ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»17 37%
Cirka 20 timmar»22 48%
Cirka 25 timmar»3 6%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.86

- Väldigt sporadiskt arbetstryck. » (Högst 15 timmar)
- Mer än detta las ner vid duggorna (säkert 25 tim iaf).» (Högst 15 timmar)
- P.g.a bristande motivation för ämnet.» (Högst 15 timmar)
- Gjorde det minsta möjliga då det kändes som att det var knappt värt att lägga tid på rapporterna då de bara gav g i betyg. » (Högst 15 timmar)
- Olika beroende på uppgifter som skulle in.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att ta sig tiden att läsa alla artiklar inför föreläsningar mer än att skumma igenom inför föreläsning och sen läsa på inför duggan.» (Cirka 20 timmar)
- Det gick åt kopiöst med tid åt att läsa alla texter som anvisades. Det kändes rätt onödigt i slutändan när lite togs upp under föreläsningarna, och resten över huvud tagen inte pratades om.» (Minst 35 timmar)
- Att läsa igenom all text (litteratur inför föreläsningar) och göra små anteckningar så att man vet vad man har läst efteråt tog otroligt med tid, särskilt den gången då vi skulle läsa typ 3 kapitel. Dessutom hade jag och min grupp vissa planerings- och avgränsningsproblem som gjorde att vi la betydligt mer än den tiden som var tänkt på de olika rapporterna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 15%
100%»38 84%

Genomsnitt: 4.84

- Har varit sjuk» (75%)
- ca 80%» (75%)
- Skåningen från Lund med flygmackapären var bäst föreläsare och hade absolut intressantaste sakerna att prata om. En av mycket få föreläsningar som faktiskt lyckades koppla till IT på ett bra sätt. Hade han haft alla föreläsningar så hade obligatorisk närvaro inte behövts.» (100%)
- Allt där jag inte haft förhinder.» (100%)
- (90% kanske)» (100%)
- Måste säga att den obligatoriska närvaron kunde skötts bättre, speciellt under de två tillfällen läraren inte var närvarande. Det var inte trevligt att få se avsaknad av kryss när man närvarat, bara för att hon inte gjorde det.» (100%)
- Väldigt intressanta delar i kursen. Bra föreläsningar och det allra bästa var när man skulle presentera sitt arbete för en blandad grupp med andra problemområden. Väldigt intressant men samtidigt inte så stor press på presentationen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 52%
Jag har inte sett/läst målen»11

Genomsnitt: 2.44

- Jag var tvungen att leta rätt på dem själv, dock. » (Målen är svåra att förstå)
- De kan ha tagits upp, men inte särskilt ordentligt. Dock så förstår man ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Säkert sett dem men inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»33 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.94

- Tror det» (?)
- Hela kursens innehåll verkar vara på en alldeles för låg nivå - kursen tog i princip inte upp någonting som antingen 1) inte är självklart/uppenbart eller 2) inte ingår i en vanlig högstadie-/gymnasieutbildning. Hur den här kursen lyckats klassas som en högskolekurs kommer jag aldrig förstå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kan vara svårt att sätt mål i en så omfattande kurs som Hållbar utveckling betyder» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»22 62%
Ja, i hög grad»10 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4

Genomsnitt: 2.2

- Tror det» (?)
- Examinationen krävde ingen som helst förståelse, och egna tankar var undanbedda.» (Nej, inte alls)
- Den betygsatta examinationen bestod av utantillinlärning av termer och begrepp. Detta är inte ett bra sätt att utvärdera kunskap.» (Nej, inte alls)
- Kursen följde inte alls kursmålen.. Det var alldeles för lite beröringspunkter med IT-området.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker inte att dessa duggor är ett bra sätt att mäta kunskap, men ja, jag fick in en massa information i huvudet.» (I viss utsträckning)
- Tycker att inlämningarna borde väga in mer eftersom att dessa testar mer än bara hur bra minnesteknik man har» (I viss utsträckning)
- Examinationen, dvs de obligatoriska betygssättande HP-lösa duggorna, var väl snarare en läxa i att memorera än att lära sig. Jag tycker det är oerhört dåligt gjort att bryta mot Chalmers egna examinationspolicy och använda duggor till betygssättande.» (I viss utsträckning)
- Det var inte svårt att plugga in dem frågorna, borde vara svårare eller större duggor» (I viss utsträckning)
- Att ha dugga med vissa komma-ihåg frågor känns inte » (I viss utsträckning)
- Nu innan betyget kommit är känslan att en 5:a i betyg går att få helt utan undervisning med nån vecka på sig innan duggorna.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Hade 2 duggor och tre inlämningar. Har lämnat in och gjort allt men har inte fått någon feedback alls. Så har inte en susning om jag har klarat kursen. Man har inte fått en chans att veta vad det är hon är ute efter och vad. Borde ha kunnat få feedback på någon inlämning innan man gjorde nästa och samma gäller duggorna. I vanliga fall på en tenta så kan man se gamla tentor och svar och man inser då vad som krävs för att klara kursen. Men i den här kursen är jag "Lost".» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»18 39%
Ganska stor»14 30%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.32

- Nästan samtliga föreläsningar var riktiga bottennapp. Hade de inte varit obligatoriska kan jag inte tänka mig att ens halva klassen hade dykt upp. Tanke: testa att förbättra kvalitén på föreläsningarna snarare än kräva närvaro på dem för att förbättra intrycket av kursen överlag.» (Mycket liten)
- Tycker inte vi lärde oss något vettigt direkt.» (Mycket liten)
- Det fanns en del intressanta föreläsningar (1 eller 2). Men jag tyckte överlag att kvaliteten var låg. Kände inte att ämnet tog upp på ett så bra sätt som det kunde ha gjorts.» (Ganska liten)
- Mycket av innehållet i kursen är väldigt allmänt och mycket av det kan man sedan innan.» (Ganska liten)
- Undervisningen har lärt mig mycket mer än något annat i kursen, dock har de inte på något sätt hjälpt mig att uppnå examinationskraven.» (Ganska stor)
- Vissa gästföreläsningar var väl mindre bra, t.ex den första» (Ganska stor)
- Intressanta föresläsningar, kanske lite upprepande stundtals men vissa ämnen går lätt in i varandra så det är förståeligt» (Ganska stor)
- Vissa föreläsare var bättre än andra...» (Ganska stor)
- Vete skråen om jag lärde mig så mycket, men det jag lärde mig var mestadels från undervisningen.» (Ganska stor)
- I vissa fall har föreläsningarna varit direkt kopplade till litteraturen som ska läsas och beskrivit det som står i denna på ett mycket bra sätt, i övriga fall var innehållet fortfarande intressant.» (Ganska stor)
- Föreläsare hade olika nivåer. » (Ganska stor)

7. Hur tyckte du Fördjupningsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»28 60%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.84

