ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-4 Nautisk översiktskurs: Navigation, SJO178

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»10 28%
Cirka 20 timmar»10 28%
Cirka 25 timmar»11 31%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.31

- För lite, ska ändra studieupplägget till nästa termin.» (Högst 15 timmar)
- 100% av alla föreläsningar och moment, kanske 2h egen tid» (Cirka 20 timmar)
- Periodvis upp och ner! » (Cirka 25 timmar)
- Tickingupplägget krävde mycket tid rätt igenom hela kursen vilket var bra, inget råplugg i slutet. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»1 2%
75%»13 37%
100%»19 54%

Genomsnitt: 4.4

- jag har läst linkande kurser i grundskolan» (25%)
- missade endel p ga cortegen.» (75%)
- Väldigt bra föreläsningar över lag» (75%)
- I stort sett alla, anser att man missar för mycket om man hoppar! » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 28%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 28%

Genomsnitt: 2.65

- Fanns det något kurspm i kursen? Det fanns en kopia om kursinformationen från studentportalen upplagd på pingpong, men hurväl denna svarar som kurs pm vet jag inte, väldigt flummigt! » (Jag har inte sett/läst målen)
- Avsaknad av kurs-pm är under all kritik. Det dokument som finns är mycket kortfattat och beskrivet endast ytligt vad kursen ska innehålla. Denna otydlighet präglar tyvärr hela kursen, det har varit mycket svårt att veta vad respektive föreläsning eller moment ska leda till. Dessutom har man valt att använda tre/fyra olika föreläsare till lika många olika kursmoment. Tyvärr var kommunikationen sinsemellan dålig och många föreläsningar överlappade varandra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har glömt vilka målen var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Framgår tydligt från början! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.03

- Hade inga förkunskaper tidigare och känner att jag har fått ut mycket. Så bra upplägg! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade kunnat minska omfånget på kursen. Går in på för mycket på ytan som vi inte har någon användning av.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 33%
Ja, i hög grad»17 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.66

- Delar, absolut, men det var mest förvirrande.» (Nej, inte alls)
- Följde inte riktigt de vi elever hade kunnat förvänta oss.» (I viss utsträckning)
- Anser att examinationen fokuserade lite för mycket på smådelar i kursen och inte gav tillräckligt mycket poäng för kärnfrågorna som det har lagts betydligt mer tyngd på. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att frågorna i sista delen om vädret och VTS var klumpigt ställda. Denna del kan omarbetas» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt svår i jämförelse med t.ex tickingen som man fick berättat för sig i början ligger på ungefär samma nivå.» (Ja, i hög grad)
- Har inte hittat information om detta, » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»13 38%

Genomsnitt: 3.2

- Ja, vad skall man säga, allting har varit väldigt ytligt och hela tiden en massa onödig repetition i kursen, känns som att vi gick igenom allt viktigt de två första veckorna och sedan daddade det fram och tillbaka » (Ganska liten)
- Väldigt otydligt vad man skulle lära sig» (Ganska liten)
- Bortsett från Häggs väderföreläsningar som var den enda som verkade veta vad han talade om samt hur man håller i en föreläsning var föreläsningarna bortkastad tid. Att bedriva undervisning enligt metoden "kasta ur sig frågor" som församlingen, utan varken vettig genomgång eller kurslitteratur sedan ska försöka svara på (läs gissa) är häpnadsväckande och inget annat än riktigt uselt. Föreläsningarna stod heller inte i paritet till frågorna och kraven på inlämningsuppgifter och ticking-uppgifter. Föreläsningarna höll en låg nivå enligt beskriven "pedagogik" men frågorna krävde betydligt mer kunskap än så för att besvaras korrekt. Hur ska det gå till när det inte finns kurslitteratur? » (Ganska liten)
- Johan Magnusson är fenomenal! Gregorssons lektioner var helt värdelösa... » (Ganska stor)
- Dock har undervisning utan orginal läraren inte alls varit lärorik. » (Ganska stor)
- Men om man har obligatorisk närvaro på tickningen så ska det följas kan sätta in något extra moment men inte så som det skötts nu att vissa aldrig var på tillfällerna och ändå får godkänt i kursen. Det skall gälla samma för alla. Gör hellre tickningen större och skippa den sen på tentamen, krångligt att ha med sjökort i tentasalen.» (Mycket stor)
- Johan och hans powerpoints har varit till stor hjälp för inlärning. hade inga förkunskaper inom ämnet!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»15 42%
Ganska liten»12 34%
Ganska stor»5 14%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 1.88

