ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-15
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»6 9%
Cirka 20 timmar»17 27%
Cirka 25 timmar»14 22%
Cirka 30 timmar»20 32%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 3.01

- Jag tycker inte att själva kursen om man tar bort affärsjuridiken motsvarar den tiden som vi fick lägga ner. » (Cirka 30 timmar)
- Eftersom kursen har rykte om sig att vara svår satte man igång från början och inför tentaveckan fick denna kursen högst prioritet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»12 19%
100%»48 77%

Genomsnitt: 4.7

- Missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»35 57%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 14%

Genomsnitt: 1.95

- Inga problem, dock lite ostrukturerat skrivna. Jag tycker vidare inte det räcker med vedertagna fackterm som ett lärandemål, utan det skall klart och tydligt framgå vad som menas. Det blir annars lätt bara facktermer som är omöjliga att förstå innan man har läst kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 72%
Nej, målen är för högt ställda»8 24%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»10 22%
I viss utsträckning»20 44%
Ja, i hög grad»10 22%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.22

- Tentan var på tok för lång, och hade krävt kanske 5 eller 6 timmars skrivtid. Jag har absolut inget emot svåra tentor, men dom ska i så fall vara svåra av rätt anledning. Dessutom dök frågor upp där få eller inga liknande frågor funnits med i boken eller tagits upp på föreläsningen, exempelvis delar av fråga 4 och 5 på tentamen. Jag har heller inget emot att "tänka själv" och få uppgifter som ligger lite utanför kursens material, men inte när jag har kniven mot strupen i form av på tok för lite skrivtid. Slutligen tycker jag det är dåligt att ta upp frågor på material som man inte haft möjlighet att träna på. Här tänker jag på frågan om vad Volvo och Leif Johansson sagt. Fanns över huvud taget inget material att läsa på, vilket jag anser att det borde göra om det dyker upp på tentan.» (Nej, inte alls)
- Relativt omöjligt att nå högre betyg trots stor insats. » (Nej, inte alls)
- jättesvår tenta. inte mkt man kände igen från vad vi har pratat om.» (Nej, inte alls)
- Pluggat mycket väl. Varit förberedd för föreläsningar, bemästrat alla räkneuppgifte, varit på alla föreläsningar pluggat hårt och var beredd på en svår tenta men tror ändå inte jag klarade den.» (Nej, inte alls)
- på examinationen kände jag inte att jag fick visa allt jag lärt mig och kunde. Jag fick kanske visa en tredjedel MAX» (Nej, inte alls)
- Det absolut svåraste med kursen är tidsbristen på tentan. Det spelar ingen roll hur mycket du pluggar på kursen, tidsbristen kommer ändå göra den största skadan på resultatet, mer än okunnighet. Som Ove själv sa är en stor del av tentan att tänka själv, men ironiskt nog väljer han att ta med så många frågor att man inte hinner sitta och tänka. Att ha så många frågor som Ove hade vore ok, om det endast vore kunskapsfrågor där man antingen vet svaret eller inte, men nu är detta inte fallet. Ove har simpla matematiska uppgifter som bara kräver en massa förenklingar och där man måste sitta och klura lite, vilket inte alls testar några kunskaper relaterade till kursen, utan bara stjäl tid och poäng från eleven.» (Nej, inte alls)
- Examinationen testade hur pass väl man kunde frågor utantill eftersom tentan var alldeles för omfattande för den tentatid som getts (4 h). Borde vara kortare tenta eller längre tid!» (Nej, inte alls)
- Konceptet med uttalad tidspress är ingen bra idé. Eftersom många frågor är av kvalitativ karaktär kände jag att jag inte hade chansen att fullt ut besvara frågorna.» (I viss utsträckning)
- Tentans räkneuppgifter kändes främmande med tanke på vad som har gåtts igenom under kursen» (I viss utsträckning)
- Ganska låg utsträckning, endast ett fåtal områden testades och det gavs inte utrymme för uttömmande beskrivningar. Vidare gjorde den höga tidspressen att självtänkande och analytisk diskussion till stor del uteblev.» (I viss utsträckning)
- Kändes inte riktigt som om jag blev testad på det jag lärt mig. Kändes som om det var väldigt många "tänk själv" frågor.» (I viss utsträckning)
- Ja den testade målfyllelsen - men det här var verkligen en tenta som inte är på samma nivå som andra tentor i managementkurser. Jag tycker verkligen att tentan var intressant och gav mycket till mig som student - men den var övermäktig i omfattning. » (I viss utsträckning)
- Tentamina testade förutom målen en hel del andra saker som endast tagits upp oerhört snabbt på föreläsningar, vilket jag finner något märkligt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svår. Speglade inte kursens innehåll» (I viss utsträckning)
- Examinationen fokuserade i stor utsträckning på moment som föreläsaren knappt hade tagit upp och som det står ytterst lite om i kurslitteraturen. Så även om man kunde kursen, så som kursplanen är upplagd, fick man inte chans att visa det på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Kanske onödigt hård tidspress på tentan» (Ja, i hög grad)
- Den testade kursens innehåll samt en massa annat. » (Ja, i hög grad)
- Det var svårt att veta vad som var vikigt och mindre vikigt i kursen. På tentan kom frågor som knappt lagts någon vikt vid i boken eller föreläsningarna. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»9 14%
Ganska stor»29 46%
Mycket stor»22 35%