- Fördjupningsuppgiftens upplägg påminde om många arbeten på högstadienivå, i allt från ämnesindelning ("Energifrågan"? "Fattigdomsfrågan"?) till prestationskrav (5 sidor fördelat på 5 personer över flera veckor är ett fruktansvärt lågt krav).» (Mycket dåligt)
- Oseriös» (Ganska dåligt)
- Dåligt handlett, oklara instruktioner inför och under uppgiften.» (Ganska dåligt)
- Rätt luddigt formulerad uppgift som ledde till att det var svårt att dela upp arbetet på ett vettigt sätt. Presentationen var lång och i en alldeles för liten sal, men den var väldigt lärorik.» (Ganska dåligt)
- Vi hade en i vår grupp som inte gjorde något alls, så vi andra fick jobba hårdare på den. Betygskalan var bara U/G så det kändes inte som att det spelade någon roll hur väl vi utförde uppgiften! Trots det lade vi ner mycket tid, men det känns som att det inte påverkar.» (Ganska dåligt)
- För många projekt» (Ganska dåligt)
- Inget anmärkningsvärt. Beprövat och inget speciellt.» (Ganska bra)
- Se fråga 5» (Ganska bra)
- Man fick n riktigt bra kunskap inom sitt fördjupningsämne, men sämre kunskap i de andra ämnena eftersom presentationerna mellan grupperna inte var så lärorik. » (Ganska bra)
- Fördjupningsuppgiften var väldigt intressant att göra och var väldigt bra. Ett problem var dock att den utsatta tiden om 10h överskreds mycket för de flesta grupperna jag pratat med (inklusive min egen där tiden snarare blev den dubbla eller mer). » (Ganska bra)
- Det var den enda av uppgifterna i kursen som jag tyckte gav mig något.» (Ganska bra)
- Det bästa under kursens gång, då detta var den enda möjlighet som gavs till diskussion. » (Ganska bra)
- Man lärde sig en hel del och redovisningen för varandra var givande. Dock bör nog inte de grupperna vara större än 6 personer. Jag var med i en liten grupp och det vara precis man orkade lyssna på alla.» (Ganska bra)
- Hade gärna fått feedback efter inlämning» (Ganska bra)
- Det var den som jag lärde mig mest på» (Mycket bra)
- Detta var en väldigt intressant uppgift som ledde fram till väldigt trevliga och spännande diskussioner under gruppredovisningen. Men att blanda in den obligatoriska reflektionen kring filmen "i elfte timmen"... varför?! » (Mycket bra)
- Mycket intresant» (Mycket bra)

8. Hur tyckte du Den individuella förändringsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»8 17%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»19 41%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.58

- Oseriös, går att göra vad som helst» (Mycket dåligt)
- Inte bara uppgiftens upplägg var av högstadienivå, utan även presentationen. Hur en "poster session" kan vara ett acceptabelt presentationsmedium på en högskola har jag väldigt svårt att greppa.» (Mycket dåligt)
- En uppgift som hör hemma på mellanstadiet. » (Mycket dåligt)
- Tycker det var alldeles för låg nivå på uppgiften, nästan så man fick nostalgiska känslor som påminde mig om högstadiet. De uträkningar man gjorde i uppgiften kunde man vinkla hur man ville utan några direkta standarder man skulle följa. Det kändes lite som jag satt i en sandlåda och lekte med hink och spade när jag gjorde uppgiften. Jag tycker inte att den här uppgiften är lämplig på en teknisk högskola.» (Mycket dåligt)
- Bara fånigt att tvinga någon att förändra sitt egna beteende för att kunna få godkänt på kursen. Alternativet är ju att man bara ljuger ihop något.» (Mycket dåligt)
- Högstadienivå! Fruktansvärt tråkig och irrelevant uppgift.» (Mycket dåligt)
- Men den påverkar nog ett par studenter per år i kursen att bli mer miljövänliga» (Ganska dåligt)
- Dåligt handlett, oklara instruktioner inför och under uppgiften.» (Ganska dåligt)
- Var svårt att komma igång och tiden bara försvann» (Ganska dåligt)
- Bra på så sätt att man kan lära sig om vad man själv kan göra för skillnad. Men jag lärde mig inte så mycket på det och redovisningen var "mellanstadie-nivå".» (Ganska dåligt)
- Det kunde ha varit tydligare när uppgiftstiden började, hade varit trevligt att få feedback» (Ganska dåligt)
- Uppgiften i sig var bra, presentationen däremot kändes rent ut sagt som något som hörde hemma på mellanstadiet.» (Ganska bra)
- Jag fick med mig lite personlig utveckling här, det ser jag som ett plus.» (Ganska bra)
- Se fråga 5» (Ganska bra)
- Jag tyckte den var givande och det var intressant att se hur man själv kunde hjälpa miljön. Dock vet jag att det var många som bara googlade fram fakta och inte faktiskt gjorde något, men det kan knappast vara kursens fel.» (Ganska bra)
- Troligtvis det bästa inslaget i kursen, men det var väldigt svårt att beräkna sin påverkan, då man inte direkt fick någon konkret hjälp med det.» (Ganska bra)
- Den individuella förändringsuppgiften var rolig att utföra och det var bra att den var så öppen i vad man kunde välja. Det borde dock ha varit tydligare i när man skulle börja, t.ex. så skulle det vara bra att göra en obligatorisk inlämning under läsvecka 1 eller 2 där man behövde lämna in information om de förändringar man skulle utföra, hur de skulle utföras och vad förändringarna har för förväntade effekter. Där borde man också tydliggöra att man ska starta med förändringsarbetet direkt.» (Ganska bra)
- Ett intressant koncept» (Ganska bra)
- Intressant men jag la tyvärr inte lika mycket tid som jag hade önskat.» (Ganska bra)
- Kul att få testa sig fram och inte bar alra sig saker från böcker» (Mycket bra)
- Kan vara svårt att hitta vad man ska göra om man redan cyklar, källsorterar, äter vegetariskt, m.m. m.m....» (Mycket bra)
- ROligt att göra något som man kan se resultat på» (Mycket bra)

9. Hur tyckte du Tillämpningsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»13 28%
Granska bra»24 53%
Mycket bra»5 11%

Genomsnitt: 2.68

- Oseriös» (Mycket dåligt)
- Se 7 och 8. » (Mycket dåligt)
- Den mest oseriösa, papperskyfflande uppgift jag fått hittills på Chalmers. Ingen var intresserad av andras resultat, och man fick egentligen inte fram någonting alls.» (Mycket dåligt)
- Tillförde inte så mycket och kändes lite onödig på slutet när det var mycket annat i kursen.» (Ganska dåligt)
- Dåligt handlett, oklara instruktioner inför och under uppgiften.» (Ganska dåligt)
- Återigen var det en i vår grupp som knappt medverkade. Betygskalan var även här bara U/G så det kändes inte som att det spelade någon roll hur väl vi utförde uppgiften! Trots det lade vi ner mycket tid, men det känns som att det inte påverkar betyget ändå.» (Ganska dåligt)
- Det som var positivt, var diskussionen vi hade under redovisningen» (Ganska dåligt)
- Också här var det alldeles för oseriöst. Hela uppgiften kändes som att den fanns till endast för att man ska va tvungen att lära sig Chalmers miljöpolicy. Sen var det väldigt dålig information om redovisningen angående den här uppgiften. Dessutom var den väldigt flummig och bara frustrerande att närvara vid då salen var liten och alla sprang runt och låtsades ställa frågor för att få tiden att gå.» (Ganska dåligt)
- Den var ganska kul men inte direkt lärorik.» (Ganska dåligt)
- Samma här gällandes feedback efter inlämning» (Ganska dåligt)
- Uppgiften i sig var bra, presentationen däremot kändes rent ut sagt som något som hörde hemma på mellanstadiet.» (Granska bra)
- Det är väldigt många examinationsmoment i kursen, om något ska tas bort bör det vara denna tycker jag, här lärde jag mig minst.» (Granska bra)
- En av de bättre delarna. Var med på en givande intervju som gav mig inblick osv. Bättre detta än duggor.» (Granska bra)
- Se fråga 5» (Granska bra)
- Men känndes lite luddig. » (Granska bra)
- Tillämpningsuppgiften var långt ifrån lika intressant som de övriga två uppgifterna, jag hade hellre lagt mer fokus på att fördjupa mig mer i de andra två.» (Granska bra)
- Intressant och roligt att försöka lösa konkreta problem» (Mycket bra)

