ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjömanskap A, LNC047

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»6 25%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.54

- Föreläsningstimmarna var ju lite sporadiskt utspridda. Ett jämnare flöde av föreläsningar ser jag som mer optimalt.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»9 36%
100%»15 60%

Genomsnitt: 4.52

- Föreläsningarna kändes onödiga och olärorika.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.76

- Diffusa och stora mål så som: "Att ge den studerande ett totalperspektiv på framförandet av ett fartyg, så att kraven på det goda sjömanskapet - the ordinary practice of seamen - som är det sammanfattande uttrycket i lagtexter och annorstädes, under alla förhållanden och omständigheter alltid tillgodoses. Att ge den studerande teoretiska kunskaper som fordras för framförandet av ett fartyg i all slags fart och som täcker in såväl innehållet som tillämpningen och intentionerna i de internationella sjövägsreglerna, vakthållningsrutinerna, färdplaneringen, fartygsmanövreringen, samt användadet av radar och ARPA-utrustning för både positionstagning och antikollisionsbedömning, så att alla krav som ställs i den reviderade konventionen STCW95: AII/1, A VIII, B I/12 blir uppfyllda" Känns snarare som målet för en hel sjökaptensexamen.» (Målen är svåra att förstå)
- Sjömanskap är ett vitt område. Vad skall man kunna på en tenta???» (Målen är svåra att förstå)
- Ganska bred kurs med många olika områden. Men efter att ha sett gamla tentan+instuderningsfrågor blev det tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att ha riktig koll på vad som skall kunnas respektive vad man ska ha kännedom om då examinator/tentaförfattare inte har haft en någon undervisning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 77%
Nej, målen är för högt ställda»5 22%

Genomsnitt: 2.22

- Se svaret på fråga 3. Relaterat till det syftet (omvänt krav) är målen för vaga. Med andra ord är det omöjligt att veta VAD man skall kunna då det är väldigt brett. » (Nej, målen är för högt ställda)
- väkdigt mycket att ta in, svårt att lära sig allt teoretiskt och i vilken följd om man inte sett det i praktiken» (Nej, målen är för högt ställda)
- Trots massivt studerande så kommer det ändå frågor som släller en totalt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»10 45%
Ja, i hög grad»4 18%
Vet ej/har inte examinerats än»6 27%

Genomsnitt: 2.63

- Många frågor var inte relevanta. Vissa frågor gick inte ens att läsa sig till i kurslitteraturen.» (Nej, inte alls)
- examinationen var bredare än studiematerialet. Inte alls bra.» (Nej, inte alls)
- några dumma frågor fanns, samt nån/några luddiga» (I viss utsträckning)
- Dock tycker jag att det är dåligt att det kommer frågor på tentan som aldrig nämnts på föreläsningar eller finns i boken. Alla har inte varit på sjön och kan inte slang/namn på alla saker. ("Sabb"? Jag har jobbat på bogserbåt och det ordet har jag aldrig hört talas om.)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.62

- Föreläsningarna vi hade om underhållsdelen var helt värdelösa, vi hade en kille som stod och läste innantill från PowerPoint och jag tror inte att någon i klassen lärde sig nånting de gångerna.» (Ganska liten)
- Man orkar inte lyssna 4 tim i sträck» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kändes för det mest väldigt onödiga. Att vi ska få en introduktion till COLREG förstår jag, och det håller jag med om att det är bra. Men när en vecka återstår till tentaveckan kändes det som att vi bara hade läst COLREG och jag var osäker på vad kursen ens handlade om. Det blev också väldigt ostrukturerat (samt ibland lite kaka-på-kaka) med olika externa föreläsare, som dessutom inte ens skrev tentan.» (Ganska liten)
- lektionerna har varit ostrukturerade. Känns inte som om det funnits någon röd tråd utan känns bara som om läraren malt på om diverse uttryck och företeelser till sjöss utan något speciellt mål med kursen.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. Dock är mycket av föreläsningarna hämtade rakt från Lärobok i Sjömanskap. En del av powerpoint-presentationerna saknas och i vissa avseenden är de läshänvisningarna som återfinns i Arbetsplanen bristfällig eller saknas (t.ex. för underhåll). » (Ganska stor)
- De föreläsare vi haft har varit duktiga, tentan borde författas av dem, eftersom de vet vad de gått igenom och vad de tryckt extra på.» (Ganska stor)
- Gick på alla föreläsningar vilket gjorde att jag inte behövde lägga alls mycket tid på att läsa hemma.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 2.92

