ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering för kursen Linjär algebra, MVE275

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-08
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ja, det framgick ganska bra»8 57%
Bra»1 7%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.14

- Det var ingen riktig inledning på kursen så det var lite svårt att veta vad som förväntades» (Ganska dåligt)
- Som vanligt dålig på att läsa kurs pm» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att studenten ska kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Utnyttja detta i problemlösning känns tveksamt» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Utnyttja detta i problemlösning känns tveksamt» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten efter kursen ska kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»5 38%
Bra»4 30%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 3.46

- ????» (Ganska dåligt)
- mer av detta vore bra» (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

- Bra, matlabövningarna var bra.»
- Bra med MATLAB-uppgift varje vecka med lagom svåra uppgifter. Fortsätt så!»
- övning ger färdighet, men behöver fortfarande mycket hjälp på övningarna»
- ok»
- Vi lärde oss inget mer i MATLAB än vad vi kunde tidigare. Det skulle ha varit bra med lite genomgångar och förklaringar om det nya.»
- Ganska bra.»
- bra med Marcus Wernberger. Emellanåt alltför svåra uppgifter så tätt inpå föreläsningen. Kunskapen tillåts inte sjunka in inför tillämpning, vilket gör att man känner sig som ett stressat pucko.»
- Det är väl en ganska bra bit kvar innan man e fullärd i matlab men kursen hjälpte helt klart en bit påvägen. Matlab-övningarna hjälpte också en att förstå kursen bättre.»
- Vi har inte använt matlab i kursen, men i programeringen vi läste parallellt lärde vi oss enklare beräkningar»
- Bra»
- ganska bra»
- Ytterligare en liten Matlab-del som var en av de bästa vi haft hittills. Väldigt olika nivå på uppgifterna dock. Föreläsaren kunde vid något tillfälle inte svara på hur man skulle göra på en uppgift, vilket kändes konstigt. Har han läst uppgifterna överhuvudtaget? Bra handledning av Marcus!»

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Det kändes som det krävdes ganska mycket av en under hela kursen, kanske nåt moment för mycket (föreläsningar, räkneupgifter, matlab, Maple) »
- Bra.»
- bra»
- lagom»
- Hög ambitionsnivå men vaga krav»
- Kursen hade väldigt hög ambitionsnivå om man jämför med vad man hört från studenter på andra program som läst samma kurs.»
- bra»
- bra överensstämmelse»
- Kursen känndes lagom tuff! mycket att lära sig men fortfarande på en möjlig nivå.»
- Bra nivå. Läraren var mycket bra»
- Lärarens krav och förväntningar låg på mer abstrakt teoretisk begreppsnivå än på problemlösning som jag hade trott.»
- bra nivå»
- Ok.»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 21%
Ganska bra»2 14%
Bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.64

- På föreläsningarna gick det väldigt snabbt, det var mycket begrepp och svårförstådda tillbakablickar» (Ganska dålig)
- Övningen borde legat före datorlabben då man hade fördel av att ha räknat på det som labben behandlade innan, detta var omöjligt att hinna med att göra på helgen innan.» (Ganska dålig)
- vissa delar var väldigt grundläggande genomgångna medan vissa delas stressades igenom» (Ganska dålig)
- Föreläsningarna var lite röriga ibland, alldeles för mycket begrepp ibland som inte förklarades. Oklart vad som var bevis och vad som var vanlig teori. Skulle varit bra som de hade förra året kanske, att dra alla bevis mot slutet av kursen, att beta av dem. » (Ganska bra)
- matlabövningarna låg på måndagarna och övningstillfället var på onsdagar, hade inte skadat om de bytte plats» (Bra)
- Läser och räknar gärna själv. Med en bra kurshemsida med läs och räkneanvisningar gick det jättebra. Att det inte finns något krav på att närvara vid föreläsningar och övningar passar mig perfekt i en sådanhär kurs.» (Mycket bra)
- Jättebra med duggor och övningar» (Mycket bra)

8. Var antalet föreläsningar i kursen tillfredställande i förhållande till lärandemålen?

Hur upplevdes omfattningen av föreläsningar i förhållande till det studenterna förväntades lära sig under kursens gång

- Lagom»
- Lagom dos jämte projekt.»
- Bra med mycket föreläsningar, mindre bra att föreläsaren kommer efter redan första veckan.»
- Lagom antal föreläsningar.»
- ja»
- tillräcklig»
- läser mest själv men försöker hänga med i föreläsarens tempo. För min del kändes tempot lagom»
- Möjligtvis lite fler timmar. Det skulle vara bra om övningsledaren räknade exempel under övningstimmarna»
- kunde varit lite fler»
- Bra»
- det kändes som att det var lagomt med föreläsningar»
- Bra.»

