ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designintroduktion H11, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-04
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»7 35%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 19%
100%»17 80%

Genomsnitt: 4.8

- Jag var sjuk under två veckor så kunde varken delta i föreläsningar/lektioner eller studera hemma.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 71%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 3

- Oklar information vid kursstart vad vi skulle lära oss och vilka moment som skulle ingå. Till exempel vad de olika lärarna/konsulterna skulle lära oss. Jag frågade en av våra konsulter vilken kurs hans moment ingick i och vad det var vi skulle lära oss men han sa att han inte visste. Inte okej!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»16 76%
Ja, i hög grad»4 19%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- provet kunde ha kompletterats med muntliga gruppsamtal kring ämnet» (I viss utsträckning)
- Var lite svårt att förstå vad man borde kunna och vad som var mer för eget intresse.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att det var alldeles för många frågor på för kort tid. Det var svårt att skriva nåt kvalitativt. Man visste inte heller hur mycket eller djupgående man var förväntad att skriva.» (I viss utsträckning)
- det hade passat bättre med en seminarie liknande examination i små grupper då ämnet är mer lämpat för diskussion än skriftlig dugga. » (I viss utsträckning)
- Den skriftliga examinationen innehöll otydliga frågor som var svåra att tyda. Det hade varit bra om examinatorn var på plats vid examinationstillfället. » (I viss utsträckning)
- Något svårtolkade frågor på duggan» (Ja, i hög grad)
- men för kort tid att att skriva duggan!!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.85

- Hade man varit flitigare och läst materialet tidigare hade undervisningen givit mycket mer. Nu var det lite luddigt att förstå och hitta den röda tråden. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»12 57%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.9

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.04

- studentportalen krånglade i början av läsperioden» (Ganska dåligt)
- Vissa material som man var tvungen att ha tagit del av inför examinationen fanns inte uppe på hemsidan. Om man missade utdelningstillfället på lektionen så fick man inte något exemplar.» (Ganska dåligt)
- man kom inte alltid in på studentportalen..» (Ganska bra)
- Alla grejer vi skulle läsa fanns inte alltid att hitta på hemsidan, ex Porsche-texten.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.61

- Otydliga svar fick man ganska ofta vilket gjorde det svårt att veta om man gjorde/tänkte rätt i en uppgift eller helt åt skogen.» (Ganska bra)
- läraren vart borta ganska mycket när vi hade egen tid på lextionerna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»2 9%
Låg»1 4%
Lagom»17 80%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Då kursen var uppdelad i tre delar var det ibland lite många bollar i luften men för det mesta var det helt okej. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»18 85%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»11 52%
Gott»7 33%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- skit dåligt att workshoppen var en heldag veckan innan tentan. hade kunnat vare veckan innan åtminstone. ville gärna ha den dagen till att plugga.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket av Tomas undervisning har varit bra, så han bör bevaras.»
- De praktiska momenten.»
- Workshopen och gästföreläsningarna.»
- Mats och krokin, han är otroligt bra och inspirerande.»
- gästföreläsarna»
- Workshopen»
- gästföreläsare, kroki! korta redovisningar»
- Jag tycker att de praktiska delarna är väldigt bra och utvecklande, speciellt om man inte har så mycket erfarenhet sen tidigare.»
- skit dåligt att workshoppen var en heldag veckan innan tentan. hade kunnat vare veckan innan åtminstone. ville gärna ha den dagen till att plugga.»
- Kroki delen är kanon! »
- workshoppen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Modelleringen var värdelös. Gör om, gör rätt.»
- Litteraturen. Produktutvecklingsboken är ganska dåligt skriven och borde korrekturläsas ett par gånger till (i vart fall de kapitel vi läst under läsperioden) och den i kombination med utdelade artiklar ger ingen sammanhållen bild av ämnet. Det borde vara mer samstämmigt material och inte lösryckta texter med olika ursprung.»
- Duggan hade dåligt formulerade frågor som var svåra att förstå. Det var även oklart vad man behövde läsa på och hur mycket inför duggan, eftersom vi hade fått informationen att utgå från de olika kursmålen när vi studerade men frågorna på duggan höll sig inte inom dessa mål.»
- Mer struktur, mer ordning och reda helt enkelt. kändes som att ingen hade riktig koll på vad som skulle göras/inte göras. Tror aldrig jag har hört så många som är så osäkra inför ett prov som inför det här kurs-provet. Man visste liksom inte vad som skulle läsas på eller vad man skulle kunna. Till och med tiden vi fick på duggan var förvirrande. 10.30 sas det till oss att duggan skulle börja men när vi kommer och sätter oss står det 10.20 på försättsbladet. Bara en sån sak, det får det automatiskt att kännas ganska oseriöst. Att duggan sen var som en tenta, många, ganska konstigt uppbyggda frågor och bara 1.45 minuter på oss tyckte jag var ett skämt. Jag hann ju inte klart för fem öre.»
- Examinationen borde ske genom seminarium och målen borde vara tydligare, och undervisningen borde ha mer förankring i mål och kurslitteratur. Spretigt.»
- fler gästföreläsare och färre vanliga föreläsningar. »
- Något tydligare information angående uppgifter, t.ex. lite mer tips om hur man bearbetar skumplasten på ett bra sätt.»
- Lite mer strukturerade "modellbyggslektioner", de hade kunnat vara mer lärorika. Kanske lite undervisning i hur man läser av en ritning, hur man gör en ritning-helt enkelt mer strukturerade verbala beskrivningar av vad vi faktiskt håller på med.»
- Jag tycker duggan borde vara utformad annorlunda. Hellre färre frågor, som man kan utveckla och gå in djupare på än många, för då är det svårt att känna att man verkligen hinner svara på frågan.»
- tydligare mål, mer relevanta frågeställningar på test (flummigt).. annars bra! Bra lärare och gästföreläsare, inspirerande.»
- duggan. »
- Lägga Workshopen tidigare i läsperioden, inte så nära tentaperioden.»
- skit dåligt att workshoppen var en heldag veckan innan tentan. hade kunnat vare veckan innan åtminstone. ville gärna ha den dagen till att plugga.»
- Byta konsult/lärare i modellerings delen. Johan sa till exempel första lektionen att förseningar var okej, eftersom han själv kommer vara sen. Hans nonchalanta inställning till momenten gjorde min inställning likvärdig. Jag tappade gnistan för något jag i vanliga fall hade jublat över.»
- bättre struktur. exempelvis tydligare tidsgränsen på uppgifterna och förklaring till vilket sammanhang vi kan få användning av de olika teknikerna. tror det behövs ett annat förhållningssätt till vilken inlärningsförmåga studenter i åk 1 har. nivån ligger idag tyvärr på gymnasienivå och hoppet mellan designintroduktionskursen till rittekniken (inkl alias) är väldigt stort i arbetsbelastning.»

16. Övriga kommentarer

- Skönt med softstart, men det känns ju mer högstadie än högskola.»
- skit dåligt att workshoppen var en heldag veckan innan tentan. hade kunnat vare veckan innan åtminstone. ville gärna ha den dagen till att plugga.»
- Bra introduktion för fortsatta kurser.»


Kursutvärderingssystem från