ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKIEK 1213-3 Teknikhistoria CTE031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

64 svarande

Cirka 5 timmar»7 10%
Cirka 10 timmar»19 29%
Cirka 15 timmar»17 26%
Cirka 20 timmar»16 25%
Minst 25 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.89

- Det varierar kraftigt med litteraturen och till viss del storleken på frågan.» (Cirka 10 timmar)
- Jobbade en dag i veckan med kursen. Ca 4-5 timmar läsning, 4-5 timmar att skriva.» (Cirka 10 timmar)
- Nästan all tid har lagts på läsning.» (Cirka 10 timmar)
- Alltså det tog fan tid, men som sagt om man inte läste misas kapitel halverade man veckans abetsbörda till hälften» (Cirka 15 timmar)
- Vissa uppgifter snabbare att lösa än andra.» (Minst 25 timmar)
- ca 8h per vecka inkl läsning» (Minst 25 timmar)
- Svårt att uppskatta då mycket tid har gått åt att fundera.» (Minst 25 timmar)
- Hur ska man hinna med F parallellt med detta när man måste läsa MTS utöver de vanliga kurserna? » (Minst 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»24 37%
25%»16 25%
50%»4 6%
75%»6 9%
100%»14 21%

Genomsnitt: 2.53

- Läser kursen samtidigt som mitt exjobb. Det fungerade bra.» (0%)
- Kursen valdes delvis p.g.a. icke-obligatoriska föreläsningar.» (0%)
- Läste kursen utöver två ordinarie.» (0%)
- tidiga föreläsningar är orimligt» (0%)
- Föreläsningarna gav inte så mycket information som inte redan gick att läsa sig till i kurslitteraturen.» (25%)
- Annan kurs som låg på samma block.» (25%)
- Föreläsningarna krockade med andra kurser. Svårt att engagera sig när det är pp-föreläsningar. » (25%)
- Missade tyvärr några föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 29%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 54%

Genomsnitt: 2.92

- Angående hur man ska formulera sina svar (främst huruvida personlig reflektion krävs för att få full poäng eller inte)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»51 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

- Se föregående svar.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 14%
Ja, i hög grad»45 80%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.91

- Det var högst oklart vad man skulle skriva om, ibland var det svara på frågan och ibland inte leta skillnader och ibland tänka själv eller sammanfatta texterna» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra utformat, kanske göra det tydligare på första föreläsningen hur ni rättar enskild inläming.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»14 21%
Ganska liten»11 17%
Ganska stor»13 20%
Mycket stor»5 7%
Deltog ej»21 32%

Genomsnitt: 3.12

- Kändes som att allt som var relevant för skrivandet av hemtentorna stod i böckerna. Också upgifternas upplägg med mycket tyngd lagd på referering till texterna gjorde att föreläsningarnas innehåll antog en mer sekundär karaktär. Överhuvudtaget hade jag i det närmaste obefintlig nytta av föreläsningarna» (Mycket liten)
- Svårt att utnyttja föreläsningarna då de krockade med andra kurser. » (Mycket liten)
- Eftersom examinationen går ut på att läsa igenom olika texter och sedan återge och diskutera vad författarna tycker så kändes föreläsningarna onödiga.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var intressanta. Ekheimer var väldigt intressant, och bra på att inte "färga" informationen. » (Mycket stor)
- Tyckte föreläsningarna var jättebra och oftast tydlig. Patrik är den föreläsare som ärtydligast och mest kopplar sina föreläsningar till "veckans ämne och texter". Hade önskat ytterligare av denna koppling av Bengts föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Kurslitteratur