10. Hur tyckte du Duggan fungerade som lärmoment och examination i kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Ganska dåligt»13 28%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.67

- Till att börja med så kändes det som att duggan inte på något sätt testade hur väl man tagit till sig kursmaterialet då frågorna vad precis samma som förra året vilket gör att alla givetvis snabbt fick tag på korrekta svar utan något arbete. Bortsett från detta tycker jag det är katastrofalt dåligt att misslyckas med något så enkelt och samtidigt så otroligt viktigt som att ge klassen korrekt information om vilken lokal duggan skall skrivas i. Att det bara ledde till 20 minuter missad skrivtid var ren tur.» (Mycket dåligt)
- Duggan bestod helt av utantillinlärning av begrepp och definitioner. » (Mycket dåligt)
- Memorera, memorera, memorera...» (Mycket dåligt)
- Den typen av frågor som var på duggorna pluggar man enklast till genom att helt enkelt lära sig svaren utantill. Det ger ingen djupare förståelse och man har glömt allt en vecka efter duggan.» (Mycket dåligt)
- Duggorna kan man sätta alla rätt på utan att ha gått kursen.. Sätt en gräns på minst 10p per dugga så att resultatet till första duggan kan delas ut innan man har den andra. Det förhindrar taktik för att nöja sig med 3a i betyg och hjälper den som vill ha högre betyg. » (Ganska dåligt)
- Jag lärde mig de 10 frågorna. Men jag kände inte att jag fick någon djup och bred förståelse, utan jag lärde mig just de 10 frågorna varje dugga. Det är självklart ingen nackdel, men jag känner att man kan få ut mer av kursen om man lägger den tiden på något annat. Eller INTE delar ut frågor i förväg (fast då är materialet för maffigt).» (Ganska dåligt)
- Duggorna var dåligt utformade, eftersom de uppmanade till att inte tänka efter själv. Fördelar och nackdelar med metoder skulle inte formuleras enligt egna åsikter utan författarnas.» (Ganska dåligt)
- Bra frågor men som nämnt i fråga 5 känns det inte som att det är mycket mer än träning i minnesteknik. Tycker duggorna är vettiga men borde även påverka mer från inlämningarna» (Ganska dåligt)
- Osäker på hur mycket jag egentligen lärde mig från själva duggan. Skulle hellre sett att duggan hade betygen U/G och att rapporterna hade U/3/4/5.» (Ganska dåligt)
- Det var ju mer eller mindre utantillinlärning av givna frågor, så den testade ju kanske inte det som skulle testas.. Å andra sidan kanske kunskapen sitter kvar senare, vad vet jag?» (Ganska dåligt)
- Var som att lära in glosor, och man hade ingen aning alls om hur kraven på svaren är ställda. Borde få reda på första duggan innan nästa för att ha bättre uppfattning. Sätt minimumgräns på 10p per dugga om man är rädd att folk ska taktik-plugga.» (Ganska dåligt)
- För enkel» (Ganska dåligt)
- Inget man kommer komma ihåg av i framtiden. » (Ganska dåligt)
- Det kändes som att fördelningen var lite skev, duggorna, som avgör betyget, tog minst tid under kursen, medan de andra uppgifterna tog mycket längre tid» (Ganska dåligt)
- Borde ligga som obligatoriskt moment» (Ganska bra)
- Men ogillade typen av frågor som ställdes på duggorna, de var för specifika, tar inget i ett stort perspektiv. » (Ganska bra)
- Vissa frågor bör kräva lite mer förståelse än ren memorering av fakta.» (Ganska bra)
- Som sagt, memorering snarare än inlärning. Angående duggatillfällena höll de väldigt ojämn nivå. Den ena genomfördes så att det var nästan omöjligt att inte se vad andra skrev, och den andra var helt plötsligt en anomnym tenta. Det är inte okej att inte förvarna om det, speciellt inte nu när man måste ha med sig legitimation för att få tentera. Jag vet ett antal personer som inte hade med sig leg eller kårleg, bara för att de trodda dugga nr 2 skulle vara likadan som dugga nr 1. Sedan, hur kan man på allvar byta sal inför den obligatoriska examinationen utan att meddela detta till studenterna?! Salen stämde inte överens med timeedit, kurshemsidan eller ens duggan. Att det sedan inte gick att få tag på den kursansvariga var under all kritik. Det gör mig väldigt arg och ledsen att veta att vi som studenter behandlas som ett nödvändigt ont, istället för individer med potential till inlärning.» (Ganska bra)
- Man lärde sig rpecis det man behövde, men kanske inte allt runt omkring. » (Ganska bra)
- Borde inte vara den enda betygssättande examinationen.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra att få reda på resultatet och se bedömning för Dugga 1 innan man skrev Dugga 2.» (Mycket bra)
- Frågorna till duggan var mycket bra.» (Mycket bra)
- Jag lärde mig en del genom att memerorea svaren till duggan.» (Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»14 31%
Ganska liten»16 35%
Ganska stor»8 17%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.17

- Föreläsare och duggan tog upp det mesta så litteraturen var onödig. » (Mycket liten)
- Blev så mycket texter efter ett tag så det blev att man inte hann med och texterna var väldigt svåra att läsa.» (Mycket liten)
- Läste aldrig nå"t ur boken, läste artiklarna till första gästföreläsningen, men insåg där att det var bortkastad tid, så läste inget mer till kursen se"n.» (Mycket liten)
- Behövdes för duggorna.» (Ganska liten)
- Framförallt för att den större delen av det utdelade materialet (med några undantag) höll samma, otroligt låga, nivå som kursen.» (Ganska liten)
- Det var väldigt mycket att läsa på inför VARJE föreläsning, och om man läste igenom litteraturen kändes det inte som att man vann något på det på själva föreläsningen. Det slutade med att jag struntade i att läsa utlyst text innan föreläsningarna, då jag inte kände att det gav mig något.» (Ganska liten)
- Kvaliteten på kurslitteraturen (de olika texterna man skulle ha läst till olika föreläsningar) varierade kraftigt, jag kände att jag fick ut mer från föreläsningarna än litteraturen i sig. Själva kursboken (Plan B 4.0) var enligt mig den bästa men det kändes inte som om innehållet togs upp så mycket på föreläsningarna, dock var texten intressant.» (Ganska liten)
- Plan B var helt ok att läsa. Alla de artiklar som lades ut var fruktansvärt svåra och tråkiga att läsa, det resulterade i att jag slutade läsa dem.» (Ganska liten)
- Jag läste allt, men det kändes mest som att jag slösade bort min tid. Användes bara när man skulle leta reda på svaren till duggorna.» (Ganska stor)

12. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande : (Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Planetary boundaries»
- Har ej läst noga för att dra en sådan slutsats, men IKT:ers miljöpåverkan var bra.»
- Plan b gav insikt i problem och typer av lösningar som följt med tiden.»
- Ett miljöanpassat samhälle, utseendet gör mycket»
-
- Kommer inte ihåg namnet ,men jag gillade texterna med mer "psykologisk" text. »
- Biels, eftersom att den hade en vinkel mot psykologi och det intresserar mig. Även Lindenberg och Stegs text var intressant av samma anledning.»
- Detta kallas en LEDANDE FRÅGA och är INTE OKEJ i undervisningssamband. Den här sortens frågor har varit genomgående genom hela kursen och är en av anledningarna till att kursen håller en så låg nivå.»
- LCA in a nutshell, var skriven på ett underhållande men informativt sätt.»
-
-
- Som sagt läste jag inget spec. så kan inte säga det.»
- Plan B 4.0 var min favorittext bland litteraturen. Den gick igenom mycket och var intressant att läsa även om jag kände att jag hade ganska bra koll på det som fanns med sedan innan. I det stora hela kändes det som om boken sa tre saker som redan är känt, framförallt att vi är för många på Jorden, men även att vi måste sluta konsumera onödigt mycket och att alternativa energikällor skulle räcka till. Det tråkiga var dock att vi skulle läsa flera kapitel inför vissa föreläsningar men att vissa av dessa tog upp saker som knappt var relaterat till det som lästs.»
- Kommer inte ihåg vad den hette, men det var en av de första som lades ut och som innehöll en statistisk undersökning. Kommer inte ihåg något om vad den handlade om, men fann den intressant då jag är intresserad av statistik.»
- LCA in a nutshell, då denna behövdes mest till duggorna kändes det som. »
-
- Plan B. Pedagogiskt skriven»
- Biel för at jag gillar psykologi»
- Tyckte boken "Plan B" gick att läsa. Försökte läsa Rockstrom i början. Men den texten fick mig att inte läsa någon av de andra i stort sett. Bara källhänvisningar i texten och man fattade ingenting av det man läst.»
- Plan B va helt fantastisk! Vill läsa den från pärm till pärm! Intressant och mycket informativt.»
- Ingen som riktigt stod ut»

13. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande: (Ange gärna varför du inte tyckte om den)

- LCA in a nutshell - otydlig.»
- Från första föreläsningen, den av dem som inte handlade om målramverk. Omöjlig att ta sig igenom.»
- Mjeh.»
- Rockström et al, svår att hänga med i. Mycket källor överallt»
-
- Plan B, tyvärr. Tyckte vissa vetenskapliga artiklar var alldelles för mkt fokus på detalj och inte anpassade för lärande heller.»
- LCA in a Nutshell, upplevde att den var väldigt abstrakt och svårt att tolka konkret.»
- »
- Thorgensen 2007, var inte på något sätt anpassad till universitetsstudenter. Tog inte upp något som behandlades i kursen.»
-
-
- Miljöpsykologi»
- Som sagt läste jag inget spec. så kan inte säga det.»
- Jag kan inte beskriva någon specifik litteratur här, dock anser jag att all litteratur som var skriven på engelska med en mer formell ton var ganska svår att förstå.»
- Vet inte då jag knappt läste några, men det var någon av de första som jag inte förstod något av då den var så svårläst. Hälften av all text stod inom paranteser»
-
- Kommer inte ihåg vad den hette, men en artikel full med bara källhänvisningar nästan»
- Många av texterna. Jag läste knappt några för det behövdes inte. Svaren till duggan kunde jag hitta på nätet. »
- rockstrom»
- Plan B. Det är märkligt att Browns agenda presenteras vid ett svenskt universitet.»
- En av de första, som handlade om vanor. Språket var på tok för krångligt, hälften av den löpande texten var källhänvisningar, och jag kunde läsa en halv sida utan att faktiskt ta in något»

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»28 60%
Mycket bra»5 10%

Genomsnitt: 2.78

- Enligt ovan.» (Mycket dåligt)
- Nya texter kunde komma upp precis kvällen innan föreläsningen, eller helt plötsligt försvinna. På hemsidan var dugga två utlyst att vara i sal VM, varpå den egentligen var i en helt annan sal. Större delen (säkert 80%) satt i VM och väntade på duggan i ca 15min och flertalet försökte även ringa examinatorn som tyvärr inte kunde nås. Vid första tillfället var duggasalen alldeles för liten för klassen. Administrationen fungerade i sin helhet mycket dåligt.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är dålig, fast det är inte denna kursens fel, det gäller överlag. Förhoppningsvis tar Chalmers sitt förnuft till fånga och tar fram en ny lösning snart. Blev lite fel med tiderna på en dugga, men sånt kan hända.» (Ganska dåligt)
- Informationen som nådde ut var nästan alltid bristfällig,» (Ganska dåligt)
- Studentportalen är inte ett bra medium för att dela ut material, men det är väl inte kursens fel.» (Ganska dåligt)
- ex: det kom inte ut information om att den sista duggan hade flyttats (ytterligare en gång), då hela klassen satt på fel ställe och väntade på duggan.» (Ganska dåligt)
- Uttdelning av litteraturen fungerade jättebra, men informationen kring den sista duggan var otroligt dålig!!» (Ganska dåligt)
- Att inte resultatet på dugga1 delades ut innan dugga2 = dåligt Att fel sal är angiven till dugga2 så hela klassen missar 20 min = mycket dåligt» (Ganska dåligt)
- Fruktansvärt dålig information om platsen för den sista duggan vilket resulterade i att nästan hela klassen blev 20 minuter sena.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan är dålig. Man måste vara inloggad på studentportalen för att komma åt filerna. Och om man går direkt in på kurshemsidan utan att vara inloggad, för att där välja logga in, så skickas man till första sidan och måste leta upp kurssidan igen. Sedan stod det att vi skulle ha duggan i salen VM! Men den var i en annan sal! Det var en person som var på rätt ställe vid start. resten fick starta 20 minuter senare eftersom det tog den tiden innan vi fattade vart vi skulle vara. DÅLIGT Vid första duggan sades det att resultatet på dugga 1 skulle läggas upp på kurshemsidan villket det aldrig hände.» (Ganska dåligt)
- Strulade med sista duggan, det var rätt störande...» (Ganska bra)
- SNÄLLA, låt filerna vara upplåsta så att man slipper logga in varje gång man ska ladda ner någon, nästan alla andra kurser gör ju så..! Helt onödigt..» (Ganska bra)
- okej, men långsam kommunikation och fortfarande inte fått resultatet av dugga 1 när dugga 2 tas. » (Ganska bra)
- Lite jobbigt att man måste logga in för att kunna komma åt något material, men gissar att det beror på copyright?» (Ganska bra)
- Andra duggan gick sådär...» (Ganska bra)
- Dock skulle resultat på första duggan komma där vilket den inte gjort trots att kursen är slut» (Ganska bra)
- Överlag bra. Dock kom aldrig duggaresultaten för första duggan upp innan andra, trots att det utlovades!! Dåligt, säger man något ska man hålla det!» (Ganska bra)
- Webbsidan uppdaterades ofta om det var något, det utdelade materialet var lätt att hitta. Dock minns jag att en text till den senare delen av kursen låg på en extern webbsida och att man inte kunde komma åt den utan att betala. Det var också synd att inte rätt sal för dugga 2 stod någonstans på kurssidan utan att fel sal stod på schemat.» (Ganska bra)
- Otydligt när individuella uppgiften började» (Ganska bra)
- Det fungerade bra förutom att studentportalen loggade ut mig varje gång.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»13 46%
Har ej sökt hjälp»17

