ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V BMTX01 Kandidatarbete inom Bygg och miljöteknik samt ENMX02 Kandidatarbete inom Energi- och miljö

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-27 - 2008-06-09
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»44 57%
Mycket bra»30 39%

Genomsnitt: 3.36

- Rapportskrivandet har definitivt förbättrats, men i övrigt känns det inte som om kursen har gett så mycket ny kunskap.» (Ganska dåligt)
- Svårt då inga riktiga mål egentligen har satts!» (Ganska bra)
- Tror jag, har inte använt mig av kursmål en enda gång under kursens lopp men känner att jag utökat min kunskapsbas» (Ganska bra)
- Jag har fortfarande inte förstått vad generiska färdigheter är. Hoppas på att någon kan förklara det för mig. Eller helt enkelt slopa detta högtravande ord som ingen kan hantera korrekt.» (Ganska bra)
- Vi har arbetat analytiskt med samma metoder som en examinerad ingenjör skulle kunna tänka sig att använda, även om vi stannade ett par steg tidigare i problemgången än vad vi hade gjort om det var en masteruppsats.» (Mycket bra)
- Mitt perspektiv har vidgats betydligt. I och med kandidatarbetet har jag funnit en problemtyp som jag tycker är intressant och samtidigt funnit motivation till att engagera mig i masterprogrammets kursutbud.» (Mycket bra)
- Jag har verkligen tyckt att ämnet varit intressant och då lär man sig automatiskt!» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»45 59%
Mycket bra»29 38%

Genomsnitt: 3.35

- Behöver träna mycket mer» (Ganska bra)
- Vi har ju lärt oss LaTeX och självständigt arbete :)» (Mycket bra)
- Vi har gjort kontinuerliga besöka med vår handledare och det har fungerat mkt bra.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
dokumentera projektets genomförande genom journalföring.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

75 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»18 24%
Ganska bra»44 58%
Mycket bra»10 13%

Genomsnitt: 2.81

- Har inte fått några krav på journalföring, och ett allmänt ointresse hos handledaren» (Ganska dåligt)
- Finner inget mervärde i att en journalföring genomförs» (Ganska dåligt)
- Känns onödigt då resultatet är det viktigaste.» (Ganska bra)
- Vår handledare ville inte ha någon projektdagbok utan eftersom vi hade möte ca. 1 gång per vecka ansåg vi att detta räckte som journalföring.» (Ganska bra)
- Dagboken känns ibland överflödig, kanske ska man betona mer hur dagboken kan användas i studier. Jag har använt ett block där jag samlat ideer och skisser under arbetets gång och som jag kan följa bak i tiden, innehållet har ingen skönliterär karaktär men ett intressant innehåll. Kanske ska man betona att det är också en slags dagbok.» (Ganska bra)
- Har inte varit några direkta instruktioner för hur detta ska gå till. Dessutom har inte handledaren varit intresserad av att ta del av journalföringen, utan sagt att vi får göra det för vår egen skull.» (Ganska bra)
- 22 sidor rappakalja om vad som försigåtts ... stackars handledare :)» (Mycket bra)
- Det är ingen som kontrollerat detta, men jag tror att jag har gjort det bra.» (Mycket bra)
- Ser dock inte vitsen med det eftersom handledaren inte bryr sig om att titta på det. Hur vi ska kunna få individuella betyg är en gåta för mig.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»45 61%
Mycket bra»26 35%

Genomsnitt: 3.32

- inte utförts än» (?)
- Fackspråks språk diskussioner med annan grupp var inte bra. De måste acceptera engelska arbeten. Opponeringen mot annan grupps slutrapport i slutet är bra.» (Ganska bra)
- Vet ej, har inte gjort det ännu» (Ganska bra)
- Detta utgör dock en väldigt liten del av kandidatarbetet rent tidsmässigt.» (Ganska bra)
- Har inte gjorts än, oppositionen är nästa vecka. Då kommer detta att vara uppfyllt.» (Mycket bra)
- Kontinuerlig opponering under arbetets gång.» (Mycket bra)
- Vi har arbetat kontinuerligt med våra opponenter under arbetets gång för att utbyta åsikter och erfarenheter.» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 22%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»40 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 18%