Genomsnitt: 3.14

- Bra föreläsningar dock var det lite väl mycket commercial law med tanke på att det bara var ett g/u moment som tog upp 2 veckor av totalt 7» (Ganska stor)
- Överlag bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Eftersom tentamen varken speglade föreläsningar eller litteratur så tycker jag att det är svårt att säga vad vi faktiskt skulle lära oss! Därför är denna fråga svår att svara på...» (Ganska stor)
- Överlag mycket intressanta föreläsningar. Om tentamen bättre skulle reflektera det som tagits upp i stora drag (ej småsaker) skulle föreläsningarna varit till mycket stor hjälp.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mycket roliga och lärorika få föreläsare är så kompetenta, jag har lärt mig massor men känner inte att jag fick tillämpa detta.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare Ove.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»37 59%
Mycket stor»18 29%

Genomsnitt: 3.14

- boken berättar om relativt enkla saker på ett onödigt svårt språk» (Mycket liten)
- Jag upplevde boken som svårbegriplig.Den kunde ha varit tydligare i många avseenden. Vissa diagram saknade beskrivning/kommentar.» (Ganska liten)
- OK bok som dock innehåller en del fel och är bitvis ganska otydlig. Ordentligt ritade figurer och ordentligt skrivna formler hade också gjort boken mindre jobbig att ta till sig.» (Ganska stor)
- Dåligt upplägg i kompendie. Dåliga referenslistor och otillräcklig ordlista. Viktiga saker behandlas, men strukturellt finns det mycket att jobba med. » (Ganska stor)
- Boken är skriven pÃ¥ extremt konstig engelska, märks att det är en svensk som har skrivit den. » (Ganska stor)
- Boken var svår att ta till sig, men det var ju där man läste i alla fall.Mycket svår att hitta i!(inget register)» (Ganska stor)
- Boken är svårläst och ibland anser jag att det är för komplext skriven. Vidare är det svårt att följa med i de mer matematiska delarna. För den kvalitativa delen av kursen var boken till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Men boken var mycket tung att läsa och bitvis väldigt svårförstårlig. Avsaknaden av register är mycket jobbig. Om det är för svårt att göra ett register hade det varit bra om vi kunde få tillgång till en digital version av boken så att man kan söka.» (Ganska stor)
- Man måste ha gått igenom kursboken för att klara tentan. Men nackdelen med kursboken är att Ove försöker få med alldeles för mycket matematik. Han låter sin egen passion för matematik förstöra innehållet i boken. Alltför ofta inför han formler för väldigt simpla förhållanden som egentligen bäst förklaras kvalitativt. Ibland inför han även långa och krångliga formler med en massa exponenter, där alla variabler ändå bara är godtyckliga och uppskattade, varför vi inte har någon nytta av dem. Dessutom borde han på tentan inte ha krävt en kvantitativ analys av fabriksuppgiften, eftersom hans formler på den uppgiften i boken är alltför svårförståeliga och dåligt förklarade, med en massa substitutioner.» (Ganska stor)
- Kursboken hade varit mycket bättre om den haft ett register över ord med hänvisning till vilken sida de nämns på som man kunde slå i.» (Ganska stor)
- Bra bok som förklarade allt på ett bra sätt lite väl lite exempel och för lite räkneövningar.» (Mycket stor)
- Kursens enda minus: Boken saknar index!!!» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»36 58%
Mycket bra»21 33%

Genomsnitt: 3.24

- Det var ofta problem att få access till hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Material till affärsjuridikduggan kom upp väldigt sent. Annars bra inför t.ex. räkneövningar» (Ganska dåligt)
- Jag efterlyser slides i pdf-format, helst utlagda dagen innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- hade verkligen uppskattat svar på frågorna, hade besparat en massa massa pluggtid. Mycket tid gick åt att slå upp på internet och i bok. » (Ganska bra)
- Allt fungerade bra, utom att Tom Ewings material dök upp på kurshemsidan den sista föreläsningen han höll i, innan duggan.» (Ganska bra)
- Inget att anmärka på, allt fungerade bra! Besviken dock på att inga tentalösningar lagts ut nu när läsvecka 2 i nästa period börjat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»25 40%
Mycket bra»19 30%
Har ej sökt hjälp»12 19%

Genomsnitt: 3.58

- Att tampas med ett 15-tal studenter om frågor under rasterna på föreläsningstid var inte lönt och samtliga kurslärare var riktigt dåliga på att svara på mail.» (Ganska dåliga)
- Mycket frågor fann man svar på i upplagda uppgifter och de fanns att finna svar i litteratur och på föreläsning. Trevligt med kurs där kursboken är så lämpad.» (Ganska bra)
- Jättebra att Markus la in någon extra frågestund de sista dagarna innan tentan!» (Ganska bra)
- Kurssekreteraren var han som gjorde hela kursen. Han var jätte snäll och vänlig. » (Mycket bra)
- Speciellt inför tentan» (Mycket bra)
- Holgersson och Granstrand var båda villiga att hjälpa när det efterfrågades.» (Mycket bra)
- Marcus var bra på att svara på mejl.» (Mycket bra)
- Både Marcus och Ove har varit mycket hjälpsamma» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 17%
Mycket bra»39 62%
Har ej sökt samarbete»11 17%

Genomsnitt: 3.95

- Det var inte en kurs som krävde särskilt mycket samarbete med andra människor. Ibland sökte jag feedback från andra på olika kursmoment, men i stort sett nej.» (Ganska bra)
- Krävdes inte i någon nämnvärd grad.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»15 24%
Hög»33 53%
För hög»12 19%