Genomsnitt: 3.42

- Mkt snabb mailrespons. Detta är positivt! Trevlig och tillmötesgående kursansvarig.» (Ganska bra)
- Kursansvarig svarade oftast väldigt snabbt på mail, det gillas skarpt!» (Ganska bra)
- Snabba mailsvar» (Ganska bra)
- Snabba svar» (Mycket bra)
- Kul med engagerade föreläsare!» (Mycket bra)
- Mycket snabba svar via email, var till stor hjälp under grupparbeterna.» (Mycket bra)
- Ann-Sofie svarade långt och tydligt på alla mail. Hon svarade dessutom snabbt viket uppskattas.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»21 46%
Mycket bra»20 44%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.35

- Ingen särskilt engagerad grupp jag hamnade i.» (Ganska dåligt)
- Folk tar det inte seriöst när det är så låga krav. » (Ganska dåligt)
- En person i vår grupp arbetade ingenting.» (Ganska dåligt)
- Med tanke på att en person i stort sett aldrig dök upp så var det väl inte speciellt bra. Den övriga delen av gruppen jobbade dock mycket bra ihop enligt min åsikt.» (Ganska dåligt)
- Inget att anmärka på. Har inte varit några större problem.» (Ganska bra)
- Hade dock en i vår grupp som inte lyfte ett finger under hela kursen.» (Ganska bra)
- Att studera inför duggorna med andra har fungerat väldigt bra, min grupp var ibland oense när olika rapporter skrevs men det fungerade ändå ganska bra.» (Ganska bra)
- Funkade fruktansvärt bra även med den tilldelade gruppen. » (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 19%
Lagom»20 43%
Hög»11 23%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.3

- Lite ojämn, under arbeternas gång så var det lite högre belastning.» (Låg)
- Bättre spridning av uppgifter vore bra, lämna ut individuella uppgiften direkt vid kursstart.» (Låg)
- Men stundtals hög» (Låg)
- Eftersom jag inte läste artiklarna så spenderade jag inte så mycket tid på kursen.» (Låg)
- Låg överlag men mkt hög vid duggor.» (Lagom)
- Kör igång med första uppgiften första veckan.» (Lagom)
- Massa plugg inför duggan, nästan inget annars.» (Lagom)
- Väldigt många examinationsmoment, lite väl många tycker jag» (Hög)
- Många moment, men inte så tunga» (Hög)
- Alldeles för mycket spridda uppgifter! Tre inlämningsuppgifter, två postersessions, en muntlig redovisning samt två duggor! Jag tycker att kursen måste koncentrera sig mer på en del istället för att vara så spridd...» (Hög)
- Ganska mycket moment, kunde varit bättre spridda genom att den individuella började från dag 1 ex.vis.» (Hög)
- Många uppgifter som överlappade varandra, hade varit bättre att få en uppgift som började direkt första dagen och sedan nästa veckan efter då man redan lämnat in den ena.» (Hög)
- För många olika moment! Speciellt det att allt presenterades tidigt, och sedan gavs inga startdatum, vilket ledde till att många missade att börja i tid.» (För hög)
- Trots att det var utlovat att försöka sprida ut inlämnings och examinationsmomenten hamnade ändå allt på samma ställe. Ska det vara så många olika moment som ska lämnas in tillsammans med duggor måste det läggas mer utspritt. Ibland fick jag ignorera min andra kurs för att hinna med denna» (För hög)
- Om man ska läsa allt kursmaterial och göra anteckningar av detta tog kursen upp på tok för mycket tid. Detta gäller särskilt den senare delen av kursen då många arbeten skulle in nästan samtidigt.» (För hög)
- Det var inte direkt något som var jobbigt eller betungande, men däremot var det PÅ TOK för många olika moment i kursen.» (För hög)
- Det kändes som att det var lite för många moment» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»21 46%
Hög»17 37%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.55

- Läste bara en kurs.» (Låg)
- Eftersom inlämningarna alltid skiftade mellan mina två kurser blev det så att jag en vecka satt med denna kursen, och nästa med den andra. Skulle velat ha mindre inlämningar i denna kursen så att jag hade kunnat ha fokus på båda kurserna samtidigt.» (Lagom)
- Fysiken tog mycket tid» (Hög)
- De två kurser som tog utöver den här kursen tog upp 25 respektive 40 timmar var varje vecka.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers (eller vid ett annat universitet)

45 svarande

Ja»3 6%
Nej»42 93%

Genomsnitt: 1.93

- Men jag har gått ut gymnasiet...» (Nej)
- På gymnasiet dock, men det var ju på samma nivå.» (Nej)
- Kommer inte läsa andra heller.» (Nej)

20. Har kursen påverkat din syn på frågor som rör hållbar utveckling? Om ja, i så fall hur?

45 svarande

Ja»29 64%
Nej»16 35%

Genomsnitt: 1.35

- Mer fokus på hur jag lever!» (Ja)
- Hur små saker och saker man inte kanske tänker på påverkar miljön.» (Ja)
- Tänker mer på miljön» (Ja)
- Förståelse om hur många bäckar små faktiskt appliceras.» (Ja)
- Jag tänker miljövänligt när jag handlar» (Ja)
- Positivt» (Ja)
- Jag handlar mycket ekologiska varor och tänker (nästan) alltid efter vad jag ska handla. Det gjorde jag inte innan kursen!» (Ja)
- Den har påverkat min syn som så att jag mest fått bekräftat tidigare saker jag redan vet. En sådan refresh kan vara bra. Har också påverkat mig i mitt privatliv att hushålla på vatten och el.» (Ja)
- Alltså, jag tycker egentligen kursen har varit ganska luddig och ointressant. Men av någon märklig anledning har jag börjat tänka mer på ekologisk mat, inte använda plastpåsar osv. Enkla medel att förändra sin vardag.» (Ja)
- Jag vet inte om jag kommer att agera annorlunda men den har helt klart gjort mig mer medveten och kritisk.» (Ja)
- Mer medveten nu» (Ja)
- Jag tänker mer på vad jag gör, köper etc och jag påpekar det även för andra. » (Ja)
- Man har lärt sig mer vad som görs för att förbättra hållbara utvecklingen» (Ja)
- Har börjat se att det kan finnas marknadsmässiga incitament för att gå mot hållbar utveckling. Innan såg jag nog mest att man var tvungen att använda politisk styrning (tror dock fortfarande att det är viktigast).» (Ja)
- Bättre förståelse för arbetet med hållbar utveckling och vilka problemområdena är.» (Ja)
- Fisk är dåligt» (Ja)
- Man har blivit mycket mer miljömedveten, aldrig tänkt på att miljön är så viktig. » (Ja)
- Insett hur mycket olika problem det finns» (Ja)
- Trodde inte » (Ja)
- Ja, numera är jag väldigt miljömedveten. Jag gör närmare bestämt allt jag kan för att förstöra miljön i rent demonstrativt syfte!!» (Ja)
- Bliivit mer uppmärksam och aktsam om miljön.» (Ja)
- Vi fick höra av en gästföreläsare att klimatförändringen inte går att bevisa vetenskapligt och att vi därför måste lita på att den finns ändå.» (Ja)
- Jag känner mig mer upplyst och tänker på saker i samband med kursen som jag tidigare inte tänkte på» (Ja)
- Vänligen kolla upp begreppet "ledande fråga". Utöver detta så har kursen inte tagit upp en enda sak som jag inte lärt mig tidigare - målen är alldeles för lågt ställda för att rättfärdiga högskolepoäng.» (Nej)
- Klart jag har påverkats en del, men i det stora hela känner jag att jag redan hade en vettig inställning till det hela » (Nej)
- Hade omvänd effekt på mig. Blev bara frustrerad av att läsa den vilket fick mig att tycka mer illa om ämnet.» (Nej)
- Inte direkt. Men den har delvis givet mig mer insikt i problematiken bakom miljön.» (Nej)

21. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll? Om ja, i så fall hur?

46 svarande

Ja»9 19%
Nej»37 80%

Genomsnitt: 1.8

- Har till viss del gett mig en större insikt i hur man arbetar med miljöfrågor inom IT-området.» (Ja)
- Intressant att man kan sammanbinda miljö och IT på så många sätt. Näst sista gästföreläsaren var grym» (Ja)
- Kan inte säga att det är som natt och dag, men självklart kommer man ha detta någonstans i bakhuvudet när man gör framtida val. » (Ja)
- Att tänka mer på ett hållbart sätt. » (Ja)
- kanske» (Ja)
- Ingenjörer skapar en stor del av problemet så man måste tänka på att minska påverkan på naturen så mycket som möjligt.» (Ja)
- Teknik och grönt går inte ihop.» (Ja)
- Se 20.» (Nej)
- Absolut inte.» (Nej)
- Det var inte mycket i kursen som hade med IT att göra, trots att det ska vara det enligt kursmålen.» (Nej)

22. Hade du läst kursen om den varit valfri?

46 svarande

Nej»24 52%
Kanske»15 32%
Troligen»5 10%
Ja»2 4%

Genomsnitt: 1.67

- Finns så många andra kurser jag finner mer intressanta. Denna kursen hade jag kanske valt om den haft ett bättre upplägg. Men inte i nuläget nej.» (Nej)
- För mycket andra intressenta kurser som berör IT.» (Nej)
- På inga villkor. Notera att detta *inte* är en anledning att behålla kursens obligatorium, utan kanske snarare en anledning att förbättra, alternativt ta bort, kursen?» (Nej)
- När jag läste om kursens syfte kändes det som om den skulle ta upp mycket om sådant som jag redan visste om, vilket också var fallet. Även om kursen var intressant är det mer troligt att jag hade kunnat tänka mig att läsa lite om området på fritiden om Chalmers hade rekommenderat det och även kunnat rekommendera litteratur. Jag hade dock troligen valt andra kurser för min utbildning.» (Nej)
- Verkligen inte.» (Nej)
- Kanske om jag bara hade läst kursmålen. Men hade jag vetat vilken katastrofalt dålig kurs det var hade jag såklart aldrig valt den!» (Nej)
- Även fast innehållet var bra, så tror jag inte jag skulle ha valt den, eftersom det skulle jag inte vetat att det var bra...» (Kanske)
- Inte om den skötts så som den gjort i år.» (Kanske)
- Tycker det är en bra kurs, kanske hade valt en IT kurs i brist på tillräckligt med poäng dock» (Kanske)
- Den var intressant, tycker allmänt att hållbar utveckling är intressant.» (Kanske)
- Om man var tvungen att läsa en miljö men att man fick välja en miljö kurs för att till exempel ta examen så som andra program» (Kanske)