Genomsnitt: 2.67

- Känns som om vi sätter målen själva i den här kursen» (Jag har inte sett/läst målen)
- De övergripande målen är väldigt välformulerade, men för just vår kurs (brobyggnad) har målen varit lite vaga.» (Målen är svåra att förstå)
- Det skulle vara bra med föreläsningar om ämnet som tex. handledaren kan hålla.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är inget kurs-Pm vi talar om. Det är viktigt att handledaren kommunicerar ut under arbetsprocessen och i synnerhet i början vad som skall (förväntas att) göras.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men det vore bra om handledaren var så gott insatt i kursmålen att han/hon kan diskutera nyttan och motivera sina elever» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»58 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Hade varit kul att fortsätta 10p till och slå ut vågorna! Har lagt ~400 h och det förväntade jag mig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det hade varit roligt att gå en översiktlig kurs inom brobyggnad för att kunna projektera en bro med anknytning till verkligheten.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 25%
Ja, i hög grad»14 21%
Vet ej/har inte examinerats än»34 53%

Genomsnitt: 3.28

- vet ej, förstår inte frågan» (?)
- Läs fråga 5» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte examinerats än... :)» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tycker att gruppen bör få samma betyg eftersom handledaren inte bryr sig om tidsloggen och dagboken. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»9 11%
Ganska liten»22 28%
Ganska stor»25 32%
Mycket stor»20 26%

Genomsnitt: 2.73

- En handledares minsta krav bör vara att denna finns tillgänglig åtminstone via mail... Vår grupp har haft en näst intill obefintlig handledning. Använd inte handledare som inte har tid för studenterna. Då är det bättre att utnyttja studenter i årskurs 5 och ge dem betalt för det istället...» (Mycket liten)
- Handledaren, liten. Externa konsulter, mycket stor.» (Mycket liten)
- Handledaren borde ha varit mer engagerade och uppmuntra eleverna att anstänga sig lite extra istället för att följa minsta motståndets lag. SKÄRPNING NN!» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Handledaren har inte varit till någon stor hjälp, däremot så finns det andra på samma institution som är till mycket god hjälp.» (Ganska liten)
- Bra med kontinuerliga möten men handledaren har bara sagt att allt var bra istället för att ge konstruktiv kritik, vilket hade varit uppskattat.» (Ganska stor)
- Hade inte gått utan handledaren, vi har inte berört denna delen av fysiken och matematiken särskilt ingående innan.» (Mycket stor)
- Tät kontakt och alltid svarat på frågor via mail.» (Mycket stor)
- Kontinuerliga möten med handledare som har varit konstruktiva och inspirerande.» (Mycket stor)
- SKulle dock ha varit bra med ytterliagre handledningstillfällen» (Mycket stor)
- Jag upplever att det har varit stor variation på engagemanget från handledarens sida. I min grupp har vi dock haft tur och haft en handledare somtagit sig tid och engageragerat sig i vårt arbete.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har Fackspråks inslag varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»34 44%
Ganska stor»28 36%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 2.42

