ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinkonstruktion 2010, MMF092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-31
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Samuel Lorin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


DIN EGEN ARBETSINSATS

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»4 14%
Cirka 20 timmar»13 48%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.44


MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningsätt du skall ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?*

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig under kursen»17 62%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?*

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, Målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?*

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 48%
Ja, i hög grad»12 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kanske lite väl busenkla duggor...» (I viss utsträckning)
- Svårt att testa hur mycket man lär sig på föreläsningar genom obligatorisk närvaro, men inte lätt att hitta något bra alternativ heller.» (I viss utsträckning)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.64


UNDERVISNING OCH KURSADMINISTRATION

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»19 70%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har lärt mig mer på att jobba själv men undervisningen är en bra inledning på de olika momenten» (Ganska liten)
- Det var ibland lite varierande kvalité i undervisningen, men framförallt hade det varit skönt med lite mer utspridda lektionstimmar - alternativt lite en något längre bensträckare ibland.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- PowerPoint-slides har varit till ganska stor hjälp, men inte så mycket annat kursmaterial.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har inte använts så mycket, men däremot har kurs-pm och föreläsningsslidesen använts flitigt» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»17 62%
Mycket stor»8 29%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra» (Mycket stor)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9


ARBETSKLIMAT

8. Hur var möjligheten att få hjälp och ställa frågor?*

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»18 66%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ibland verkar det vara lite bristande kunskaper hos de som ska svara på frågorna » (Ganska bra)
- Det har varit bra på det vis att handledarna och övriga föreläsare varit relativt tillgängliga, däremot har det ofta varit väldigt avvikande svar. Det är sällan man har kunnat få svaret på en fråga ens om den varit väldigt konkret, istället har man uppmanats att välja något och sedan motivera varför.» (Ganska bra)
- Ppu var hjälpsamma!» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt skev arbetsfördelning. Då vi hade enligt min uppfattning olika mål.» (Mycket dåligt)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 70%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Hade varit lagom om sammarbetet i gruppen hade fungerat och vi hade haft samma mål.» (Hög)

11. Hur har tillgången till datorer/programvaror varit?*

27 svarande

Mycket dålig»2 7%
Ganska dålig»10 37%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.66

- Det är som alltid väldigt svårt att komma åt datorer, speciellt med CAD» (Ganska dålig)
- tillgång till datorer var lite svårt då datorsalar oftast var fullbokade....» (Ganska bra)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»12 44%
Hög»13 48%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Låg i början och hög i slutet.» (Hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


KURSENS MÅLSÄTTNINGAR

13. Hur tycker du att kursens målsättningar har blivit uppfyllda? Jag tycker att:*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

Jag har goda kunskaper i omkonstruktionsmetoder som används inom modern produktutveckling.*
27 svarande

0 0%
0 0%
4 14%
20 74%
3 11%

Genomsnitt: 3.96

Jag har grundläggande kunskaper inom materialval vid omkonstruktion.*
27 svarande

0 0%
0 0%
5 18%
19 70%
3 11%

Genomsnitt: 3.92

Jag kan analysera en befintlig produkts funktion och konstruktion och utifrån detta föreslå lämplig omkonstruktion.*
27 svarande

0 0%
0 0%
6 22%
11 40%
10 37%

Genomsnitt: 4.14

Jag kommer att rekommendera andra teknologer att gå kursen nästa år.*
27 svarande

0 0%
1 3%
3 11%
13 48%
10 37%

Genomsnitt: 4.18


KURSENS DELMOMENT

14. FÖRELÄSNINGAR*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- under vissa sega föreläsningar med där föreläsaren talar med enbart en enda ton är det svårt att hålla sig vaken»
- Blev lite segt med dubbelföreläsning (i LCA tror jag det var) en måndag eftermiddag »

