ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1-2 12/13 Projektarbete, simulering och modellering i samhällsplanering, LBT222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 29%
Godkänt»7 41%
Gott»4 23%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- På grund av att vissa studenter i kursen inte hade några förkunskaper i Revit skapades en hel del problem genom att studenterna var tvungna att både lära sig programmet samt nå de andra målen. » (Dåligt)
- Har lärt mig mycket, men är många saker som behöver förbättras.» (Godkänt)
- Vore bra om övningsledarna kom i tid på morgonen då man har övning. Övningen börjar 8 och övningsledarna droppade alltid in runt 9-10 tiden. Inte helt okej om ni frågar mig.» (Godkänt)
- jättebra att vi fick jobba i revit, och mr viz är ett kul program, men kanske bör det uppdateras?» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05


Lärandemål

- modellera husmodeller i ett 3D BIM system,
- gå från tidiga skisskeden till senare designskeden med hjälp av BIM-modeller,
- visa modellen i ett Virtual Reality-program,
- ha förståelse för hur tex. förtätning påverkar stadsmiljön,
- använda BIM för att analysera och optimera designen.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Förtätning? Va? Det har aldrig nämnts i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- däremot tyccker jag att om syftet är att lära oss programmen bra, så bör uppgiftens omfattning minskas, så att man hinner arbeta igenom det istället för att repetativt sitta och sätta material på tusen olika väggar. Minska ner uppgiften och gör den mer komplex istället, så att man verkligen får använda programmet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Bortsett från att vissa inte hade några förkunskaper inom Revit.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 52%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 2.7

- jag tycker inte att analyserna fick någon större del i det hela, och de försvann mycket pga att man itne hade tid med det.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»8 47%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.23

- Man ska lära sig Revit/Vasari via filmer, det tar ett par lektioner, men sedan jobbar man på egen hand.» (Ganska liten)
- Väldigt olika kunskapsnivåer hos lärarna...» (Ganska liten)
- Möjlighet till hjälp har funnits på alla övningstillfällen. Dock har lärarna kommit ca 30 försent och försvunnit stora delar av passen. Detta är totalt oacceptabelt på en högskola. De kom även försent till redovisningarna vilket gjorde så att hela redovisningstillfället blev förlängt med 45 minuter. Detta var också till stor del på grund av att lärarna inte hade någon som helst tidsuppfattning.» (Ganska stor)
- videofilmerna var kanon, men jag tycker att ibalnd sker det lite hemliga klickningar i bakgrunden så helt plötsligt fungerar allt, men när jag sitter hemma vid min dator och tittar på filmen har jag ingen aning om vad som just skedde och hur jag skall rätta till det. Något som kanske skulle vara bra också är en första inställningsfilm, för även om man gjorde exakt som i filmen så åkte jag på en del problem som inte skedde i dessa filmer, det kan var ahandhavandefel från min sida eller en instälning någon stans.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»5 29%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.29

- Ingen litteratur har funnits!» (Mycket liten)
- Bra instruktionsvideor» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.35

- Saknas ett schema i kurs-PM. Information kommer ut sent.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Otroligt rolig kurs, kanske en aningen mkt att göra.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»3 17%
Ganska dåliga»7 41%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Under vissa övningstillfällen fanns ingen lärare på plats. Det kom att bli avgörande för vi som inte har särskilt goda kunskaper i Revit. Vi kunde inte jobba vidare i den takt som vi ville. Mycket dåligt! När lärarna väl dök upp så var det hårt tryck från studenternas håll, så man fick inte den tid man behövt för att ställa frågor.» (Mycket dåliga)
- Vid "övningar", alltså lektioner i datasalar kom alltid lärarna en timma sent. Och de tog även väldigt långa fikapauser. 3-4 gånger kom ingen lärare alls fast det stod på aktuellt schema att vi hade övning.» (Mycket dåliga)
- svårt att ha en funderande kurs när lärarna kommer och går som dom vill... alltid försenade» (Mycket dåliga)
- Lärarna kom alltid försent till övningarna, även till redovisningen. De försvann ibland tidigare från lektionen, och hade tyvärr ej tillräcklig kompetens i vissa lägen. I slutet av arbetet hade de lättare att hjälpa till. » (Ganska dåliga)
- Vart var övningsledarna när man behövde dem? Kom för sent på övningarna och gick runt i en grupp hela tiden. Hade vart bra om de kunde dela på sig och hjälpa flera stycken samtidigt istället för att fastna allihop på ett och samma ställe.» (Ganska dåliga)
- Totalt sett fanns det gott om lärare men vid vissa övningstillfällen kunde man inte hitta någon och många frågor hänvisades till Mikael som sällan var närvarande.» (Ganska dåliga)
- Dock har den kursansvarige inte funnits tillgänglig på övningarna. » (Ganska bra)
- Lärarna kunde ha varit i tid till övningrna istället för att komma en timme för sent varje gång. » (Ganska bra)
- det var några handledningstillfällen när handledarna inte dök upp, var det bara att vi hade datorsal bokad då eller missade de handledningen? har man tillfällen med bara bokad sal och ingen handledninge tycker jag att det skall framgå tydligt att inga handledare kommer att närvara» (Ganska bra)
- Tycker inte att det är okej att lärarna kommer försent och går innan övningarna är avslutade. Exempelvis kommer en timma försent eller går 45 min för tidigt utan att meddela att de inte kommer tillbaka. Vi är bara där för att kunna arbeta och få hjälp vid dessa tillfällen, tycket det är respektlöst mot oss studenter och ger ett dåligt intryck av kursen.» (Ganska bra)
- Att ha revit/Mr.Vizhandledare var superb! Ev skulle man kunna lägga in en extra övning strax innan inlämning.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Olika arbetssätt gav lite svårigheter, men väldigt lärorikt. » (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.58