- Fackspråk är inget bra. Ann-Marie var dock jättebra.» (Mycket liten)
- Känns ganska onödigt att traska upp dit för ingenting...» (Mycket liten)
- Kunde det mesta sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav väldigt lite. Handledningsmötena var dock mycket bra.» (Ganska liten)
- har inte haft så stor nytta av deras föreläsningar. handledningenstillfällena gav mycket tankar och nya iderer om upplägget på rapporten.» (Ganska liten)
- Vi har ju inte träffat dem så jättemycket men jag tycker det räckte med de tre handledningstillfällena vi kunde gå på, där tyckte att man fick mycket hjälp och man kunde själv bestämma vad man ville fråga om och få hjälp med.» (Ganska liten)
- Sista mötet där vi gick igenom texten var bra.» (Ganska stor)
- Grupphandledniungen med Magnus G har varit lysande. Tyvärr har föreläsningarna varit på en alldeles för låg nivå och orelevanta.» (Ganska stor)
- Dock DÅLIGT att det inte fanns tid till alla att få ett sista handledningsmöte!!! Borde finnas tider så att det räcker till alla!» (Ganska stor)
- Den text som finns att tillgå är inte strukturerad!» (Ganska stor)
- Vi träffade väldigt bra personer som gav bra tips» (Ganska stor)
- Deras kommentarer är ovärderliga, eftersom de ser på ens arbete med andra ögon än en själv.» (Mycket stor)
- De har gjort ett grymt bra arbete! Vi har på två personliga möten fått riktig handledning. Efter båda möten har vi i gruppen alla känt oss motiverade och upprymda! Stort tack till dem! Även lektionerna har varit givande, men då de riktar sig till samtliga sektioner på Chalmers har det inte alltid varit applicerbart på just vår undersökning.» (Mycket stor)
- Handledningstillfällena var mycket bra!» (Mycket stor)
- Om man är intresserad av det de berättar och är motiverad att sätta informationen i kandidatarbetets sammanhang det vils säga.» (Mycket stor)
- De är till stor hjälp, och positivt är att man själv får styraoch får hjälp med det man har problem.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

74 svarande

Mycket dåligt»14 18%
Ganska dåligt»17 22%
Ganska bra»27 36%
Mycket bra»16 21%

Genomsnitt: 2.6

- Har inte använt webbsidan» (?)
- Skulle man göra ett eget valt kandidatarbete var processen klart omständig och byråkratisk...» (Mycket dåligt)
- Kursadministrationen har ignorerat de projekt som inte har gått på Bygg- och Miljöteknik. Vi har t.ex inte fått tillgång till informationen på kurshemsidan, trots att vi upprepade gånger har bett om det. Vi har inte heller fått ta del av de mail som skickats ut till dem som gjort sina arbeten på BoM.» (Mycket dåligt)
- Den info som låg på studieportalen gällde ju tydligen inte, att man skulle skicka in sin opposition till handledarna. Vår ena examinator har vi aldrig sett röken av.» (Mycket dåligt)
- Har varit väldigt mycket förvirring vad det gäller redovisning och opponering. Handledarna har varit ganska dåligt informerade och olika handledare verkar ha gått efter olika riktlinjer. Det borde ju inte vara så svårt för er att gå ut med samma information till alla handledare och sen se till så att alla studenter får ta del av samma information. Det här tycker jag har skötts väldigt dåligt särskilt med tanke på att det är andra året med kandidatarbeten så barnsjukdomarna borde ha varit åtgärdade.» (Mycket dåligt)
- Knappt ingen information efter första veckan. Bra om mer info om vad som ska lämnas in och tid för redovisning.» (Ganska dåligt)
- Inget material har delats ut via kurshemsidan till oss.» (Ganska dåligt)
- Kom igång 3veckor senare än alla andra grupper..» (Ganska dåligt)
- Det har varit lite splittrat. T.ex. att fackspråk- och kandidat-sidan är olika, vi som skrivit på ekonomi och byggande har egentligen inte haft någon information att hämta på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsida? Kanske kunde vara bra att varje institution har en hemsida för sina kurser där krav etc läggs upp!» (Ganska bra)
- Vet ej, eftersom vi inte behövt använda oss utav den då vi skrev arbetet» (Ganska bra)
- Fackspråk OK övriga vet ej» (Ganska bra)
- Fantastiskt bra vi fick material efterhand som det behövdes från handledaren.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

