ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1+2+3+4 - Skiss- och modellteknik 11/12, MPP055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

27 svarande

Högst 2 timmar»0 0%
Cirka 4 timmar»7 25%
Cirka 6 timmar»15 55%
Cirka 8 timmar»3 11%
Minst 10 timmar»2 7%

Genomsnitt: 3

- Mindre tid ju längre in i varje lp man kom p.g.a. andra ämnen, mindre i lp 4 p.g.a. tunga ämnen.» (Cirka 4 timmar)
- 4-5 h» (Cirka 4 timmar)
- Jämn arbetsfördelning» (Cirka 6 timmar)
- Mer tid under lp4» (Cirka 6 timmar)
- Det var bra men blev lite tufft mot våren när vi hade varje vecka där ett tag eftersom Jonas varit borta. » (Cirka 6 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 14%
100%»23 85%

Genomsnitt: 4.85

- Lite högre arbetsbelastning vissa veckor och då det krockade med störra uppgifter i andra ämnen var det jobbigt.» (100%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

27 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»1 3%
mindre än 4 timmar»20 74%
mindre än 6 timmar»5 18%
mer än 6 timmar»1 3%

Genomsnitt: 3.22

- Jämn arbetsfördelning för det mesta. Oftast 3h/uppgift. Stabilt och bra, man visste vilket arbete som krävdes varje vecka.» (mindre än 4 timmar)
- ca 3» (mindre än 4 timmar)
- Detta är i genomsnitt. I början av kursen var det mindre. Ju längre kursen gick, desto roligare blev det och man ville lägga mer tid. Sedan gillade jag inte blyerts och hade gärna börjat skissa med bläck tidigare.» (mindre än 4 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 40%

Genomsnitt: 2.66

- Läsa PM:et är inte de man lägger tid på så att säga. Det bör i så fall tas fram inför varje uppgift. » (Jag har inte sett/läst målen)
- De beskriver snarare hur jag skall utvecklas» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»14 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.72

- Elever kan ombes omforma resultat enligt feedback som getts vid lärartillfällen i högre utsträckning för att mer likna verkliga arbetssituationer.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»24 88%

Genomsnitt: 3.81

- Super bra och intressant! Pedagogiskt och roligt!» (Mycket stor)
- Allt baserades på föreläsningar. Jonas skötte dessa mycket bra. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»15 55%

Genomsnitt: 3.48

- Jag hade redan stor kunskap i ämnet» (Ganska liten)
- ibland har redovisningsgrupperna varit för stora och det har varit svårt att fokusera. » (Ganska stor)
- Möjlighet att ställa frågor om det man gör samt även annat varje lektion. » (Mycket stor)
- Jonas kritik har varit mycket bra och givande. Han hade något relevant att säga till alla, både positivt och negativt. Eloge till Jonas!» (Mycket stor)
- Jonas var jättebra!!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

27 svarande

Mycket liten»11 40%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.85

- Kursen saknade kursmaterial, evt fler tips på bra litteratur önskas.» (Mycket liten)
- Jag har inte kollat i någon bok» (Mycket liten)
- ingen kurslitt. » (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»13 48%

Genomsnitt: 3.44

- förstod efter halva kursen att uppgiftspapprena fanns på ping-pong. hade dock inte behövt dem tidigare då Jonas alltid delade ut papper på lektionen.» (Ganska bra)
- Uppgifter fanns alltid till hands för den som ville ha.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»24 88%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 81%
Hög»3 11%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.14

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 55%
Hög»11 40%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Jag tycker att fördelningen varit bra. » (Lagom)
- bra» (Lagom)
- lp4 var det för mycket med både skiss, flervariabel och cad. Lp1 var också hektisk med modelltekniken och de andra kurserna» (Lagom)
- LP4 var helt fel med CADkurs och Flervaribelanalys i samma period. » (Hög)
- lp4 hade hög arbetsbelasnting, men skissen bedrog inte nämnvärt till det.» (Hög)
- lp 4 var helt vansinnig, det var inte skissen utan cad och flervariabelanalys som verkligen är väldigt krävande kurser. » (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Att man stället upp sin bild på väggen och få feedback direkt, både från klassen och lärare.»
- Mängdskisser och varumärkesutformning. »
- Läraren :-) »
- Jag tyckte skissdelen av kursen var bra som den var, det gav mycket att alla fick kritik på sina skisser, då lärde man sig av allas olika sätt att teckna och tänka.»
- noggrann uppföljning i helklass av hemuppgiften.»
- Jonas!»
- Jonas Forsman. Han är strålande!»
- upplägget»
- Jonas»
- Jonas var riktigt bra.»
- läraren»
- Allt»
- Jonas Forsman. »
- "Redovisningen" varje lektion inför klassen»
- En engagerad och duktig föreläsare. Möjligheten till individuell feedback.»
- Väldigt bra och inspirerande lärare.»
- Jonas!!!!!!!!!!!!!»

16. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Modelltekniken kändes orelevant. Det kändes som om i la för mycket tid på den biten.»
- lite mer varierande uppgifter. samt mer tid till större och mer omfattande uppgifter i slutet av perioden och vice versa.»
- ingenting»
- ingenting»
- Inget särskilt»
- Väldigt många liknande uppgifter om vitlökspressar gjorde undervisningen lite enformig ett tag. »
- Börja med markers tidigare i kursen (blev väldigt mycket på kort tid mot slutet)»
- Kanske introduktion av bläck tidigare. Annars blev det lätt att man satt och suddade hela tiden...»

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 25%
Mycket gott»20 74%

Genomsnitt: 4.74


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från