- Ingen alls då vi inte haft någon. Ppt borde varit mer svar och vägledning i när vi ej har kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon direkt kurslitteratur förutom power pointen för varje föreläsning. De har däremot för det mesta hållt en väldigt hög nivå även om det skulle varit bra att kunna läsa sig till eller ha möjlighet att fördjupa sig i kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Fanns det någon litteratur? PP:na på hemsidan har inte varit tillräckliga för att svara på frågor, mycket wikipedia genomsyrar kursen...» (Mycket liten)
- Uruselt att det inte fanns någon tydlig kurslitteratur» (Mycket liten)
- Återigen utesluts väderdelen, där fanns bra referenslitteratur. Till övriga delar fanns ingen litteratur med förklaringen att "marinen har slutat ge ut sin bok så vi har ingen litteratur längre". Vad Försvarsmakten har med SJO178 att göra vet jag inte, men de torde inte vara kursansvariga. Argumentet är lika dåligt som det är dumt. Finns det ingen kurslitteratur får man lösa det, antingen skriva eget eller hitta något annat. Det finns, till skillnad mot dom som ger kursen SJO178, seriösa utbildare inom navigering och båtliv på både fritids- och professionell nivå som säkert skulle vara behjälpliga med att klippa ihop lämplig kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Svårförståeliga powerpoints vilket gjorde dem värdelösa om man missat en föreläsning. » (Mycket liten)
- Använde ingen. » (Mycket liten)
- har ej haft någon kurslitteratur, har pluggat PP» (Ganska liten)
- Bristfällig kurslitteratur» (Ganska liten)
- nav delen. lab och metrologi var otydliga och bristfälliga i handhavande» (Ganska stor)
- Tickinguppgifterna, övningstentan, ppts och instuderingsuppgifterna har gett en bra bild och kunskap. Dock skulle det uppskattats med facit. » (Mycket stor)
- bra Powerpoints!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 2.97

- Blev bättre när alla dokument tillslut blev i pdf format» (Mycket dåligt)
- Pingpong speglade kursen i övrigt, rörigt och svårt att överblicka. Materialet verkar vara direkt taget från andra kurser varför kurskoder och namn inte stämmer - förvirrande. » (Mycket dåligt)
- röring på Ping Pong!» (Ganska dåligt)
- ping pong var lite rörigt» (Ganska dåligt)
- Lite otydligt hur fördelningen av frågor på examinationen var.. » (Ganska dåligt)
- rörigt på pingpong» (Ganska dåligt)
- Dåligt att powerpointpresentationerna kom ut lång tid efter föreläsningarna då det var "kurslitteraturen"» (Ganska dåligt)
- Mycket krångligt upplägg, svårt att hitta osv. » (Ganska dåligt)
- För många dokument på kurshemsidan. Lite rörigt i allmänhet. » (Ganska dåligt)
- bra powerpoints, dock lite rörigt att hitta rätt information när man studerar inför tentan. Frågan blir ofta, vilken powerpoint innehåller vad? Skulle varit bra att komplettera med ett kompendium där allt finns med inkl. ev övningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Ppt kom ut sent.» (Ganska bra)
- PIngPong låg nere i slutet av läsperioden samt vissa stunder under tentaveckan!» (Ganska bra)
- Lite rörig Ping Pong-sida» (Ganska bra)
- Mesta information kom upp här och det fungerade riktigt bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»24 68%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.74