75 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»52 69%
Hög»19 25%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.32

- Givetvis högre mot slutet, men det var ganska väntat.» (Lagom)
- det som är svårt är att jag har haft grupparbeten i andra kurser samtidigt vilket tar mycket tid.» (Lagom)
- Vi hade samma engagemang inom gruppen och fördelade arbetsbelastningen mellan oss på ett bra sätt.» (Lagom)
- man väljer ju sin egen ambitionsnivå och disponering av arbetets kvantitet.» (Lagom)
- Hoppade av sidokursen under senare delen av våren av ren panik för att inte arbetet skulle bli klart :( Å andra sidan var kandidatarbetet jätteroligt och intressant på alla sätt mellan den kursen var tämligen kass..» (Hög)
- Blir vad man gör det till.» (Hög)
- Det ska vara motiverande att studera!» (Hög)

12. Var arbetsbelastningen jämt fördelad över läsperioderna?

76 svarande

Ja»41 53%
Nej»35 46%

Genomsnitt: 1.46

- Man gör alltid mycket i slutet. mycket pill för att få ihop rapporten» (Ja)
- Vi fick en viss peak i slutet på grund av att vi kom in i slutskrivandet/korrektur sent.» (Ja)
- Beror av planeringen.» (Ja)
- Vi har planerat in 25 h i veckan så det har varit jämnt fördelat. Bra att det poängterades i starten att detta är viktigt, vi studenter behöver ibland en spark i baken! » (Ja)
- Eftersom vi båda som skrev kandidatarbetet hade mindre att göra i lp3 så valde vi att lägga ner mycket tid då vilket underlättade mycket i lp4.» (Ja)
- man bestämmer ju själv hur man vill dela upp arbetsbelastningen.» (Ja)
- Man väljer ju själv när man vill jobba.» (Ja)
- Dock gick mycket tid till "spillo" första tiden då man var förvirrad och inte riktigt visste vad man skulle göra, men det hör väl kanske till när man skriver ett arbete.» (Ja)
- Omöjligt att inte få mkt att göra inför slutinlämning.» (Nej)
- Vi fick tag på vår handledare först efter en vecka och fick först ytterligare veckor senare vår kandidatuppgift!» (Nej)
- I princip allt i lp4.» (Nej)
- För låg under period 1, vilket ledde till att belastningen blev desto större i period 2. Brobyggnad» (Nej)
- Den var MYCKET större under senare delen av terminen. Det var svårt att göra så mycket den första tiden pga att vi inte fick veta hur vi skulle räkna osv.» (Nej)
- låg i början och hög i slutet » (Nej)
- Berodde inte på kursen utan på hur vi valde att arbeta. » (Nej)
- vi får skylla oss själva...» (Nej)
- Den var väldigt låg i början. Vi hade inte någon genomgång för hur vi skulle beräkna lastfallen (alltså det grundläggande inför broprojekteringen) förrän i början av lp 4. Därefter blev det så mycket mer att göra. Arbetsbelastningen har varit alltför ojämn.» (Nej)
- Vi fick lära oss de beräkningarvi skulel utvärdera för sent» (Nej)
- På grund av att vi inte kunde börja räkna förrän handledaren hade gått igenom det vi behövde. Den föreläsningen låg i lv1 i lp2. därför blev det en väldigt stor arbetsbelastning under lp2, särskilt när man läser strukturmekanik samtidigt.» (Nej)
- Beror dock på bristande egen planering» (Nej)
- Man skulle ha börjat räkna innan påsk, kanske mest ens eget fel.» (Nej)
- rapport skrivning blir alltid mer intensiv i slutfasen.» (Nej)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»14 18%
Ganska bra»25 32%
Mycket bra»33 43%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.19

