ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, del B, LMA515, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»9 56%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 3.06

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.26

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.13


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»11 68%

Genomsnitt: 3.43

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.56

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.56


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»7 43%
Hög»6 37%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.56

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»2 12%
Hög»10 62%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.93


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»3 18%
Gott»8 50%
Mycket gott»4 25%

Genomsnitt: 3.93

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- johnny lindström, läraren i just del B är kanon bra! »
- Föreläsaren! Jonny är Grym!»
- Labhandeldaren och övningläraren (Filip och Malin)»
- Laborationerna har varit riktigt bra, framför allt systemet med en liten inlämningsuppgift innan labbtillfället. Det gjorde att man tvingades läsa på ämnet och man fick därmed ut mer av labben. På vissa föreläsningar bestod undervisningen till vis del av diskussioner i grupp och att bygga med molekylmodeller vilket båda var positivt för inlärningen.»
- Bra föreläsningar.»
- Läraren/föreläsaren»
- Läraren Johnny, väldigt bra och pedagogisk lärare, vilket hjälpt mig väldigt bra genom kursen och anledningen bakom den förståelse som det känns att jag fått för innehållet av kursen.»
- Jonny som är en fruktansvärt duktig pedagog. Han ser till att både de som ligger efter och de som ligger före får utmaningar och möjligheter att förstå! Bästa matteläraren jag haft hittills i livet!»
- Läraren! Johnny är väldigt bra och pedagogisk!»
- Jonny Lindström»
- Bra föreläsningar och duggor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker det är jobbigt att föreläsaren nästan enbart visar vissa svåra saker på powerpoint.»
- Kanske ett till undervisningstillfälle i veckan? Ofta hann föreläsaren inte igenom hela sin powerpoint och genomgången av de sista kapitlen innan tentan var bristfällig.»
- Lättare tenta. Tentan var mycket svårare än övningstentor.»
- Boken var svår att läsa»
- Ta bort hela del B»
- 2h extra föreläsning per vecka för att lugna ner tempot en aning och ge hjärnan lite mer tid att registrera och förstå. »
- Det bör finnas möjlighet för alla som är registrerade på kursen att köpa kurslitteraturen... något som man totalt misslyckats med denna gång, avsaknaden av kurslitteratur kostade mig mitt betyg!»
- Det som är på föreläsningarna bör spegla tenta innehållet mer än vad det gjorde.»
- Möjligen mer lektioner för att dra ner tempot på lektionerna.»

16. Övriga kommentarer

- Angående övningstentorna som vi fick utdelade så kände inte jag att de var helt relevanta för det vi läst. Den tenta som vi faktiskt skrev sedan var väl utformad och tog upp de saker vi pratat om i undervisningen men de gamla tentorna tog upp helt andra saker. Kurslitteraturen var mycket bra, en fin och pedagogisk bok men jag måste uttrycka min irritation över att den inte innehåller svar till annat än de absolut enklaste övningsuppgifterna. Fullständiga lösningar finns i en annan bok som kostar mer än kursboken själv. Jag vet inte hur man skall lösa detta och jag tycker definitivt inte att kursboken skall bytas ut. Till sist så lästes denna kurs tillsammans med en mycket krävande matematikkurs, det var svårt att hitta tillräckligt med tid att lägga på kemin denna läsperiod.»
- Under all kritik att kurslitteraturen inte gick att få tag på. Fanns inte ens tillräckligt beställt så att alla registrerade elever kunde köpa... uselt! Tråkigt att det skall behöva kasta en skugga över en annars mycket bra kurs.»
- Väldigt bra mattekurs! »


Kursutvärderingssystem från