- Johan Magnusson var enastående på att hjälpa till, tog sig tid och såg till att alla fick en, två eler rent sagt tre chanser att verkligen förså och göra vad som skulles. » (Mycket bra)
- Utöver under tentamen har jag inte sökt någon hjälp. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»24 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Det var lite tryckt stämning mellan SOL och SI vid vissa tillfällen.» (Ganska bra)
- Tummen upp! » (Mycket bra)
- Trots FB VIII, kustskepparintyg, radarintyg och VHF-cert var kursen stundtals knivig och hjälp söktes på alla möjliga håll, däribland kaptenselever och andra med stor maritim kunskap. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»2 5%
Låg»5 14%
Lagom»20 57%
Hög»7 20%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3

- För enkelt, bra innehåll men för långsamt. Nästa gång kan svårighetsgraden ökas med flera snäpp. Tentan hade bra nivå men det känndes som att föreläsningarna hölls för en klass med mellanstadieelever. Mycket kanske iförsig pga av bristande kompetens och intresse på ca 70% av klassen...» (För låg)
- Lätt kurs, mycket repetion inom vissa delar» (För låg)
- Arbetsbelastningen har varit hög, men det uppskattas. » (Hög)
- det var ansträngande, men inte omöjligt, dock hade jag gärna sett att man fick mer tid till att förstå, då det ibland gick väldigt snabbt fram.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»19 54%
Hög»14 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Två relativt tunga kurser. Väldigt bra att ha två dagar mellan tentorna! » (Hög)
- hade examensarbete samtidigt...» (Hög)
- Examensarbetet tog mycket energi men det gick bra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»3 8%
Godkänt»13 37%
Gott»14 40%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om det är en grundläggande kurs ska det vara grundläggadne också, börja prata DP i en sådan kurs känns väldigt orelevant. Metrologin är alldeles för bred, koncentrera det till vesäntliga saker och skippa allt små trams. » (Mycket dåligt)
- Efter fyra år på CTH kan jag tyvärr konstatera att den sista kursen också blev den sämsta - alla kategorier. Tråkigt, tycker jag. » (Mycket dåligt)
- tycker att kursen fokuserar på fel saker, en nautisk översiktskurs bör bla. innehålla värjningsregler och inte metrologi...» (Dåligt)
- Kursen svarar på att det är en översiktskurs, men där stannar det. Tickingtillfällena är inget jag förespråkar men är bra om man vill få folk att göra uppgifterna. Men då skall man inte kunna fuska. Fanns en person som gjorde den första uppgiften, höll i tickinglistan och väntade på att frivilligt få gå upp och redovisa, sedan fyllde han i att han gjort alla uppgifter. Ett annat sätt att fuska är om man fullständigt skiter i att gå på tillfällena och sedan redovisar för läraren, det är riktigt fult och ett hån mot oss andra som suttit där och förberätt oss! » (Dåligt)
- Förvirrande kurs utan tydliga mål» (Dåligt)
- Behöver förbättras lärde oss mer matnyttiga saker om arbetslivet med de olika rollerna av varandras presentationer än annars i kursen. Bra med tickningen och simulator annars dåligt.» (Godkänt)
- Navigationen var intressant, meteorologin däremot inte.» (Godkänt)
- Jag tyckte att det var trevligt innehåll men det var en JÄTTEMISS att vi ingenjörer fick gå tillsammans med SOL-klassen...» (Godkänt)
- Känns som det är för hög belastning för oss som läser SOL, vi behöver inte kunna så mycket. Trots att den är omgjord så är målen och läromålen lite flummiga» (Godkänt)
- knappt godkänt» (Godkänt)
- nav delen. lab och metrologi var otydliga och bristfälliga i handhavande» (Gott)
- Har lärt mig väldigt mycket! Dock har lektionerna av Gregorsson varit väldigt onödiga. » (Gott)
- Magnusson var väldigt duktig, Gregersson var inte riktigt lika bra. Han behöver gå en pedagogikkurs eller dylikt då ett väldigt kort moment kunde dra ut extremt på tiden. En förklaring på fem minuter kunde ta tjugo.» (Gott)
- Utmärkta lärare! » (Gott)
- Tyckte det var en rolig kurs, lite annorlunda och utmanande. Väl anpassad till oss på SOL då vi inte behövde sitta o räkna på strömmar, kgt kög, och annat, som inte riktigt berör oss. » (Gott)
- Kursen är dock väldigt bred och det var ibland svårt att veta vad det viktigaste i varje del var. Bilden av tentan målas dessutom upp som ganska lätt vilket gör att folk lägger ner mindre tid än de kanske skulle behöva. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kul med simulering, bra lärare»
- Tickningen, simulator»
- simulatorkörningen samt tickinguppgifter»
- Huvudföreläsaren Johan och även Michael som hållt i meteorologin har varit väldigt bra och deras föreläsningar väldigt givande. Gästföreläsaren från VTS Göteborg var också otroligt bra. »
- Johan Magnusson »
- tickingen! Ett grymt bra sätt att förbereda sig inför tentan. Jag som är otroligt lat pluggar inte förens i sista sekund, så jag är mycket nöjd med den!»