- Se punkt om handledning...» (Mycket dåliga)
- Fanns möjlighet, men handledaren gav annat svar än de externa konsulterna. » (Ganska dåliga)
- Man fick i hög grad gå upp till handledare å aktivt söka hjälp. Men en självständig "kurs" ,. så ingen fara» (Ganska bra)
- Har mestadels skett via mail.» (Ganska bra)
- Handledaren har (när han väl varit närvarande) varit väldigt hjälpsam men han har varit bortrest mycket.» (Ganska bra)
- Behöver mer samtal, gruppvis och individuellt med handledaren.» (Ganska bra)
- Det går ju att ställa frågor till handledaren men frågan är vad man får för svar. Tacka vet jag Rasmus Rempling!!» (Ganska bra)
- Fantastiskt! Alltid lika trevligt på Teknisk Akustik. Vår handledare var superb, t.ex. genom att han tog sig tid och besvarade även de mest orelevanta och "lågnivå" frågorna.» (Mycket bra)
- Alltid någon som varit där och kunnat svara.» (Mycket bra)
- Väldigt bra, för handledaren tog alltid emot om man hade frågor att ställa.» (Mycket bra)
- P g a att vi hade en bra handledare med tid och engagemang» (Mycket bra)
- Vi hade tur med våran handledare Lasse som hade nycket tid för oss. Har hört att andra grupper var mycket missnöjda med handledare som aldrig hade tid.» (Mycket bra)
- Tyvärr har svaren och responsen på de frågor vi ställt till handledaren varit under all kritik. Som tur är finns det andra trevliga doktorander på avdelningen för konstruktion som har varit till stor hjälp (Rasmus Rempling).» (Mycket bra)
- Vår handledare har ställt upp väldigt bra när vi har behövt hjälp.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»51 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Jag kände inte min gruppkamrat. Vi kommunicerade dåligt och förstod inte varandra. Jag fick skriva det mesta själv.» (Mycket dåligt)
- Kontakten har förbätrats mot slutet.» (Ganska dåligt)
- Olika ambitionsnivåer.» (Ganska bra)
- sköna gubbar!» (Mycket bra)
- Inga problem. Har fungerat jättebra!» (Mycket bra)
- Har fungerat perfekt.» (Mycket bra)
- Vi har haft tur och har haft samma mål och "tänkt lika", vilket underlättar avsevärt. Ingen tar illa upp.» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioderna?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»49 66%
Hög»18 24%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.35

