ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Digitalteknik fk, EDA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»8 28%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.17

- Gjorde mestadels övningar. Gick knappt på några föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer arbete andra halvan utav kursen än första, av privata skäl. » (Högst 15 timmar)
- Labbförberedelserna tog tid, men var mödan värd!» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna tog en hel del tid att förbereda» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»2 7%
25%»6 21%
50%»5 17%
75%»10 35%
100%»5 17%

Genomsnitt: 3.35

- 10%» (0%)
- Lagt så mycket tid på labbar i programspråk att jag knappt hunnit med några föreläsningar alls» (25%)
- Jag har deltagit i labbar, men jag tyckte inte att föreläsningarna var speciellt bra. De var tråkiga.» (25%)
- Jag har varit på knappt 1/4 av föreläsningarna. Övningarna har jag inte deltagit i alls.» (25%)
- Allt förutom övningstillfällen» (75%)
- Inga övningar. Alla föreläsningar.» (75%)
- Gick på föreläsningar/gjorde labbarna, var inte på övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»16 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.83

- Alldeles för mycket sakfrågor.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»8 28%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.17

- Kass föreläsare som ser sur ut hela tiden, idiotiska animationer i slides som bara stör» (Mycket liten)
- Det hade varit mycket lättare att ta till sig vhdl om man hade fått lite demo-övningar på föreläsningarna. När någon kodar live så förstår man hur man ska gå tillväga när man löser problem. När man sen en slide full av kod direkt så somnar man bara.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är över-informerande och de viktiga delarna försvinner under alla tekniska detaljer.» (Mycket liten)
- Labbar ger mer. Farligt med termer som konsekvent felstavas, ex. "albitrerare". Kanske nonchaleras av många, men jag har bra textminne och associerar med text och stavning.» (Ganska liten)
- Jag har läst in det mesta på egen hand.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.67

- Köpte aldrig boken » (Mycket liten)
- Att använda powerpoint-presentationer med flashiga grafiska funktioner är helt värdelös på alla andra plattformar än ms windows, med ms office. Att presentationerna konverteras till pdf ökar inte kompatabiliteten, snarare minskar den då elementen även i windows blir statiska.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte att kursboken var något vidare. Den innehåller alldeles för mycket text. Det är lätt att missa det viktiga när det är massa exempel och övertydliga förklaringar. Dessutom tar den tid att läsa. Typiskt amerikansk kurslitteratur, tyvärr. Som komplement har jag dels läst "VHDL för konstruktion" och dels en annan kursbok i ämnet som jag helt slumpmässigt tog på Chalmers bibliotek. Föreläsningsanteckningarna som hämtas på kursens hemsida är ambitiösa och täcker nog det mesta. Dock är de svåra att hänga med i som självstudier. De innehåller många diagram och figurer och lösryckta ord. Det är ofta svårt att finna någon tankegång eller motivering till vad som görs. (Hur motiveras t.ex att man "måste" använda sig av en "primitiv flödestabell" vid tillståndsminimering av asynkrona sekvensnät?) LabPM är ganska otydliga eller kanske rent av mångtydiga. Jag tolkar det som att man har frihet att definiera labuppgifterna lite som man vill, bara man löser dem. De individuella inlämningsuppgifterna som man fick på laborationerna kunde ha varit mer omfattande så att man verkligen får vis vad man kan. Den sista hade dock en lagom nivå.» (Mycket liten)
- Powerpoint-presentationerna var röriga och även om informationen man sökte fanns där var det svårt att förstå exakt hur allt hängde ihop.» (Ganska liten)
- Positivt överraskad av kursboken. Dock som vanligt med amerikanska böcker för mycket tom text.» (Ganska stor)
- Har lärt mig det mesta i kursen via boken. Tycker att det fungerat bra och att boken varit lättförstålig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.17

- Labb-pm kom ut jättesent och det blev rörigt med inlämningsuppgifterna, hade varit bättre att t ex submita dem på pingpong.» (Mycket dåligt)
- En del material fick vi i propitära format (stängda format) så som .doc och .pps. » (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningar fanns bara i PDF fram till slutet av kursen» (Ganska bra)
- Tycker att labpm kom upp för sent. Hade man lab tidigt var det ibland svårt att hinna förbereda sig.» (Ganska bra)
- Hade varit trevligt om labbar kommit ut tidigare, i övrigt bra.» (Ganska bra)
- Det som finns fungerar väl. Föredrar denna äldre plattform framför överdrivna ping-pong. » (Ganska bra)
- Något labb-pm kom upp ganska sent. blev stressigt» (Ganska bra)
- Bra med utlagda föreläsningar, att de finns i både pdf och ppt, samt att förra årets föreläsningar låg ute från början. Dåligt dock att labbarna kom ut för sent ibland» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»10 35%
Har ej sökt hjälp»8 28%

Genomsnitt: 3.75

- Övningstillfällen i datasal hade behövts. Dålig info om var/hur man får hjälp så det var lätt att missa de tillfällen som fanns. Labbarna var för långa och det fanns för få tillfällen så det var fullt och man kunde inte komma på flera tillfällen även om man uppmanades att göra det av handledaren.» (Mycket dåliga)
- Det var svårt att få en översikt över tillfällen då man hade chans att ställa frågor. Ofta visste man inte om det var storgruppsövning eller vanlig övning.» (Mycket dåliga)
- All personal i labbet var jättebra och hjälpsam! Toppen!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»16 57%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.67

