ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering, KAA051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.71

- Mycket av tiden lades på det projekt som gjordes» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»3 21%
50%»2 14%
75%»4 28%
100%»5 35%

Genomsnitt: 3.78

- Inte föreläsningar, studio övningar och assignment är bra!» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 2.07

- kan mycket väl ha fått dem i början av kursen men det är inget som jag kommer ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»2 16%
Vet ej/har inte examinerats än»8 66%

Genomsnitt: 3.5

- Tycker dock att stor vikt läggs vid projektet och att bonuspängen som detta ger borde räknas till resultatet på tentamen även vid U» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

- Övningarna var under all kritik. Gunnar är vänlig och trevlig men han kan tyvärr inte särskilt mycket om MMIKT» (Ganska liten)
- Assignment get mkt och bra att få räkna "på plats"» (Ganska stor)
- känns som jag har lärt mig ovanligt mycket i den här kursen. Till stor del beroende på projektet och att det finns mkt lärarhjälp att tillgå där.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.42

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»9 64%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- Har tagit mkt lång tid att få veta hur det gick på projektet. Hade varit bra att få feedback på det tidigare.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- För få lärare på för många elever i matlab-studiorna» (Ganska dåliga)
- Jan Rodmar har en tendens att hjälpa en och samma grupp ganska länge. Men då man själv får hjälp, engagerad är han också. » (Ganska bra)
- Gunnar gjorde sitt bästa även om han kanske inte kunde svara. Jan Rodmar finns alltid till hands även om det kanske inte är hans jobb. Hur ska det gå när han går i pension?» (Ganska bra)
- Vad skulle vi göra utan Rodmar?» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Mkt med kandidatarbete gör att mikten kommar i skymundan.» (Hög)
- Slutspurten i kandidaten...» (Hög)
- Kanske hade varit ide att byta plat på pph-kursen och denna kurs. Detta för att denna kurs är tyngre och kandidatarbetet är även jobbigare i denna läsperiod.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 57%
Gott»5 35%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- Hyfsade föreläsningar även om de står och läser rakt upp och ne ur kursmtrl. Övningarna med Gunnar är tyvärr under all kritik» (Godkänt)
- bra kurs som knyter samman tidigare kurser.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Rodmar»
- projektet»
- Projekten»
- Den extremt betydelsefulla hjälpen man får av Rodmar!»
- Projektet och Jan Rodmar.»
- Inlämningsuppgifterna gav mig väldigt mycket. Dessa hoppas jag blir kvar. »
- Rodmar måste finnas tillgänglir annars kommer det sluta med katastrof. Projektet var också bra»
- projektet och hjälpen till detta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade anvisningar till projektet. (Kylförlopp)»
- ge mer betydelse åt den tid man faktiskt lägger ner på projektet, antingen bonuspoäng till tentan som kan få en att bli godkänd, eller att projektet får egna csn-poäng. Om ett projekt är 60% av en kurs så borde det räknas. »
- Mer information innan projektet om vilka saker som ska modelleras, så att det inte som nu dyker upp fler uppgifter allteftersom. det är lättare att göra rätt med en gång om man vet precis vad som ska ingå i modellen.»
- Fler lärare till projekten»
- I starkt kontrast med de kurser man läser på F, där föreläsningsanteckningar, tentor, ja ibland tom uppgifter finns ute sen tidernas begynnelse från dag ett, blir det alltid lika chockartat att läsa en K-kurs där tentor, av någon inte alltför uppenbar anledning, ej finns ute och där facit i kompendiet är värdelöst. Ut med tentorna direkt! Skriv ett vettigt facit! Nyttja studieportalen och ge ut informationen.»
- Övningshandledaren Gunnar. Det är ju nästan synd om honom när han står och undervisar och inte har en aning om vad han snackar om.»
- Det vore bra om det fanns bra lösningar och inte bara facit till de uppgifter som finns i kompendiumet som man köper. »
- Gunnar måste bytas ut eller få en ordentlig genomgåång av MMIKT»

16. Övriga kommentarer

- Dela ut gammla tentor! Tentor är offentliga och därför ska tentor delas ut. Det är dåligt att examinatorn inte delar ut tentor. Vissa elever känner äldre elever som har gammla tentor och på så sätt har vissa fördel. »


Kursutvärderingssystem från