Matrisfråga

- En del texter i kompendiet var röriga.»
- Misa var lite väl detaljerad»
- Misa går in på allt för djupt in i detaljer, att läsa först och sista 2 sidorna i kapitlet var nog.»
- Samtliga är väldigt viktiga för kursen»
- Misa svårare att läsa och väldigt anglofierad.»
- Misa och Sundin är gjorda för att översiktläsas. Det är helt klart relevant och intressant men kanske inte alltid direkt applicerbart. Beror dock helt på vilken sorts problematisering man vill föra.»
- Alla var ju nödvändiga att läsa enligt kurskrav "det skall framgå.." och "bredd och precision". personligen tyckte jag dock Misa var bästa boken. Kompendiets artiklar höll varierande kvalitet. Sundin var ok, men kändes nästan överflödig, sa mycket självklart.. lite mer svensk synvinkel på exempelvis järnvägen dock. »
- Både Sundin och Misa var intressanta. Sundin gav en väldigt bra övergripande bild, och Misa analyserade djupare. Från kompendiet tyckte jag speciellt Hughes artikel om momentum var intressant. Misa går in mycket på detalj vilket ibland är intressant (tex manhattan) och ibland inte (futurism och modernism i italien). Jag tycker dock det är ok då det går relativt snabbt att läsa igenom. Ibland var det lite segt att läsa om samma sak flera gånger när författarnas åsikter inte skiljde sig åt.»
- Misas bok var komplicerad att läsa och kändes i flera fall orelevant och för utdragen. Jag ogillade boken starkt. Ett kapitel som tillhörde sista eller näst sista inlämningen var dock ok.»
- Misa går in för detaljerat i många avseenden. Sundins bok var riktigt bra och intressant. En del av texterna i kompendiet och också väldigt bra, andra sämre.»
- Sundins bok känns måttligt intressant. Misa mycket intressant men i vissa fall svår att kommentera eller spinna vidare på utan att göra omfattande egna efterforskningar. Men en bra bok! Kompendiet intressant och kul att läsa. Många olika synvinklar och förstås en del motstridiga bilder. Kompendiet hade gärna fått vara dubbelt så tjockt om man tog bort Sundins bok ur kurslitteraturen.»
- Tyckte Misas bok var intressant, men för detaljerad av saker och funktioner snarare än sammhällsbyggnad, industi och ekonomi. Därför blev den ganska svårläst och jag upplevde att jag använde den bok minst i mina inlämningar och argument. Sundins bok var kanon.»
- Jag menar om man ska går på det mest relevanta synsättet, att svara på frågan, kan misas texter sammanfattas på fyra meningar per vecka. Sundin snackade mest dynga.»
- väldigt mycket skillnad beroende på vilken fråga det var, vissa texter var ibland fullständigt orelevanta och ibland väldigt hjälpsamma »
- Har förstås varierat en del från fråga till fråga, men på det stora hela har samtliga texter varit mycket användbara.»

Till hur stor hjälp har Sundins bok varit för din inlärning?
63 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»14 22%
Mycket stor»42 66%

Genomsnitt: 3.53

Till hur stor hjälp har Misas bok varit för din inlärning?
63 svarande

Mycket liten»11 17%
Ganska liten»18 28%
Ganska stor»16 25%
Mycket stor»18 28%

Genomsnitt: 2.65

Till hur stor hjälp har kompendiet varit för din inlärning?
62 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 12%
Ganska stor»20 32%
Mycket stor»33 53%

Genomsnitt: 3.37

8. Vad tyckte du om seminariet?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»29 45%
Mycket bra»31 48%
Deltog ej»1 1%

Genomsnitt: 3.45

- TOPPEN! Lärde mig jättemycket och uppskattade verkligen möjligheten till diskussioner med andra elever. Tycker en av inlämningsuppgifterna borde göras om till ytterligare ett seminarie. Mycket bra artiklar och frågeställning.» (Mycket dåligt)
- Dåligt ämne, blev för mycket prat om specifika elektroniska detaljer.» (Ganska dåligt)
- Kanske skulle varit mer delegering. Under vårat seminarium var det många som satt tysta under hela seminariet och det var lite synd.» (Ganska bra)
- Kunde varit längre. Bra att det leddes av någon icke student.» (Ganska bra)
- Bra koncept men gruppen kanske var lite för stor. » (Ganska bra)
- Blev ganska mycket diskussion om kanske inte så relevanta delar.» (Ganska bra)
- Kändes väldigt bra!» (Mycket bra)
- Mer sånt om det finns tid :).» (Mycket bra)
- Det var väldigt skönt att som "passiv" student får möta andra och för första gången disskutera gemensamt.» (Mycket bra)
- Svårt att visa vad man går för när man till mångt och mycket håller med de flesta andra, lite svårt att visa sina åsikter om de redan sagt... Men annars trevligt» (Mycket bra)
- Rolig och givande examinationsform. » (Mycket bra)
- Det var bra att det inte var för strikt uppradat, alla kunde prata när som helst och ge sina synpunkter. Det var inte som ett förhör där läraren säger "Du, svara på detta!" utan frågorna ställdes oftast mer allmänt till gruppen. ++» (Mycket bra)
- Tycker det är en viktig del i kursen att diskutera lite kring materialet.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om examinationsformen?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 18%
Mycket bra»51 79%
Har ej examinerats»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Skönt att inte behöva plugga in allt till en vanlig tenta men hög arbetsbelastning under kursens gång istället.» (Ganska bra)
- La ner mer arbete än vad jag gjort om det var bara en tenta istället.» (Ganska bra)
- Lite många inlämningar. Färre större skulle vara bättre. » (Mycket bra)
- Det är alltid fördelaktigt att kunna fördela arbetsbördan individuellt. Eller i alla fall om man har någon form av diciplin.» (Mycket bra)
- Gillar att » (Mycket bra)
- Lär sig bättre av att kontinuerligt tenta av kursen, man håller sig mer i fas dessutom.» (Mycket bra)
- Jättebra med individuella inlämningsuppgifter. Dock lite väl enkelt att plocka poäng -- fick nästan full pott i kursen på en dags arbete per vecka. DVS att ni hade gärna fått kräva högre nivå på analysen i våra inlämningar för de högre betygen.» (Mycket bra)
- Bra, relevanta frågor. Fråga 4 var lite svårförstådd och kanske kunde diskuteras mer ingående under lektionen eller användas till seminariediskussion. Kursupplägget med inlämningsuppgifter gav stor möjlighet till flexibilitet för pluggandet och tack vare detta undveks krockar med andra kurser.» (Mycket bra)
- Eftersom man i inlämningarna ska diskutera de olika författarnas åsikter måste man tänka till själv vilket gör att man lär sig mer. Fokuset i inlämningarna borde vara diskussion och egna tankar snarare än att bara sammanfatta författarnas texter.» (Mycket bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 35%
Mycket bra»40 64%