- upprepad fråga?» (?)
- Sett över hela våren ra, men enskilda perioder var låg reså hög belastade.» (Lagom)
- Bra att det finns utrymme att själv välja kurser. Det är alltid lättare att ha en hög belastning när det är kurser man själv är verkligt intresserad av!» (Lagom)
- Som jag nämn tidigare så är det jobbigt med flera grupparbeten samtidigt men det har gått bra» (Lagom)
- lagom till hög. Beror framförallt på extraarbete utanför skolan» (Lagom)
- Det är upp till gruppen att avgöra hur mycket tid som ska läggas ned på arbetet.» (Lagom)
- Men det beror nog på att jag pluggat istället för festat för första gången på Chalmers...» (Hög)
- Andra perioden då Strukturmekanik låg parallellt, men det funkade. » (Hög)
- Mycket strukturmekanik....» (Hög)
- Slutet av period 4 blev mycket stressig» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den goda kontakten med handledaren»
- Gör det lättare att jobba med egna utformade kandidatarbeten»
- Kandidatarbeten från Teknisk Akustik. Superbra handledare och arbetsklimat. Roligt att fördjupa sig inom vågläran och balkteorin inför masterprogrammet ljud- och vibrationer.»
- ämnena»
- Rasmus Rempling och broprojekt»
- Bättre att ha handledare som är intresserade och har tid än att vi ska få ägna tid åt att leta efter dem för hjälp ocg frågor! Vår handledare har inte läst igenom arbetet EN ENDA gång! Dvs vi har inte fått någon feedback på det pågående arbetet.»
- Eget val av gruppmedlem. »
- Samma fria ansvar under arbetets gång.»
- Bra med ett verkligt projekt, bra med studiebesök»
- Fackspråksinslaget, mellanredovisning»
- Konsultation med brokonstruktörer»
- Mittredovisning, uppföljning. tydligare och mer specificerade mål, (BRO)..»
- Själva konceptet med kandidatarbete är bra. Fackspråks handledningar har varit mycket bra.»
- Upplägget att vi har möjlighet att välja valbara kurser vid sidan om kandidatarbetet. Kanske bör antalet kurser utökas? »
- de tre tillfällena man kan boka med fackspråksrepresentanter. Inte föreläsningarna utan de tillfällen med peer-response, opposition och slutinlämning.»
- Konsulationer med experter från arbetslivet»
- Handledningstillfällen med externa konsulter. Ha 2 sådana på 0,5h resp 1,5h! »
- Möjligheterna att konsultera erfarna brokonstruktörer.»
- Bra med konsultation, Bra med mittredovisning»
- Att man inte får välja gruppmedlemar själv. Jag tror man lär sig mer om man får jobba med någon man kanske inte känner så bra sedan tidigare.»
- Fackspråks handledning»
- Att schemaläggningen läggs så att alla gruppmedlemmar är lediga samtidigt då vi läser olika kurser vid sidan om kandidatarbetet.»
- Det breda sortimentet av kandidatarbeten.»
- den goda handledar hjälpen»
- Studiebesök var lärorikt. Bra att få kontakt med brokonstruktörer.»
- Allt»
- Jag tycker att det överlag har fungerat mycket bra, så inga större förändringar känns i nuläget vara növändiga.»
- Typen av arbete, roligt att dimensionera bro! »
- konsultation med fackspråk.»
- obligatoriska handledningar»
- Möjligheten till möte gruppvis med fackspråks representant, halvtidsredovisning »
- handledning av fackspråk»
- små grupper»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kontakten med respektive handledare»
- Arbetet har inte kännts som en kurs. Har inte haft några föreläsningar eller lektioner ang ämnet, endast fått utdelat viss litteratur. Endast arbetet med projektuppgiften har gjorts. Inför lektioner om det behövs, på alla kandidatarbeten, inte bara på som tex bro-projektet.»
- Bättre riktlinjer gällande allt. tex hur tiltelsidan ska se ut m.m.»
- Har hört av andra grupper att endel arbeten har varit på tok för diffusa»
- Kravet på fackspråk.»
- Föra dagbok gav verkligen ingenting. Hur mycket kraft gruppen lagt på arbetet syns ju troligen rätt tydligt i det slutliga arbetet.»
- handledare»
- Vi fick vårat kandidatuppgift och material 2-3 veckor för sent, vore bra ifall man fick de i tid.»
- Mer kontuinitet mellan olika handledare. Och obligatoriska delinlämningar för alla som skriver kandidat vid mitterminen, då dessa SKALL läsas igenom av handledare för feedback.»
- Fler, från handledaren, inbokade handledningsmöten.»
- Inte ha så lång tid mellan slutinlämning och redovisning. Man vill gärna ha det nära inpå varandra.»
- tydligare rekommendation från handledare hur rapporten ska utföras»
- Information om obligatoriska moment och vad som ska lämnas in. Bidragsrapport, opponering, dagbok etc. Dålig information över huvud taget. Mer samarbete mellan avdelningarna.»
- Bättre uppföljning av handledaren. Tidigarelägga föreläsningar så att man kan sätta i gång med dimensionerandet av bron innan lp 2 för en jämnare arbetsbelastning.»
- mer redovisning över gränserna, så man får se olika bitar av V.»
- Kolla över vilka man utser som handläggare, och se till att de inte har för många bollar i luften parallellt som kursen går.»
- Kursadministrationen bör inse att alla på V inte gör sina arbeten på BoM, och integrera alla på V i sin planeringa så att alla har möjlighet att ta del av all information.»
- Tycker att det ska vara obligatoriska möten med handledaren så att man får respons på det man gjort, och för att se så man är på rätt spår. Tror att det var för många grupper också.»
- Riktiga handledare! Det får inte gå till på detta sätt på en skola som Chalmers. »
- föreläsningarna från biblioteket, de var för alla kandidatarbeten på hela chalmers och därför inte bra anpassade till skrivsättet i mitt arbete. om det går skulle det varit bättre med dessa föreläsningarna bara för vov»