Genomsnitt: 3.88

- Kanske hade kunnat träna oss bättre på relevanta ting för tentan ?» (Hög)
- Hög arbetsbelastning, precis som det ska vara!» (Hög)
- Skulle kunna minskas med mindre snack från äldrekursare om hur "galen" tentamen är och hur svår kursen är. Tveksamt också med att inleda kursen med att säga att den är väldigt svår. För mig sänker det motivationen och ökar stressen.» (Hög)
- Väldigt ojämn. Juridikdelen var väldigt lätt, medan det var väldigt mycket att läsa övriga veckor. Dessutom så var det mycket även i den andra kursen de första veckorna. Kanske skulle man kunna ha juridikdelen först för att sprida ut betlastningen mellan kurserna.» (Hög)
- Inte att det tog mycket tid, utan för att den kurslitteratur vi hade tillgång till enligt ove själv bara kan ge godkänt. Vilket blir extremt jobbigt om man siktar på ett högre betyg då man helt plötsligt inte vet vad man ska läsa för att få högre betyg. Belastningne blir därmed alldeles för hög på grund av den stress som detta orsakar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»2 3%
Låg»6 9%
Lagom»30 49%
Hög»20 32%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.26

- Eftersom Produktionsledningen var en enda lång repetition av vad vi gjorde i verksamhetsutvecklingen.» (Låg)
- Produktionsledningen tog alldeles för lite kraft, innovationsekonomin var bra.» (Låg)
- Mest med tanke på att den parallella kursen var mycket lätt.» (Lagom)
- Men ojämn!» (Lagom)
- Belastningen var obalanserad. Under första halvan av läsperioden hade man en dugga i Produktionsledningen, som täckte hela kursboken, vilket tog en massa tid, och sedan hade man kontinuerligt inlämningsuppgifter och övningar i PL, vilket gjorde att man inte fick mycket tid över till Innovationsekonomin. Därför blev man tvungen att mangla EA3 så fort man fick tid över, istället för att studera balanserat över läsperioden.» (Lagom)
- Stressen för tentan i denna kurs gjorde att jag mådde dåligt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Dåligt»6 9%
Godkänt»18 29%
Gott»19 30%
Mycket gott»15 24%

