ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering MTT085 HT12, MTT085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-03 - 2011-11-17
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»16 28%
Cirka 20 timmar»18 32%
Cirka 25 timmar»14 25%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.3

- Flummiga uppgifter som till och med övningsledarna tyckte var onödiga.» (Högst 15 timmar)
- Jag gick på alla schemalagda tillfällen men jobbade inget utöver det» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»5 8%
75%»14 25%
100%»35 62%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 19%
Målen är svåra att förstå»11 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 23%

Genomsnitt: 2.64

- Målen borde kunna skrivas mycket mer detaljerat. Jämför med tex kurser i mekanik.» (Målen är svåra att förstå)
- Det kort och gott fanns inga.» (Målen är svåra att förstå)
- lite luddiga» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt breda mål som gör att läraren kan testa på detaljer likaväl som på det grundläggande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»43 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- Svårt att svara på då målen inte var tydliga.» (?)
- Minns inte målen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 36%
Ja, i hög grad»30 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.68

- Omöjligt att veta vad själv kursen lade störst vikt på.» (?)
- Kunde varit bättre poängfördelning. Vissa delupg. för en poäng krävde lägre redogörelse som visade förståelse, desas rågor borde då varit värda mer poäng. Medan vissa upg som bara krävde raka svar kunde ge nästan full poäng på frågan.» (I viss utsträckning)
- Tentamen hade flera svårtolkade och väldigt flummigt formulerade frågor, som för mig som teknolog var svåra att veta vad de egentligen var ute efter» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»27 48%
Mycket stor»21 37%

Genomsnitt: 3.17

- Var inte på många FL vilket jag ångrar nu.» (Mycket liten)
- Oorganiserat och dålig information om vad vi skulle kunna.» (Mycket liten)
- Väldigt synd att mycket tid av undervisningstimmarna för mig som student gick åt för att försöka förstå det som stod på tavlan pga. dåliga formuleringar, dålig tavelstruktur samt många felstavningar...» (Ganska liten)
- övningarna var inget att hänga i granen..» (Ganska stor)
- Övningsuppgifterna måste vara bättre! Alltså mer kopplade till det som kommer på tentan. Under hela kursen kändes övningsupg ganska onödiga eller orelevanta. » (Ganska stor)
- Dock har övningarna på plaster varit riktigt dåliga. Svårbegripliga och ostrukturerade med saker som inte verkat ha så stor koppling till kursmålen eller tentamen..» (Ganska stor)
- I en kurs lägger jag enbart ned tid på det som föreläsaren går genom på föreläsningarn vilket gör det extremt viktigt att dessa är strukturerade och givande. » (Ganska stor)
- framförallt övningstillfällena!» (Ganska stor)
- väldigt bra föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»18 32%
Ganska stor»20 35%
Mycket stor»12 21%

Genomsnitt: 2.67

- Dåligt strukturerad bok. Den viktigaste informationen fanns inte med.» (Mycket liten)
- Jag hade problem med engelskan. Det gjorde att boken blev ett andra alternativ» (Mycket liten)
- Det var mycket ord i Ashby men inte alltid så mycket innehåll» (Ganska liten)
- Jobbigt, med en VÄLDIGT stor mängd sidor på engelska och en relativt "flummig" bok med mycket oväsentligt mellan det viktiga!» (Ganska liten)
- Eftersom att vi bara haft boken under de första 6 veckorna då kursmaterialet(övningsuppgifter, övningstentor) föll bort. » (Ganska liten)
- ashby är inte bra...» (Ganska liten)
- Tycker materialboken var dåligt. Svårbegriplig och dåligt strukturerad. Viss kursmaterial kom upp sent på pingpong.» (Ganska liten)
- ashby boken är riktigt bra, hade även boken plaster och den använde jag mig en del av.» (Mycket stor)
- Läst boken pärm till pärm» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»8 14%
Ganska dåligt»13 23%
Ganska bra»23 41%
Mycket bra»11 20%

