ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjötransport av bulklaster, LNC322

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»12 54%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.04

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»7 31%
100%»14 63%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 86%

Genomsnitt: 3.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»13 61%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.71

- ganska lätt tentamen» (I viss utsträckning)
- För enkel tentamen. En femma skall spegla att man förstått bulklastning mycket bra och en fyra bra, men inte lika bra. För att skriva en femma på denna tenta behövde man inte förstå särskilt mycket.» (I viss utsträckning)
- En jätte vettig tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»16 72%

Genomsnitt: 3.68

- Sitter just nu på min praktikbåt o verkligheten ser ut som den beskrevs i kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»12 54%

Genomsnitt: 3.36

- hade vart bättre med ett kompendium med övningar mmm....» (Ganska stor)
- Handlednings dokumentet som delats ut har varit till stor hjälp. Kurslitteratur i litteraturens mening finnes mig veterligen inte.» (Ganska stor)
- Simulatorn är ett jättelyft! Kanonbra!» (Ganska stor)
- hade ingen kursliteratur, men pdf:er och räkne uppgifter var mycket bra.» (Mycket stor)
- handlednings häftet va kalas bra innan man fick koll på allt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»22 100%

Genomsnitt: 4

- bra att allt fanns på kurshemsidan, » (Mycket bra)
- 5 Stjärnig *****» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»21 95%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 4.04

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»18 81%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Men vi har lite för lite förkunskaper, pga lill-olle» (Låg)
- Det är lite pill med labrationerna innan man förstår poängen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»18 85%
Hög»2 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 13%
Gott»7 31%
Mycket gott»12 54%

Genomsnitt: 4.4

- Att vårt arbete blev godkännt utan att hallbjörner ens öppnat dokumenten är tragiskt. man blir inte så motiverad att arbeta då noll kontroll av arbetet görs.» (Godkänt)
- Det märks att Fredrik lagt ner mycket tid i arbetsmaterialet och då får man med sig klassen också. » (Mycket gott)
- En kalas kurs inga konstigheter! Nivån e anpassad för att vi ska överleva som styrmän. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorövningar»
- hallbjörner»
- Inlämningsuppgifterna, med då måste det vara så att eleverna skall kunna komma åt datorerna så att de kan göras om, de inte hinner göras under den utlagda lektionstiden.»
- Hallbjörner»
- Läraren har grym pedagogik och humor. Han vet vad som är viktigt att lära sig. No Bullshit med andra ord utan istället ett o annat skratt och bra kunskaper.»
- Läraren och därmed hans upplägg och material. »
- Lastsimulatorn är bra.»
- Fredrik som lärare. Användandet av studieportalen på ett utmärkt sätt. Snabb rättning av tenta med facit direkt efteråt, då vet man ungefär vad man gjort fel och kan korrigera direkt. Lastsimulatorn var bra, vi var första gruppen och inga större inkörningsproblem. Bra med repetition av tvärskeppsstabilitet.»
- Läraren fredrik hallbjörner. Mycket pedagogiskt och kunnig.»
- Simulatoruppgifterna»
- allt det fanns tid at gå igenom allt o sedan repetera. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre interpolering i övningsuppgifterna.»
- inget»
- Kanske fler alternativ av inlämningsuppgifter, ett extra arbete för läraren ja, men eleverna kan själv lägga upp lite hur svåra övningar de vill göra. Säg att 3 inlämningsuppgifter måste göras, men för varje kan man välja mellan tex. 3 olika grader av lastning/lossningscenarion. Försöka ha stabilitets- och lastkursen med mindre mellanrum, då minnet kan svika en under praktiken, eftersom man troligtvis befinner sig mer på däck än på bryggan och lastar med styrmän/överstyrman.»
- Labbsalen bör göras tillgänglig i större utsträckning. I år hade vi ett riktigt idiotsystem»
-
- Bör vara i alla fall en svår beräkning på tentan, där man behöver tänka till lite.»
- Simulatorn ...ev mer tid i den »

16. Övriga kommentarer

- mycket bra lärare. (frederik hallbjörner)»
- fredrik är bästa läraren på skolan.»
- bra»
- Intressant kurs, användbar inför tankkursen och en bra påfyllnad från stabilitet och lasningskursen.»
- Bra lärare. Höj hans lön.»
-
- nice cargo simulator course very well organised and presented very good course information on webside»
- Jag är nöjd med kursen. Frederik Hallbjörner är mycket bra.»


Kursutvärderingssystem från