ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 BMT020 Konstruktionsteknik, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-07 - 2009-04-30
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 61%

Genomsnitt: 3.19

- läste dem i början men reflekterade aldrig över dem under kursen» (?)
- Målen är ofta oklara och det känns som om jag inte har någon nytta av dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tittade kanske genom dem lite snabbt men av ren slöhet gjorde jag det inte särskilt noga. Det är med andra ord mitt eget fel.» (Jag har inte sett/läst målen)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. http://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=11538 .

Delmål för respektive kursavsnitt anges i kurs-PM som kan laddas mer från kurshemsidan

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»38 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.95

3. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»23 53%
Mycket stor»10 23%

Genomsnitt: 2.93

- Bra med slides.» (Ganska stor)
- I vissa fall avgörande, i en del fall helt meningslösa. Mer fokus på "varför" dvs bakoliggande faktorer, bakgrundskunskaperna är inte alltid så fräscha.» (Ganska stor)
- Inte lika bra som bärande konstruktioner. kunde strukturera upp det lite bättre» (Ganska stor)
- Det som kunde varit tydligare under föreläsningarna var genomgången av instuderingsfrågorna. Det gick lite väl fort ibland när power pointen var igång. » (Ganska stor)

4. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»20 45%
Mycket stor»14 31%

Genomsnitt: 3.04

- Oläpmlig person, blev bättre med tiden men det kändes som att det saknades engagemang.» (Ganska liten)
- Mest eftersom jag sällan gick dit. Hade jag gått dit oftare hade de naturligtvis haft en större del.» (Ganska liten)
- Övningarna kunde varit bättre. Nu var det ganska svårt att hänga med då man inte visste vad siffrorna kom ifrån. Det blev bättre i slutet av kursen.» (Ganska stor)
- De har varit till hjälp men de kunde varit ännu bättre» (Ganska stor)
- Kunde vart bra med lite fler räkneövningar för att få hjälp med konstruktionsuppgift och räkneuppgifter. » (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»33 75%

Genomsnitt: 3.68

- Konstruktionsuppgiften var ganska luddig och inte alls så bra som i Bärande konstruktioner. Jag tycker inte att den gav så mycket eftersom man inte förstod vad man skulle göra, och inte heller visste vad man hade gjort.» (Ganska liten)
- Konstruktionsuppgiften var bättre i den föregående kursen. Man lärde sig inte lika mycket på denna konstruktionsuppgiten, trots att den var mer tidskrävande.» (Ganska liten)
- Kunde varit mer givande med tydligare genomgång av tankesätt och utvärdering av varför man ska tänka på ett visst sätt i olika situationer.» (Ganska stor)
- Var väldigt mycket som vi inte gick igenom på föreläsningar eller övningar som man själv fick försöka lista ut hur man skulle lösa, tog väldigt mycket tid!» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften är fantastiskt bra, mer hendledningstid hade dock varit bra. Hade gärna sett att uppgiften var större och hårdare granskad detta då givetvis i kombination med mer handledning och en mindre tenta.» (Mycket stor)
- Konstruktionsuppgiften upplevde jag som VÄLDIGT lärorik. Framförallt att behöva titta på sina gamla beräkningar från förra kursen var mycket givande. Jag skulle gärna se att mer behövde hämtas från tidigare uppgifter. Det gör att man får betydligt bättre förståelse för hur man bör redovisa sina beräkningar och resultat.» (Mycket stor)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 11%
Ja, i hög grad»38 86%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.9

- Det är mycket och svårt att få med allt. » (I viss utsträckning)
- En bra tenta, innehåll i min mening det viktigaste även om den var väl stor. Det funkar inte riktigt att göra tentan större och bara öka tenta tiden. Efter några timmar i en sal med dålig ventilation (som det är här på chalmers nästan överallt) är man rätt mosig. Gör bägge tenta delarna lika stora och dela ut tesen i två delar så att man kan gå ut mellan teori- och räknedel skulla kanske kunna vara en idé.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»20 45%
Mycket stor»20 45%

Genomsnitt: 3.36

- Kompendiet är ju för f-n inte klart och saknar helt fungernade index/register. Kan bli bra när det är klart. Och för guds skull lägg in alla lösningar i övningskompendiet, eller åtminstone på kurshemsidan. Att inte lägga ut, eller ha med i kompendium, lösningar på de uppgifter som gås igenom på räkneövningarna är ren idioti.» (Ganska liten)
- Studei litteraturen måste ses över, Nästan alla lösningar till räknetalen har något fel i sig och det är ibland väldigt svårt att hitta det man leter efter i litteraturen.» (Ganska stor)
- Jag upplever att boken skulle kunna förbättras. Det är lite rörigt vad som är härledningar och vad som är dimensioneringsanvisningar.» (Ganska stor)
- Boken var något rörig, och mycket stod inte förklarat hur eller varför man gjorde på vissa sätt. Så den boken borde nog uppdateras med bättre förklaringar till hur man ska lösa vissa problem.» (Ganska stor)
- Kursboken - dålig (svår att förstå) Exempelsamling - mycket bra» (Ganska stor)
- Boken kunde vara lite rörig ibland.» (Ganska stor)
- Men litteraturen innehöll tyvärr många fel.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 48%
Mycket bra»22 51%

Genomsnitt: 3.51

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»28 63%
Hög»13 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.29

