ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ledarskap och metod, LNC 282

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-26
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

7 svarande

Högst 5 timmar»4 57%
Cirka 10 timmar»2 28%
Cirka 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Vet ej. Varierade.» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»4 50%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- Synd å säga men Göran borde inte undervisa i ledarskap.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har bara haft kursmateriell i ledarskap men efter som vi bara har skrivigt en rapport om en mycket lite den av ledarskap så kan jag inte direkt uttala mig.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»1 12%
Låg»2 25%
Lagom»5 62%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 62%
Hög»3 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 50%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Metod kursen var väll okej, de kunde nog ge mycket om man ville. Men ledarskapskursen har varit katastrof.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetsform»
- Gästföreläsaren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Hela upplägget, som det såg ut så har man bara lärt sig om det lilla område man skrev rapport om, men det finns mycket mer som vi skulle kunna ha behandlat. Jag tycker det hade varigt bättre med riktiga föreläsningar och sedan en tenta så man lärt sig sakerna riktigt. Sedan passar Göran mycket dåligt för en ledarskapskurs.»

16. Övriga kommentarer

-


Kursutvärderingssystem från