ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk produktekologi, KPO060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-07
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.47

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»3 17%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.58

- Sjuka barn» (50%)
- Schemakrockar med andra kurser, läser mer än heltid. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.94

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.11

- Den ena kursboken kom aldrig in på cremona.» (Ganska liten)
- Green Chemistry boken är väldigt tung att läsa och inte speciellt relevant... Thomas föreläsningslides räcker! » (Ganska stor)
- Men jobbigt med alla kompedier plus att en av böckerna green chemistry aldrig kunde köpas » (Ganska stor)
- Boken Green Chemistry fanns inte på Cremona under hela läsperioden! Övriga bok och kompendier var mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 2.88

- Webbsidan är mycket dålig, används inte alls av lärarna. Där borde de skriva i fortlöpande information osv» (Mycket dåligt)
- Mycket lite information på kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Dock var det svårt att få tag på Kurslitteratur via Cremona. Detta stör inte mig personligen, men kåren tappar pengar genom att man istället beställer via internet» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.62

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 70%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»7 41%
Hög»6 35%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.47

- Läser flera andra kurser, mer än heltid.» (Hög)
- Kandidatarbetet är ganska intesivt i början» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 52%
Gott»7 41%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Ointressrad av ämnet.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna, mycket bra och man fick tänka till själv! Sedan Thomas avslut på kursen, jättebra med både föreläsning och små övningar samtidigt!»
- Själva utbildningsstrukturen i sig, bra upplägg. Övningarna var ett bra inslag i kursen!»
- Att man delar ut föreläsningsanteckningar. »
- övningarna»
- Kompendierna och LCA-boken samt LCA-övningarna.»
- övningstillfällena»
- Kursliteraturen bör finnas »
-
- LCA boken. Lättläst och bra litteratur»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken Green Chemistry är för dyrt, priset borde sänkas och den fanns inte att köpa på Cremona, inte bra.»
- Morgans sena ankomster»
- Att använda sig av webbsidan mer»
- kurslitteraturen»
- Se till att Green Chemistry finns i tillräckligt antal på Cremona, alt. hitta annat bättre material för denna kursdel.»
- Kursliteraturen bör finnas. Mera konkreta föreläsningar på de delar som inte var om Green Chemistry »
-

16. Övriga kommentarer

- Bra och givande kurs med engagerade föreläsare!»
- Mycket trevlig kurs, med bra pedagogiska lärare. »
- Intressant kurs »
-


Kursutvärderingssystem från