- Måste ge en rejäl känga åt boken sjömanskap. Vilken skit. 500 sidor och ett index på 3 sidor. Är det en studiebok. det gick inte att slå alls. man var tvungen att söka igenom boken om och om igen vilket gjorde studerandet oerhört ineffektivt. Sedan har författarna lagt mycket jobb på historia och utvecklingen inom sjömanskapen, medans aktuell information finns att söka någonananstans. Fotografier av maskineri, med förklaring vad för delar som finns på bilden, men inga markeringar på bilden vad som är vad. Är det bra? Nej sämsta betyg till den boken. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var väl bra i sig, men en av föreläsaren sa att det som stod i boken var felaktigt (på flera punkter). Så vad har vi då för nytta av den? Användandet av PowerPoints av de externa föreläsarna (som dem själva inte ens hade skrivit) kändes överflödigt och mindre faktamässigt korrekt. Det är heller inte så lätt att ur alla PowerPoints veta vilken information som man ska ta till sig.» (Ganska liten)
- Vissa böcker har varit mycket användbara, t.ex. "Lärobok i Sjömanskap". Medans t.ex. kompendiet kändes väldigt överflödigt.» (Ganska stor)
- Dock är det en kurs som skulle må mycket bra av lite praktiska och handgripliga övningar, studiebesök med undervisning om hur arbetet på back och poop fungerar, peka och förklara i verkligheten istället för på halvtaskiga bilder.» (Ganska stor)
- Hade varit bra med ett facit till instuderingsfrågorna, samt en bättre specifiering av vilka kapitel i boken som skulle ingå i kursen. Dessutom så var det ett himla gytter på PingPong med olika powerpoint dokument, vissa som vi hade gått igenom på föreläsningarna, andra som vi hade instuderingsfrågor på men INTE hade gått igenom osv. Väldigt rörig kurs. » (Mycket stor)
- En riktigt bra bok. Ett bra upplägg, en lättläst språk och en lagom kunskapsnivå. » (Mycket stor)
- Eftersom undervisningen var undermålig fick man läsa sig till allt man behövde kunna ändå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.92

- Instuderingsfrågorna kom ut väldigt sent på PingPong vilket gjorde att när man hade gjort färdigt dem och kanske hade några frågor så hade vi inte några föreläsningar kvar så man kunde ställa dem.» (Ganska dåligt)
- material kom ut väldigt sent. Bl a instuderingsfrågor läsvecka 7. föreläsningsanteckningar bör läggas ut minst 1 dag innan. » (Ganska dåligt)
- RUT-kompendiet fanns det för få av i kokboken. På pingpong upplever jag att det saknas föreläsningar samt att delar av det utdelade materialet inte känns färdigt. Powerpointpresentationer som inte riktigt fyller något större syfte. Instuderingsfrågorna känns emellanåt inte riktigt anpassade till vad som har varit tyngdpunkten på föreläsningarna och den övningstenta som har redovisats. Kanske bör revidera dessa? Då jag inte har kunnat gå på 100 % av föreläsningarna och känner jag mig osäker på om jag verkligen har fått ta del på eventuellt utdelad material. Framförallt sjövägsreglerna saknas information i digitaliserade format. » (Ganska dåligt)
- borde ha lagt ut mer powerpoints från lektionerna då viss del kom med på provet men saknades på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja säga varken bra eller dåligt.» (Ganska dåligt)
- Använde mig inte av ping-ping så mycket. Men när jag väl gjorde det hittade allt jag ville komma åt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 24%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»3 12%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.2

- Läs fråga 8» (Ganska dåliga)
- svaren har varit ganska utsvävande. » (Ganska dåliga)
- stor klass» (Ganska dåliga)
- Den ena föreläsaren (en av de två kaptenerna, han som vi hade flertalet tillfällen) var väldigt bra på att svara på frågor. Men majoriteten av det som jag lärde mig under de föreläsningarna kom sen inte på tentan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.88

- tack vare samarbete vi tog oss igenom den tjocka boken» (Mycket bra)
- Det känns som att det endast var tack vare mina kollegor (och våra pluggtillfällen) som jag klarade tentan.» (Mycket bra)
- Studiecirklarna hjälpte mig väldigt mycket mer än lektionerna och egenstudierna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»19 76%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.16

- Jag tycker det känns som en del av det som förelästes var mest flum, och att det kunde ha varit mer konkret.» (För låg)
- alldeles för många sidor med detaljinformation» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 20%
Lagom»14 56%
Hög»5 20%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.08