Genomsnitt: 3.56

- supersvår kurs. Första 6 veckorna hade man ingen aning om vad man skulle kunna. Det var först i v 7 som man började förstå, och då blev det alldeles för mkt att lära in på så kort tid.» (Dåligt)
- egentligen lärde vi oss inget nytt. Kursen verkar påklistrad, väldigt ytlig.» (Dåligt)
- Bra, relevant och intressant kursinnehåll. Tentan var däremot riktigt dålig, vilket förstör en annars bra kurs.» (Godkänt)
- Mycket intressant ämne men svårt att få utdelning för hårt arbete.» (Godkänt)
- Väldigt positivt stundtals på grund av engagerad föreläsare (Ove, Ewing). Ganska negativt studtals (obligatorisk IIP strategy day, Juridikdugga på högstadienivå)» (Godkänt)
- Kursen var intressant och givande, men en av de viktigaste sakerna för en student är att få det betyg man förtjänar, vilket inte var möjligt med Oves tenta, då den hade alltför många frågor.» (Godkänt)
- Ove var mycket kunnig men boken var mindre bra. » (Gott)
- Grym kurs! Kändes riktigt relevant för programmet.» (Mycket gott)
- Mkt trevlig kurs, spännande och nyttig» (Mycket gott)
- Den kurs hitintills som bäst representerar vad jag vill ha ut av programmet. Kursen är fantastisk, men tentan är inte alls representativ.» (Mycket gott)
- Kreativt och roligt.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills. Dyker både på bredden och djupet. Hade alla managementkurser hållit denna nivå - tänk vad mycket man hade kunnat!» (Mycket gott)
- Kursen var en av de roligaste jag har läst på programmet. Dock gillade jag inte tentan. Om man har tänka själv frågor på tentan måste man även ge tid till att tänka under tentan...» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Juridiken»
- Allt»
- Owe G. Jättebra föreläsare och jättebra innehåll»
- Juridiken.»
- Kursen och dess höga standard. Den här nivån bör undervisningen ALLTID ligga på. Det är kurser som denna som kan göra Industriell Ekonomi Chalmers till bäst i Sverige.»
- Ove Grandstrand, juridikmomentet»
-
- Ove. Faschinerande ! Han bör inte förändras»
- Tom Ewing»
- Kursen i sin helhet och utlärningen bör bevaras.»
- jag vet inte»
- Ove var bra!»
- Ove och boken.»
- Föreläsningsupplägget och den pedagogiska tanken.»
- Räkneövningar»
- law-delen var rolig och intressant. Bra också att ove hade så mycket föreläsningar, det kändes som att boken och föreläsningarna kompletterade varandra. »
- "Law"-delen var bra och kändes allmänbildande! Jag tror den ger viktig förståelse i våra framtida karriärer. »
- Kursen i sig upplever jag som både lärorik i sig och intressant, så det bör bevaras! Ove, Holgersson och Ewing är duktiga!»
- Räkneövningarna»
- affärsjuridiken»
- Boken och läraren»
- Kursupplägget är bra och bör bevaras, likaså föreläsarna och examinatorn.»
- Juridikdelen! Mycket intressant och väldigt bra föreläsare.»
- Absolut ingenting!!!!»
- Innehållet i kursen var i det hela väldigt bra.»
- Ove»
- Räkneövingarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den mixade tentan, mer frågor på det som tas upp på föreläsningarna.»
- Inte så mycket. Svårigheten på Juridiken kanske. Meningslöst moment om alla klarar det.»
- Tentan var för stor i förhållande till tiden. Man hann inte med.»
- Mer fokus på tillämpningar och orienterade kunskap snarare än räkning och härledning. Som blivande konsult/verksamhetsledare vill jag ha en mer strategisk nivå på innovationsekonomiska aspekter och hur det påverkar företags verksamhet.»
- Arbetsbördan inför tentan är lite väl tung.»
- Kursen bör inte enbart grunda sig på föreläsarens bok. Det borde därför vara mer övrig litteratur som kan knytas till kursen. Tom E var inte särskilt bra. Det var långsamt och en dugga som vem som helst kunde klara»
- Tentan. Den bör göras kortare så att man har en chans att svara på frågorna ordentligt och visa sin kunskap.»
- Kanske införande av case eller dugga med möjlighet till bonuspoäng (med ökad svårighetsgrad? )och inte bara pass/fail som i år. »
- Examinationsupplägget. Eftersom tentan hade sådan tidspress skulle det vara vettigt med en dugga på concepts och litteraturen, eventuellt en munta. Sedan på tentan skulle analys och räknefrågor behandlas.»
- Examen»
- Man vill veta mer konkret vad man ska kunna, vad som är relevant och viktigt. »
- Tentan, jag kunde massor som jag inte fick tillämpa»
- Tentan bör ses över.»
- Kompendiet, eller boken som det var skulle behöva ett register för o bli lite mera lättöverskådlig»
- att ove ska vara en lärare som är där för att hjälpa elever och inte trycka ner oss om "hans svåra ämne". Jag gillar oves personligthet jätte mycket och som person är han heltrevlig men som lärare sisådär»
- Kompendiet och tentamen! Kompendiet var i och för sig bra, men behöver ett register med ord och mm, för det var superjobbigt att slå upp hela tiden..ingen större ordninge i boken som bara var irriterande! Tentamen, tycker jag var synd, för mycket räkningsfrågor och för djupt på den tiden man hade! Känndes tråkigt att inte hinna besvara frågor innan tentatiden var slut!»
- En tenta med mindre luddiga uppgifter. Det var svårt att veta vad examinatorn ville att man skulle svara. Allt kändes heller inte relevant för kursen.»
- Upplägget, kanske alla Oves föreläsningar först sedan kommer Tom Eving.»
- Det pedagogiska upplägget, det ska inte vara så att man inte förstår riktigt vad kursen handlar om förrän efter man har gjort tentan. Väldigt luddig kurs.»
- Vad gör inslaget med affärsjuridik i kursen? Mycket intressant och spännande men överflödigt för just denna kurs innehåll...»
- IP-dagen var inte så givande. Boken borde också ha ett register.tycker att det är orimligt att man kan sitta och leta över 15 min efter vad ett oprd betyder och inte ens hitta det för att man ger upp.»
- Mer rimlig tentamen med tanke på innehållet i kursen. En riktig dugga i juridik som kräver lite kunskap för att bli godkänd. IIP strategy day upplevde jag som långrandig och med ett högst oklart syfte.»
- Mer fokus på räkningen, stor del på tentan men liten del i kursen. Själva matten bör inte vara det som ställer till problem på tentan. Det är faktiskt bara svenskar som läser kursen så det finns ingen anledning att ha materialet på engelska. Generellt lär man sig lättast på sitt mordersmål. »
- Lägg all akademisk korrekthet åt sidan och gör kursen mer pedagogisk. En tenta med fasta betygsgränser som vi har i alla andra kurser för att minska pressen och låt det vara möjligt att få en femma genom att vi ska kunna läsa på det som kan tänkas komma på tentan.»
- Bättre litteratur som man kan förstå. Dessutom tycker jag att det bör finnas fler räkneövningar.»
- kursens innehåll och fokus. Kanske kan den göras mer inriktad på affärsjuridiken.»
- Tentan borde omformas»
- Tentamen bör förändras så att den testar de kunskaper studenten erhållit från litteratur och föreläsningar. Det är inte heller rimligt att stora delar av tentamen fokuserar på ett ytterst litet segment av kursen, som knappt beskrivs i boken och som det bara finns ett räkneexempel på. Därtill diskuterades det här momentet knappt under föreläsningarna, vilket gav intrycket att man bör lägga fokus på andra kursdelar.»
- Tentan var väldigt svår, även om man pluggat mycket på litteraturen och varit på föreläsningarna så var det i princip omöjligt att få höga betyg.»
- Reformera allt från grunden!»
- Tentamen borde reflektera mer kunskaper ur kursen. Det var lite för mycket frågor som man skulle reflektera själv över. De kändes lite orelevanta och tog mycket energi från det som var viktigt.»
- ipstrategy day»

16. Övriga kommentarer

- Jag skiter i om jag klarat kursen eller ej, Tack Ove! Bästa kursen so far!»
- Tentan var inte relavant till det som gåtts igenom under kursen.»
- Tack för den bästa kursen på grundutbildningen.»
- ove uppmanade oss att tänka själva och svara på frågor som inte föreläsningarna och boken täckte. Samtidigt kändes det som att det var svårt att svara på dessa frågor då det bara fanns ett rätt svar ändå enligt ove. Det känns som att man förstod kursen men att han inte tyckte det så länge man inte uttryckte sig med exakt rätt meningar.»
- Inget att tillägga, tack för insatsen i kursen! »
- Ove bör inte förlöjliga elevers namn.»
- Bra kurs, dålig examination.»
- Chalmers borde skämmas som har en sådan värdelös och oduglig kurs.»


