ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 10/11 Byggnadsmekanik, LBT032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-19
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) bestämma dimensionerande laster
2) analysera enklare konstruktioner, såväl statiskt bestämda som statiskt obestämda vid såväl elastiskt som plastiskt tillstånd.
3) bestämma pålkrafter i enkla pålgrupper
4) bestämma deformationer


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 65%

Genomsnitt: 3.27

- Vi läste ingenting om pålgrupper, som står i lärandemålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Pålgrupper ingick inte i kursen?? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Den här utvärderingen känns oseriös när det står att vi ska kunna pålkrafter som inte är med i årets kursplan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bestämma pålkrafter i enkla pålgrupper ingick inte i kursen, jag tror att det har bytts ut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Punkt 3?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- nr 3, pålkrafter var borttaget. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Vi hade inte med pålgrupper» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 18%
Ja, i hög grad»20 74%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.88

- Uppgifterna på tentorna var betydligt mycket klurigare än alla vi gått igenom på både övningar och förläsningar!» (I viss utsträckning)
- Innehöll en uppgift vi inte gått igenom.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»13 44%

Genomsnitt: 3.13

- Vissa/förklara mer på tavlan nästa gång och gå igenom mer exempel underlättar för försåelsen! Speciellt när vi inte har en kursbok så kan det vara svårt att få ut något av denna kurs när föreläsningarna har varit upplagda som de varit.» (Mycket liten)
- Kasst när man går igenom en uppgift på powerpoint....» (Ganska liten)
- En lärobok med övningsuppgifter hade varit trevligt. Seminarieövningen gör att man inte vill gå på övningslektionerna.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit mest givande. Föreläsningarna har känts lite "långrandiga". » (Ganska liten)
- Berts föreläsningar/lektioner gav mig en del hjälp» (Ganska liten)
- Carolines övningar har hjälpt mig. Utan dem skulle det vara omöjligt!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»12 41%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.03

- Det behövs en fungerande kursbok där alla delar finns. Det behövs läsanvisningar som man kan läsa innan föreläsningarna. Att lägga ut föreläsningsmaterialet skadar ju inte såklart, men där finns det ju inga förklaringar som man kan förstå utan att ha hört föreläsningen.» (Mycket liten)
- Saknar en mekanikbok och ett övningshäfte» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat boken. Nu menar jag inte byggformler och tabeller som så klart är ett måste utan den mekanik bok vi hade blivit rekommenderade i hållfen och mekaniken. » (Mycket liten)
- Har inte använt boken. Räknade endast gamla tentor och övningstal. Lärarna borde gett ut fler övningsuppgifter så att eleven har flera uppgifter av samma karaktär att öva på. » (Ganska liten)
- Det fanns inte speciellt mycket kursmaterial eller övningar. De som fanns var dock bra» (Ganska liten)
- de stenciler vi fick var det material vi kunde kola på för att förstå och lära oss vad vi skulle. Önskvärt med flera stenciler.» (Ganska stor)
- Verkligen inte boken!! Men stencilerna var riktigt bra» (Ganska stor)
- Boken har jag inte läst i, men övningusuppgifter och gamla tentor är till stor hjälp.» (Mycket stor)
- Utdelade övningshäften är grundläggande för min inlärning.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»12 41%

Genomsnitt: 3.37

- Allt material och föreläsningsoverhead på hemsidan, mycket bra!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 65%
Hög»6 20%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.37

- jag prioterade inte kursen eftersom jag inte förstod så mycket av den, verken från föreläsningar eller övningar.» (Lagom)
- Eftersom andra kurser tog mycket tid, hamnade mekaniken i lite skymundan! Synd! » (Lagom)
- Den var bra.» (Lagom)
- Inte på ett bra sätt..» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 20%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»10 34%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.27

- Svårt att få kontakt med lärare» (Ganska dåliga)
- Lärarna var sällan på kontoret, på arbetsresor osv.» (Ganska bra)
- ibland svårt med tanke på att caroline var sjukskriven.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om det funnits övningar där eleverna fått chansen att räkna och be om hjälp. Nu var övningarna mer av föreläsningstyp - vilket var bra men inte tillräckligt. » (Ganska bra)
- Föreläsare har ofta varit bortresta vilket jag upplevt som en smula frustrerande.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»25 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 55%
Hög»6 20%
För hög»6 20%