9. Hur mycket har föreläsningarna bidragit till din inlärning?

14 svarande

I hög grad»3 21%
I måttlig grad»5 35%
I liten grad»6 42%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- det var för mycket teori och alldeles för få praktiska exempel, ibland måste man (iallafall jag) praktisera teorin för att förstå den» (I måttlig grad)
- Mycket lärde man sig sista veckan innan tentan tyvärr, synd då kursen egentligen inte kändes så svår!» (I måttlig grad)
- Hade väldigt svårtolkade föreläsningsanteckningar när jag började titta tillbaka vilket talar för att föreläsaren bör gå igenom mindre men mer omfattande med bättre exempel.» (I liten grad)

10. Hur relevant innehåll tycker du föreläsningarna har haft generellt?

13 svarande

Sällan eller aldrig relevant»0 0%
Ganska sällan relevant»2 15%
Ganska ofta relevant»6 46%
Mycket ofta eller alltid relevant»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- svårt att svara på det men när jag närvarit så har det varit bra i stort. Möjligen läggs lite mycket tid på triviala saker och lite för lite tid på de mer tunga delarna.» (?)
- innehållet bra, men har varit svårt att förstå många gånger då det varit brist på exempel.» (Mycket ofta eller alltid relevant)

11. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

13 svarande

nej, inte alls»2 15%
ja, men kan göras bättre»3 23%
ja»6 46%
absolut nödvändigt»2 15%

Genomsnitt: 2.61

- har inte läst matlab under kursens gång» (?)
- Föreläsningarna och dataövningarna bör gå ihop mer och det bör inte vara så att föreläsaren går igenom dataövningen de fem sista minuterna på föreläsningen» (ja, men kan göras bättre)
- Som fortsättning läser vi nu Strukturmekanik, där mycket matrisoperationer kommer in. Detta känns lätt nu efter algebran» (absolut nödvändigt)

12. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

14 svarande

för lite övningar»1 7%
väl avvägt»13 92%
för många övningar»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- men som alltid blir det väldigt stressigt i arkitektkursen vi läser parallellt med teknikkursen, så mot slutet av läsperioden läggs all tid på a-kursen oavsett om den andra är schemalagd eller ej.» (väl avvägt)
- Som sagt skulle det vara bra om övningsledaren räknade exempel» (väl avvägt)

13. Vad tycker du om datorhandledningen och möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
3 25%
3 25%
5 (Mycket bra)»6 50%

Genomsnitt: 4.25

- Hann man inte med uppgiften på datorövningen var det svårt att veta vart man skulle vända sig. Skyller det nog mer på min egen lathet än på någon annan.» (3)
- Men konstigt rättningsystem.» (5 (Mycket bra))

14. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

-
- Maple-testerna var bra för att testa sig själv varje vecka och på så sätt även försöka ligga i fas.»
- Bra med test på internet för då håller man tempot uppe»
- Att man lätt kan mejla och fråga den som håller i matlab-övningarna. Testen varje vecka som ger bonuspoäng till tentan.»
- veckoduggorna som gjordes på datorn var bra »
- veckoduggorna, matlabövningarna»
- Hela kursen var väldigt bra, jag har inte så mycket att anmärka på»
- duggorna var bra, lärde mig mest av dem»
- Datorövningarna. Bra med bonuspoäng till tentan, men var lagom utslagsgivande. Mycket bra att de inte försvinner om man gör tentan en andra gång.»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Kursen kändes svår jämfört med andra programs Linjär Algebra-kurser, varför? Fel fokus på föreläsningarna? »
-
- Läraren borde ha mer praktiska exempel!»
- Det vore bra att få tillbaka den tidigare föreläsaren annars bör föreläsaren titta på den tidigare föreläsarens metod.»
- Viktigast är att försöka byta plats på räkneövning och datorövning i schemat. Kanske inte behövs en matlab-inlämning per vecka för det är ett väldigt stort stressmoment med två inlämningar varje vecka.»
- Matlabövningarna gav inte så mycket»
- Kursen passade mig utmärkt och skulle inte förändra någonting.»
- mer problemlösningsuppgifter på tentan, mindre bevis. föreläsningarna lite monotona, mer konkreta exempel på användning i praktiken. Bra med duggor! matlab också bra! »
- Lite mer action på föreläsningarna! »Kursutvärderingssystem från