ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsmetodik H10, PPU125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»17 38%
Cirka 20 timmar»18 40%
Cirka 25 timmar»6 13%
Cirka 30 timmar»2 4%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.9

- hur ska ja veta de, tog inte tiden» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 20%
100%»35 79%

Genomsnitt: 4.79

- 80-90% för att vara mer exakt» (75%)
- Det har varit en del riktigt bra föreläsningar under kursens tid.» (100%)
- bra gästföreläsare» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 22%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 18%

Genomsnitt: 2.61

- Kass info» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»5 12%
I viss utsträckning»20 48%
Ja, i hög grad»15 36%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.29

- Vi fick ett papper om vad duggan skulle handla om, såklart pluggade man på just det jätttemycket. När man väl fick duggan insåg man att det var totalt bortkastad tid då duggan inte handlade om vad som stod på pappret.» (Nej, inte alls)
- Ja, det gjorde den.» (I viss utsträckning)
- Duggan kunnde haft lite fler mindre frågor istället för tre stora. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»19 43%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.52

- Föreläsningarna handlade inte alls om det vi skulle lära oss. Det var gästföreläsare som kom och höll föreläsningar som var obligatoriska bara för att dom inte skulle stå där ensamma! » (Mycket liten)
- Ett tips till de som har kursen nästa gång, se till att alla de handledare/lärare vet vad det är för mallar som ska användas till rapportskrivningen. Så att alla sänder samma budskap.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna hörde INTE ALLS ihop med vad som kom på prov på duggan...» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»13 29%
Ganska liten»15 34%
Ganska stor»13 29%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.13

- Väldigt onödigt att köpa boken. Och duggan kändes också onödig.» (Mycket liten)
- Mycket dålig litteratur! Man använder max 20 sidor av boken under projektet, ett kompendium hade varit mycket bättre för alla, boken är D Y R.» (Mycket liten)
- En bok på 500 sidor som kunde sammanfattas på max 20 sidor. Dåligt förklarat och väldigt drygt. Läraren förklarade på ett annat sätt och använde andra ord än vad boken gjorde. Jättedåligt.» (Mycket liten)
- varför köpa boken????» (Mycket liten)
- boken var nästan onödig inför provet» (Ganska liten)
- tung bok, lite otydlig ibland och tycker den gör enkla saker onödigt krångliga.» (Ganska liten)
- Det stod bra beskrivet om de olika metoderna vi skulle använda oss av till arbetet. » (Ganska stor)
- Boken var kanske inte det nästa köpet jag har gjort i mitt liv..» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»11 25%
Ganska bra»25 56%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.79

- Studentportalen krånglade konstant» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fungerade bara till och från.» (Ganska dåligt)
- Krånglade i stort sett hela tiden, man kom inte in på den.» (Ganska dåligt)
- När man väl kom in på kurshemsidan så funkade det mesta bra, men överlag så är min upplevelse att hemsidan fungerade dåligt. Ett alternativ till att lösa detta problem är att se över så att allting verkligen är som det ska på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- En del motstridigheter i de olika pm:n.» (Ganska dåligt)
- Det gick inte att öppna kurshemsidan på den nya studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Många hade svårt att komma in på kurshemsidan då det stod att det "inte vad tillgängligt just nu"» (Ganska dåligt)
- hemsidan fungerade inte ibland» (Ganska bra)
- kurshemsidan svår att nå, eftersom chalmershemsidan e ostabil» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»22 50%
Mycket bra»18 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- dålig möjlighet till att få feeback på det projekt man arbetade med. » (Ganska dåliga)
- Krångligt med 2 olika lärare, då de vid flera tillfällen sa olika saker. Detta gav ett ganska "oklart" intryck om vad man egentligen skulle göra eller hur en viss del skulle göras» (Mycket bra)
- Jodå möjligheterna finns att ställa frågor, men man får inga konkreta svar, får olika svar från examinatorn » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»31 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Det gick lite trögt i början, men så är det i grupparbeten, efter ett tag så kom vi igång och då rullade allting på.» (Ganska bra)
- problem med en av fyra gruppmedlemmar » (Ganska bra)
- bortsett från en gruppmedlem» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»33 75%
Hög»6 13%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.06

- Mycket bra med att man fick mycket frihet att själv planera projektet med. Det underlättade väldigt mycket med de andra studierna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»29 65%
Hög»13 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»4 9%
Godkänt»28 63%
Gott»8 18%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.09