Fö1: Omkonstruktion, produktarkitektur, moduler och plattformar*
27 svarande

0 0%
0 0%
6 22%
16 59%
5 18%

Genomsnitt: 3.96

Fö2: Industridesign och designkvalitet*
27 svarande

0 0%
2 7%
7 25%
12 44%
6 22%

Genomsnitt: 3.81

Fö3: Robust konstruktion*
27 svarande

0 0%
2 7%
10 37%
10 37%
5 18%

Genomsnitt: 3.66

Fö4: DFA*
27 svarande

0 0%
2 7%
10 37%
10 37%
5 18%

Genomsnitt: 3.66

Fö5: LCA*
27 svarande

1 3%
2 7%
14 51%
7 25%
3 11%

Genomsnitt: 3.33

Fö6: FMEA/7Q*
27 svarande

0 0%
4 14%
12 44%
6 22%
5 18%

Genomsnitt: 3.44

Fö7-9: Materialval*
27 svarande

2 7%
3 11%
12 44%
8 29%
2 7%

Genomsnitt: 3.18

15. PROJEKTUPPGIFT OCH LABORATIONER*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

Innehåll (produkt, deluppgifter)*
27 svarande

0 0%
1 3%
8 29%
11 40%
7 25%

Genomsnitt: 3.88

Omfattning av projektuppgift*
27 svarande

0 0%
0 0%
6 22%
15 55%
6 22%

Genomsnitt: 4

Laboration RD&T*
27 svarande

1 3%
2 7%
13 48%
7 25%
4 14%

Genomsnitt: 3.4

Design-FMEA*
27 svarande

0 0%
0 0%
16 59%
9 33%
2 7%

Genomsnitt: 3.48

Laboration DFA*
27 svarande

0 0%
0 0%
15 55%
9 33%
3 11%

Genomsnitt: 3.55

LCA*
27 svarande

0 0%
2 7%
16 59%
8 29%
1 3%

Genomsnitt: 3.29

Konstruktions-FMEA*
27 svarande

0 0%
2 7%
13 48%
9 33%
3 11%

Genomsnitt: 3.48

Laboration Materialval*
27 svarande

2 7%
4 14%
7 25%
11 40%
3 11%

Genomsnitt: 3.33

Projekt-PM*
27 svarande

0 0%
3 11%
4 14%
6 22%
14 51%

Genomsnitt: 4.14


HANDLEDNING

16. Hur upplevde du handledningen i kursen?

(Dålig = 1, Mycket bra = 5)

27 svarande

0 0%
1 3%
5 18%
10 37%
11 40%

Genomsnitt: 4.14

- Känns ibland som om handledarna inte vet själva vad kursen handlar om, eller vad som står i kurs-PM.» (3)
- jag tycker handledarna har lite dålig koll ibland» (3)
- Bra men tycker det skulle vara fler möten med handledarna under kursen gång där man kan kolla lite hur man ligger till o få lite allmänna tips» (4)
- Dock efterfrågas lite mer raka svar från handledarna ibland» (5)
- Handledarna har skött sig exemplariskt!» (5)


EXAMINATION

17. Vad anser du om kursens examinationsform?*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

2 st duggor istället för tenta var rimligt*
27 svarande

0 0%
0 0%
4 14%
9 33%
14 51%

Genomsnitt: 4.37

Fördelningen (25% duggor - 75%projekt) var rättvis*
27 svarande

1 3%
1 3%
5 18%
12 44%
8 29%

Genomsnitt: 3.92


SAMMANFATTANDE FRÅGOR

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 29%
Gott»10 37%
Mycket gott»9 33%

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad bör främst bevaras tilll nästa år?

- Rd&T»
- Allt»
- Duggorna.»
- Duggorna!»
- Hela upplägget, mycket bra projekt-pm!»
- Det mesta!»
- Bra engagemang »
- Upplägget och handledarna»
- Föreläsningen om splitlines och Samuel L.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Materialvalsundervisaren»
- Tydligare riktlinjer.»
- Tydligare genomgång av RD&T samt informera mer hur man ska implementera sina cad-modeller i programmet för att det ska bli rätt och vilket cad-program som är mest lämpat (har bäst interface mot RD&T).»
- Materialföreläsningarnas utformning»
- inget»
- En bättre jury vid utdelningen av Stora maskinkonstruktionspriset. Skämt åsido var upplägget bra. Inget bör förändras.»
- Fler deadlines!»
- kan inte se att något ska förbättras»
- Kanske ett annat projekt?»
- Bättre system när man röstar på bästa produkten. En röst/grupp samt att man redovisar sina röster så att det ej går rösta på sig själv.»
- Lite fler handledarmöten »
- Högre procent på av betyget till duggor och på något sätt få så att peroner med samma ambitionsnivå hamnar i samma grupp. Vet dock ej hur det ska kunna genomföras.»

21. Beskriver namnet på kursen kursens innehåll?

25 svarande

Ja»19 76%
Nej»6 24%

Genomsnitt: 1.24

- Omkonstruktion» (Nej)
- Produktdesign - ett bredare perspektiv Produktdesign och omkonstruktionsmodeller Produktdesign - Omkonstruktionsanalys» (Nej)
- Design och omkonstruktion» (Nej)
- ta bort ordet maskin alternativt ha en annan produkt som ska omkonstrueras. Kaffebryggare förknippas ej med maskin. "Produkt- och konstruktions analys" kanske är bättre.» (Nej)

22. Övriga kommentarer

- Lite mer koll på tullverkningskostnad»
- En rolig och givande kurs!»
- Det verkar som om hälften av grupperna inte hade förstått att produkten skulle blir billigare än den ursprungliga o svävat iväg..»
- Tack för en intressangt och utvecklande kurs! Jag lärde mig mycket om mig själv samt produktutveckling och grupparbeten.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från