ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KBT020, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»6 42%
100%»5 35%

Genomsnitt: 4.07


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»3 21%
I viss utsträckning»9 64%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.35

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 2.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»3 21%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.78

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.35

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»3 21%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Dåligt»3 21%
Godkänt»7 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gustav som kursansvarig, Jennica som föreläsare. »
- Tydliga kursmål»
- Toxikologin, LCA:n (tråkig men antagligen kan man ha nytta av den...) och arbetet som ger bonus på tentan.»
- Toxikologiboken, den kan vara det enda positiva jag tog med mig från kursen...»
- Bonuspoängen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentans svårighetsgrad, det känns väldigt svårt att få godkänt med tanke på kursens mål. Det känns som att mycket goda förkunskaper i kemi och biologi behövs. Göran skulle behöva fler lektioner för att gå igenom hans material, många frågor blev obesvarade! Fler föreläsningar över huvudtaget skulle inte skada då det bara gås igenom briefly vad som ska kunnas, fast det på tentamen är väldigt specifika frågor. Toxikologin exempelvis innehåller väldigt mycket information, en lektion till med Jennica som går igenom matsmältningstjosan hade varit bra. Tydligare och mer specifika mål. »
- Kursen består av sex delar som inte har någon som helst koppling till varandra, istället för att plugga till en så fragmenterad tenta, ha en hemtenta istället?»
- Att det faktiskt är hur väl man nått kursmålen som testas på tentan. Inte ha så många olika föreläsare.»
- Alla föreläsare (Utom Göran Petersson) bör bytas ut. »
- Kursens problem är att den är så utspridd med så många olika föreläsare så det är väldigt svårt att på ett sammanhang och veta vad det faktiskt är vi ska lära oss. En vanlig salstenta passar egentligen inte till den här typen av kurs, en hemtenta hade gett mycket så mycket mer! Gör mappar på kurshemsidan, snälla..»
- Hela kursen, men främst examinationen. En tentamen som inte testar konstruktivt tänkande utan istället ger poäng för att kunna rabbla memoriserade siffror och data utan värde. Dessutom oskäligt lång tentamen. Föreläsningsupplägget är alldeles för rörigt och antalet gästföreläsare löjligt. Grupparbetena bör också ses över, framförallt bör de administreras via kurshemsidan!»
- Inte ha 10 olika föreläsare och sen inte ha super specifika frågor på den 120 p tenta, inte coolt asså»

16. Övriga kommentarer

- Många av tentamensfrågorna var enligt min mening inte ställda på ett sådant sätt att det visade vad man förstått. Många frågor var onödiga frågor som jag och mina klasskamrater inte förstår varför man ska behöva plugga in. Exempelvis skulle man kunna C-vitaminsstrukturen och hur många kemikalier Sverige tillverkar och importerar varje år, saker som är lätta att googla! Det viktiga är ju förståelsen om varför C-vitamin är viktig för vår kropp och vetskapen om att det tillverkas väldigt många nya kemikalier varje år som vi inte utreder ordentligt. Exakta strukturer och antal är onödig fakta som inte bevisar den förståelse som kursmålen antyder på. Där står ingenting om exakta strukturer, antal eller årtal, utan just förståelse. »
- Väldigt konstigt tentamen hur den var strukturerad, konstiga meningar även det sas att den var korrektur läst. Tex den fråga om hur många olika kemikalier och hur många som kommer varje år. tycker den saknar relevans helt.»
- Vissa frågor på tentan var väldigt orelevanta frågor.»
- Det är tråkigt att tentan är byggd på många detaljfrågor, som t.ex årtal och antal importerade kemikalier, istället för förståelse och information som vi har nytta utav i vårt kommande yrkesliv. Ex. varför Montrealprotokollet skrevs eller vad det innehåller istället för vilket årtal det skrevs!?»
- Mycket givande kurs, bra och engagerade föreläsare, jag är väldigt nöjd!»
- Tentamen som vi skrev var på ca 20 sidor med många delfrågor och frågorna på vissa delar (särskilt Magdalenas)var irrelevanta och testade väldigt specifika saker t.ex. Hur många kemikalier tillverkas i Sverige? Finns nog bättre saker att fråga på en tenta i KMV.»
- En konstig, gammalmodig kurs som inte hör hemma i en modern utbildning. Slå isär delarna och lägg dom tillsammans med de kurser där de är relevanta. Nuvarande upplägget är ohållbart...»
- Funka bra men avsnitten om toxikologi va bäst det borde för övrigt ha en större del i kursen»
- Det var rörigt med så många olika föreläsare som alla ville att man skulle lära sig allt om deras del. Det blev för mycket att kunna läsa på.»


Kursutvärderingssystem från