Genomsnitt: 3.64

- Det är helt underbart att ni kunnat rätta så snabbt! Mycket mycket bra gjort!» (Ganska bra)
- Hade gärna velat ha föreläsningsanteckningar tidigare än dagen innan föreläsningen. Studentportalen ständigt buggad och servicen suger, kunde därför inte komma in på någon kurshemsida under en period.» (Ganska bra)
- Kanon att man fick svar på sina inlämningsfrågor så fort, detta gav möjlighet att förbättra/förstå bedömning till nästa uppgift!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»4 6%
Mycket bra»27 42%
Har ej sökt hjälp»32 50%

Genomsnitt: 4.4

- Patrik var snabb att svara på mejl så kanon!» (Mycket bra)
- Man kunde alltid mejla om man hade frågor, räcker oftast så på en sån här kurs.» (Mycket bra)
- Lätt att kontakta lärare och fick alltid svar fort. Lärarna verkar intresserade av att eleverna lär sig och utvecklas.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 15%
Mycket bra»24 37%
Har ej sökt samarbete»30 46%

Genomsnitt: 4.31

- Klagade mest för varandra att vi tyckte det var mycket att göra. :)» (Ganska bra)
- I början av kursen föreslog läraren att man kunde diskutera i grupp. Tyvärr var ingen jag kände intresserad av det.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»2 3%
Låg»8 12%
Lagom»35 54%
Hög»15 23%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.17

- För att jag valde att genomföra den på det viset. Total läsning av litteraturen, deltagande på förläsningar och diskusions sejourer med med studenter hade lagt den på lagom/hög nivå för mig.» (Låg)
- Mycket att läsa, men tack vare få men effektiva lektioner hann man läsa och skriva varje vecka.» (Lagom)
- Låg för 7.5 hp, men hög som fan för en flumkurs från i » (Lagom)
- Mycket mer än förväntat och väldigt mycket mer än t.e.x Arkitekturhistoria vad jag hört.» (Hög)
- Hög eftersom jag valde att lägga ner mycket tid på den.» (Hög)
- Högre än vad jag trodde, men ändå värt det om man hade plockat bort Misas bok. Misas bok gjorde belastningen mycket högre, hade räckt gått och väl med Sundins bok och artiklarna.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»31 48%
Hög»23 35%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.46