Specific questions for this course

17. How good are earlier courses in management and economics within the Industrial Engineering and Management Program at preparing students for this course?*

62 svarande

Very poor»4 7%
Poor»16 28%
Average»21 36%
Good»12 21%
Very good»4 7%
No opinion»5

Genomsnitt: 2.92

- Ekonomisk analys 1 och 2 är, tillsammans med Produktionsledningen, två riktigt dåliga kurser som bör tas bort eller fullkomligt omarbetas.» (Very poor)
- Det var så länge sedan man läste de kurserna och detta handlade ju bara om innovationer» (Poor)
- They didn"t give really much to this course other a general knowledge about economics.» (Average)
- The course assumes that the student has basic knowledge of microeconomics, which doesn"t necessarily have to be the case.» (Average)

18. How would you assess Ove Granstrand"s qualities as a lecturer?

62 svarande

Very poor»1 1%
Poor»3 5%
Average»8 13%
Good»23 38%
Very Good»25 41%
No opinion»2

Genomsnitt: 4.13

- Den akademiska korrektheten gjorde att föreläsningarna i flera fall uppfattades som opedagogiska.» (Poor)
- Höll inte tidsplanen. Ingen repetitionsföreläsning av samma karaktär som det brukar finnas i andra kurser. » (Average)
- Up and down, sometimes realyy good and sometimes just messy! could help if it just started with tha basics...it got quite complicated fast!» (Good)
- Men lite ostrukturerad ibland. Svårt att veta vad Ove tycker är mer och mindre vikigt.» (Good)
- The only downside is that our class is a bit to shy to intergrate properly with Oves education style.» (Very Good)
- Inspirerande, kunnig och rolig.» (Very Good)
- Probably the best we"ve ever had» (Very Good)

19. How would you assess Tom Ewing"s qualities as a lecturer?

62 svarande

Very poor»0 0%
Poor»3 5%
Average»4 6%
Good»20 33%
Very Good»32 54%
No opinion»3

Genomsnitt: 4.37

- too easy» (Poor)
- Men väldigt översiktligt» (Good)
- Too easy quiz though.» (Very Good)
- Extremly good performance explains everything needed in the course great lecturer that uses a lot of examples and doesn"t just stick to the slides.» (Very Good)
- Good but the exam was too easy.» (Very Good)

20. How would you assess Marcus Holgersson"s qualities as a lecturer?

62 svarande

Very poor»3 5%
Poor»9 16%
Average»14 26%
Good»20 37%
Very Good»7 13%
No opinion»9

Genomsnitt: 3.35

- He needs to speak up and don"t be afraid to engage in discussion with the students.» (Poor)
- Lite tidsbrist gav svår struktur &tydlighet» (Average)
- Genomgångarna av uppgifterna kunde ha varit lugnare så att alla förstått på en gång. Annars bra.» (Average)
- Gick lite väl fort ibland, mer räkneövningar!» (Average)
- Avsätt lite mer tid till Marcus genomgångar så att han slipper stressa igenom talen, blir bara mer förvirrande då!» (Good)
- stressade räkningar, mer tid ? » (Good)
- Marcus talar lite tyst bara, men det är nog vanligt innan man blivit varm i kläderna som föreläsare» (Good)
- Men ibland går det lite fort.» (Very Good)

21. How would you assess Marcel Boger"s qualities as a lecturer?

62 svarande

Very poor»5 14%
Poor»9 25%
Average»16 45%
Good»4 11%
Very Good»1 2%
No opinion»27

Genomsnitt: 2.62

- Säkert kompetent på sitt område men hade svårt att nå ut med sin kunskap tror jag.» (Average)
- (No opinion)

22. How would you assess the IIP Strategy Day?

61 svarande

Very poor»17 30%
Poor»18 32%
Average»17 30%
Good»3 5%
Very good»0 0%
No opinion»6

Genomsnitt: 2.1

- Det var ju helt kalabalik under hela dagen. IBM kom inte och ingen visste något. Riktigt dålig planering och det är sorgligt att det kom frågor om detta på tentan.» (Very poor)
- Schemat stämde inte med TimeEdit. Dessutom var det mycket krångel med föreläsare som inte kom i tid etc.» (Very poor)
- Inget funkade, fångade inte det minsta intresse hos åhörarna. Att folk gick därifrån efter 45 minuter förvånar inte och att sedan förhöra, (i form av tentafråga), eleverna på detta misslyckande är rent ut sagt riktigt dåligt.» (Very poor)
- Mycket krångel och otydlig agenda, ändå kom det frågor från strategidagen på tentan.» (Very poor)
- omöjligt att hänga med vad de pratade om» (Very poor)
- Completely ridiculous. Incredible amount of technical failure, IBM didn"t show up and Skype-friends calling the owner of the laptop used for the presentations.» (Very poor)
- Didn"t feel very relevant to the course» (Poor)
- Det kändes som om vissa föreläsningar hade en alltför hög nivå för oss, det blev svårt att ta till sig all information. Mycket nytt togs upp men återkopplades inte under resten av kursen.» (Poor)
- Jag tyckte att det var dålig ljudkvalitet på intervjun med volvos vd och IBMs framförande var under all kritik då de verkade totalt oengagerade. Dessutom tycker jag att det hade varit mer rättvist att meddela att tillfället var tentapliktigt innan man bara gick dit och satt av sin tid.» (Poor)
- Intresting but it would have been great if we had some discussion before as I believe the master students had.» (Average)
- felt a bit too complicated for us at that time in the course and it was hard to hear what people said and sometimes what they even talked about!» (Average)
- Men kändes mest som att vi var dittvingade för att få upp deltagarantalet. » (Average)
- Attendance shouldn"t be compulsory, since the slides are uploaded to the course home page and the presentations may be included as a part of the examination. However, since the IIP Strategy Day was so poorly executed and most of the content was not relevant to the course, you could exclude the content from the exam, whilst keeping attendance mandatory. The IBM-lecture was by far the most interesting one and should be better integrated with the course. Tom Ewing"s lecture was interesting, though partially redundant.» (Average)

