ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Regleroptimering, LEU740

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»3 30%
Cirka 10 timmar»5 50%
Cirka 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2

- Mestadels mitt fel.» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»1 10%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.5

- Igen, mitt fel.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- missade tenatan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.4

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»3 30%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»2 20%
Gott»4 40%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.9

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lararen»
- kursen fungerar bra som den är nu»
- Det som var bra är att det var en kompetent lärare som visste vad han pratade om och att han hade ett bra system för sina föreläsningar»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Min egen installning. Jag har svart att hitta nagot for tillfallet.»
- mindre omfattande kurs»
- kursen fungerar bra som den är nu»
- Denna sista kurs i regleroptimering/teknik kanske kunde vara mer tillsammans med övrig reglerkurser för att få ett bättre samband»

16. Övriga kommentarer

- En mycket intressant kurs och en kunnig larare :)»
- tycker man bör se över hur examens arbetet ska läggas in jag tycker att man borde få mer ledig tid till detta och inte ha fler övriga kurser parallellt som stör särskilt nu när man ska börja göra arbeten på 10p»


Kursutvärderingssystem från