Genomsnitt: 2.67

- Det var inte direkt så stor aktivitet på hemsidan. Relevant material lades ibland ut väldigt sent!» (Mycket dåligt)
- Uppgifter dröjde tex polymera material kom en vecka innan tenta. Alltså inte då vi började med polymera material. Trotts det var polymera material en stor del av kursen. Vissa frågor härledde till litteratur vi inte skulle ha, bok Plaster. De mesta har varit dåligt planerat. Rekommenderade kursidor ändras hela tiden under kursens gång osv. Övningstenatamen dröjde till bara 4-5 dagar innan tentamen. Visst att kursen är ny för i år men det borde isf innebära bättre och mer strutur från de administrativa i kursen, Examinator osv. Visst att vissa små saker kan ändras under kursens gång men övningsuppgifter borde kunna vara i princip klara så att vi kan få tillgång till de när de behövs. Istället fick vi höra hur de skulle vara på hemsidan nu, strax men dröjde dagar. » (Mycket dåligt)
- I princip allt material delades ut väldigt sent» (Mycket dåligt)
- Viktiga papper dök upp sista veckan trots att de kunnat lämnats ut långt före» (Mycket dåligt)
- Inte bra när övningsuppgifterna i polymerer kom ut i LV6.» (Mycket dåligt)
- Inget kom ut i lovad tid osv.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material kom ut väldigt sent på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- väldigt sent men det mesta. det var mycket som skulle läggas ut men det kom ut väldigt sent allt. typ typtentan kom tors då vi hade tenta mån även att de sa att den skulle komma ut typ lv2-3. Hade också varit bra med en noggrannare läsplanering så att man visste vilka sidor nästa föreläsning avhandlade så att man man läsa på i förväg. det gör väl inte så många kanske men för oss som vill lägga upp studierna själva är det skönt att veta om man ligger i fas eller inte.» (Ganska dåligt)
- En del material lades ut extremt sent! » (Ganska dåligt)
- Det verkade snurrigt och dröjde alldeles för länge innan övningstal kom ut.» (Ganska dåligt)
- Sena med info och övningsuppgifter, där ibland plaster, det var ett rent skämt att dela ut så mycket övningar i lv.6 dvs lika många som vi haft på metaller och korrosion under hela läsperioden. Övningstentamen kom upp väldigt sent på kurshemsidan med» (Ganska dåligt)
- Mycket material kom ut sent exv exempeltentor, extra kursmaterial, jag vill gärna läsa igenom kursmaterialet innan föreläsning och det är svårt utan material» (Ganska dåligt)
- Material blev försenat.» (Ganska dåligt)
- Kurssidan var väldigt bra! Extra plus för läslistan och ett detaljerat PM. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»21 37%
Har ej sökt hjälp»8 14%

Genomsnitt: 3.6

- Instutitionen var låst varje gång jag försökte och ingen svarade på porttelefonen.» (Ganska dåliga)
- Plastdelen av kursen hade väldigt dåliga övningsledare som minst av allt verkade vilja vara just övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Övningarna fungerade bra och föreläsarna var villiga att svara på frågor efter föreläsning. Försökte kontakta dem på institutionen, men det var desto svårare. Så jag gav upp de. » (Ganska bra)
- Institutionen låst» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 14%
Mycket bra»42 75%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.96

- Utan det hade jag inte klarat kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 9%
Lagom»36 65%
Hög»14 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Ojämn. Allt kom i slutet.» (?)
- Mer svårt att veta vad de ville ha ut av mig som student. » (Låg)
- Kändes ibland som att man inte hade något att göra då man inte hade uppgifter att räkna/lösa. » (Låg)
- Inga vettiga övningsuppgifter, inget projekt.» (Låg)
- Dock var det många punktlistor och mycket fakta som man skulle lära sig så arbetsbelastningen blev väldigt hög i slutet. » (Lagom)
- Det var väldigt oklart under de första 6 veckorna vad som krävdes för att klara kursen. Som sagt så gick man på alla föreläsningar och gjorde uppgifterna på övningstillfällena men utöver det la jag inte ner någon tid för det var svårt att veta vad som var väsentligt och viktigt och värt att lägga tid på. Hade gärna haft fler uppgifter att göra för att tydligare förklara vad Ni anser är av vikt i kursen.» (Lagom)
- Ligger mellan hög och lagom. Var svårt att veta vad som väntades av en vilket, i sin tur ledde till att man inte visste hur mycket som man egentligen hade att göra och detta bidrog till att man var osäker hela kursen. » (Hög)
- Känns som att det var för mycket på detaljnivå för att vara en grunkurs» (Hög)
- I och med att kurseninnehållet, alltså vad som ska ingå i kursen och inte, har varit så svårbegripligt har den varit väldigt hög. Dessutom när man får så enormt mycket nytt precis innan tentamen gör inte saken bättre...» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»35 63%
Hög»17 30%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.36

