ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Mekanik, LMT205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»9 40%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»5 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 18%
100%»16 72%

Genomsnitt: 4.54

- Missade en hel del föreläsningar men tog igen det genom att räkna väldigt mycket hemma istället.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»16 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Väldigt enkel tentamen där man redan innan visste exakt vilken typ av uppgifter som skulle besvaras.» (I viss utsträckning)
- examinationen hade kunnat vara svårare/klurigare. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»12 57%

Genomsnitt: 3.42

- Sune är en väldigt bra pedagog.» (Mycket stor)
- Bra och engagerad lektor!» (Mycket stor)
- Sune är väldigt duktig och pedagogisk. Bra med många övningsexempel!» (Mycket stor)
- Sune Olsson är väldigt bra på att lära ut och insatt i sitt ämne. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»14 63%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 3

- Kurslitteraturen var kanske inte optimal, däremot var utdelade lösningar på PINGPONG väldigt bra för inlärningens skull. » (Ganska stor)
- Uppgifterna var mycket bra. Men utöver det läste jag nästan inget i boken utan klarade mig på det som sas på föreläsningarna» (Ganska stor)
- Alla de räkneexempel som lagts upp på kurshemsidan var guld värda. Väldigt pedagogiska och enkla att följa.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»20 90%

Genomsnitt: 3.86

- Sune har ju en tillgänglig databas med de senaste 8 årens tentor, vilket hjälper när man studerar till tentamen.» (Mycket bra)
- Effektiv kursadmin., snabbt rättade duggor och uppgifter!» (Mycket bra)
- Pingpong känns mer användarvänligt än studieportalen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»12 54%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.59

- Hade nästan inga övningslektioner, då blev det svårt att lära sig. Skulle varit guld om vi haft SI-lektioner!» (Mycket dåliga)
- Saknade rena övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor var snarare allt för bra då Sune svarade på alla frågor under föreläsningar, även de som upprepats flera gånger förut och borde varit självklara. Detta saktade ned tempot avsevärt under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Borde fått mer chans under lektionerna att ställa frågor om enskillda uppifter, detta saknades då vi nästan inte hade några övningslektioner.» (Ganska bra)
- Man får chans att ställa frågor men hade varit bra med mer avsatt tid att få fråga ännu mer. Ju fler frågor som man får svar på, dumma som bra, löser många frågeknutar på vägen. » (Ganska bra)
- Sune var ofta anträffbar även då det inte var föreläsning vilket var väldigt bra. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.81

- Brobygget var svårt att finna tid till då alla kunde. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»11 50%
Hög»8 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.31

- Ganska intensivt. Däremot var det relativt lätt att ta till sig informationen då läroformen under föreläsningarna var väl anpassad att tillgodose studenterna. Broprojektet var dock lite för tidskrävande.» (Hög)
- Trodde inte att bron skulle kräva så mycket tid som den gjorde. » (Hög)
- För många moment under kursen. Brobygget tog mycket stor plats och allt var tvunget att läggas utöver skoltid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»10 45%
Hög»10 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Älskar att ha fler duggor utspritt inför tentan. Och att första duggan låg redan två veckor in i kursstarten, det gör att man håller sig "med" under hela kursens gång. Asbra!» (Lagom)
- Broprejektet kändes som att det låg utöver kursen och ökade arbetsbelastningen utan att man fick någon större kred för det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»8 36%
Mycket gott»14 63%

Genomsnitt: 4.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En bra och spännande kurs med väl utförda föreläsningar.» (Gott)
- Mycket bra och hjälpsam lärare! Dock saknades övningstillfällen under lektionstid. tycket att det borde vara minst ett helt pass per vecka då läraren finns på plast och kan hjälpa. alldeles för lite av detta nu. Var svårt för mig då jag inte kunde jobba med detta efter skolan dikekt utan var tvungen att sitta helger och kvällar och då inte har nån chans att gå upp till läraren och fråga efter hjälp då denna inte är där då. Annars mycket bra kurs!» (Gott)
- Mycket rolig och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Superbra lärare den där Sune! och arkitekt-Björn med. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta av upplägget, inklusive broprojektet.»
- Kurslitteraturen och läraren.»
- Examinatorn!! Bra jobbat.»
- Utformningen av föreläsningar - väldigt mycket räkning under föreläsningarna med möjlighet till att ställa frågor. »
- Utmärkt lärare och upplägg av kursen. Gillade bro-projektet det var rolig! »
- Sune, hans insats var fenomenal»
- Sune, »
- Sune Olsson som lärare. »
- Allt.»
- Duggorna, bra "morot" för att hålla sig i fas.»
- Roligt med broar och bra att praktisera beräkningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer borde innefattas i kursen då den inte upplevdes som utmanande och borde vara mer tidskrävande.»
- Klarare anvisningar till bro-projektet, hur mycket tid som ska läggas osv.»
- Broprojektet - se till att skriva en mer lämplig skala till en början! »
- bro momentet borde göras mindre. men bra sak att ha med.»
- Det hade varit spännande att få lite mer specifika beräkningar på just ens egna bro, då det blev väldigt förenklat nu. »
- Det kändes som all tid utanför lektionerna gick åt till att bygga bron istället för att faktiskt räkna uppgifter. det var synd. »
- Mindre räkning på tavlan och mer övningsräkning med möjlighet till hjälp. Eller på något annat sätt aktivera studenternas tänkande under föreläsningen.»
- Lite bättre information angående bro-presentationen. Hur den går till och hur bron ska presenteras.»
- Mer övningslektioner! »
- Fler timmar av undervisningen borde vara egen räkning. Genomgång av färre tal på tavlan och mer tid till att räkna själv med möjlighet att få hjälp.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.63

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.63
Beräknat jämförelseindex: 0.9


Kursutvärderingssystem från