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»8 17%
Dåligt»9 19%
Godkänt»17 36%
Gott»9 19%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehållet i sig är bra, synd bara att utförandet är så katastrofalt dåligt på en så viktig kurs.» (Mycket dåligt)
- Oseriöst som sagt, fokuserar på specifika delar istället för övergripande problematik.» (Mycket dåligt)
- För många examinationsmoment för en såpass innehållsfattig kurs.» (Mycket dåligt)
- Kursen har genomgående visat total brist på objektivitet gentemot det viktiga ämne som hållbar utveckling är. Utöver detta så har kursens innehåll varit på en ofattbart låg nivå (ofta högstadienivå snarare än ens gymnasienivå). Kombinerat med en obligatorisk närvaro och ett otroligt flummigt upplägg (5-sidors rapporter och "poster sessions") så är mitt slutgiltiga intryck att detta inte bara är den sämsta kursen jag gått på på Chalmers, utan kanske rentav den sämsta undervisning jag deltagit i över huvud taget. Och jag hade inget val i frågan.» (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen jag läst på Chalmers. Nästan alla andra har varit bra.» (Mycket dåligt)
- Känns som att kursen mest finns för att det ser fint ut för Chalmers att alla studenter går den. Och för att påverka studenter att bli mer miljövänliga» (Dåligt)
- Jag kände inget engagemang, jag kände inget riktigt syfte. Detta måste förmedlas till eleverna, för det är ett viktigt ämne. Upplägget var monotont med mycket läsning. Redovisningarna var, ledsen att säga det, ett skämt. Flertalet var ej förberedda och många passade på "när läraren inte var där" att bara skita i att redovisa och prata annat. Då kände man att "varför har jag jobbat ens, ingen tar det seriöst". Nä, bättre får ni göra där.» (Dåligt)
- Intressent kurs, men administrationen har skötts väldigt dåligt.» (Dåligt)
- Lite disorganiserad. » (Godkänt)
- Jag är jätteglad att jag fick läsa denna kurs. Innan har min mamma tjatat om vatten o ljusanvändning hemma eftersom jag älskar långa varma duschar och att ha tänt överallt hemma men nu kan jag gå med på att släcka efter mig och jag behöver inte duscha mer än nödvändigt. » (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Individuell uppgift, dugga»
- Duggorna och tillämpningsuppgiften. Den uppgiften är väldigt påtaglig och intressant, särskilt om man fokuserar på IT-lösningar (vilket jag hoppas trycks på lite mer kommande år). Duggorna testar att man har läst materialet (eller iallafall förstått det) i god utsträckning. Instuderingsfrågor är jättebra!»
- Flera av gästföreläsningarna var mycket intressanta.»
- Upplägget med duggor och övningar, då håller man det man lär sig i minnet.»
- Näst sista gästföreläsaren, att ha två duggor»
- Duggorna, men med relevanta större frågor»
- Tillämpnings och individuella uppgiften.»
- Bevara de duktiga föreläsarna. Är föreläsarna dåliga/ointressanta så är det oerhört svårt att hålla fokus när ämnet inte intresserar en. Vilket jag tror är fallet för många i vår klass dessvärre.»
- Gästföreläsningarna»
- Absolut ingenting.»
- Tillämpnings uppgiften»
- De flesta av föreläsarna»
- Fördjupningsuppgiften.»
- Spännande gästföreläsare»
- De olika områdena för föreläsningarna och att olika personer föreläser. Att dela upp duggorna till två olika var också väldigt bra. Upplägget med förändringsuppgiften och fördjupningsuppgiften var väldigt bra, och de var också de mest intressanta uppgifterna enligt mig, så de bör behållas som de var.»
- Uppdelning i två duggor.»
- Gästföreläsarna, uppdelningen av duggan.»
- Gäsföreläsningar»
- Projekten»
- Projekten»
- Behåll U/G till projektarbete»
- Fördjupningsuppgiften»
- Fördjupningsuppgiften, resten kan skrotas rakt av.»
- individualla arbetet»
- Grupparbetena och presentationerna av dessa. Dugga innan tentavecka var väldigt bra (Dock var det väldigt jobbigt att deadlinen för alla uppgifter sammanföll med fysikkursens deadline på tutorial. Så ena veckan jobbade man stenhårt med miljön och då kom fysikkursen i kläm och vice versa nästa vecka.»
- Fördjupningsuppgiften»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer struktur och tydligare info om vad som gäller. Bort med sista fördjupningsuppgiften.»
- Fördjupningsuppgiften och individuella uppgiften borde kanske knytas ihop lite och ges lite mindre utrymme (lägg krutet på den tredje uppgiften istället). Resultat och kommentarer på duggor och uppgifter borde komma under kursens gång!!!!»
- Att duggan blir obligatorisk och betygsgrundande. Just nu står det inte att den ger några högskolepoäng trots att det är den som gör den största skillnaden mellan de olika betygsstegen.»
- Att inte få veta resultatet på dugga 1 innan man skriver dugga 2. Argumentet "då pluggar man mindre på dugga 2 om man klarade sig bra på dugga 1" är ju skit dåligt. Det gynnar ju bara de som vill ha 3a och inte oss som siktar på högre. De som siktar på 3a kommer ändå inte få så bra på första att de kan "skita i" andra duggan. »
- Inlämningsuppgifterna, särskilt den individuella. Ställ högre krav, kanske minska till 1 grupp och 1 individuell»
- Redovisningar. Både den med plakatet men framför allt den i grupp. Det funkade inte. Bättre sätt att hantera duggorna.»
- Färre examinationsmoment, mycket bättre handledning för inlämningsuppgifter»
- Jag tycker att man borde ha färre (max två) inlämningsuppgifter. Det blev för mycket på en gång. Och separera uppgifterna så de inte krockar med varandra/duggan. Svårt att ha en kurs som många egentligen inte hade valt att läsa ifall de fick välja. Men som sagt. Den påverkade mig, så tycker ändå i någon mening att den är värd att bevara.»
- Kanske ha färra moment så att man kan fokusera mer på dem? Även det jag nämnt om att det borde väga in mer från inlämningar»
- Kursen bör avvecklas snarast, och jag anser det en skandal att den över huvud taget existerar. »
- Vettig examination! Ha inte tre inlämningar, utan kanske två, ha EN vettig tenta istället för två ogiltiga duggor. För guds skull, ändra inte lokal utan att säga till någon! »
- Sprid ut momenten!»
- Bättre redovisningar»
- Se över litteraturen och inte strula til ldet med duggatiderna!»
- Att rapporterna ska räknas in i betyget och inte bara U/G. Nu blev det att man inte ansträngde sig mer än man behövde.»
- Betygskalan på alla rapporter som ska in. Man lägger betydligt mer tid på dem än inför duggan, vilket betyder att de borde ge en ett bättre betyg!»
- Kursen bör innefatta mycket mer diskussion mellan studenter, kursen bör hålla sig till fakta så man kan bilda sin egen uppfattning, istället för att lära ut en åsikt/ vad en person tror det krävs för att rädda världen. Jag anser även att den här kursen endast bör ha betygen U eller G.»
- Det skulle vara intressant om du hade kunnat hålla en egen föreläsning som beskriver vad du forskar om mer specifikt i slutet av kursen (vill minnas att det bara nämndes lite snabbt i början). Jag tycker även att det borde finnas fler frågor i stil med duggafrågorna (dessa behöver dock inte bli duggafrågor sedan) som delas ut innan föreläsningar och som handlar om olika aspekter för dels litteraturen, dels föreläsningen i sig. Mängden litteratur borde också minskas något och de föreläsningar som inte gästföreläsare höll bör kopplas mer till litteraturen man ska läsa inför föreläsningen. Jag minns att jag suttit och läst litteratur i närmare 6h där näst intill inget ur den togs upp på föreläsningen. Det vore bättre om föreläsningarna kunde utgå mer från att man läst litteraturen och förstått den så att man verkligen känner att man får ut något av att sitta och läsa den. Vidare bör det också bli tydligare när man ska påbörja den individuella förändringsuppgiften med t.ex. ett satt datum för när man ska skicka in en beskrivning om förändringen man tänkt göra så att det blir mer som en inlämningsuppgift.»
- Gästföreläsarna. De skulle vara "experter inom sitt område" men de sade ungefär det som stod i plan B, eller i de få artiklar jag läste. Min uppfattning var att de som faktiskt läste artiklarna tyckte att gästföreläsarna var totalt överflödiga och endast upprepade det som stod i artiklarna, fast inte lika genomgående. Dessutom tyckte jag personligen att föreläsarna hade väldigt dåligt engagemang och var väldigt tråkiga. Men jag ska inte klandra dem, för 90% av de som var där lyssnade inte ens och ville egentligen inte vara där. Jag förstår varför föreläsningarna är obligatoriska. Annars skulle inte mer än högst 10 personer komma, för de tillför verkligen ingenting som man inte kan läsa sig till. En bättre approach är att ha intressanta och givande föreläsningar så att eleverna vill gå på dem. Jag skulle hellre sett att en och samma föreläsare Lärde oss de saker som vi förväntades att lära oss och gick igenom det grundligt. Varje ny föreläsare som var där försökte lära oss lite av allt i ämnet och alla överlappade varandras områden. Låt en och samma föreläsare Lära oss om ämnet och låt artiklarna vara ett stöd för undervisningen, inte själva grunden för undervisningen.»
- Lite mindre moment, man kan t.ex. ta bort fördjupningsuppgiften.»
- Alla olika inlämningar, gör så de ligger mindre överlappande eller ta bort vissa. Kanske en ny uppgift där studenterna får skriva om en fråga de är intresserade av inom miljö. Mer diskussion.»
- Behövs inte 3 rapportinlämningar»
- Svårare duggor eller betygssättning på projekten»
- Kanske en mer nyanserad bild av miljöproblem, då speciellt växthuseffekten. Ta upp andra åsikter, som att växthuseffekten beror på solaktivitet och inte på människan till största del etc. Detta är både viktigt för att man själv ska kunna bilda sig en uppfattning, SAMT för att man överhuvudtaget ska kunna debattera mot folk med olika åsikter, vilket jag tycker är viktigt»
- Ta bort ett eller två projekt. Alldeles för många moment att hålla reda på. Ändra duggan. Kanske en reflektionsuppgift i slutet precis som matmodden.»
- Kurshemsidan.. till och med pingpong är bättre. 3 inlämningsuppgifter borde kunna förändras. Ha max två och gör dem lite mer betydande istället. Sätt betyg på en av dem också. Detta borde leda till att läraren skulle få mindre text att rätta och innehållet skulle bli bättre. Då slipper hon sitta och läsa uppsatser där folk bara försökt ta sig upp över G gränsen.»
- Mycket mer fokus på IT-relaterade frågor! Mycket mer diskussioner istället för att en föreläsare ska stå och berätta sina åsikter utan att vi får några som helst annorlunda perspektiv.»
- Färre examinationsmoment! Det blev för mycket olika saker att göra, det hade istället varit bättre med större och färre arbeten (eller ingen dugga) exempelvis.»
- It och transport föreläsningen var tyvärr väldigt svår att ta till sig. Föreläsaren var inte så bra även om han var väldigt påläst och hade mycket information.»
- Antalet kursmoment, bör förändras till det lägre»

