ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle, KSK055, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 29%
75%»6 35%
100%»6 35%

Genomsnitt: 4.05


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Efter kursens slut ska du kunna:
-beskriva kemiteknikens grunder
-beskriva de viktigaste kemitekniska processerna i svensk industri
-beskriva hur kemitekniska processer passar in i det större samhällssystemet
-identifiera viktiga hållbarhetsaspekter för olika kemitekniska processer
-återge de viktigaste miljöproblemen som relateras till kemiteknisk industri, såväl avseende utsläpp och avfall som produkter och resursförbrukning
-beskriva samhällets styrmedel gentemot industrin
-lösa materialbalanser
-använda ett flowsheeting-program för en enkel kemiteknisk process
-kritiskt granska en teknisk rapport
-göra en enkel plan för ett projektarbete och revidera den allt eftersom ny kunskap eller nya förutsättningar dyker upp
-både muntligt och skriftligt i rapportform beskriva en specifik kemiteknisk process och förklara viktiga hållbarhetsaspekter för processen

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 64%

Genomsnitt: 3.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

(notera att examinationen i kursen utgörs av både godkänt deltagande i projektet samt resultat på skriftlig tentamen)

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»9 56%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.52

- Miljö- och samhälleföreläsningarna var bra men kemitekniken var rörig och låg på en låg nivå vilket gjorde dem ointressanta. » (Ganska liten)
- De kemitekniska och föreläsningarna har vart till stor hjälp, de andra har vart ett slöseri med tid. » (Ganska liten)
- Magdalenas föreläsningar var bra, men Tuves kunde vara ganska förvirrande...» (Ganska liten)
- Bra med handouts Alla lærare har varit tydliga och fått med klassen » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har räkneövningar och demonstrationer varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.41

- Räkneövningarna var dåliga för att efter varje uppgift stod det bara svar. Förstår man inte uppgiften så räcker inte svaret att komma fram till vad som är rätt svar. Ledarna i räkneövningarna var de som hade tillgång till detta. Tyckte att det var dåligt då de inte hade tid att svara på alla ens frågor.» (Mycket liten)
- Räkneövningarna låg i början på så lätt nivå att det kändes onödigt att gå överhuvudtaget. Det är onödigt att lägga en hel lektion på hur man balanserar reaktioner - det kan vi. Materialbalanserna var också väldigt lätta då, men sedan på tentan va den jättesvår.» (Ganska liten)
- Borde lägga upp lösningsförslag på räkneuppgifterna!» (Ganska liten)
- Rækneøvningarna va bra då man fick se några tal och sedan sjælv løsa med hjælp liknande tal. Demonstratinerna gav inte lika mycket då de oftast blev att man bara kollade och sedan inte ræknade liknande tal sjælv efter. De jag ønskar førbættras ær uppgifterna sjælv. De kænns inte lika viktiga att gøra nær lærarna skrattar åt dem, sæger de ær fel och inte så viktiga, hoppa øver bara. Eller sæger i den uppgifen har vi olika åsikter, det leder till att eleverna inte tar kompendiet som något att gøra. Upgiffterna som kan misstolkas kan man tycka dær av inte bør vara med.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 70%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.29

- Bra att få sätta sig in i en speciell process lite närmre. » (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 2.94

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.82


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 82%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.11

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 70%
Hög»5 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 17%
Godkänt»7 41%
Gott»6 35%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.05

