man ska räkna ut, och vad det är för sorts problem. Jag gjorde alla H, M och A uppgifter i boken,räknade alla gamla tentor som fanns att räkna, och jag var på alla förläsningar och räkneövningar, men fick ändå inte riktigt kläm på problemen och vad för ekvationer som skulle användas när eller exakt vilka faktorer som skulle påverka och därför ingå i lösningarna av uppgifterna. »
- Jag tycker att vi borde ha gjort studiebesök eller haft någon typ av lab!»
- Mer räkna själv under handledning, och mindre räkna på tavlan och "skriv av". »
- kanske besök ute på en byggarbetsplats.»
- Eftersom vi på V inte läst något alls om hus vet vi inte hur en väggs er ut överhuvudtaget. Det skulle vara bra att se i verkligheten, förslagsvis genom ett studiebesök vid en byggplats.»

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»4 5%
Liten»26 32%
Stor»39 49%
Mycket stor»10 12%

Genomsnitt: 2.69

- Det skulle underlätta om man hade räknestuga efter övningarna. Man lär sig bättre då.» (Liten)
- För högt tempo i början, om man väl förstår de lite lättare uppgifterna i början av kursen bra. Då är inte det särskilt svårt att hänga med på de svårare talen. Innan uppgiften börjar räknas, så skulle det underlätta om man fick veta vad som söks i uppgiften, samt vilken indata som finns.» (Liten)
- Räkneövningarna gick för fort och mycket togs för givet att vi kunde, vilket vi inte gjorde.» (Liten)
- Skulle vara bra om de mest grundläggande momenten/begreppen förklarades mer i början, så hade man kunnat hänga med mer under övningarna.» (Liten)
- Det går för fort fram, försök att strukturera så att man vet vad som är givet, vad som är sökt och resonera gärna lite hu man ska tänka för att angripa problemställningen. Det svåra är inte att sätta in siffror i givna formler utan att förstå hur formeln kan användas och vilka antaganden den är byggd på.» (Liten)
- Räkneövningarna var väldigt sega och det var svårt att hålla koncentrationen uppe. Inget fel på övningsledaren men, det hade nog varit bättre om man fått sitta och räkna själv med möjligheten att ställa frågor.» (Liten)
- Jag tyckte det kunde vara snårt att hänga med. Man visste inte vad som han hade räknat lr fått i uppgiften.» (Liten)
- Bra med OH på de uppgifter som inte finns i boken.» (Stor)
- Jag tyckte att uppgifterna var väldigt svåra. Kunde aldrig klara av en hel uppgift själv i boken, utan lärde mig det på övningarna istället.» (Stor)
- Bra men hade kunnat varit mer tentaförberedande» (Mycket stor)

13. Har uppgifterna som gåtts igenom på räkneövningarna rätt svårighetsgrad?

76 svarande

För låg»1 1%
Lagom»63 82%
För hög»12 15%

Genomsnitt: 2.14

- Det skulle vara bra med fler övningstillfällen.» (Lagom)
- Vissa är barnsligt enkla och vissa kan man inte ens förstå första meningen på.» (Lagom)
- Kunde prova på lite klurigare uppgifter på vissa övningar, men samtidigt är det viktigt att börja med lite lättare för att vara säker på att alla hänger med.» (Lagom)
- De har varit lite enahanda» (Lagom)
- Ibland lite svåra.» (Lagom)
- Bra att blanda svåra och lätta uppgifter.» (Lagom)
- Kan vara bra med ett par lätta för självförtroendet också.» (För hög)
- Uppgifterna var ofta för långa och omfattande.» (För hög)
- Man fick inte veta hur man skulle angripa en uppgift, hur man skulle tänka för att förstå att man skulle använda vissa formler osv» (För hög)
- De första fem uppgifterna var bra. Men sedan tyckte jag att det var svårt och man fick inget grepp om det. Jag visste inte riktigt vad man skulle kunna.» (För hög)

14. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»3 3%
Stor»30 37%
Mycket stor»46 58%