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»14 50%
Hög»10 35%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.42

- Man kunde nog ha gått lite snabbare framåt i början av kursen. T.ex introducera teorin till synkrona och asynkrona sekvensnät tidigare i kursen. Mycket av de tidigare momenten överlappar nog kursen Digital- och datorteknik. Laborationerna var lagom svåra.» (Låg)
- För hög i slutet, med labbarna» (Hög)
- Labb 3 och 4 blev väldigt mustiga. Och sedan kom inlämningsuppgift på det.» (Hög)
- Laborationerna tog väldigt mycket tid, vilket gjorde att man inte hade mycket tid över att öva på resten av kursen. Därför var tentan jobbig.» (Hög)
- Föreläsningarna var så undermåliga att mycket till krävdes till att kompensera för det bortfallet.» (Hög)
- Gick för fort i början.» (För hög)
- Hade det funnits bättre hjälp hade belastningen varit bättre, mycket tid gick åt eftersom man satt fast på labb-uppgifter. Labbarna var för långa och höll på för nära inpå tentan. Om labb-pm finns tillgängligt i god tid har man mycket bättre möjlighet att planera sin tid och inte bli tvungen att göra allt på en gång.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 42%
Hög»11 39%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.64

- Mest p.g.a. den andra kursen i läsperioden.» (Låg)
- Sista labben kändes som ett stort ryck uppåt i svårighetsgrad» (Lagom)
- Labbarna från tda381 har varit mycket försenade och ett tag var alla labbar öppna samtidigt. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»8 28%
Gott»12 42%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.53

- Labb-pm kom ut för sent. Röriga föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Labbarna var väldigt konstigt balanserade, speciellt labb 3. Vi gjorde hemuppgifterna som vi skulle, men ändå hade vi sista uppgiften kvar efter 4h effektivt jobb i labbet. Den sista uppgiften tog ytterligare 4-5h. Det var förvisso en lärorik uppgift, men det borde varit tydligare utmärkt vad man kunde göra hemma. Labb 4 var väldigt mycket bättre på det, och i den lärde man sig också viktiga saker till tentan.» (Dåligt)
- Mycket dåligt föreläsnings material.» (Dåligt)
- Bra balans mellan labbar (praktisk kunskap, "programmering") och teori. Väldigt väl förberedda, genomtänkta föreläsningar. Dock var det emellanåt lite väl krångliga genomgångar, svårt att hänga med på tex programmeringsexemplen. » (Gott)
- Man blir sugen på att lämna datalogin i gaskammaren till förmån för elektroteknik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och den obligatoriska, enskilda inlämningen. Då "tvingas" man hänga med i lästempot.»
- Upplägget är bra, men allt kan behöva vidareutvecklas. Stavfel, bördan på labb3 och 4...»
- Upplägget på labb 4 borde bevaras. Sammanfattning under sista föreläsningen var väldigt bra.»
- sista labben, den innehöll väldigt mycket bra grejjer som svarad bra mot vad man borde kunna.»
- Labbarna har varit lärorika.»
- Laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lab 3 och 4 hann vi inte göra klart på ett labbtillfälle, kanske skulle vi varit mer förberedda. En del föreläsningar innehöll dåliga färgval, som gjorde att det var väldigt svårt att tyda vad som visades. »
- Tempot i början och fler handledare vid labbtillfällen.»
- Föreläsningarna. Iår blev de väldigt entoniga som gjorde att de blev svåra att hänga med i. Bättre retorik skulle förbättre dem avsevärt»
- Föreläsaren»
- De tre första inlämningsuppgifterna var lite enkla. Man behövde inte kunna något om sekvensnät utan kunde klara sig på bara progammeringskunskaper.»
- Man kanske kunde få lite hands-on med en FPGA också.»
- Tydligare hänvisningar till bra saker att öva sig på tidigare i kursen. Laborationerna borde täcka upp mer "teori", dvs. sånt som kommer på tentan. Labb 4 var väldigt bra i det avseendet, men det borde varit så på labb 1 och 2 också.»
- Balansera labbarna lite mer, sista var väldigt tung jämfört med de andra, skulle gärna se att upplägget på de första labbarna liknande den sista lite mer.»
- Föreläsningsmaterialet måste förbättras avsevärt. Utgå från att materialet ska fungera lika bra eller bättre i pdf som på presentationerna. Begränsa missbruket utav powerpointgrafik. »
- Jag tycker att det var för mycket teknikspecifikt (VHDL, CPLD, specifika leverantörers produkter osv) i kursen. Jag hade hellre sett djupare teori eftersom jag tror att det är det man har nytt av i det långa loppet. Att använda hårdvaran lär man sig när man behöver det. Byt ut kursboken!! Motivera gärna för studenterna varifrån VHDL kommer ifrån och varför man använder det "industrimässigt".»

16. Övriga kommentarer

- Trevligt att det fanns en GNU/Linux-version av Modelsim, synd dock att den inte är fri. Modelsim är inget jättebra verktyg, inte särskilt användarvanligt och saknar bra syntax-hilight. Rätt klumpigt program. »
- Tror att jag på förhand är mer positivt inställd till datalogikurserna, är det elektrotekniken som gång på gång positivt överraskar med att vara spännande och intressant.»
- En bra och intressant kurs.»


Kursutvärderingssystem från