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt kring projektet var bra.»
- Rækneøvningarna»
- Projektet är superbra! Magdalenas föreläsningar känns bra uppstyrda och välplanerade. »
- Projektet var intressant och handledarna var mycket bra! »
- Räkneövningar (gärna fler), projekthandledarna var väldigt bra att ha så att man kunde ställa frågor och få löpande respons på arbetet med projektet.»
- Kemitekniken och projektet är bra som de är.»
- Kursboken och lärarna.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tillgång till lösningsförslag på materialbalanser, inte bara på räknestugorna. »
- Lite klarare föreläsningar så de är relevanta till tentan. »
- Rækneøvnbingskompendiet»
- Det kom inte frågor från allas projekt på tentan vilket gör att visa får nästan gratis poäng medans andra inte får det vilket är orättvist»
- Lägg ut lösningsförslag på kurshemsidan!»
- Hur frågorna ställdes till grupperna på redovisningen. Som det blev nu fick de första grupperna alla frågor om allt - också om de delar i processen som de inte hade specificerat sig på. När sedan grupperna kom som hade jobbat med dessa delar hade ni inga relevanta frågor kvar. Då fick de istället frågor som var utanför handlingen helt. Ha antingen processer som tydligt skiljer sig åt, eller va tydligare med vilken del av processen man ska jobba med. Nu hade till exempel de som jobbade med PVC också tagit reda på allt om VCM-processen. »
- Enklare materialbalanser. En examinator som kan korrekturläsa tentan. »
- Lägg upp lösningsförslag till räkneuppgifterna! »
- Det är en väldigt rörig kurs, det hade behövts en röd tråd mellan de olika delarna. Projektet gjorde detta till viss del, men det verkade inte som att föreläsarna hade sammarbetat så mycket inför det. Sammanfattningarna behöver läsas igenom noggrannare. Kemiteknikdelen måste vara mer genomtänkt, man kan inte bara gå igenom grejer (läs: frihetsgrader) och sedan inte ha med det i tentan för att man inte tycker det är intressant. »
- Bättre och tydligare övningsuppgifter, nu handlade 50% om att tyda vad som menades i uppgiften och till och med handledare tolkade uppgifter olika.»
- Projektet borde vara värt ca. 2 HP för sig. Den "humanistiska" delen av kursen bör struktureras upp, som den är utformad nu framstår den mest som en samling lösryckta begrepp och påståenden utan en riktig motivation till varför de finns där, eller varför man har med teori A istället för teori B om, säg, mänskliga behov. Det finns knappt något utrymme för kritisk diskussion. Kursen känns för liten för att kunna täcka allt innehåll och förefaller vara förvirrad i sitt upplägg. Det senare kan även sägas om administrationen som flertalet gånger givit felaktiga uppgifter och höftat fram lösningar i sista minuten. »
- Kanske mer än en materialbalansuppgift på tentan. Teori delarna var bra, men om det vore i alla fall två stycken olika på materialbalanser vore det jätte bra! FACIT till gamla tentor, inte bara på en från 2009...»
- Faciten till övningarna. Vill se mera hur hela uppgiften löses. Förstår man inte uppgiften hjälper inte faciten.»

18. Övriga kommentarer

- Informationen vi fick angående processer som kommer på tentan var lite felaktig, och påverkade nog en del. Annars var kursen bra!»
- Lärarna måste komma överens om vissa saker. När det gäller miljöaspekter verkade de inte vara överens om vad som var rätt, vilket var förvirrande. Det var dåligt att en av processerna inte fanns med på tentan (orättvist för de som hade jobbat med den processen). »
- Kursen är bara 4,5 hp, då är projektet halva den poängen. Sedan är 1,125 hp materialbalanser och 1,125 hp hållbar utveckling. Men nu är det väldigt höga krav och hög arbetsbelastning för hur mycket man ska lära sig på mindre än 40 h. Tanken är ju att de där <40 h ska räcka till föreläsningar, räknestugor samt självstudier. Det känns som att det är för mycket innehåll, som är ganska spretigt och rörigt, för kursens ynka 4,5 hp. Det känns inte som att delarna i kursen hör ihop riktigt, den saknar lite röd tråd. Tentan är också under all kritik då alla processer inte ens kom på tentan som utlovat. Första (förhoppningsvis inte det enda) svaret på den kritiken var "Oj, förlåt, vi ska korrekturläsa den till nästa år", känns som ett skämt. Det är lite meningslöst att plugga till en tenta när man inte ens blir testad på det som utlovats. »
- Dåligt att inte ha med frågor om alla projekt på tentan, speciellt när det utlovats, det blev orättvist för de som arbetat med natriumhydroxid. »
- Dåligt att ni inte följde vad ni sa om uppgifterna från de olika projekten på tentan. Blir orättvist om ni inte tar upp frågor om alla olika processer som har varit med i projekten. »
- Lite konstigt att boken är tryckt i Kina?? Inte direkt särskilt hållbart kan man tycka....»


Kursutvärderingssystem från