- Två veckor innan tenta kommer fyra a4 med instuderingsfrågor (12 punkts text= många frågor). Det var aldeles för sent. Sådant material skall finnas två veckor innan kursstart.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»6 24%
Godkänt»11 44%
Gott»7 28%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Nu är jag inte konstruktiv men, detta var helt klart den sämsta kursen som jag hitintills har läst på Chalmers. Strukturen på föreläsningar var förvirrande. Vad som skulle tenteras var förvirrande. Det känns som att fokus låg på COLREG - som ska tenteras om ett år. Personen som skrev tentamen har mycket tydligen inte delgetts det inlärningsmaterial som vi haft. När jag skrev tentan så kändes det mest som ett skämt, hur vissa frågor inte ens besvaras i kurslitteraturen, och som om personen som skrev tentan tittade på några tidigare tentor i ämnet och försökte skriva om frågeställningen lite och lägga till ytterligare ett krav på ett mer svarsalternativ som inte ens finns.» (Mycket dåligt)
- Väldigt rörig» (Dåligt)
- Sjukt dåligt att föreläsningarna hölls av tre personer, tentan skrevs av en annan och övningarna inför tentan skrevs av en femte. Det gjorde att han som skrev tentan inte visste vad dom andra hade lagt vikten på.» (Dåligt)
- Mycket bra föreläsare. Men det fallerar totalt på organisationen. Två föreläsare, en examinator och sedan ytterligare en som skriver tentamen. Hur skall han veta vad som har gåtts igenom på föreläsningarna (eller inte)? Vissa frågor på tentan krävde mer svarsalternativ än vad vi lärt oss existerar och frågor som man inte hört talas om. Jag har varit med på varje föreläsning. Om man anstänger sig för att få ett bra resultat, så känns detta mycket frustrerande. Jag tycker inte heller det är ok att man inte är tillräckligt förberedd när man är examinator, utan sätter och studenter i denna sits.» (Dåligt)
- Fartygskännedomsdelarna: Tveksam. Går att arbeta fram bättre powerpoints som bättre knyter an till föreläsningarna. Sjövägsregler: Mycket bra och pedagogiska.» (Godkänt)
- Lite rörigt i början med tre föreläsare som hade olika områden att föreläsa om. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att ha en sakkunnig person som håller i kursen.»
- Föreläsaren har kunnat fylla ut lektionerna, i skillnad mot den ansvarige förra året. »
- Föreläsaren som var inhyrd! »
-
- boken»
- COLREG. Dock känns det förvirrande i början med varför det läggs fokus på denna kurs. Kapten som gästföreläser. Men ta för sjutton inte den med längst CV (vilket det känns som hände nu) utan den bästa pedagogen! Men då ska kaptenen/gästföreläsaren samtala med den som leder kursen (så att gästen är väl medveten och synkad med vad vi ska lära oss) och skriva sitt eget undervisningsmaterial.»
- Intressant med alla föreläsare.»
- inget.»
- Kompetenta föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha den föreläsaren som vi hade i Underhållsdelen. Strukturera upp kursen bättre»
- Ut med material tidigt, tidigare beskrivning vad sjömanskap är samt tydligare mål»
- Istället för att läsa av från power point under föreläsningarna hade jag sett att föreläsaren hade involverat eleverna på ett annat sätt, mer frågor, övnings uppgifter mm.»
- Den personen som håller i föreläsningarna bör också skriva provet!»
- Ju fler kockar desto sämre soppa»
- ev övningsuppgifter, kanske dela upp det i 2-3 mindre prov. mer konkret vad man ska kunna »
- Det måste finnas en klar struktur i kursen och jag tycker att det ska vara solklart vem som leder kursen. Samma person ska vara den som leder föreläsningar och den som skriver tentan. Den som skriver tentamen ska ansvara för att strukturera upp det som vi ska lära oss. Personen måste vara den som är främst insatt i vad vi lär oss varje föreläsning så att det på tentamen inte dyker upp frågor som vi inte har blivit lärda svaren till.»
- De olika föreläsarna sade ofta samma sak och visade samma bilder. Ibland fick vi samma föreläsning 2 ggr.»
- Man bör kunna läsa sig till alla svar som skall ges i tentan och inte få svaret efter tentan när man frågar om det "Jag sa det en gång i början av kursen." Om man inte kan läsa allt i kurslitteraturen bör föreläsningarna således vara obligatoriska»
- Skaffa bättre literatur, te.x. Seamanship technique"s som jag bytte till. Går inte att gämfora med marinens bok. Klasskillnad. Försök få en föreläsare som även är examinator. Det är för dåligt att lägga upp organisationen så som i denna kurs.»
- låt föreläsarna skriva tentafrågorna, ordna studiebesök i smågrupper där praktiska moment kan förklaras och demonstreras på plats i verkligheten.»

16. Övriga kommentarer

- Skulle vara bättre om man även fick göra en dugga på COLREG och ljud-ljus redan i ettan. »
- På provet vi fick kom en del frågor som man inte hade gått igenom vare sig på lektioner och fanns inte heller i den litteraturen vi hade vilket var lite bekymersamt.»
- Be Göran Larsson som ledde Terrester Navigation för Sk1 2010 att kommentera på denna kurs upplägg. Göran borde även instruera föreläsarna för hur man använder skrivtavlorna. Hans kurs hade en solklar struktur, där fanns det inga som helst frågetecken vad gäller vad kursen handlade om och vad som skulle komma på tentamen. Det funkar inte riktigt att externa föreläsare får mest tid utan att egentligen ha en insikt i pedagogik och upplägget för kursen. Sen känns det lite som att kursen utan COLREG var lite för innehållsfattig och att den därför fylldes ut med rätt meningslösa föreläsningar.»
- Jag fick en fyra. Borde varit en femma om det som vi gått igenom på föreläsningar,utdelat material samt kurslitteratur kommit på tentamen. Om någon fick betyg 5 så beror det enbart på förkunskaper. det är jag övertygad om.»


Kursutvärderingssystem från