ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 2, KBT011, lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»4 26%

Genomsnitt: 3.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»0 0%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»4 30%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.53

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 60%
Hög»4 26%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»6 40%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.93


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 13%
Gott»6 40%
Mycket gott»7 46%

Genomsnitt: 4.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krister Ströms pedagogik och LGs filmer»
- Laborationerna! De är väldigt givande och ökar förståelsen för kursen. »
- Labbarna var intressanta och bra, och bör behållas.»
- Allt.»
- Inget direkt att klaga på. Kursen fungerar som den ska och den har en "röd tråd" som är tydlig att förstå.»
- Jag tycker att kursen har fungerat bra, lektionerna och laborationerna har varit givande och tentan bra.»
- Labbarna var väldigt bra. Alla föreläsningar och övningar var bra också. »
- Räkneövningarna var bra o lärorika. Bra laborationer som syftar till det vi lär oss.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lokalförsörjningen. Vi har antingen haft för små lokaler eller bytt lokaler från vecka till vecka.»
- Man skulle kunna belöna ett väl skrivet arbete om indunstning med "duggapoäng" för att projektet ska kännas mer meningsfullt.»
- Inget behöver förändras.»
- Vill gärna ha fler räknestugor med båda lärarna innan tentan.»
- Fler räkneövningar med både Krister och Gunnar så man kan ställa frågor och få mer hjälp.»
- Projektet har tagit onödigt mycket tid. Man har lagt ner mer tid på att skriva än att räkna uppgifter och plugga. »
- Jag använde inte kursboken, tyckte att föreläsningarna och övningarna räckte gott och väl. Det blev väldigt intensivt med alla labbar på slutet av kursen, om det hade gått att ha dom lite tidigare hade det varit mindre stressig. »

16. Övriga kommentarer

- Har inga.»
- Sjuk arbetsbelastning! Så otroligt mycket att göra. hann knappt plugga inför denna tentan och kände mig inte alls förberedd. Projektet var kul och redovisningen var bra att göra men vi hade så mycket annat att man inte hann förbereda sig till något. Allt blev bara halvdant. Alldeles för mycket för att man ska hinna med.»


Kursutvärderingssystem från