23. How would you assess the form of examination, with a Commercial law exam (pass/fail) and a final exam (graded)?

62 svarande

Very poor»1 1%
Poor»3 4%
Average»9 14%
Good»38 61%
Very good»11 17%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.88

- För stor omfattning på tentan (100p) på fyra timmar. Eventuellt skulle ett case kunna omfatta vissa av dessa poäng, liknande andra kurser.» (Poor)
- if everyone pass the commercial law exam, then why do we even have an exam? it is just an irritating, taking time from the rest of the course.» (Poor)
- The commercial law exam should give some bonus points to the final exam and the final exam is to hard based on what is done whithin the course.» (Average)
- The law exam was way too easy. However, I do approve of the system with a pass/fail exam followed by a graded one.» (Average)
- Bonuspoäng till tentan hade uppskattats» (Good)
- Men duggan var mest ett språktest...» (Good)
- Tycker dock att ett bra resultat på juridikduggan kunde generera något eller några bonuspoäng på tentan.» (Good)
- Even though an easy exam is always welcome, the exam on Commercial law was ridiculous.» (Good)
- Good, but make the Commercial exam harder. Perhaps fewer but longer questions.» (Very good)

24. How would you assess the final exam"s relevance in relation to the general course content as presented during the course?

62 svarande

Very poor»10 16%
Poor»13 21%
Average»19 31%
Good»14 23%
Very good»4 6%
No opinion»2

Genomsnitt: 2.81

- Som alltid så är det inte kursens innehåll som testat utan Owe Granstrand kunskap. Många av frågorna var helt tagna intet.» (Very poor)
- Återigen, eftersom tentan var på tok för lång hade man ingen möjlighet att visa sina kunskaper utan fick istället stressa igenom tentan och hoppas på det bästa. Vissa frågor var dessutom diffusa, och den knappa tiden gjorde att man inte hade möjlighet att ge mer utvecklade svar på dessa frågor.» (Very poor)
- Har varit på i princip alla föreläsningar, läst boken och gjort alla uppgifter i boken. Jag kände mig väl förberedd inför tentan men tji fick jag.. Ur min synvinkel testade inte tentan tillräckligt med grundläggande kunskaper i kursen utan de flesta uppgifter var väldigt twistade för att försvåra för studenten. Självklart ska det finnas frågor som undersöker djupare förståelse för högre betyg men när majoriteten av frågorna är utformade på det viset blir det svårt att överhuvudtaget bli godkänd. Jag blev på grund av detta väldigt omotiverad under tentan då det kändes som att man tvingades sänka sin ambitionsnivå ordentligt.» (Very poor)
- Jag tycker att det var mycket svårt att koppla vissa frågor till kurslitteratur och/eller föreläsningar. Orsaken kan ha legat i formuleringen av frågorna.» (Poor)
- maybe to hard for me to understand how the final exam related to the course ?» (Poor)
- Många frågor var direkt relaterade till kursens innehåll, andra indirekt relaterade. Men det fanns även en kategori med frågor som man blev helt överraskad av, och vars relevans kan ifrågasättas.» (Poor)
- ok, but alot that was focused on in class did not show up in exam...as i said, too much calculating in the exam!» (Average)
- Svårt att veta vad man skulle svara på vissa frågor. Allt kändes inte relevant.» (Average)
- It doesn"t make sense to focus the contents of the exam to such an extent on CVD, when we have only seen a glimpse of it and hardly ever discussed it during lectures. Many questions could have been phrased more accurately as well, so as to avoid misinterpretation. » (Average)
- Final exam tested things we had"t discussed» (Average)

25. How would you assess the difficulty of the final exam?

62 svarande

Too easy»1 1%
Adequate»17 28%
Too hard»42 70%
No opinion»2

Genomsnitt: 2.68

- Difficulty was adequate but there is simply too little time to be able to provide high quality answers.» (Adequate)
- Svårigheten att nå till betyg 3 är bra men sedan är det för stora steg till 4 och 5» (Adequate)
- För lite tid.» (Too hard)
- För svår, eller snarare svår av fel anledning. Tentan var för lång/skriv tiden för kort.» (Too hard)
- I och med tidspress och att uppgifterna var svårtolkade. Dessutom var andelen räkneuppgifter på tentan alldeles för låg i relation till bokens fördelning av uppgifter, vilken jag tycker speglar kursen bättre.» (Too hard)
- Mainly because of the very limited time» (Too hard)
- Eller i alla fall svår!Om man har pluggat ordentligt tycker jag att man borde kunna gå från tentan och känna sig säker på en trea.» (Too hard)
- Tentan speglade det jag upplevde var viktigt i kursen men de flesta uppgifterna hade en twist (och blev lite svårare) som gjorde att med den stora tidspressen var det svårt att svara ordentligt och tillräckligt analytiskt. » (Too hard)
- Too tight a time constraint, too many questions.» (Too hard)
- Problemet är att jag upplever att vi inte ens getts chansen att lära oss mycket av det som frågades efter på tentan.» (Too hard)
- Tentan var alldeles för omfattande för den tentatid som getts (4 h). Detta gjorde det svårt pga ren tidsbrist och jag hann ej skriva på alla frågor och därmed inte få ut all den kunskap jag har. Borde vara kortare tenta eller längre tid!» (Too hard)
- An exam that doesn"t focus on the course goals is not a good exam.» (Too hard)