- jag tycker inte det var bra att alla tre kurserna hade sin slutinlämning samma dag, speciellt inte med det i åtanke att hela december låg till förfogande. Jag skulle vilja att ni samordnar när era sista inlämingar är» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hjälplärarna i Revit.»
- Roligt att göra om Chalmersområdet. Datorövningarna var mycket bra.»
- Mikael, och han ska vara där mer!»
- Uppgiften är väldigt rolig. Att anv Chalmers Johanneberg tror jag engagerar många, man vet vilka brister/fördelar området har.»
- Redovisningen.»
- arbetet i revit»
- Liknade uppgifter. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mrViz är ett otroligt dåligt program. Kommer aldrig att använda oss av det i yrkeslivet. Hur kan det över huvud taget ingå i en kurs på Chalmers? »
- Se över vilka program som används i kursen. Speciellt det totalt värdelösa Mr-Wiz skulle vara en fördel att slippa. Det skapade endast problem genom att det kraschade hela tiden och det var inte möjligt att spara på ett normalt sätt. Inför kursstart se över hur många som har förkunskaper inom Revit och sedan kanske dela in i två grupper. »
- Ofta sitter man på kvällarna med simuleringsprogrammen tills dess att man kör fast. Då hade det varit fantastiskt om övningsledarna inte var 30-60min försenade till övningen dagen därpå, väldigt störigt. Och varför ska man "ta en kaffe" 30min innan lunch för att sedan skita i att komma tillbaka? De var väldigt duktiga på programmen, men jag hade velat utnyttja tiden bättre på övningarna. »
- Assistenterna måste komma i tid, eftersom det är många som behöver hjälp! Bättre information angående redovisning och föreläsningar. Kom ut i tid med information om att det finns en gemensam nätverksenhet. Vi frågade i mitten av kursen om det fanns en, men det fanns det inte sa dem. Sen så under redovisningen får vi veta att det funnits en hela tiden, och att de trodde att vi visste det. Dålig information. Det hade underlättat väsentligt om vi visste detta under kursen. Den avslutande diskussionen får gärna göras om. Man får inte ut speciellt mycket av att sitta i stora grupper och diskutera olika förslag och komma fram till ett gemensamt beslut. Alla tycker olika. Bättre om alla var för sig fick skriva lite synpunkter om vardera förslag.»
- Hade gärna flyttat fram inlämningen av uppsatsen en vecka så man har den en vecka tidigare. Då pushas man att göra mer tidigare och kan sen fokusera på Mr Wiz. »
- 1. Övningsledare bör komma i tid - precis som elever 2. Finns de 3 övningsledare kan de sprida ut sig och hjälpa 3 studenter. Istället för att 3 övningsledare hjälper 1 student.»
- uppgiftens omfattning, gör den komplex, snarare än stor. Rapportskrivandet känns också lite överflödigt, ja visst det är en konst att kunna skriva en liten rapport, och det tog inte speciellt mycket tid eller kraft, men det är just det, om man kan lalla ihop en rapport på en till två-tre timmar och ändå få godkänt på det, då känns det som om uppgiften är överflödig. Jag tycker också att mr viz borde introduceras tidigare och kanske även med en ordentligare föreläsning om vad man kan göra med det. Filmerna var bra men åter igen om vi själva skall kunna göra saker i mr viz, kanske en film om inställningarna skall göras?»
- Tillfällen att lära sig programvara med lärare närvarande, förslagsvis en övning, utöver de videor som finns att tillgå.»
- Slutredovisningen bättre organiserad.»
- Kunskapsnivån hos lärarna bör höjas. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Att redovisningarna av arbetet vi jobbat med i en hel termin avbröts är under all kritik. Läraren var till att börja med 10 minuter sen. Han kunde inte heller närvara under alla presentationer på grund av dubbelbokning. Vi hade 15 minuter på oss att redovisa, men det var ingen som höll koll på tiden det tog för de olika grupperna, så sista gruppen fick inte avsluta sin redovisning innan vi blev utkastade ur den bokade lokalen. Ett hån när hela kursen summeras upp denna dag. Dessutom blev vi uppmanade att lämna in filmerna och powerpointen som vi gjort för redovisningstillfället. Det har aldrig hänt mig innan, att man är tvungen att lämna in redovisningsmaterial. Precis som om att det man säger till filmen och powerpointen inte räknas.»
- Det var lite dålig information om hur redovisningarna skulle gå till. De inledande analyserna var lite konstiga, låt studenterna gå rakt på det riktiga projektet istället. Låt studenterna ha lite frihet över om de vill analysera eller ej. Att examinatorn Claes Wernemyhr inte var med i kursen kändes mycket konstigt. Jag förstår att det är för att Mikael inte har behörighet, men det kanske finns en anledning till att vissa inte har behörighet. Om Claes skulle haft några föreläsningar för att påminna om samhällsplaneringen samt att han var med på redovisningarna hade det räckt. »
- I vår grupp hade ingen förkunskaper av Revit, det ställde till stora problem och fokuset hamnade inte på själva projektet utan att försöka lära sig programmen.»
- Rolig kurs! Vem vann?»
- inte någon ny inlärning i kursen, hade behövt mer invecklade revitövningar»
- 1 timmes kaffepaus är inte rimligt för övningsledare.»
- kul kurs i övrigt!»
- MrViz behöver uppdateras och bli kvitt alla buggar för att vara en acceptabel programvara att använda till denna kursen. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.05
Beräknat jämförelseindex: 0.51

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från