-
- Dagboksföring och tidsplan. Ger verkligen inget. Absolut inget!»
- Kontakt med de externa konsulterna efter 2-3 veckor så att de ser att man kommit in på rätt spår.»
- kolla över det samlade material som finns att tillgå för studenterna. Detta material behöver struktureras upp och samlas på en plats.»
- Strukturen av föreläsningar. De grundläggande föreläsningarna bör hållas i början av kursen. det inte nödvändigt att föreläsa om pålning i början av kursen då detta är något vi först behandlar i slutet.»
- borde vara fler inbokade handledningstillfällen. Tydligare riktlinjer från början»
- Att de hållpunkter som sätts upp följs. om projketdagbok krävs så krävs det. alla ska redovisa på angett datum.»
- Bättre kommunikation med handledare och examinator.. Vi har inte fått veta vad avdelningen har för specifika krav på vårt arbete..»
- Alla de saker som ska lämnas in, bidragsrapport, dagbok mm, känns inte relevanta. Det blir bara en extra arbetsbelastning, som jag inte känner att det finns någon nytta med. Riktlinjerna för kandidatarbetet känns också lite väl generella och till vissa delar motsägelsefulla. Gör kandidatarbetet mindre styrt, dvs låt respektive kandidatarbete med handledare bestämma utformning, vad som behöver lämnas in mm.»
- Kolla upp adminstrationen bättre!»
- Tycker att man bör få redovisa sin rapport tillsammans med samtliga övriga gruppmedlemmar. I min grupp var vi tvungna att dela upp oss två och två vilket medförde att samma rapport redovisades två gånger skriven av samma grupp inför samma publik inom en tvåtimmarsperiod. Hade varit bättre att förlänga redovisningen med fem minuter istället så att redovisningen hade varit enhetlig.»
- kursansvariga måste ha möte med handledarna så att alla grupper får starta sitt arbete samtidigt och att det finns en någorlunda struktur i det hela.»
- tidigare examniation»
- Gärna mer tid inplanerad för diskussion med konstruktörer om möjligt.»
- Obligatoriska handledarmöten (handledare på VoV), så det kan garanteras att dessa blir av. Se till att handledarna inte är för upptagna med annat. Samtal om gruppen tillsammans med t ex Anna Goffe, så att problem kan redas ut på ett bra sätt.»
- Se över handledarens roll - vilket engagemang ska de lägga? Synd att det har varit så stor variation. Informationen på kurshemsidan kan vara mer riktad, olika saker gäller för de olika institutionerna, dessutom är fackspråk på ett helt annat ställe. »
- Större möjlighet att göra studier på företag»
- Byta handledare. Den nuvarande bromsar arbetet, tycker inte det är handledarens uppgift.»
- fackspråks föreläsningar är inte anpassade för V-studenter. vi har redan skrivit flera rpporter och behöver mer ingående tips och råd. »
- lägga större vikt på delredovisning»
- Bätter info, t.ex. om hur oppositionen kommer gå till.»
- Skulle vara roligare om kandidatarbete hade byggt lite mer på någonting som instutionerna hade velat ha hjälp med. Då hade det nog varit lite roligare och hade känts lite mer motiverande, både för studenterna men även för handledarna som måste avsätt tid för att hjälpa oss.»
- Försöka få till mer jämnt engagemang bland handledarna, det verkar ha varit betydande skillnad mellan hur mycket hjälp grupperna fått från handledaren.»
- strukturmekaninken bör inte vara samtidigt som kandidatarbete. det blir för hög arbetsbelastinig under läsperioden.»
- mer nogrannt utvalda handledare»
- N N och utöka antalet konstruktionsarbeten» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- V-teknologerna verkar ha lagt en stor spridning på arbetsbördan. 10 poäng = 10 veckor = 400 timmar och de ämnen som kandidatarbetena tar upp bör således ta ca 400h att genomföra. Vissa har enligt rykten klarat sig på 160h i år!! Detta medför att poängen inte är "lika mycket värda".»
- Lärt mig mycket men hade kunnat lära mig massa mer. Känns tråkigt. Men kandidatarbetet är ett mycket bra moment!»
- Det bör ställas krav på de som är handledare, för oss har det fungerat utmärkt men känslan är att det varierar otroligt mycket från grupp till grupp hur mycket hjälp och stöd man fått från sin handledare och hur mycket intresse de har visat.»
- Bästa kursen hittills!»
- Härligt initiativ med en kursutvärdering! Känns som om ni tar det på allvar.»
-
- Tycker det är märkligt att 20% av betyget(processen) grundar sig på ett möte på en kvart där vi diskuterar vad vi har gjort och inte gjort.»
- Alla handledare och examinatorer har olika syn på examinationen.. Bland annat arbetsbelastningen har varit helt olika mellan olika grupper och avdelningar pga att en del examinatorer bara bryr sig om slutresultatet medan en del andra lägger mycket vikt vid tidrapporter och dylikt. Alla examinatorer borde få en mer homogen inställning till detta så att arbetsbelastningen inte skiljer så mycket mellan olika projekt.»
- Mycket hänger på om din handledare är anträffbar, inspererande och tydlig. Jag är nöjd med min handledare även om jag skulle vilja träffa denne lite oftare och inte behöva vänta så länge.»
- tydligheten i början av kursen kunde ha varit bättre. Några tydliga exempel på hur ett arbete kan se ut vore bra.»
- Jag tror att det är otroligt viktigt för såväl lärande som motivation att alla får möjlighet att skriva inom ett område som intresserar dem! Inte minst för att det ger en chans att känna efter om ämnesområdet verkligen är rätt inför masterprogrammen. Jag tycker att det har varit både intressant och roligt under dessa läsperioder. »

