ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Matematisk överbryggningskurs, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»3 27%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»1 11%
25%»2 22%
50%»1 11%
75%»1 11%
100%»4 44%

Genomsnitt: 3.55

- 85%» (?)
- Kom in i läsvecka fyra.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 25%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Men all utantill kunskap känns onödigt. Det vore bättre att gå igenom begreppen noggrannare istället för mer förståelse.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 2.81

- mer förklaring och mindre utantill läsning av anteckningar. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 2.7

- efter som man inte köpte bökerna så har lektions urskrifterna varit mycket viktiga.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.27


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 3.54

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»9 81%
Hög»0 0%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»2 18%
Lagom»6 54%
Hög»0 0%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3

- Jag läser BI, och läste denna kurs utöver mitt vanliga program» (Låg)
- läste enbart denna kusrsen under perioden.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»4 36%
Gott»3 27%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.72

- En "måstekurs" enligt Chalmers för att gå vidare till Johanneberg. Skulle förbereda för vidare studier men det var bara repetition av gamla kurser.» (Dåligt)
- Kursen i sig är bra, men dess syfte kan ifrågasättas, se punkt 16.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarens lugn, och pedagogiska talang.»
- laborationerna »
- lektions utskrifterna»
- Kursens tydliga struktur.»
- Allt »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare riktning och menning med kursen »
- Tänka igenom om studeterna vekligen behöver denna kurs för att gå vidare.»
- vad som förväntas av studenten bör bli mer specificerat»
- Fler laborationstillfällen, mer övningar.»
- Kanske lite extra övningar, det skadar inte.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var bra men frågan är om den var riktad till rätt grupp.»
- Är kursen nödvändig? Syftet är att vi ska få kunskaper att klara flervariabelanalysen på Johanneberg. Detta känns onödigt när nästan alla redan läst flervariabeln. Är egentligen bara repetition som man kräver att vi ska ha läst för att få fortsätta på Masterprogrammen. Man skulle kunna lägga tiden på betydligt mer relevanta kurser.»


Kursutvärderingssystem från