- Kombinationen av en mer beräkningsinriktad kurs (dynamiken) och denna (material) mer inläsningskurs var bra. Hade varit mer jobbigt och tröttsamt om man haft två rean beräknings- eller inläsningskurser.» (Lagom)
- sjukt mycket detaljer att lära sig inför tentan» (Lagom)
- Den lata sidan säger ju självklart att det är skönt att man kunde lägga allt tid utanför lektionerna på dynamiken men samtidigt så kände jag kanske att jag inte fick tillräckligt med uppgifter, underlag och dylikt i materialtekniken för att uppnå det betyg jag eftersträvade. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»16 28%
Godkänt»19 33%
Gott»16 28%
Mycket gott»4 7%

Genomsnitt: 3.1

- Kursen behöver ha en tydligare fokus. Det märktes att många delar var nedkortade. Det var svårt att få någon överblick och förståelse samtidigt som man var tvungen att kunna många små detaljer.» (Dåligt)
- Rörigt» (Dåligt)
- Kursen materialteknik lät spännande innan vi läste den. Dock tycker jag inte att kursen gav mig något av det jag tänkt att den skulle ge mig. Jag tycker inte relevant information av många av områdena kom fram. T ex. var det enda vi lärde oss om magnesium att den har hexagonal struktur och används i kåpor till motorsågar, känns inte som att det har lärt mig något vettigt. » (Dåligt)
- Ingen röd tråd» (Dåligt)
- Extremt dåligt organiserat, jag lärde mig dock mycket och det väger upp lite. Dåligt att vi fick sidhänvisningar som sedan ändrades med både tillagda och borttagna sidor. Dåligt att papper som tex ovningstenta blev utlovat men dröjde veckor. » (Dåligt)
- Övningsladarna borde informeras mer och mer info borde komma tidigare, om bland annat tenta etc.» (Dåligt)
- Svårt att veta vad kursen riktigt gick ut på då den mest gav en liten inblick i några olika områden, samt svårt att veta vad som var viktigt.» (Dåligt)
- Istället för att få en helhetsbild av materialteknik som ämne känns det som vi har skummat över enskilda moment utan sammankoppling.» (Dåligt)
- Upplevs som ostrukturerad och att de olika föreläsarna inte pratar med varandra, svårt att få grepp om kursen före examinationen» (Dåligt)
- Som sagt var det mycket som var oklart och jag hade väldigt svårt att förstå vad som var väsentligt och värt att lägga extra vikt vid och vad som var ovidkommande. Ofta satt man hela föreläsningar och inte förstod vart föreläsaren ville komma eller vad han ville förmedla. Utöver det så var deras tavelteknik under all kritik. Jag anser att man ska kunna kräva att en föreläsare skall kunna strukturera upp anteckningar så pass väl att när jag går tillbaka i mina anteckningar skall förstå precis vad jag skrivit och försökt förmedla. Ofta var det bara rubriker och understrukna ord, halva meningar och ofullständiga uttryck som kunde tolkas motsättande. Jag tyckte även att frågorna på tentan ibland var svåra att förstå. Vad ni menade och vilket svar ni var ute efter. » (Dåligt)
- Alltför rörigt och brett. Föreläsarna ville anknyta till den röda tråden men jag tycker det misslyckades. » (Dåligt)
- Jag tycker att kursen var mycket intressant. Men det var alldeles för mycket jobb att försöka få någon struktur på kursen, administration etc. Jag frågade och försökte, som representant från MUU att få någon koll på kursen och som tur var hjälpte Josefin (ordförande i MUU) till väldigt mycket och till slut, sista veckan i kursen, blev det lite struktur. Det var katastrof dåligt ett tag tyvärr. Jag anser att man som student lär sig väldigt mycket mer om man inte behöver lägga energi på att få kolla på hur kursen är utformad en hel läsperiod. Det är tråkigt att man i ett sådant viktigt ämne, för M-ingenjörer, inte får läsa en kurs som ger den kunskap som man behöver pga att fokus har mestadels legat i att man varit nervös och inte vet vad som väntas av en. » (Godkänt)
- Bara precis över godkänt, kursen kändes spretig och var svår att få en tydlig bild av. » (Godkänt)
- Rolig kurs och intressant men dåligt formalia runtomkring. » (Gott)
- En kurs som känns som en väldigt bra grund till vilken inriktning inom kommande ingenjörsyrke man än väljer. » (Gott)
- Kul och intressant kurs som gav känslan av att man fick betydligt mycket bättre koll på material i sin omgivning.» (Mycket gott)
- jätte roligt med en kurs där man inte behöver räkna så mycket i. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag gillar föreläsarna men främst upplägget för kursen»
- Laborationerna, de var väldigt lärorika.»
- vet inte riktigt, tycker de olika aktiviteterna var ganska bra i sin helhet»
- föreläsningarna»
- Plastlabben var mycket bra»
- laborationerna»
- Boken i viss mån, då den enda innefattar hela kursen. Laborationerna var mycket bra och gav väldigt mycket kunskap om det som innan bara varit text. »