- Men jag läste i och för sig en extra kurs under förra perioden. » (Hög)
- pga läste 3 kurser» (Hög)
- Läste utöver full period. » (För hög)
- Kandidatarbetet tar upp mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»8 12%
Gott»28 43%
Mycket gott»26 40%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- känns onödig. förvisso intressant och rätt så trevlig kurs, men hade hellre läst en till mattekurs/ingenjörskurs » (Godkänt)
- Lite väl många inlämningar.» (Gott)
- Intressant och relevant kurs.» (Gott)
- En bra och seriös kurs. Lite låga krav för att få full poäng på inlämningarna. Bra med seminarium. Bra att kursen tar upp perspektiv om maktrelationer i samhället (vem bestämmer över tekniken? etc) genom Misas bok och kompendiet.» (Gott)
- Föreläsningarna var intressanta » (Gott)
- Det vi lärde oss borde fler lära sig. Det är allmänbildning! » (Mycket gott)
- Jättebra kurs!» (Mycket gott)
- Väldigt intressant kurs! Har funderat en hel del på innehållet utöver det som var "nödvändigt" för att besvara frågan. En bra och koncentrerad föreläsning per vecka är bättre än två utdragna.» (Mycket gott)
- Kursen ger ett intressant perspektiv på teknikutvecklingen och hur den påverkat samhället från 1700-talet och framåt. Bra upplägg med en kontinuerlig examination som hjälper i alla fall mig att komma igång med studierna tidigt i läsperioden. Fler kurser på chalmers borde ha detta upplägg. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentaförfarandet.»
- Bra frågeställningar. Seminariet var bra. »
- Examinationsformen»
- Eximinationsformen»
- Upplägget med en hemtenta per vecka.»
- Den bra attityden från Patrik»
- Flexibiliteten»
- Den snabba rättningen»
- Examinationsformen, innehållet.»
- Seminariet var väldigt trevligt. Det får bytas ut en fråga mot ännu ett seminarium.»
- Patrik, seminariumet och Sundins bok»
- Allt. Kursen bör inte ändras i något avseende, anser jag!»
- Litteraturen»
- Examinationsformen!»
- Allt var bra. »
- Examinationsformen.»
- Examinationssättet»
- Examinationsformen och den snabba rättningen :)»
- Seminarium. »
- Tentamenssättet. Sundins bok»
- Upplägget på kursen. Seminariet.»
- Sundins bok, seminariet (gärna fler), artiklarna till seminariet, Patriks föreläsningar, kompendiet»
- examinationsmetoden»
- Examinationsformen, man gör lite varje dag.»
- Att hemtentan var uppdelad uppskattades!»
- misas bok»
- Upplägget med en hemtentamen med inlämningar varje vecka.»
- Kursformen med en hemtenta.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre fokus på referering till författarna. »
- Färre inlämningar, kanske snarare besvara specifika kortare frågor som man kann finna i texten, känns roligare att läsa texterna av intresse och hitta svar på frågor här och var...»
- Hade gärna sett mer anknytning till nutid under föreläsningarna. Relatera tidigare händelser till nuvarande händelser.»
- Boken Misa»
- Alternativ kurslitteratur än Misa. Misa var lite för djup in i detalj för att få ut något relevant till frågorna. Sammanfattningsvis, lite relevans till frågorna jämfört med hur mycket som lästes. En ny bok eller fler artiklar inom områdena.»
- Ni kan vara lite strängare i rättningen»
- Tydligare läsanvisningar för Misa, var mycket onödigt däri att läsa, kanske byta bok till en som är mer generell.»
- Gillade inte riktigt Misas bok -- för mycket detaljer, och brist på överblick. Inte så lång paus före inlämning av första uppgiften, det blev väldigt snabbt plötsligt sedan. Gör så att någon av uppgifterna täcker antiken och medeltiden också.»
- Kanske hade det varit roligt med extra rekommenderad litteratur för de studenter som blir hispiga att sluta före sju?»
- Misa var inte bra! Alldeles för mycket ointressanta siffror och detaljer som inte gav något alls.»
- Vissa artiklar i kompendiet kändes väldig irrelevanta och svårtolkade. Visa kapitel känns som att de var fördelade till fel uppgift.»
- En kort kommentar om vad som var bra respektive kunde förbättras för varje inlämning.»
- Vissa av de Engelskspråkiga artiklarna i kompendiet är mycket svårlästa och svåra att förstå. Det skulle vara bättre att ersätta dessa med en mer förenklad form, kanske i form av en sammanfattning av tankarna i artiklarna. »
- Byt ut eller ta bort Misas bok. Eventuellt ge bättre ledning. En av de engelska texterna i kompendiet (fråga 2 eller 3 kanske (har inte mina böcker här)) var väldigt svårläst och gjorde en mest förvirrad.»
- Misas bok borde bytas ut, den är svårläst och svår att förstå.»
- Ta bort misas bok»
- Ställ högre krav på inlämningarna för att få full poäng. Skrota Sundins bok och utöka kompendiet.»
- Kanske byta ut/utesluta/ha Misas bok som intresseläsning. Tyckte inte den gav så mycket för kursen.»
- Ta bort misas bokjeevel så blir allt bra, »
- Mer diskussionsfrågor, mindre "sammanfattning"»
- betygsättandet av egna reflektioner»
- Inget jag kommer på»

18. Övriga kommentarer

- För att öka arbetsbelastningen kan ges en extra uppgift där studenten själv väljer ett ganska så litet ämne, antingen från en lista eller helt själv, och skriver en längre text om detta ämne. Jag förstår dock att detta också skulle öka rättningsbelastningen.»
- Nope.»
- MTS-kurser beskrivs ofta som ett nödvändigt ont, och "flumkurser". En beskrivning som inte passar in på Teknikhistoria.»
- Tack för en trevlig kurs! »
- Bra kurs, tråkig bok. Om man ska behålla Misas bok hade jag gärna sett att det fanns ett svenskt exemplar.»
- Nästan för mycket text att läsa...»
- Väldigt intressant och lärorik kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från