ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Digital- och datorteknik E, EDA216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»8 36%
Cirka 20 timmar»4 18%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»6 27%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.45

- Satsade bara på att få klart häftena.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»6 27%
50%»3 13%
75%»6 27%
100%»6 27%

Genomsnitt: 3.45

- Om man bara kör på arbetshäftena så..» (25%)
- Krockade med en annan kurs för mig.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 54%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- tre arbetshäften krävs för 7.5p, man kan göra alla tre häftena på två veckor!!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Tänk på att inlämningsuppgifterna är en del av examinationen

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»11 57%

Genomsnitt: 3.52

- Fast enkäten borde kunnas skickas in EFTER tentan för de som gör den delen av examinationen.» (Ja, i hög grad)
- Många obligatoriska moment och redovisningen av arbetshäftena var inte alls så lätta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3

- Väldigt bra föreläsningar och material» (Mycket stor)
- Labbarna är superbra! Speciellt labb 3.» (Mycket stor)
- Fett gött med så många föreläsningar per vecka.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 3.22

- Något långsamma föreläsningar stundtals.» (Ganska bra)
- Lite många?» (Ganska bra)
- Ibland går det lite väl långsamt. » (Ganska bra)
- Lite väl övertydliga ibland.» (Mycket bra)
- Mycket tydligt upplägg på föreläsningarna, bra användning av kurshemsidan i samband med förläsningarna » (Mycket bra)

8. Hur har laborationerna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 18%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 3.4

- dåligt med att man bara kan sitta av tiden» (Ganska dåligt)
- Inget att klaga på, mer än att det fanns för få sladdar :P» (Mycket bra)
- Kanske lite väl lätta, men de fyllde en bra funktion i kursen.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.59

- Krånglig bok, pärmen är kanske lite kortfattad» (Ganska stor)
- Boken har dock inte varit till stor hjälp!» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.57

- Bra med kontinuerliga uppdateringar och beskrivningar av vad som gjorts/skall göras.» (Mycket bra)
- Bra ordning på det utdelade materialet, hemsidan fungerar bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt hjälp»6 27%

Genomsnitt: 3.95

- Bra med möjlighet till konsultation.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- är alltid i otakt» (Ganska dåligt)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 9%
Lagom»13 59%
Hög»5 22%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.13

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 33%
Hög»10 47%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- som vanligt på chalmers» (Hög)
- Läste tre kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 27%
Gott»8 36%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 4.09

- Jag hade gärna gått djupare in i digitaldator-världen.» (Godkänt)
- mer labbtid» (Gott)
- Bra kurs med tydlig koppling till utbildningsområdet.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- redivisningshäftena dom ger en trygghet som skänker lugn till stressade studenter»
- Att ha möjligheten att slippa tentan och endast göra arbetshäftena.»
- Att kunna använda simulatorer och sitta och "pilla" är mycket bra för inlärningen.»
- Examinationen, redovisning av häften är väldigt bra sätt.»
- Många föreläsningar med behagligt tempo, och möjligheten att bli godkänd med arbetshäften.»
- Allt fungerade bra!»
- Jag tycker kursen överlag är bra. Går lite långsamt, men den är bra. Jag har lärt mig en hel del.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske att man inte behöver massa bilagor utan att allt ska finnas i en och samma bok»
- Uppdatera arbetshäfte 3 så att instruktionerna för programmen överenstämmer med Digiflex 7,5.»
- kurslitteraturen kunde vara mer samlad istället för bok+häften+pärmar+labbpapper+papper+manualer»
- Något renodlat övningstillfälle varje vecka.»
- Ibland blir det lite väl mycket undervisning vid over-head. Det är svårt att komma ihåg allt som sägs och svårt att skriva ner allt så att det är begripligt efteråt. »

18. Övriga kommentarer

- Grym kurs!»


Kursutvärderingssystem från