26. How would you assess the course book?

61 svarande

Very poor»5 8%
Poor»12 20%
Average»18 30%
Good»19 31%
Very good»6 10%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.15

- Kanske bra innehåll, men svårt språk som gör att man inte riktigt kan ta till sig och förstå. Inget register så man kan inte slå efter ord/begrepp. Sedan hade det varit önskvärt med en utökad begreppslista i slutet» (Very poor)
- Not necessary to read it.» (Poor)
- too hard too follow the mathematical solutions.» (Poor)
- Språket är mer svårbegrepligt än det behöver vara och boken innehåller en väldig massa småfel. Är den ej korrekturläst innan tryck? Inte jättebra förklaringar på den del modeller.» (Poor)
- Svårt språk och invecklade förklaringar på många saker som egentligen inte alls är invecklade. Kan bero på att boken är skriven på engelska och författaren inte är bra på att förklara på det språket.» (Poor)
- Ett register med ord och sidhänvisning skulle göra den mkt bättre.» (Poor)
- The course literature has its moments, but overall the language needs to be revised. As it is now, abbreviations are used before they are defined, grammatical errors on almost every single page and it doesn"t give a very good view of innovation as a phenomena (which I believe is crucial for this course). I don"t like it when the lecturer is also the author of the course literature. It makes the entire course very one sided and the students miss out on other perspectives on the topics described.» (Poor)
- Svårt när det inte finns något register» (Average)
- Är bitvis rörig/otydlig. Hade också varit trevlig om graferna och formlerna gjorts/skrivits ordentligt. Nu så det ut som att många av dessa gjorts Microsoft Paint.» (Average)
- Svengelska inslag, få den översatt av en riktig tolk eller ha boken helt på svenska» (Average)
- Could use a bit of color and layout work.» (Good)
- Under kursens gång tyckte jag boken och uppgifterna var ett bra hjälpmedel för att hänga med i kursen, dessvärre visade det sig att tentan var utformad på ett sätt att jag inte hade någon större nytta av det jag lärt mig när jag jobbat med uppgifterna.» (Good)
- Finns ett par enkla förbättringspunkter, exempelvis att det aktuella kapitlet står på varje sida som en sidfot och ett register med uppslagsord.» (Good)
- Lite mer litteratur än Oves egna forskning skulle inte vara fel.» (Good)
- Could use some further examples.» (Very good)
- Framför allt första kapitlen» (Very good)

27. Did you attend any of the calculation exercises?*

62 svarande

Yes»59 95%
No»3 4%

Genomsnitt: 1.04

- all of them» (Yes)
- man kunde lika gärna läsa facit» (Yes)
- all» (Yes)

28. How would you assess Marcus Holgersson"s capabilities in explaining how to solve the calculation exercises?

Only answer if you did attend any of the calculation exercises or if you got help at the office etc.

61 svarande

Very poor»2 3%
Poor»4 7%
Average»17 30%
Good»21 37%
Very good»12 21%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.66

- To little time, hard to ask questions in vasa a. Maybe smaller lectures ? » (Average)
- too little time...he rushed thru it alot!» (Average)
- Långsammare.» (Average)
- Not bad, not good. Just average.» (Average)
- Avsätt lite mer tid till Marcus genomgångar så att han slipper stressa igenom talen, blir bara mer förvirrande då!» (Good)
- Men lite väl snabbt» (Good)
- Structured, well-prepared and easy to follow Marcus in his calculations.» (Very good)

29. Do you think that a case should be added in the course?*

62 svarande

Yes»11 18%
No»47 81%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.81

- add a case that gives you points toward the final exam. Alternativly shorten the exam and put focus on the case.» (Yes)
- Det skulle kunna utgöra en del av poängen på tentan och jämna ut belastningen under kursen lite mer.» (Yes)
- Absolut!» (Yes)
- Högt tryck som det är» (No)
- I don´,t think i would learn better » (No)
- Det skulle bli alldeles för stor arbetsbörda, ifall inte annat i kursen stryks. Men skulle dessa verkligen strykas i så fall? Jag tycker det känns som att när nya delar tillkommer så får studenterna bara läsa in det "strykna" själva istället.» (No)
- Vet inte hur det skulle öka måluppfyllelsen...?» (No)
- Det är verkligen tillräckligt att göra utan case och jag tror att det kan bli svårt att ta bort moment/innehåll/undervisning för att få in ett case. » (No)
- Already a heavy workload on students.» (No)
- The course is difficult enough as it is.» (No)
- I så fall så måste något annat tas bort ur kursen. Skulle inte hunnit med ett case så som kursen såg ut i år.» (No)
- Definitely not.» (No)
- Skulle kunna funka, men måste vara vettigt utformat i så fall. Kursen består ju till stor del mer eller mindre otillämpbar mikroekonomi.» (Vet ej)

30. How do you think that the Commercial law-part of the course fits in the context of the rest of the course?*

62 svarande

Very poor»2 3%
Poor»1 1%
Average»18 29%
Good»26 42%
Very good»14 22%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.8