- jag tyckte kursen var bra så jag skulle inte ändra något. »
- Mikroskåpslabben var väldigt bra!»
- Tentan bra och tydligt uppdelad mellan de olika arbetsområdena exv. korrosion, materialval m.m. »
- Ha kvar labbarna!»
- Laborationerna var givande»
- Övningarna med plaster, informationen och övningsuppgifter ska komma upp i god tid så vi som studenter har chans att lära oss de olika momenten i kursen.»
- Upplägget, interesant kurs.»
- Laborationerna var väldigt intressanta och givande. Föreläsarna är engagerade och trevliga i stort och kursen är egentligen intressant men det är svårt för mig att finna engagemanget när jag inte förstår vad som är väsentligt. »
- övingstillfällen och en mkt bra plastlab.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle vilja ha föreläsningssammanfattningar på internet, kanske inte alla under hela läsperioden men att släppa föreläsningssammanfattningar under läsvecka 7 ifall man har missat något eller liknande är det till stor hjälp.»
- Det utdelade materialet ska finnas tillgängligt tidigare.»
- Behöver framgå tydligare vad som är VIKTIGT!!! Det behöver inte vara en hemlighet inför tentan. Säger föreläsaren vad som är viktigt så lär sig eleverna det. Spelar ingen roll hur mycket det. Lägg ut mer material på kurshemsidan. Sluta använda powerpoint om det är något viktigt. Elever uppfattar saker som sker med powerpoint som mindre viktigt om de inte hamnar på kurshemsidan också p.g.a. att det går fort och man hinner inte skriva ner allt. »
- Räkneövningarna kan nog göras lite bättre, med kanske bättre uppgifter»
- bättre formalia, typ vilka sidor som ska läsas till resp föreläsningar, frågor osv.»
- Skulle vara bra med en övningstenta/dugga så man får en känsla av upplägget på tentan.»
- Det är mycket. Kan inte nämna allt. Men stora bitar är bättre information till studenten om vad som förväntas, bättre administration av kurshemsidan och försök gör kursen bättre i sin helhet.»
- Struktur och tillgång till kursmaterial direkt. Inte först efter föreläsningen. Inte speciellt lätt att förbereda sig.»
- Upp på kurshemsidan med korrekta övningsuppgifter och facit samt övningstentor redan vid kursens start.»
- TAVELSTRUKTUR. Vad är rubriker, underrukbriker? Konsekventhet när det gäller att rada upp olika saker. Ex. om man ska skriva upp ett visst antal processer och på den första har en underrubrik som fördelar, ska alla andra processer även de ha en underrubrik som fördelar så att man som student kan följa med i sina anteckningar. Sedan tycker jag t ex att mer exempel från verkligheten skulle finnas med och bättre exempel på vart man använder aluminium och magnesium och stål etc. »
- Var tydligare med vad som är målet med kursen. Bättre dialog mellan föreläsare och övningshandledare. Många övningsledare, speciellt i polymera material verkade ha dålig koll på vad vi kunde och vad vi hade gått igenom på föreläsningar. Bli bättre på att dela ut material i tid och se över det utdelade materialet så det stämmer bättre överens med den kurslitteratur som ingår. Uppgifterna i polymera material hänvisar ofta till litteratur som inte ens ingår.»
- Strukturen, vissa övningsledare»
- Kom ut med typtentor mycket tidigare, helst direkt när kursen startar och gärna fler typtentor/gamla tentor. »
- lägg till boken plaster i kurslittlistan.»
- Ha koll på i förväg vad som ska ingå i kursen (sidor osv) och tydligare kursmål då dessa var väldigt luddiga»
- Bättre kommunikation mellan föreläsare och övningsledare.»
- Mindre detaljer mer övergripande om material»
- Lägg upp texthänvisning tidigare! »
- Strukturen.»
- Tydligare mål, kanske en konstruktionsuppgift? Vi bör ha mer labbar eller övningsprojekt där man får se materialen vi pratar om! »
- Skilj på saker och ting som är viktigt för kursen. Man vet aldrig om det föreläsaren säger ibland bara är för att skapa ett intresse eller om det faktiskt är något vi ska skriva ner och plugga på inför tentamen. »
- boken var riktigt dålig och bör bytas ut om det går»
- Jämnare krav på labbexaminationerna (jag fick köa i 2h och förklara mina resultat i över 30min, medan andra var klara på 5min totalt). Ta bort de meningslösa diskussionsfrågorna i Ashby. Öka tempot på genomgång av fasdiagram.»
- Se ovan»
- Bättre struktur på läsanvisningar/övningar utdelat material. Ofta hörde inte rekomenderade uppgifter till läsanvisningarna och de läsanvisningar/viktiga bergepp vi fick i slutet av kursen stämde inte överens med de vi fått i början.»
- Taveltekniken. Bättre strukturerade anteckningar. Mer klara frågor på tentan. Kanske man kunde ha något sorts prov/dugga halvvägs genom kursen för att redan då få ett hum om hurvida man har snappat upp rätt information eller inte. »
- lite rörigt med många olika föreläsare.»