- Jätteflummig kurs där man inte riktigt visste var syftet var. Föreläsningar som inte handlade om det vi lärde oss. Och absolut inte vad som kom på duggan. Vi hade kunnat gå igenom ordentligt om hur man gör de olika förstudierna och matriserna och fått öva på det flera gånger istället! Det pappret vi fick om vad som skulle komma på duggan stämde inte alls överens med duggan. Väldigt dålig dugga.» (Mycket dåligt)
- Gav mig inte mycket, fick mig att få en väldigt dålig och nochalant bild till chalmers. Trodde det skulle vara mycket seriösare. Tror att många tappar studieinspirationen när examinatorn har så nochalant inställning til kursen.» (Mycket dåligt)
- Jag anser att handledarna för kursen inte var konsekventa i sina bedömninga, gällande både för en handledare som från en till en annan. » (Dåligt)
- Projektarbetesdelen var bra, men duggan gav bara stress.» (Dåligt)
- Gör om så att föreläsningarna handlar om vad som ska komma på duggan. Alt, gör en hemdugga istället. Duggan bör komma tidigare då det är till hjälp under arbetet. Även väldigt dumt att lägga duggan samma vecka som första projektinlämningen och en mattedugga.» (Dåligt)
- » (Godkänt)
- dock lite rörig kurs, plus avsaknad av feedback » (Godkänt)
- Bra som förstakurs!» (Gott)
- Rolig och bra inledande kurs för oss ettor. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man har ett "lättare" projekarbete som förstakurs»
- Duggan, bra sätt att lära sig om KM på»
- Gästföreläsningarna. Skisstekniken. Projektarbetet.»
- Dessa föreläsningarna: Skissteknik och alla de föreläsningarna som där det har vart externa föreläsare exempelvis killarna från Ringhals. Det ger en bra syn på vad man skulle kunna arbeta med efter sin examen.»
- det långa övningspasset»
- johan eyleryd, skissarens inslag!»
- Projektet»
- olika gästföreläsare, vilket är intressant.»
- Gästföreläsare från föreningslivet»
- Projektarbetet.»
- projektformen»
- Projektarbetet.»
- Projektarbetet, stödet från språkläraren och den stora friheten i planering.»
- Upplägget med både praktiskt och teoretiskt test.»
- Gästföreläsarna, 4-timmars passen.»
- design inslaget »
- Duggan och projektet med rapporten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen var väldigt luddig»
- Antingen bort med boken och ha frågor från utdelat matrial,powerpoints, eller ha lite flera frågor från boken. Eftersom boken var ganska dyr...»
- Samspelet mellan handledarna.»
- bättre guidelines för projekt arbete»
- Mer feedback från lärarna angående projektarbetet. Skippa boken och duggan.»
- Fixa ett kompendium tror jag är en bra idé.»
- Ta in mer gästföreläsare som pratar lite mer konkret om vad de håller på med, hur man arbetar i olika projekt osv. Framförallt mer konkret.»
- Kommunikationsföreläsningen. Ska det föreläsas i kommunikation så gör det ordentligt. Sen tycker jag att mallen för rapport bör ses över och syftar jag mest till typografidelen av rapporten.»
- Den ny-införda duggan i kursen, skulle varit uppbyggd mer utav frågor som eleverna kunde plugga sig till ur boken. Inte plocka saker som nämnts enstaka gånger på en lektion.»
- undervisningen. undervisa om det som kommer på duggor och det vi ska lära oss, istället för olika vridmoment i olika transmissioner?!?! »
- samarbetet mellan övningsledare/föreläsare/svenskaledare»
- Duggan bör innehålla fler mindre frågor istället för tre stora. Mer utförlig information på papper som berör de olika delarna i rapporten, man blev ofta osäker på vad som skulle vara med i de olika delarna. »
- Om duggan skall vara baserad från boken, gör den lite större och med frågor anknytna till bokens text. Eller gör en dugga baserad på föreläsningar.»
- DUUGGAN!! pappret med omfattningen speglade inte duggan»
- Byt ut duggan mot en hemtenta på metoderna.»
- kommunikationen mellan lärarna»
- Svårt att veta exakt vad som skulle göras när. Olika direktiv från de olika lärarna som var med under kursen. »
- Bättre info om vad som skulle komma på duggan. Vi fick info men det kom frågor på duggan som inte stått med på lappen. Då hade det varit bättre att inte få någon "duggans omfattning" över huvud taget utan bara vilka sidor som var relevanta. »
- Gör om duggan.»
- Instuderingsfrågorna till duggan stämde ej överens med det som krävdes för att klara duggan.»
- Bättre kommunikation mellan lärarna ifall de är fler än en.»
- Tydligare mål. Gärna fler exempel på hur ex rapportskrivning skall gå till, då i form av tidigare rapporter. Så att man har lite att gå efter, blev ofta så att man fick gissa sig fram.»
- informationen angående vad som krävs gällande rapportinlämningen måste bli mycket tydligare. Tre lärare sade tre olka saker, vilket resulterade i retur för vissa grupper. »
- tydligare upplägg, seriösare dugga eller ingen alls. »
- att man behöver redovisa ett ofärdigt projekt.»
- Att man verkligen lär ut hur saker ska göras och hur de ska fungera så man får klara riktlinjer till hur man ska arbeta i ett projekt.»

16. Övriga kommentarer

- Handledaren borde se efter hur det går för grupperna under veckorna. Inte bara vara tillgängliga för frågor (på sitt rum). »
- Var tydligare med kursmålen i början. Var också tydligare med hur de olika kapitlen i arbetet ska skrivas och vad de ska innehålla. Det var lite oklart, t.ex. hur subjektiv man fick vara i metoden, referensramen, inledningen.»
- En mycket bra kurs som är lagom ansträngande samt en bra startkurs för att får känna på vad ingenjörsrollen innebär. Thumbs Up!»
- Väldigt väldigt flummig kurs.»
- Duggan låg väldigt sent, det hade gett mer om den hade legat ett par veckor tidigare. Då hade man kunnat utnyttja den kunskap man skaffade sig till duggan i projektet.»
- Nyttig kurs, som en liten inledande förberedelse inför det som komma skall.»
- Otydligt vilken roll kommunikationsdelen hade i kursen. »


Kursutvärderingssystem från