- Väldigt lagom!» (Lagom)
- nästan inget i början och massor på slutet i konstruktionsuppg. lite dåligt planerat» (Hög)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»7 15%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»15 34%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.31

- För många elever per lärare.» (Ganska dåliga)
- För lite handledning som vanligt men Mario är hjälpsam och pedagogisk när man får tag på honom.» (Ganska dåliga)
- Kändes inte som att övningsledaren hade tillräckligt bred kunskap för att svara på lite "konstiga" frågor som man ofta har när man håller på att lära sig.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för lite tid till redovisningar och hjälp!! Vi gick tidigar från föreläsningar för att hinna skriva upp oss på listan. » (Ganska dåliga)
- fanns knappt nån tid på övningar att fråga» (Ganska bra)
- Det tog väldigt lång tid att få hjälp på lektionerna då kölistan blev väldigt lång.» (Ganska bra)
- Fler jour-tider hade varit bra, det innebär (troligtvis) att färre kommer vid respektive tillfälle och innebär således ingen ökad belastning för de som sköter undervisningen.» (Ganska bra)
- Använde mig sällan av den möjligheten men upplevde att den fanns där om det skulle behövas.» (Ganska bra)
- Har endast frågat lite efter föreläsningar så vet inte hur det var under jourtider och liknande. » (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»30 69%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.72

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»30 68%
Hög»11 25%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.31

- Kandidatarbetet har tagit mycket tid.» (Lagom)
- Kändes nog ganska hög eftersom det var så svårt att få hjälp... när vi körde fast så kom vi inte vidare vilket skapade en viss känsla av hopplöshet!» (Hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- konstruktionsuppg»
- Konstruktionsuppgiten och Mario»
- konstruktionsuppgiften»
- konstruktinsuppgiten. Man lärde sig väldigt mkt på den.»
- Mycket bra och lärande konstruktionsuppg.»
- Upplägget är bra!»
- Konstruktionsuppgiften, tydliga genomgångar av instuderingsfrågor gör att all teori blir lättare att ta sig an (även den som inte inkluderas i instud. frågor)»
- Konstruktionsuppgiften»
- KOnstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Konstruktionsuppgift och instuderingsuppgifter»
- KOnstruktionsuppgiften»
- - Konstruktionsuppgiften, den är bra och går igenom så gott som hela kursen, dock kan lite mer vägledning behövas inför varje moment. - Övningar där lärare räknar igenom exempel.»
- Upplägget»
- Konstruktionsuppgift, exempelsamling»
- Konstruktionsuppgiften, följde kursen på ett mycket bra sätt.»
- Konstruktionsuppgiften är ett måste!!»
- Upplägget är väldigt bra som det är med föreläsningar, övningar och konstruktionsuppgift! »
- Upplägget på kursen»
- Räkneövningarna»
- Övningstillfällen»
- jag lärde mig mycket på konstruktionsuppgiften.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- alla fel i uppgifterna»
- Litteraturen är bra men måste ses över.»
- Inget i princip»
- Konstruktionsuppgiften borde vara mer begriplig.»
- En till övningsledare till konstruktionsuppgiften.»
- Det blir för långa frågeköer. Bättre system för prioritering av konstruktionsuppgiftsavbockning.»
- Övningarna, mindre fokus på siffror och mer fokus på förståelse»
- Mer handledning, annan ansvarig för räkneövningar och ett färdigt kompendium»
- Tydligare beskrivning av instuderingsuppgifterna på föreläsningar. »
- - Uppdatering av bok för att ge bättre förklaringar till hur man löser olika problem. - Fler räknestugor. - Lägga ut föreläsningsanteckningar innan föreläsningen så att man kan ha med sig dom, blir jättesvårt att hinna anteckna när föreläsaren visar power-pointbilder som snabbt hoppar framåt. Lättare att ha bilderna på papper framför sig och göra kommentarer. »
- Kursboken!!!!»
- Lägg gärna in mer delar där man måste titta tillbaka på tidigare beräkningar. Hade varit bra med mer press på att redovisa konstruktionsuppgiften tidigare. Kanske locka med bonuspoäng till tentan om redovisning sker före ett visst datum eller annat för att pressa/locka.»
- Mer tid till hjälp!!!... kanske eventuellt bättre organiserat, t.ex. en viss tid per grupp. Det fungerar inte när en grupp får hjälp i nästan 40 minuter och alla andra blir utan!!»
- Mer noggrann koll av konstruktionsuppgiften. På flera ställen trodde man att man räknat rätt men så var inte alltid fallet.»
- Större tentabank»
- Minska på inlämmningsuppgiftens omfattning. Den tar för mycket tid av självstudierna och lämnar lite åt exempelviss tenta studierna.»
- Om det går skulle det vara bra om det gick att förklara lite tydligare vad som behövs i vissa instuderingsuppgifter. »


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- vore ju bra om tentaresultatet kom ut innan granskningen!»
- Har glömt av en del saker som rör kursen vilket gör att det var svårt att svara på kursutverderingblanketten på ett korrekt sett»
- Bra föreläsare och övningsledare! Bra kurs!»
- I det stora hela så var det en väldigt bra kurs, känner att jag lärt mig en hel del om hur olika beräkningar skall utföras!»
- Jag är mycket nöjd med Mario. Bra föreläsningar. Även den kvinnliga övningsledaren som jag nu tyvärr glömt namnet på var mycket bra.»


Kursutvärderingssystem från