- Johan och Mikael som föreläsare under kursen»
- magnusson!»
- Tickinguppgifterna var till väldigt stor hjälp. uppskattades!»
- "Tickingen" är ett bra sätt att lära sig. Johan har varit en bra och inspirerande undervisare vilket alltid bör behållas. »
- Johan Magnusson»
- Ticking»
- Simulatorkörningen, gästföreläsare»
- Johan Magnusson.»
- Muntliga redovisningar på onsdagr, hjälper till med inlärningen på ett mycket bra sätt.»
- Tickingen»
- Ticking! Bra sätt att lära sig genom att man går igenom det flera gånger. Grym VTS föreläsare- behåll!»
- Simulatorkörningen»
- Tickningen»
- Väderdelen, om mer tid ges till den. Simulatorpassen. Ticking-upplägget är bra om frågorna anpassas efter vad som lärs ut. »
- Upplägget var bra, projektarbetet var också bra och trevligt avbrott.»
- Tickingen. Bra sätt att få studenterna att läsa hela perioden och inte bara i slutet. »
- Kursen är i stort pedagogisk, det är lätt att lära sig från föreläsningarna.»
- Enthusiasm hos läraren. Tickingen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer relevant kursinnehåll!»
- Inte lika stort omfång. Meteorologi mindre.»
- känns sm om det kan vara viktigare att lära sig om sjöfarts- och väjningsregler än massa nonsen meteorologi »
- Dock kändes det inte som om man fick ut speciellt mycket från Gregerssons föreläsningar vilket skulle kunna bero på att det var så många olika föreläsare och de inte visste vad som redan gåtts igenom. Det skulle kanske därför räcka med Magnusson och Hägg då de ändå inte täcker samma ämne. »
- Hårdare bedömning vad gäller presentationen och inlämningen.. Pinsamt hur lätt vissa grupper kom undan. »
- Wether routingen kunde varit bättre då vi bara fick trycka lite i programmet, kändes ganska meningslöst. »
- jag tycker väjningregler borde ingå mer.»
- En lärare räcker! Det kändes som komunikationen mellan lärarna inte existerade... Sedan kanske man kan önska sig lite bättre formulerade frågor till nästa år.»
- lite mer simulatorträning,gärna lite koppling mellan naviagtion och Colreg»
- Gregersson!»
- meteorologin och dess omfattning.»
- Meteorologi-delen var rörig upplevde jag. Väldigt mycket information i relation till vad som kom på tentamen. Banta ner och rikta in sig på det som är viktigast, det som teoretiskt kan komma på tentamen. »
- Man kanske borde göra något som lämpar sig åt SoL-studenter, navigationsdelen är det väldigt mycket Sjökapten över.»
- Tydligare gällande tentans uppbyggnad, och dess två delar varav en är meterologi.»
- delad klass med SOL... Nivån och uppförandet sjönk som en sten, förmodligen på grund av att de enbart går i 1an. Hade det varit SOL 3or hade det kanske gått bättre.»
- Bättre powerpoints. Som det var nu krävde de ibland att kombineras med anteckningarna från föreläsningen för att bli begripliga, men det funkar ju inte när man varit sjuk. Mer tid till meteorologin, den var intressant men skulle gjort pedagogiska vinster av lite mer tid och kanske en labb eller liknande uppgift.»
- Simulatorkörningen kändes mer som en plojgrej, borde göras svårare och hårdare.»
- Upplägget, att tentan inte va det som man hade övat på utan den skiljde sig en del från målen och som va sagt att vi skulle plugga på»
- Bra kurs, men känns som den kanske kunde slås ihop med sjömanaskap för att få en helhet i en kurs samt frigöra lite poäng till fördjupning i andra ämnen »
- Lite rörigt med flera lärare.»
- Separata lektioner mellan ingenjörer och solare, solarna har en sämre kunskap inom området, ingenjörerna vet hur en båt fungerar. Tickingtillfällena borde ändras så att det inte är möjligt att smita undan från dem»
- Meteorologin kändes hastig och grupparbetet kändes onödigt. Man lärde sig inget speciellt av inlämningsuppgiften.»
- Bättre och tydligare mål och en tydlig kurslitteratur»
- Allt, förutom väderdelen och simulatorkörningarna. »
- Gregersson»
- Metrologin kan vara tydligare... 108 instuderingsfrågor för 1hp? Nej, det duger inte, där vill jag gärna se klarare direktiv på vad som faktiskt krävs av eleven på metereologi. I navigationskursen Var Magnusson otroligt duktig och välinformerad. Dock tycker jag ibland att tempot var för högt, man måste tänka på de stackars landkrabborna som faktiskt inte vet något, om hav, båtar vatten osv. Gregersson, var iofs väldigt duktig och alert, och fångade intresset. Dock var det ofta som han gled iväg och började prata om helt andra grejor, vilket gjorde att vår weather routing labb fivk stryk och vi visste lika mkt som när vi kom som när vi gick. Ajjabajja!»
- Att Johan sagt att man måste klara tickingen för att få godkänt men ger i efterhand fler tillfällen till vissa studenter som medvetet valt att inte gå på de utsatta tickingtillfällena. »
- Nivån kändes inte helt högskolemässig.»
- Administrationen. Framförhållning. Kursmaterial. Tydligare riktlinjer. »