- but it was really interesting and good so think u should keep it!» (Average)
- Det som kändes mest relevant var IPR som togs upp i båda delarna» (Average)
- To some extent, but not as much as I thought it would.» (Average)
- good, but there is no need for an exam in the commercial law-part» (Good)
- A bit too detailed at times, but as a whole it gives a better understanding av patenting och law.» (Good)

31. How would you assess the value of the subject in this course in general?

62 svarande

Very low»1 1%
Low»2 3%
Average»16 26%
High»20 32%
Very high»22 36%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.98

- En av de mest lärofyllda kursena än så länge! tycker mycket var bra, som sagt bara tentan och bokens rörighet har varit dåligt!» (High)
- En riktigt bra I-kurs!» (Very high)
- Den hittills mest intressanta kursen.» (Very high)

32. Is there a need for a course in strategy and finance within the I program at Chalmers?

61 svarande

Yes»40 90%
No»4 9%
No opinion»17

Genomsnitt: 1.09

- Tror t ex corporate finance eller allmän finansiell ekonomi skulle kunna addera en del värde. Skulle t ex kunna ersätta Ekonomisk Analys 1 och 2 eller Produktionsledningen.» (Yes)
- Definitivt» (Yes)
- Jag hade önskat att kursen lite tydligare diskuterade strategi kopplat till innovationer. Jag kände att vi fick verktygen för det men inte nästa steg det strategiska tänkandet.» (Yes)
- ja, men inte den här kursen! egentligen lärde vi oss inget nytt. » (Yes)
- It would however be interesting.» (No)

33. There is an ongoing discussion about the future of this course. What do you think would be the best alternative out of the following?*

These are the alternatives:
1. Keep the current course in which qualitative and quantitative content is combined and economic and financial theory is used. Granstrand, Ewing and Holgersson will remain lecturers in the course.
2. Exchange the course with an "Innovation economics" course with Hans Löfsten.
3. Exchange the course with a qualitative "Entreprenurship" course with Mats Lundqvist.

62 svarande

Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson)»33 68%
"Innovation economics" with Hans Löfsten»4 8%
"Entrepreneurship" with Mats Lundqvist»11 22%
No opinion»14

Genomsnitt: 1.54

- But the other subjects sounds interesting too. Maybe replace irrelevant/too easy courses like produktionsledning, verksamhetsutveckling, marknadsföring, logistik (which all could be merged too one course according too me, since they all are way too easy) with those courses mentioned here.» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- According to me, this is undoubtely the best course at I in the field of economics and management. Moreover, the knowledge and competence that Ove is sharing with us is valued high. If every course at I was as this level, the quality of the education would be substantially higher. Unfortunately, it is hard to acheive good grades which may decrease the motivation. But since I, personally, value the knowledge higher this course was one of the best I"ve ever had. » (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- dont know who hans is but no one can do it better than ove "!? Entrepenurship sounds fun, but cant be as good» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Vad som än händer bör Hans Löfsten under inga omständigheter ersätta Ove Granstrand. Ove är den mest kompetente läraren I-programmet har att erbjuda. Detta är den bästa och mest relevanta kursen hittills.» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Men sista alternativet med Mats låter väldigt intressant.» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Utan tvekan. En till kurs med Löfsten skulle minska bredden på programmet. Det är väldigt nyttigt att få ta del av flera olika lärares perspektiv.» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Men fruktansvärt dåligt ställt fråga!» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Men förbättra boken, gå igenom materialet innan sista läsveckan, minska ner på Ewings föreläsningar då inte allt av det han säger känns kopplat till resten av kursen. » (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- I can"t believe you are even considering letting Löfsten take over this course. He pretty much ruined the first two and didn"t make any commitment what so ever to teach the students or give reasonable feedback on the case studies. Economic analysis 3 will become ridiculous, to say the least, if you change the way it is taught at the moment. Keep it the way it is, with minor adjustments.» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- I would like to have a course in both the current form and one in entreprenurship if there is room in the education. » (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Låt aldrig Löfsten hålla kurser för ambitiösa studenter!» (Keep the current course (Granstrand, Ewing and Holgersson))
- Alternativt nummer ett, om förbättringar gällande examination, case osv. görs.» ("Entrepreneurship" with Mats Lundqvist)
- In my opinion, the current course fails to combine quantitative and qualitative content. The quantitative content mostly consists of long, useless formulae containing several variables with arbitrary values. The only valuable formulae are those regarding investment analysis, which we have already studied in previous EA-courses. I think the students would benefit more from a solely qualitative course.» ("Entrepreneurship" with Mats Lundqvist)
- Det skulle göra kursen mer användbar i framtiden. entreprenörskap är viktigt.» ("Entrepreneurship" with Mats Lundqvist)
- Det var fan den mest partiska frågeställningen jag nånsin sett. Gör bättre nästa gång!!! Man kan ju inte beskriva en kurs och sedan bara namnge de två andra. Fy skäms!» (No opinion)
- Vet inget om Mats Lundqvist, men entreprenörskap skulle kanske kunna vara intressant. Känns dock som att det skulle kunna bli en "flumkurs", vilket man gärna slipper. Alternativ 2 är INTE ett bra alternativ. Löfsten gjorde en riktigt usel insats i både Ekonomisk Analys 1 och 2. Tycker kursen i sitt nuvarande utförande är hyfsat bra och lärorik.» (No opinion)
- Det är svårt att bedöma vad dessa alternativa kurser skulle innehålla!» (No opinion)
- Jag tycker inte att något av förslagen är bra. Eftersök andra alternativ!» (No opinion)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från