ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkter och processer i ett hållbart samhälle, KBT200, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»9 36%
Cirka 25 timmar»7 28%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.24

- ej mer än obligatoriet» (Högst 15 timmar)
- Har gått på föreläsningar och gjort inlämningsuppgifterna.» (Högst 15 timmar)
- Inlämningsuppgifterna har tagit mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Den mesta tiden lägger man ner på inlämningsuppgifterna. Så det varierar såklar med om man har fått retur eller inte.» (Cirka 20 timmar)
- Kandidaten tar mer tid och man väljer att fokusera mer på den» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»10 40%
100%»12 48%

Genomsnitt: 4.32

- läst 150% han ej» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 48%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.08

- Kursens ambitioner är luddiga och uppnås knappast, vi lär oss varken att designa produkter eller proc3esser och därför är det svårt att göra vettiga miljöbedömningar av detta.» (Målen är svåra att förstå)
- Om man har bra och tydliga mål ska man förstå vad man skall ha med sig efter en förläsning. Det tycker inte jag att man gör i denna kursen. Men så har det varit för alla miljökurser vi har läst. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen är ganska flummig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»7 38%

Genomsnitt: 3.11

- Lite väl mycket glosförhör. kanske bättre med färre frågor och kanske lite mer uttömmande.» (I viss utsträckning)
- För många frågor om LCA» (Ja, i hög grad)
- Det var en rätt svår tenta som testade detaljkunskaper. Ibland kändes det som om mer övergripande frågor med förklaringar hade gett en mer rättvis bild av hur kursen sett ut. Detaljnivåfrågor är bra ibland men inte när det blir för mycket. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 2.92

- Dålig kurslitteratur» (Mycket liten)
- Det var inlämningsuppgifterna som jag lärde mig mest av. Räknar man med dem till undervisningen var den väl "Ganska Stor" hjälp.» (Ganska liten)
- Elcertifikat har varit bra föreläsningar » (Ganska stor)
- Artiklarna om aktivitetsmodeller och Green Engineering var bra och nyttiga» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»9 36%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»6 24%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- Dåligt med hänvisningar till litteratur, speciellt i LCA delen av kursen.» (Mycket liten)
- ej läst» (Mycket liten)
- Köpte inte någon kurslitteratur och har inte använt någon heller. » (Mycket liten)
- Använde bara LCAboken och då till uppgifterna» (Mycket liten)
- Processboken köpte jag inte ens och mina kompisar har sagt att de inte använde den. LCA boken köpte jag och använde mycket till inlämningsuppgifterna. Den var väldigt lättläst vilket var bra. » (Ganska liten)
- Produkt- och processboken var helt onödig. Jag lärde mig ingenting av den boken och tycker det var 400 kronor rätt ner i papperskorgen in princip. LCAboken var rätt bra dock. Föreläsningsanteckningarna gav mest. » (Ganska liten)
- Har bara använt LCA-boken vid någon inlämningsuppgift.» (Ganska liten)
- PP-bilderna och utdelade artiklar etc var bra men kursboken var svårläst och bidrog inte med så mycket användbar information. Detta gäller speciellt de fyra första kapitlen.» (Ganska liten)
- Böckerna tycker jag inte är bra men föreläsningsslidesen är mycket bra.» (Ganska stor)
- Finns bättre böcker som» (Ganska stor)
- design processes boken är bra, men man klarar sig utan den i kursen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»13 52%

Genomsnitt: 3.48

- Föreläsningarna har vart kanon. övningarna har varit dåliga med program som inte funkar, inte rättade uppgifter i tid samt en flyttad övning utan förvaning.» (Ganska dåligt)
- nöjd» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Svårt att hitta någon att fråga sällan någon på avdelningen» (Ganska dåliga)
- Doktoranderna har varit tillgängliga ofta och väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Alla som jag ställt frågor till eller bett om hjälp har varit väldigt hjälpsamma och glada att hjälpa oss studenter.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»2 8%
Låg»2 8%
Lagom»19 76%
Hög»1 4%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.88

