ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designintroduktion, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»7 36%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»17 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 70%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 2.7

- Målen glöms lätt bort under kursens gång» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag har läst målen men kommer inte ihåg dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Egentligen var målen rätt tydliga men kursen va så spretig. det var som många små kurser i ett . Det kändes kanske inte som de olika delarna strävade mot samma mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»3 18%
Vet ej/har inte examinerats än»10 62%

Genomsnitt: 3.43


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»15 75%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.95

- Föreläsningarna var bra men hjälpen under de praktiska arbetena kunde vara bättre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.8

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.5

- Skiljer sig mycket åt i olika moment» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 70%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 36%
Hög»12 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 30%
Gott»13 65%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.75

- Som jag skev tidigare kändes det som många små kurser i ett. Den kändes inte så sammansatt med andra ord.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krokin.»
- Krokin»
- Kroki»
- kroki och studiebesök»
- Ha kvar krokin. Var intressant och lärde mig mycket inom skissteknik!»
- Krokin»
- kroki och modellbygge»
- Krokin, man lär sig väldigt mycket mer än man trodde man skulle göra på det momentet.»
- Dra inte ner på de inspirerade föreläsningar.»
- de bra power-pointerna»
- Krokin!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den workshop som hölls den 15:e oktober borde lagts tidigare i kursplaneringen. Det var en bra övning för gruppdynamik och man lär känna folk bättre. »
- Föreläsarna bör hänvisa till kurslitteraturen, och gärna låta undervisningen i större mån följa boken. Detta för att det inte ska bli så mycket att läsa som känns helt "nytt" inför tentan. Ge hellre läs-läxor under läsperioden.»
- Göra allting mer konkret. Nu har det känts väldigt luddigt angående vad man egentligen ska lära sig. Det mesta jag både läst och hört på föreläsningar har känts svårt att ta till sig, som att det inte är någon konkret fakta. Kanske försöka integrera faktan med uppgifter, kanske fler studiebesök så man får se allting "i verkliga livet" istället för att bara läsa om det. Har man inte så stor insyn i branschen sen innan så är det väldigt svårt att förstå mycket av det som tas upp.»
- Mer genomgång av kurslitteraturen inför tentan. »
- mer struktur på kursen, mer sammanhållning mellan de olika delarna. »
- Vill gärna se en tydligare röd tråd mellan de olika små delmomenten. Varför kroki pch produksemantik i samma kurs? Berätta och förklara.»
- Tydligare bokanvisningar under föreläsningar»
- en röd tråd genom föreläsningarna. att man förstår hur allt hänger ihop. gärna sidhänvisningar i boken till varje föreläsning.»
- Kanske tydligare kursmål.»
- mer respons på inlämnade uppgifter!»
- Öka dem inte heller.»
- minskning av gruppsamarbeten»
- Kanske att man mer känner att kursen och kurslitteraturen hänger ihop. Boken kändes väldigt avlägsen.Tyckte för övrigt inte om boken, tycket den var riktigt dålig. Artiklarna var mycket bättre och interssantare! »

16. Övriga kommentarer

- Det var svårt att skaffa sig en uppfattning om kursens mål för teori-delen. Det känns ganska diffust. Konstigt nog skippades grundläggande färglära och färgsystemet NCS. »
- annars en bra och lärorik kurs.»


Kursutvärderingssystem från