16. Övriga kommentarer

- Det var svårt att ha överblick på kursens polymera del då ingen information fanns om vilket kursmaterial som hörde dit innan den blev upplagd på kurshemsidan. Det blev därför svårt att ha en överblick över hur jag låg till i kursen tidsmässigt.»
- Det var oklart ganska länge hur högt nivån låg i kursen då vi inte hade några direkta resultatmätare under kursens gång där man kunde se ungefär hur man låg till»
- Det är ett intressant ämne men som sagt tråkigt att man inte fick läsa en ordentlig kurs. Känns som att jag har missat en viktig del i min utbildning.»
- Bra föreläsare och övningsledare men det administrativa rörigt och väldigt dåligt planerat.»
- En OK kurs. »
- Det var svårt att veta vad man skulle kunna och i vilken omfattning. »
- Trevlig kurs, lite kaotiskt intryck från kursadministrationen angående typtentor och dyl.»
- Kan också vara bra om övningsuppgifter kommer upp på kurshemsidan innan övningen. »
- Både texthänvisning och typtenta lades ut lite väl sent. Lika svårt det är för er att hålla en helt ny kurs, lika svårt är det för oss att plugga inför en helt ny tenta. »
- Jag förstår att det är svårt första gången en kurs kommer ut och jag utgår ifrån att det kommer bli bättre och klarare med tiden. »


Kursutvärderingssystem från