- lite obligatoriskt arbete fick vi göra iaf:)» (Låg)
- Det enda som kan kännas lite konstigt är att detta är en 7.5-poängskurs och regleren är på 6.0. Vad hände där?» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna tar mycket tid med ger väldigt lite» (Lagom)
- Fast hög i vissa perioder då inlämningsuppgifterna skulle in» (Lagom)
- Endast belastning i form av inlämningsuppgifter.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»21 84%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- läste 150 % och hade lagoom att göra» (För låg)
- Även om denna kursen hade lite låg belastning, så var det ändå rätt lagom för perioden i och med att kandidatarbetet tar väldigt mkt tid.» (Lagom)
- Äntligen några lediga helger!» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 20%
Godkänt»9 36%
Gott»10 40%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- varför läser vi hobbyekonomi. Skall vi lära oss ekonomi skall vi göra det i en riktig kurs och inte ha en lektion som ingen fattade. Har man ej grundläggande förståeler för ekonomi så fattar man inte principen. Byt ut KMS till Ekonomi so har ni löst problemet. Tänk även på att många (läs nästan alla) andra program har ekonomi som valbart. Vi får ännu mer miljö. » (Dåligt)
- Detta betyget gäller för alla miljökurser vi har haft hittills. Det känns inte som dem hänger ihop alls och vi bara lär oss massa allmän spridd kunskap och inget av riktigt värde.» (Dåligt)
- Vad man ska göra i kursen framgår dåligt av kurspm, vi har haft obligatoriska uppgifter som man inte framgår explicit av kurs-PM, detta i samband med att det inte smidigt går att få reda på vilka moment som avklarats och inte gör att i princip alla övningar blir obligatoriska eftersom risken annars är att man inte blir godkänd på kursen och dessutom inte vet varför.» (Dåligt)
- Det känns som om att 4 mindre miljölkurser för oss på K inte är nödvändigt eftersom det blir mycket repetition som gör att man blir mindra motiverad att studera eftersom man "redan kan detta" så när de väll kommer något nytt tar man inte till sig det. En större kurs med t.ex ett stort LCA projekt efteråt tror jag hade varit mer motiverande och gett miljökurserna bättre rykte och den respekt de faktiskt förtjänar, idagsläget är det plojjkurser som inte får så mycket vikt fastän de berör viktiga områden.» (Dåligt)
- Föreläsningsdelen för mycket gott och övningsdelen mycket dåligt. tyvärr blir det samlade intrycket av kursen då bara godkänt.» (Godkänt)
- Enkel och ytlig kurs som ändå ger lite inblick i saker som känns viktiga.» (Godkänt)
- Intressanta föreläsningar» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maria och Erik, mycket bra föreläsare»
- Eriks inslag i kursen var mycket givande. Överlag bra föreläsare.»
- Elcertifikatkillen och greg»
- Ställ er frågan: "Vad vill vi egentligen att studenterna ska få ut av den här kursen?"»
- Inlämningsuppgifterna»
- föreläsningsupplägget, inlämningsuppgifterna»
- Ekonomidelen, FK-data föreläsningen»
- Föreläsningarna om PFE, elcertifikat osv.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Repetitionsfrågor/vad man ska kunna var uppskattat»
- Eriks föreläsningar»
- Bra med inlämningsuppgifter men kan göras bättre och tydligare.»
- Alla inblandade föreläsare och övningsledare.»
- inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läshänvisningar till LCA-boken. »
- Ekonomi. Helst skall kursen bli valbar så man slipper läsa det. »
- Dela upp kursen, när alla miljökurser är så breda lär man sig inget på djupet och i praktiken blir det bara en repetition av samma saker.»
- Seminariet, gav inget och materialet som gavs ut var bara förvirrande. »
- man fick inte ut så mycket av seminariet som vi hade i början. Det skulle kanske vara bättre att ha det lite senare i kursen.»
- Fler "shortcut" metoder som FUG mm»
- Det stod ingenstans i kurspm om den obligatoriska inlämningsuppgiften i LCA som hade ett övningstillfälle. Jag var sjuk just det tillfället och missade därför genomgången. Det borde stått någonstans att den skulle vara just då (och att den fanns överhuvudtaget).»
- Den stora boken (products and processes...) var onödig att köpa. Uppmana inte folk att köpa den.»
- Tiden för inlämningsuppgifterna, man ska inte behöva ha inlämningsuppgifter kvar efter tentan för att få bonus poäng. I år hade vi dessutom 8 lv innan tentan så vi borde kunnat effektivisera det bättre.»
- Jonas M. Bjuggren bör tas in som lärare, han kan nämligen allt»
- Lite tydligare skillnad på en del principer»
- Alldeles för många inlämningsuppgifter!»
- Till exempel dela ut sammanfattningar för varje moment som gås igenom på föreläsningar. Som det är nu får man inte mycket ut av det som ges i form av OH-slides och vissa har svårt för att både anteckna och lyssna samtidigt på föreläsningarna. Detta var anledningen till att jag knappt gick på någon föreläsning, vilket i sin tur ledde till att det gick sämre på tentan då vissa delar som endast togs upp på föreläsningar fanns med....»
- Gärna boken samt att chemcad borde sluta bugga.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att man borde sätta sig ner och se över vad man vill att studenterna ska lära sig egentligen! Fokusera på färre saker så man kan gå in mer på djupet. Just nu har vi bara slösat bort resuser och tid på ingenting och jag vet att det är många som håller med mig. Vissa delar av de här kurserna har varit totalt värdelös kunskap men andra har varit bra.»
- Som sagt tycker jag att alla miljökurser borde ses över och omarbetas då det blir för mycket repetition och flum i dagsläget. »
- På tentan var det svårt att veta hur mycket man skulle skriva för att klara uppgiften, kunde varit bättre överensstämmelse med poängantal på uppgiften»
- Jag tycker att Jonas borde anställas som lärare på kursen eftersom han kan allt.»


Kursutvärderingssystem från