Genomsnitt: 3.54

- Med lutning mot stor.» (Liten)
- Rolig och lärorik uppgift som låg bra till i läsperioden.» (Stor)
- Bra handledning & bra uppgift. Ev. inte optimal beskrivning av uppgiften i PMet, men annars bra.» (Stor)
- Svårt att arbeta med konstruktionsuppgiften då man inte hade några förkunskaper. En massa antaganden är inte lätt att göra när man inte har en aning om dom.» (Stor)
- Men det kändes som ett väldigt stort moment i kursen, och den var väldigt krävande, jag tycker antingen att den skulle ge fler poäng till tentan eller bara vara ett obligatoriskt moment och därför inte ge nga extra poäng.» (Stor)
- Lagom nivå på denna.. Kunde dock ha varit lite tydligare riktlinjer.» (Mycket stor)
- Det var mycket svårt att sätta igång med konstruktionsuppgiften eftersom när vi skulle konstruera huset inte hade fått någon teoretisk föreläsning.» (Mycket stor)
- Bra uppgift! » (Mycket stor)
- hade gärna fått lite mer av de där förläsningarna om hur de olika konstruktionsdelarna kan se ut och hur man ska räkna på det lite tidigare. fick lägga ner väldigt mycket tid på att själv läsa sig till allt för att förstå om man inte ville vara ute i sista stund med att göra konstruktionsuppgiften.» (Mycket stor)
- Det kändes som man fick utnyttja det man lärde sig på föreläsningarna» (Mycket stor)
- Mycket bra att göra denna uppgift.» (Mycket stor)
- Bra uppgift. Känns mycket "praktiskt tillämpbar" samtidigt som man får träna på många av de viktiga momenten i klimatskal beräkningar och val. Hade varit bättre om man fick mer kritik på rapporten så att betygsskalan kunde varit lite större och därför inkluderat fler poäng till tentan. » (Mycket stor)
- Väldigt bra med inlämningsuppgifter av den omfattningen. Lagom svårighetsgrad och fler gör den på ett bättre sätt när det finns bonuspoäng att tjäna. » (Mycket stor)
- Jättebra uppgift! rolig och verklighetsbaserad, väldigt lärorik!» (Mycket stor)
- Mycket bra moment som gjort att jag lärde mig under kursen. » (Mycket stor)
- Väldigt bra uppgift som gav mig mycket kunskap. Däremot tog den vesäntligt mycket mer tid än som var angivet. Jag tror att högskolepoäng skulle göra att fler gjorde uppgiften mer noggrannt och därmed lärde sig mer.» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har jourtiden varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»16 20%
Liten»34 43%
Stor»20 25%
Mycket stor»9 11%

Genomsnitt: 2.27

- inte använt. borde ligga samlade i slutet av terminen under tenta-perioden» (Mycket liten)
- jag har inte varit på någon så jag kan inte uttala mig om saken.» (Mycket liten)
- Jag har inte utnyttjat den i så stor utsträckning, men den har varit bra.» (Liten)
- Bra att det finns, men svårt att få konkreta svar emellanåt.» (Liten)
- Har inte använt den. Men konceptet är bra.» (Liten)
- Kan vara lite malplacerad, då man inte har all kunskap för uppgiften i början är det svårt att börja fila på lösningar direkt vilket leder till att man har mer nytta av mer jour i skutet än i början.» (Liten)
- Men var dock lätt att få hjälp om man ville.» (Liten)
- Det var bra att kunna fråga, vi gick bara dit en gång.» (Liten)
- utnyttjade aldrig nån jourtid» (Liten)
- Bra att stämma av men ibland fick man ett svar på sin fråga och vid själva inlämningen och redovisningen ett annat.» (Liten)
- Men de gånger jag var och bad om hjälp fick jag den hjälp jag behövde.» (Liten)
- alla har varit hjälpsamma» (Stor)
- Mycket bra!!» (Mycket stor)
- Bra att veta att det är okej att ställa frågor» (Mycket stor)
- Det är alltid skönt att kunna fråga någon.» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»44 56%
Mycket stor»26 33%

