ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4- Materialteknik 09/10, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-08-31
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»6 21%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»8 28%
Cirka 30 timmar»6 21%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»10 35%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 57%

Genomsnitt: 3.28

- Bra och utförligt kurs PM.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Om man lägger ner extra mycket tid kan målen verka rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock känns det som att en del moment känns väldigt inriktiade mot TD.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker på något vis att kursens hp är alldeles för många med tanke på relevansen till vårt program.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»13 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.84

- Examinationen kan ha krävt lite för ingående kunskap inom olika områden som kanske inte var så relevant.» (I viss utsträckning)
- Tentamen verkade vara skriven efter kursens mål.» (Ja, i hög grad)
- Relevant tenta, dock lte väl stort fokus kring vissa områden.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.32

- Mer strukturerad undervisning. Gå inte bara igenom begrepp och förklara vad de betyder. Utan gå strukturerat igenom företeelser. Hoppas ni förstår vad jag menar...» (Ganska liten)
- Jag tyckte att det ibland svävade iväg lite för mycket från ämnet. Skulle också velat se lite räkning av uppgifter under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- TD:s övningsledare var till en början ovillig att köra exempeltal, och när han väl gjorde det gick det väldigt långsamt, varför många bytte övningsledare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»12 42%

Genomsnitt: 3.1

- Lite "tung" bok bara...» (Ganska stor)
- Bättre läshänvisningar, boken är enorm och innehållet inte speciellt koncentrerat. Det står ibland mycket text som inte ger något att läsa.» (Ganska stor)
- Det var bra med läshänvisningar då boken innehöll väldigt mycket och det är svårt att själv förstå vilka avsnitt som är viktiga. Dock vore det bra om läshänvisningarna uppdaterades. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.39

- Höll inte riktigt de utlovade datumen för att få tillbaka duggor...» (Ganska bra)
- Vore bra om bilderna till föreläsningen alltid kom ut innan föreläsningen (och då helst lite mer än nån timma innan. Dessutom önskas jag att det fanns en förstasida på föreläsningsbilderna där det stod kapitelnummer och rubrik på föreläsningen (lättare att hitta i utskriva papper då). Vidare skulle bilderna kunna göras tydligare. Ta bort alla onödiga ramar, skriv tydligare text, använd gärna punktlistor.» (Ganska bra)
- Vore bättre om allt som läggs ut på kurshemsidan var i PDF istället för DOCX och PPT» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»15 53%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.89

- Hade varit bra att få ställa frågor i tentaveckan» (Mycket bra)
- Det hade kunnat vara en räknestuga/frågestund även i tenatveckan eller iaf senare i sista läsveckan.» (Mycket bra)
- Har hänt att man inte hann fråga under rasten på grund av att andra studenter haft intressediskussioner med föreläsaren. Dessutom var det lite oklart exakt vart hon hade sitt kontor. Och e-post var inte rekommenderat (för att hon sa att hon kanske inte läste alla), vilket ledde till att man i slutändan valde att inte söka hjälp alls.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 53%
Hög»10 35%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.57

- Belastningen var lagom under kursens gång, men det blev väldigt mycket mer läsning till tentan än vad som uppfattades under kursens gång.» (Lagom)
- Boken är mycket tjock.» (Hög)
- För mycket att läsa. man ligger alltid efter hur mycket man än försöker ligga i fas.» (För hög)
- Tycker att det är alldeles för mycket detaljnivå. Bättre med en mer övergripande förståelse då inte många av varken vi på TD eller de på I kommer att bli materialtekniker. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»14 50%
Hög»11 39%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.39