16. Övriga kommentarer

- Tyckte det var en väldigt dålig tenta då Johan sa att tickingen och övningstentan skulle täcka en stor del av tentamen förutom meteorologin. Det kommer en hel sida på tentan med bara instrumentfrågor, inte relevant i mina ögon, dessutom var dom uppgifterna mycket svårare än dom vi haft på tredje tickingtillfället. Vi hade pratat mycket om deviationstabeller, dom olika projektionerna, WGS 84 mm och det kommer knappt någonting om detta på självaste tentamen. Tycker inte jag är ok, när man pratar mycket om vissa saker så kommer det helt plötsligt en hel sida med bara instrumentfrågor och tre frågor som rör VTS, skulle fördelat ut det lite jämnare mellan dom olika områden i kursen. Förutom tentamens upplägg så är jag nöjd med hur kursen sett ut i helthet.»
- Kul att lära sig navigation och lasthantering, men det räcker med 7,5 poäng av varje för SoL-programmet! Mer handelsrätt, ekonomi och logistik.»
- Ingenjörsfyror skall inte läsa tillsammans med SOL1! Ingenjörerna besitter så mycket mer kunskap om båtar och båtliv. Lektionerna för ingenjörerna blir på så vis långtråkiga då information som SOL1 måste få är självklart för oss. »
- ECDISföreläsningarna och weatherroutinglektionerna i datasalen var ytterst oklara vad syftet var.»
- Kanske byta ut kurs mot något liknande?»
- Jag har en splittrad uppfattning om tickingen. Dels tycker jag att det är bra för att man tvingas plugga in svaren och man lär sig mycket och dels tyckte jag att själva tillfällena var ganska sega och utdragna.»
- Lärarna måste vara mer samspelta, kändes som dagis nästan.... »
- Mycket bra och rolig kurs. Grym föreläsare som engagerar studenterna. Tentan var dock på tok för svår i förhållande till nivån på tickingen och övningstentan. »
- Vi (sjöingengörer) går i fyran och läste kursen tillsammans med Sol 1»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från