19. Vilka synpunkter har du på denna kursenkäts utformning?

- för allmäna frågor»
- inga»
- Det kunde kanske vara intressant att se för er hur många som vill fördjupa sig inom det området som de skrivit kandidatarbete på. Dvs en fråga som handlar om ungefär "Anser du att ditt kandidatarbete för ... Teknisk Akustik ... har ökat eller minskat ditt intresse för ämnesområdet?". De olika insitutionerna verkar ha olika upplägg och det kan tänkas att det ena upplägget är bättre än det andra och det skulle en fråga liknande denna avslöja.»
- Alltid svårt att uttrycka sig med några få alternativ som i detta formuläret, men det bidrar förhoppningsvis med några nyttiga åsikter.»
- Den är helt okej»
- Den borde väl komma efter att presentation och opponering genomörts???? Så är ju inte fallet nu...»
- okey»
- bra»
- Bra!»
- Bra. Dock svårt att få fram sina åsikter genom att välja bra, ganska bra eller mindre bra.»
- Bra»
- ok»
- bra, men ni borde ha en utvärdering inom respektive avdelning också.»
- Bra.»
- riktigt bra!»
- Bra»
- Bra längd»
- tycker den varit ett bra tillfälle att skriva av sig de åsikter som man har efter en avklarad kurs.»
- Inga särskilda alls, frågorna är relevanta och den är inte allför lång.»


Kursutvärderingssystem från