Genomsnitt: 3.23

- Det är dock mycket underligt att ha två böcker, skrivna vid samma institution på olika språk. Känns totalt okoordinerat och blir dyrt för oss studenter. Dessutom var båda böckerna fulla med fakta- och stavfel, pinsamt och oacceptabelt!» (Ganska stor)
- Dock har jag knappast använt den engelska boken. Endast för uppgifterna. Men jag tycker att uppgifterna i BPh har fel svårighetsnivå. Antingen är de väldigt lätta eller väldigt svåra. Jag har mest räknat på gamla tentor eller beräkningarna för hemuppgifterna samt konstruktionsuppgiften. Den svenska boken, TB, har varit jättebra.» (Ganska stor)
- Speciellt under konstruktionsuppgiften.» (Ganska stor)
- Jag tycker att kurslitteraturen skulle introduceras bättre i kursen. Det var inte förrän man gjorde övningstentorna som man förstod att man var tvungen att läsa boken.» (Ganska stor)
- kändes onödigt att behöva köpa 2 böcker (även om föreläsningarna och uppgifterna följde boken väl) finns böcker med all denna information i ett» (Ganska stor)
- Lite rörigt register, sen var det mycket felaktigheter i räkningsuppgifter etc.» (Ganska stor)
- Främst den svenska boken, inte den engelska. Den engelska har jag knappt använd alls.» (Ganska stor)
- Building Physics kändes en aning överflödig. Den anvädes bara till vissa moment. » (Ganska stor)
- Tycker att det är dåligt att det krävs två böcker. 1000 kr i ett ämne för en läsperod är för mycket. Ni får bestämma er för en bok! Varför inte kombinera det mer med boken till Byggnadsmaterial, kurserna har många liknande delar.» (Mycket stor)
- Böckerna kompletterar varandra väl!» (Mycket stor)
- Jag har inte använt mig av den engelska boken alls förutom uppgifterna.» (Mycket stor)
- Kursen innan (byggnadsmaterial) och den svenska tillämpad bygg... är bra teori och den engelska är bra för formler. Starkt jobbat.» (Mycket stor)
- Lite förvirrande med två böcker. Bättre hänsvisning till böckerna i kurs-PM vad gäller vad man ska räkna och vad som behandlats.» (Mycket stor)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»36 46%
Mycket bra»37 48%

Genomsnitt: 3.42

- felaktiga lösningar på övningstentorna, mycket tidskrävande» (Ganska dåligt)
- Grupperna man tillhörde för bl.a. granskning var otydliga.» (Ganska bra)
- Inga klagomål, det flöt på bra. » (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»60 76%
Hög»14 17%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.2

- Sista veckorna har ingen ny kunskap lärts ut. Positivt på så sätt att man då hinner med det man kommit efter, men känns samtidigt ganska onödigt att inte utnyttja tiden bättre.» (Låg)
- Har dock varit mycket i lp4 med 3 kurser samtiigt för AT. » (Lagom)
- Det kändes som om det var mycket när hemuppgift 2 skulle lämnas in» (Lagom)
- föreläsningar som tillhörde konstruktionsuppgiften kom för sent vilket gjorde att även om man hade möjlighet att börja på den direkt var det svårt.» (Lagom)
- En svår kurs...men intressant!» (Hög)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»27 34%
Mycket bra»42 53%
Har ej sökt hjälp»5 6%

Genomsnitt: 3.59

- Jourtider fanns, men räknestugor hade uppskattats!» (Ganska dåliga)
- Jourtiden avsatt för konstruktionsuppgiften var bra, men jag saknade dock räknestugor eller avsatt jourtid för övriga frågor i kursen.» (Ganska dåliga)
- Räknestugor efterfrågas!» (Ganska dåliga)
- Bra med jourtider!» (Ganska bra)
- Vi kände aldrig att vi störde när vi kom upp och ställde frågor. Trevligt och kunnigt bemötande!» (Mycket bra)
- Har fått väldigt bra hjälp från erik och per. De var duktiga!» (Mycket bra)
- Jourtiden var bra!» (Mycket bra)
- fanns alltid möjlighet att fråga någon + alla var väldigt trevliga» (Mycket bra)
- Lätt att få feedback och ställa frågor.» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 21%
Mycket bra»60 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Bra, men AT var 3 pers/konstruktionsuppg och det kan bli att 2 gör uppgiften och en bara glider med.. Men det funkade ganska bra för oss.» (Mycket bra)
- Roligt med grupparbete i K-uppgiften.» (Mycket bra)

21. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»46 58%
Hög»21 26%
För hög»7 8%

Genomsnitt: 3.39

- vet inte, för mig har den varit otroligt hög, men det är av andra orsaker.» (?)
- Statistiken är en kurs som är mycket lätt om man vet vad som ska göras, bara formler precis som i denna kurs. Dock är det mycket som ska läsas. Bra tempo när sommaren närmar sig och man börjar bli trött på pluggandet.» (Låg)
- Inte den jobbigaste perioden, men inte heller lika låg som den förra...» (Lagom)
- Precis som alltid, en smula för hög!» (Hög)
- Bla pga av att jag försökte läsa tre kurser.» (Hög)


Önskade åtgärder

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften och föreläsningar»
- Jag är mkt nöjd med föreläsarna och räkneövningledaren. Kanonjobb!»
- Konstruktionsuppgiften, »
- Konstruktionsuppgiften, det är nyttigt med verklighetsförankring. »
- Konstruktionsuppgiften och jourtiderna!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften. Föreläsningarnas upplägg och att räkneövningarna följer dessa.»
- Konstruktions-uppgiften»
- Konstruktionsuppgiften och de tydliga föreläsningarna.»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Det var skönt att inte ha några föreläsningar i sista veckan. Detta har gjort att jag har kunnat plugga mer till tentan och därigonom fått ett större kunskap.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Föreläsarna, ni var jättebra.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Övningarna. Föreläsningarnas innehåll.»
- konstruktionsuppgiften, de utmärkta övningsledarna!»
- Paula och hennes föreläsningar!»
- jag tycker konstruktionsuppgiften var ett bra och roligt sätt att lära sig mycket. »
- Konstruktionsuppgiften! Man lärde sig mycket på den.»
- Föreläsningarna och räkneövningarna. Riktigt bra!»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Lagom omfattande konstuppgift.»
- Kul med engagerade och kunniga föreläsare och övningsledare, alla har varit väldigt trevliga.»
- konstruktionsuppgiften var kul och mycket lärorik»
- konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften. Föreläsaren vi hade i början och större delen utav kursen var VÄLDIGT bra och pedagogisk! »
- Konstruktionsuppgiften!»
- Konstruktionsuppgiften!»
- friheten i konstruktionuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften. »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre sammarbete mellan kursen Byggnad och Klimat och Byggnadsfysik. Bättre dialog mellan lärarna inom dessa kurser. Tillexempel borde det framgått tidigt att vi skulle rita och utföra konstruktionsuppgiften på ett passivhus. »
- Förbättra eller tabort Boverkets gästföreläsning»
- Möjligen skulle en annan gästföreläsare tillföra kursen mer.»
- Mindre teori och mer av den praktiska delen i kursen. »
- Antalet lärare gör kursen rörig, osammanhängande och ineffektiv. Att ha två kursböcker med en hel del fakta- och stavfel är förkastligt. Byt till någon som ensam täcker hela kursen.»
- Jag tycker ni ska börja med föreläsningarna om hur man konstruerar klimatskalet lite tidigare i kursen nu kommer de först bara drygt en vecka innan inlämningen av konstruktionsuppgiften, vilket är för sent för då får man ingen nytta av dem till när man ska göra uppgiften och då kvittar de så då kan man lika gärna skita i att ha dem överhuvudtaget.»
- Jag skulle gärna lära mig mer om hur man gör en detaljritning. Skulle kunna vara en möjlig inlämningsuppgift. Sedan skulle allas detaljer kunna jämföras och diskuteras i grupp. Som det var nu så valde man bara de detaljer som fanns i boken till inlämningsuppgiften och reflekterade kanske inte jättemycket över hur det funkade med bärning, köldbryggor o.s.v. »
- Föreläsningarna om konstruktionsuppgiften måste komma tidigare. Nu var den sista föreläsningen tre dagar innan uppgiften skulle lämnas in.»
- Inte använda samma hemuppgifter som tidigare år, då de lösningarna ligger ute på det årets kurshemsida.»
- På något sätt ordna så att menm som student har kunskap nog att börja med uppgiften tidigare.»
- Övningstentor med rätta svar!»
- Facit till tentorna på snv har innehållt så många fel att man blir mörkrädd. Räkneövningarna måste bli tydligare och kanske inte räkna så stora uppgifter hela tiden utan varva med lite mindre och lättare uppgifter. »
- rätt info till ATstudenter ang konstruktioneuppgiften. i tid. »
- Föreläsningarna borde komma i lite annan ordning. Skulle varit bra att få några exempel på hur exempelvis en vägg är uppbyggd lite tidigare än en vecka innan konstruktionsuppgiften skulle vara inne... som det blev nu så lönade det sig att vänta in i det sista med att börja på uppgiften..»
- De teoretiska och praktiska föreläsningarna borde vara varvade istället för att ligga efter varandra.»
- Ulfs föreläsningar bör tidigareläggas.»
- Ordningen på de olika delarna i kursen, så man får mer stöd till konstruktionsuppgiften tidigare i kursen.»
- Uppgifterna, lägg dom på lagom nivå.»
- Boverkets föreläsning gav inget»
- Tycker inte att vissa delar av tentan kändes relevant, känndes som båda delarna bestod av teorifrågor. Föreläsningarna som hade med konstruktionsuppgiften kunde kommit tidigare under kursen.»
- Införa räknestugor eller jourtid för övriga frågor.»
- Tentan!!! Uppgifterna var inget jag hade räknat på tidigare.»
- lite mer föreläsningar om själva konstruktionsuppgiften och olika lösningar och förslag till konstruktion.»
- Hemuppgift 2 uppgiften kändes diffus man viste inte vad man skulle svara:) Den tog upp för mycket tid.»
- Vore trevligt med en föreläsning om alternativa byggnadsmaterial. Blir bara betong, trä, mineralull och cellplast annars... Det är ju naturligtvis dom som är vanligast och därmed också de material fokus skall ligga på men det vore kul att höra om något annat också.»
- Mera jour i slutet och mindre repetition av sådant som vi gick igenom i byggnadsmaterialkursen.»
- Lite mer "typtenta".»
- även om kursen följde de 2 böckerna väldigt väl kändes de lite onödigt att behöva köpa 2 böcker, speciellt när inte mkt av andra halvan av den engelska nämndes.»
- Mer räknestugor, lite mindre räkneövningar (men ta inte bort dom helt!).»
- tydligare vad som ska ingå i konstruktionsuppgiftens rapport del, väldigt flummigt skrivit och lätt att feltolka.»
- Hemuppgifterna var lite svåra att se syftet med. Är ett bra moment men kanske borde tänkas igenom lite mer.»
- Mer verkliga exempel, bilder och gästföreläsare.»


