ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Digital konstruktion, projektkurs, EDA234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»2 28%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»3 42%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»7 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Var projekten lagom svåra/tidskrävande?

7 svarande

Nej, de var för lätta»0 0%
Ja, de var rimliga»7 100%
Nej, de var för svåra»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 50%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

6. Hur fungerade examinationen?

Matrisfråga

- Informationen om vad redovisningen egentligen skulle innehålla var lite tunn. Det hade varit bättre om det fanns lite tydligare riktlinjer för syftet med redovisningen.»
- Det skulle behövas mera skriftlig information om hur redovisningen skulle gå till.»

Projektredovisning
7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.57

Loggbok
7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71

Rapport
7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 71%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.42

8. Hur fungerade handledningen kring projektet?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.57

- Det var aldrig några problem att få hjälp om det behövdes.» (Mycket bra)
- Handledarna fanns ofta på plats och gick omkring.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»2 28%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.14

- Ganska överflödiga, men jag förstår att de behövs.» (Ganska dåligt)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»3 50%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.33

- Behövs ingen kurlitteratur» (Ganska liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 14%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Det kändes som att arbetet blev lite ojämnt fördelat. Vissa elever lade mycket mer tid på kursen än andra, men pga loggböckerna kan i alla fall läraren se hur arbetet varit fördelat, vilket är bra.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det har varit mycket att göra, men allt har känts utvecklande och roligt.» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»3 42%

Genomsnitt: 4.28

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med projekten.»
- Loggbok»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grupper borde skapas i förväg med hjälp av listan på registrerade. Min grupp funkade visserligen jättebra, men jag tror att det är lärorikt att inte arbeta med samma gamla kompisar.»
- Mer föreläsningar, ge en föreläsning i logikanalysatorn, en i vad man bör tänka på när man monterar komponenterna och en i hur man lägger upp ett projekt.»

19. Övriga kommentarer

- Var labbarna obligatoriska? Tycker nog de bör vara det.»


Kursutvärderingssystem från