Genomsnitt: 3.58

- Jobbigt att alla tentor och alla examinationer är under samma period.» (Lagom)
- Ska inte klaga. Har ägnat mycket tid åt fritidsintressen den här läsperioden men jag tror (har inte fått svar på tentan än) att det gick vägen ändå.» (Lagom)
- Känns som att det finns en "snefördelning" av antalet högskolepoäng över de kurser som finns i läsperioden. Det har innebärt mycket stress och "dygnet-runt-plugg" i flertalet veckor.» (För hög)
- För mycket Geodesi i slutet av perioden» (För hög)
- Byggnadsplaneringen tar alldeles för mycket tid för sina ynka 3.5 poäng» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Både inlämningsuppgifter och tentor. Räkneövningar.»
- skönt med många övningstentor»
-
- Inlämningsuppgifterna»
- övningstillfällen»
- Kursens innehåll.»
- Övningstillfällen där studenten själv får redovisa en övningsuppgift. Bra med aktiv inlärning!»
- Alla övningsuppgifter som lämnades ut. »
- Övningstillfällena»
- Systemet med inlämningsuppgifter.»
- Carolines föreläsningar och övningstillfällen.»
- Hemuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna är tunga men det är bra att man "tvingas" börja i tid. Sen tyckte jag att de små stencilerna var bäst, de med flera uppgifter inom samma avsnitt. Jag önskar att vi hade fått fler sådana - speciellt på influenslinjer!! »
- Bestämning av dimensionerande laster »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningstillfällena där studenterna skulle gå igenom uppgifter var inte så bra. Hade hellre gått igenom en eller två tentor då jag tycker att tentauppgifterna vad för svåra med tanke på de tidigare uppgifter vi fått lösa. Mer genomgångar om influenslinjer, mer material att räkna på. Som det var nu hade vi massa tentor med halvtaskiga facit. »
- Föreläsningarna: Mer konkreta exempel på dem. Inlämningarna: Bättre genomgångar hur de går till. Den allmänna studiegången hos byggingenjörsklasserna är nu att gissa sig till hur man gör eller att få hjälp av äldre studenter. Ge oss en mall hur inlämningen ska vara! (Steves kurs hållfasthetslära kan ge bra vägledning för undervisningen av denna kurs.)»
- Skaffa kursliteratur med övningsuppgifter, avskaffa seminarieuppgiften så att man kan gå på övningstillfällena utan att oroa sig för att behöva stå framme vid tavlan och göra bort sig...»
- mer exempel och förklaringar under föreläsningarna. Under övningarna, låt övningsledaren gå igenom exempel inte studenterna! Man lär sig inget teoretiskt om en student går igenom exempel. »
- Monsterpass på 4 timmar en förmiddag är inte att rekommendera.»
- På föreläsningarna användes power point väldigt mycket. Jag ser hellre att uppgifter räknas på tavlan efter som att det är lättare att hänga med och lättare att anteckna då.»
- Räkningsövningar bör finnas.»
- gisk). Övningsuppgifter på influenselinjer annars tycker jag inte det skall vara med på tenta. »
- Fler övningsuppgifter till influenslinjer. Ta bort övningarna där man redovisar för varandra. Antingen kan man uppgifterna, då går man inte dit. Kan man dom inte kan man inte redovisa för övriga gruppen, då går man inte heller dit. Bättre med vanliga övningar där exempel räknas eller en vanlig räknestuga dit man kan gå om man behöver hjälp.»
- Mer övningar på alla delar»
- Bättre kommunikation mellan elev-lärare. Svårt att finna tid utanför föreläsningar. »
- Fler små stenciler inom de olika områderna så att man kan träna på olika varianter men med samma metod. Jag saknade verkligen en sådan för influenslinjerna!! Det stod ingenting om dem i boken och det ända vi hadeatt träna på var gamla tentor!! Det kan jag tycka är lite för "hög nivå" när man inte riktigt ännu har lärt sig vad det hela handlar om! »
- Mer fokus på de senare delarna av kursen, jag lärde mig bara halva kursen.»
- Tycker kursen borde ta upp vindlaster på byggnader»
- Alla facit på alla tentor, många är fel, saknar fullständig lösning och vissa ser bara helt kladdiga och förjävliga ut. T.ex. på vissa uppgifter där det inte finns några övningsuppgifter och enda möjligheten att plugga på dom är att kolla en tenta och så är facit dåligt. De uppgifter som inte var räknat enligt Eurocode fick en ny lösning men många av dessa var det fel i facit på och alla var inte med. Bättre pedagogik på föreläsningar. Övningsuppgifter på influenselinjer annars tycker jag inte det skall vara med på tenta. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Är det en sorts pedagogisk tanke med att vara hemlighetsfull hur inlämningsuppgifterna löses? Jag lär mig bättre av att få veta hur man gör och därmed kunna göra det och därmed även lära mig hur det hänger ihop.»
- Se över om kursen i "byggnadsplanering" borde öka i antalet högskolepoäng. Känns som att två stora projekt över två läsperioder och en tenta, inte känns rimligt för de ynka 7.5 hp man får. »
- Det här nya med att man, som Caroline säger, ska "vara delaktig i sin inlärningsprocess" är en bra ide men borde förändras på något sätt till nästa år. Denna metod är effektiv och mycket lärorik för dem som hinner och förstår uppgifterna. Men dom som antingen inte hinner, förstår eller i värsta fall båda delar vågar inte gå på "redovisningslektionen" för att dem skäms över att dom inte kan. så i stället för att gå på lektionen och kanske lära sig av dom som faktiskt gjort uppgifterna så stannar dem hemma och gör något annat. på så vis drabbas dem dubbelt så hårt!»
- Jag tycker det är dåligt av en föreläsare att bli arg under en föreläsning för att vissa studenter inte förstår ett begrepp i kursen. Det var likadant under en övning då samma föreläsare blev arg på en student då han inte förstod en sak i ett exempel. Om man har en sådan föreläsare och inte förstår en sak, vågar man ju inte fråga om hjälp. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från