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 21%
Gott»16 57%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- maria»
- Föreläsaren och övningsledare! Toppenbra!»
- Labbarna»
- Övningarna.»
- Laborationerna, de var bra för inlärningen.»
- Jag tycker att korrosionsföreläsningen var bra, trots att Maria ansåg sig inte kunna så mycket, vilket var bra för då höll hon sig på en lagom nivå. Då hon pratade om sådan hon forskat på kunde det ibland gå lite fort fram (tänk på att vi inte behärskar vokabulären!). »
- övningarna efter föreläsningarna var jättebra för både repetition och inlärning»
- Maria Wedel»
- Bra och mycket pedagogisk lärare. Roligt med en kvinnlig föreläsare.»
- Laborationerna var väldigt givande och de bör bevaras. Kul med studiebesök på volvo, dock kunde det varit mer än bara föreläsning där. »
- Laborationer var intressanta att ha. Studiebesök är kul, men upplägget bör förändras. Duggor är bra. PingPong som användes till första duggan var smidig, men det uppstod lite fel (både under duggan och efter) som kan både bero på programmet och på avsaknad kunskap om det.»
- Pedagogiken, bra powerpoints»
- Marie»
- Kurslitteraturen och lärare var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite mindre stål»
- studiebesöket till volvo, kändes onödigt! hade varit roliga om man faktiskt fick se nått»
- Ibland saknade jag anteckningar från föreläsningar. Det är svårt att komma ihåg vad man pratat om under föreläsningen om det inte finns något stöd alls i form av anteckningar.»
- Studiebesöker kanska skall ses över§»
- Studiebesöket.»
- Boken bör bytas ut mot en snarlik sammanfattning som cirkulerar runt bland studenterna. Boken sade exakt samma saker, med skillnaden att sammanfattningen var på 28 sidor!! (boken ~900)»
- Studiebesöket på volvo gav inte så värst mycket!»
- Göra studiebesöket på volvo till någonting mer än bara en 4h lång föreläsning utan paus. Skulle kunna ta en rundvandring eller vad som helst för att göra lite mer av besöket.»
- Den typen av frågor som kom på tentan kändes ganska främmande mot de vi gjort på övningar och gått igenom å föreläsningar.»
- Det vore bra om Maria skrev mer på tavla eller förbereder bilder med mer förklarande text. Det är nämligen mycket svårt att föra egna anteckningar i en kurs som innehåller väldigt många nya ord. Avsnitten om härdningar och värmebehandlingar hade behövt vara tydligare, det blev en enda röra av alla begrepp. Är sätthärdning en typ av partikelhärdning? »
- De delar av kursen som endast erbjuds i "tryckt" format via powerpointbilder var lite svåra att ta till sig i efterhand då pp-presentationerna är lite svårförstådda, även om jag deltagit vid föreläsningstillfällena. Det skulla vara mer givande bara bilderna var lite fylligare med mer föklarande och förtydligande text så att inlärandet i efterhand skulle underlättas.»
- Studiebesöket i år bestod i princip bara av en mycket lång föreläsning, det skulle vara roligare med något som engagerade studenterna mer, t.ex. genom att studenterna får gå runt på besöksplatsen och få se konkreta produkter/arbetsmiljöer.»
- Studiebesöker på volvo. Det var ju helt tokigt att vi skulle åka dit utan att få se en enda bil i produktion. Föreläsaren hade lika väl kunnat komma till Chalmers. Jättekonstigt.»
- båda duggorna via pingpong, datorlabben var onödig och gav inte så mycket»
- Mycket konstigt att ett så vanligt konstruktionsmaterial som trä inte ens nämdes i kursen så det kanske ni skullle ta upp»
- Hela den del som handlar om plasterna lyckades man inte alls på samma sätt fånga intresset för eller förmedla kunskapen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Är det relevant för oss att kunna så mycket detaljer inom materialteknik?»
- Tack för en mycket trevlig och lärorik kurs.»
- Det var som att föreläsningarna och övningarna var mer som teori medans tentan var i praktiken. Kursen är väldigt intressant men mängden material som skulle läras in kändes överväldigande.»
- En kurs som inte ger så mycket kunnande som förståelse. Troligtvis är detta syftet men det känns som om man kan lite om allt och inget om det mesta.»
- Mycket motiverad och pedagogisk lärare(Maria Wendel)!»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- Nej»
-
- nej. Dock är frågan - "Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*" irriterande då det inte går att svara "jag vet inte" eller dylikt och man måste välja ett svarsalternativ eftersom frågan är obligatorisk för att kunna lämna in enkäten. Jag har nämligen läst målen men minns inte om de var svåra att förstå osv.»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Nej.»
- Inte vad jag kommer på nu.»
- nej»
- nej»
- inte vad jag kan komma på.»
- Nej.»
- Nej, bra enkät.»
- nej»
- Nej.»
- Nej»
- Hur väl testade tentamen det som vi gått igenom på kursen?»
- ja»
- nej det tror jag inte»
- Eventuellt någon fråga om hur man upplevt laborationerna, hur mycket de bidragit till inlärningen osv. »
- Nej»
- Specifikt omdöme föreläsare/övningsledare»
- Nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från