Övriga kommentarer

24. Övriga kommentarer

- Fel i facit på gamla tentor, vilket är mycket tidskrävande.»
- Intressant och relevant kurs.»
- Lösningarna till de gamla tentorna har innehöll många räknefel!!»
- Det var lite svårt att komma igång i tid med konstruktionsuppgiften tycker jag. De sista föreläsningarna vi hade med Ulf borde kommit tidigare. Nu blev det så att man kände sig stressad att komma igång med uppgiften och fick chansa sig fram och sedan ändra saker allt eftersom. Annars var konstruktionsuppgiften mycket bra!»
- Mycket fel i övningstentorna. Svårt att hitta i kursboken Tillämpad Byggnadsfysik.»
- Trevlig sommar!»
- Tentan: Teoridelen var bra. Uppgifterna på beräkningsdelen innehöll för lite indata. Det var många gånger man fick ansätta egna värden vilket var en stor osäkerhetsfaktor.»
- Kul, intressant och välplanerad kurs!»
- Gött mos!»
- Paula mycket bra föreläsare. Alla trevliga och bra arbetsuppgifter. Är väldigt nöjd med kursen!»
- Rolig kurs!»
- Rolig, lärorik och verklighetsbaserad kurs! Mycket bra!»
- Konstruktionsuppgiften var bra men instruktionerna bör genomarbetas mer. Det var svårt att urskilja vad som egentligen skulle vara med i slutinlämningen. En tydligare checklista skulle vara bra.»


Kursutvärderingssystem från