26. Övriga kommentarer

- Ingen visste var sista duggan skulle vara. Det stod VM överallt och typ 80+ personer väntade där, men blev V11 i slutändan. Tror alla missade 20 minuter av sin skrivtid. Gick bra ändå tycker jag, men värt att nämna...»
- Att det stod fel sal på kurshemsidan inför dugga 2 var ju inte speciellt bra»
- Viktigt ämne. Sämre genomfört.»
- Jag har mått psykiskt dåligt av hur dålig den här kursen har varit. Jag hoppades på att få en ordentlig fördjupning i ämnet hållbar utveckling, men kursen har bristit totalt. Om den här kursen tvunget måste existera, så låt den då vara valbar så att de som vill ingå i denna klubb för inbördes beundran kan stiga ur vägen för oss som vill förändra världen.»
- Att bli tvingad att tillverka affischer degraderar oss till lågstadiestudenter. Dessutom, hur miljövänligt är det egentligen att skriva ut så mycket papper i onödan...»
- Vad var grejen med andra duggan egentligen? Man kan ju inte skriva en sal och se"n vara i två andra? Alla utom en student satt i VM och väntade, och fick börja 20 min sent därmed. Sedan återfick de inte förlorad tid (ok, inte många som behövde det, men tycker det är principiellt fel, och hoppas att de kommer få möjlighet att göra om endast det momentet om det är så, jag menar det är ju skandal att komma igång 20 min sent p.g.a. desinformation från ledningen och sedan inte få igen dem, DÅLIGT DÅLIGT DÅLIGT!!! Skandal! På riktigt, skärpning till nästa år, man kan inte göra så, det är så oprofessionellt att det knappt finns, har under hela min skolgång (både civil och militär) aldrig varit med om något liknande.»
- Jag måste självklart påpeka hur olyckligt det blev med dugga 2. Vi satt och läste på kurshemsidan och time edit, som sade att vi skulle vara i fel sal, och ringa utan att nå fram. När någon väl fick reda på vilken sal vi skulle vara i fick vi börja med duggan 30 min för sent, vilket är en stor del av 2h, utan att få sitta kvar efter kl. 10 trots att vi bad om det. Jag kände personligen att jag inte hann skriva allt jag ville, detta är något som bör dubbelkollas nästa år så att det inte händer igen. »
- Min uppfattningen är att det finns en slags norm som säger att det inte är tillåtet att kritisera den här kursen. Om man gör så anses man på något sätt som en dålig människa av vissa. Jag tror det beror på att att folk tror att man kritiserar själva ämnet, vilket är en helt annan sak. Jag vill först bara säga att jag tycker att idén med kursen är väldigt bra och att ämnet är väldigt viktigt att diskutera. Däremot så är det kursen upplägg och innehåll jag vill kritisera, inte ämnet "teknik för ett globalt hållbart samhälle". Jag tyckte också det var dålig stil att examinatorn inte var där vid ett flertal av de obligatoriska föreläsningarna. Examinatorn borde föregå med gott exempel och dessutom vara med efter föreläsningen och diskutera. Jag fick intrycket att examinatorn inte brydde sig om att faktiskt lära oss någonting, utan litade på att alla gästföreläsare skulle sköta det, utan att faktiskt följa upp ifall de gjorde det eller ej. Dessutom är jag fortfarande djupt besviken och upprörd över den sista duggan. Det stod både på schemat och på själva duggan att den skulle hållas i salen "VM". Där satt hela klassen i 20 minuter och väntade på att examinatorn skulle dyka upp och att duggan skulle kunna komma igång. Efter att ha försökt nå examinatorn som enligt telofonsvararen var på tjänsteresa så var det någon som sprang och kolla andra salar i V-huset. Den personen fann att duggan faktiskt inte hölls i VM utan i VV11 och VV12. I princip hela klassen missade 20-25 minuters skrivtid p.g.a det här misstaget av examinatorn. Jag tycker att en ursäkt på kurshemsidan hade varit på sin plats, men inte en kommentar om misstaget går att finna där. Det är mycket dålig stil enligt mig. Jag som student förväntar mig mer av en teknisk högskola som Chalmers. Jag har fått uppfattningen att Chalmers är väldigt stolta över sin miljöpolicy och att det även utifrån anses väldigt bra. Kursen ITS022 är enligt mig inte en kurs som Chalmers bör vara stolta över. Jag tycker idén med Chalmers miljöpolicy är bra och jag förstår mig på vikten av att upplysa alla ingenjören om hur man måste jobba för att åstadkomma en hållbar utveckling, men den här kursens behöver ett rejält lyft för att kunna leva upp till det som förväntas av en ledande teknisk högskola som Chalmers.»
- Känns inte som den här kursen behöver innefatta 7.5 hp. Känns mer att man kan ha två kurser i en kurs, typ som i kommunikationskursen som man läser på IT under första året. Personligen skulle jag vilja flytta den här kursen till en annan läsperiod då alla intressanta Naturkurser går under läsperiod 1.»
- Vad har denna kurs med min utbildning att göra? Jag har inget som helst intresse av att sitta i flera veckor och lyssna på miljöpropaganda. Kursen bygger på tok för mycket på Ann-Sofies egna åsikter. En kurs på universitetsnivå tycker jag ska vara någorlunda objektiv. Det måste finnas mängder av källmaterial som kan användas i kursen som uppvisar andra åsikter! Sedan hade man kunnat föra en diskussion i klassrummet angående olika frågor, så att alla kan bilda sig sin egen uppfattning. Särskilt de olika filmer som hon visade upplevde jag som hopplöst vinklade.»
- Jag tyckte att Ann-Sofie var väldigt bra och jag kände det som att hon var väldigt insatt i ämnet och "brinner" för det här men jag har uppfattat av många andra kurskamrater att hennes kroppsspråk och retorik speglar något annat. Kanske är svårt att ändra på men kan vara bra att få höra det. Men jag tyckte som sagt att hon var jättebra!»
- Det finns två sidor i klimatfrågan och vi fick bara höra den ena sidan.»
- Mycket förvirrande att det stod på hemsidan att andra duggan skulle vara i sal VM, när den i skälva verket var i VV11 och VV12. Sur tentavakt (som det inte riktigt känns som att vi ens skulle ha, eftersom det bara var en dugga, den andra duggan stod i bjärt kontrast till den första i det avseendet), och faktumet att det till och med stod VM på tesen gjorde det lite värre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.78
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från