ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 09/10 Fastighets och entreprenadjuridik, LBT117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-07-01 - 2010-09-01
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 62%

Genomsnitt: 3.62

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»7 87%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.87


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»6 75%

Genomsnitt: 3.75

- Bra att ha exempel och övningsfrågor som diskuteras under föreläsningarna. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3

- Kursen använde inte litteratur i någon stor utsträckning utan den mesta kunskapen förmedlades direkt på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Kommer inte ihåg så mycket om kurslitteraturen så lite svårt att svara på.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 37%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Svårt att få grep om allt material när examinator och föreläsare inte jobbar på Chalmers. Blir inte så mycket som hamnar på studieportalen då.» (Ganska dåligt)
- Användes knappt men föreläsarna delade själv ut material vid föreläsningarna» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 87%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Mailkontakt fungerade bra» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 75%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingmar! Riktigt bra föreläsare!»
- Allt! Fantastisk undervisning! »
- Jag tycker att kursen fungerar mycket bra som den var.»
- de två lärarna»
- övningarna med kontraktsskrivning osv»
- Allt, kursen var jättebra och intressant! Ingmar framförallt var en superbra föreläsare.»
- Att diskutera övningsfrågor och exempel från verkligheten under föreläsningarna. »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samordningen mellan de två föreläsarna»
- Jag ser ingen ting som behöver förbättras.»
- Vi bör få tillbaka våra kontrakt med kommentarer från föreläsaren»
- Inget!»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Bra att kursutvärdering kommer men det är alldeles för sent för att minnas tillräckligt för att göra kvalitativ en utvärdering.»


Kursutvärderingssystem från