ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-4 Kommunikation (och ingenjörskompetens), LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-08-26 - 2009-09-16
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»11 50%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 13%
75%»6 27%
100%»13 59%

Genomsnitt: 4.45

- En del delar kändes mest som repetion av Svenska A/B från gymnasiet, därav oväsentlig.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»4 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 2.77

- Samuels bankande gav resultat, fortsätt gärna med det!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Möjligtvis att den muntliga framställningen kan vara lite svår för en del eftersom alla har olika förkunskaper, ibland inga alls. Har inget förslag på förbättring dock.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»4 22%

Genomsnitt: 2.77

- Fanns väl egentligen inget som testade om vi lärt oss den delen av kursen som handlade om att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknaden och olika förgreningar inom IT. Det gör dock ingenting eftersom det i så stor utsträckning ligger i vårat eget intresse och det tror jag alla förstår.» (I viss utsträckning)
- Grupparbetet bedömdes utifrån hur gruppen presterat och inte utifrån individuella prestationer.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 2.86

- Mina tidigare svenskalärare har varit ganska ambitiösa.» (Ganska liten)
- Lärde mig mkt av både gästföreläsarna och svensklärarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»14 63%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- Fanns det kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Fick lite papper som var användbara, men använde ingen kurslitteratur vad jag kan minnas.» (Ganska liten)
- Läste inte så mycket i litteraturen, lärde mig mest genom övningar och lektioner.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 2.9

- Kurssida borde gälla HELA kursen!» (Mycket dåligt)
- Webbsidan var undermålig.» (Ganska dåligt)
- Var lite konstigt att ha inlämningstid kl 12 på dagen. Jag föredrar helt klart att ha det vid midnatt istället, och gärna i slutet på en helg istället för på en fredag. Vill man lämna in i sista sekund så ska man få lov att göra det. Behöver saker och ting dock vara inne för att kunna bearbetas på eftermiddagen har jag full förståelse för inlämningstiden.» (Ganska bra)
- Kan vara bättre på att uppdatera» (Ganska bra)
- Mycket bra att det mesta kunde fås från kurshemsidan ifall man missade någon lektion.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.81

- Det fanns tillfällen att ställa frågor.. men den ena läraren hade ganska sur attityd så det var inte alltid man ville ställa frågor.» (Mycket bra)
- Bra mailkorrespondens.» (Mycket bra)
- Snabbt svar på mail bla» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Ev. ojämnheter i arbetsbelastning utjämnades under arbetets gång. Bra kommunikation.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Arbetsbelastningen var ojämn och kändes ibland hög, detta speciellt i slutet av kursen. Däremot så var arbetsbelastningen ganska låg i början av kursen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 54%
Hög»9 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Mest på grund av Projektkursen som gick parallellt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 18%
Godkänt»4 18%
Gott»10 45%
Mycket gott»4 18%

Genomsnitt: 3.63

- Tråkig kurs» (Dåligt)
- Upplägget kunde varit klart bättre, iallafall om man ska lära sig något. Nu kändes kursen, för min del, mer eller mindre onödig. Men det beror såklart på vilka förkunskaper studenterna har från gymnasie, övriga kurser och andra inlärningstillfällen. Jag minns att det under en lektion disskuterades att flera studenter skulle vilja ha mer övning på muntlig pressentation och jag instämmer i att det är en kunskap som kursen deffinitivt skulle kunna bidra med i högre utsträckning (många med mig tycker säkert att det är jobbigt med muntlig pressentation och övning ger som bekant färdighet).» (Dåligt)
- Rapport delen av kursen är bra och nyttig men man kan ifrågasätta nyttan av webanalysen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- fortsätta lära ut om särskrivning så att folk slutar särskriva!! »
- Rapport delen. »
- Grupparbete.»
- Uppsatsen om tvättråd.»
- De allomfattande övningarna och lektionerna.»
- De olika övningarna vi hade mellan huvuduppgifterna»
- Föreläsningarna»
- muntliga redovisningen och grupparbetet»
- Muntlig pressentation»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler muntliga saker.. många behöver träna mer på det, bli mer vana att prata inför folk.»
- Byt ut webanalysen mot något annat.»
- Mer information vad man kommer att göra under hela kommunikations delen med en gång.»
- Inlämningstider.»
- Grupparbetet bör genomlysas mer, dvs vem har gjort vad och varför.»
- Finna ett sätt att bedöma grupparbetet mer individuellt.»
- Tappade motivationen i kursen ganska snabbt, då man aldrig fick reda på hur tidigare uppgifter gått.»
- Bättre kurshemsida och utdelning av matrial.»
- Webbsidan»
- Eventuellt ha någon form av tentamina»
- Utförligare information om hur de olika inlämningsuppgifterna samt grupparbetet ska vara»
- Föreläsningar. Innehåll och upplägg (det innehåll som väl kändes relevant har en tendens att bli väldigt torrt och det krävs nog en del för att göra ett sådant ämne intressant för tekniker).»

16. Övriga kommentarer

- Bra och nödvändig kurs.»


Kursutvärderingssystem från