ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära och maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-16 - 2008-08-16
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.52

- Svårt att uppskatta då kandidaten tog mycket tid i början och sista veckan blev det tentaplugg 12-14h om dagen» (?)
- kandidatarbetet har tagit mycket tid från kursen» (Högst 15 timmar)
- Under tiden då kandidatarbetet pågick. Då kandidatarbetet var inlämnat cirka 70 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar)
- totalt max 30 timmar» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer på slutet, knappt något hemarbete i början.» (Cirka 20 timmar)
- Hann ej mer pga kandidatarbete» (Cirka 25 timmar)
- Mellan 25 och 30» (Cirka 25 timmar)
- Föreläsningar har tagit upp mkt tid, men mkt lite eget jobb. Mesta egna jobbet kring Maskinelement.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»9 45%
100%»6 30%

Genomsnitt: 3.9

- kandidatarbetet har tagit mycket tid från kursen» (50%)
- Fick skippa en del föreläsningar pga. gruppmedlemmar i kandidatarbetet läste mattebas och de hade föreläsning när vi var lediga och vice versa. Det är något som kan förbättras till nästa år att försöka koordinera de olika teknikbasernas föreläsningar. » (50%)
- 100% föreläsningar men lägre på räknestugor och övningar.» (75%)
- Missade någon övning på grund av kandidatarbetet. » (75%)
- pga sjukdom» (75%)
- Maskinelements föreläsningarna var dåliga» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 55%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»12 63%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.84

- testar väldigt mkt om man gjort typtal» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.15

- Har inte medverkat så mycket på föreläsningar och dylikt.» (Mycket liten)
- Kursen kräver ganska mycket undervisning då vi i:are inte räknar i så många andra kurser i trean» (Ganska stor)
- Magnus var en jättebra föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3

- Det enda som lär in är att räkna själv. » (Ganska liten)
- Tycker i allmänhet amerikanska böcker är att föredra. Mer utförliga och framförallt betydligt fler exempel. » (Ganska liten)
- De extentor som delades ut med lösningar var jättebra att träna på eftersom uppgifterna i övningsboken inte rikitgt motsvarade tycker jag. » (Ganska liten)
- Kunde önska att läroboken presenterade ännu mer exempel. » (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»12 60%

Genomsnitt: 3.6

- Det enda som inte har fungerat är arbetsfördelningen mellan hållf och kandidatarbete. Svårt att kunna rälna hållf, då det fanns ett ständigt behov för kandidatarbetet. » (Mycket bra)
- Möjligtvis kan man lägga ut tentorna tidigare i kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 4

- Magnus Ekh och Göran Brännare har varit väldigt bra och mycket förstående för att kandidatarbetet är prioriterat framför hållf. » (Mycket bra)
- Väldigt bra och hjälpsamma lärare. Stor eloge för det.» (Mycket bra)
- Alla har varit otroligt hjalpsamma» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.65

- pga går egentligen i en annan klass» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.7

- Svår att svara på, då arbetsfördelningen av kursen på de olika veckorna har varierat drastiskt. » (Lagom)
- Att hinna med göra maskinelementsuppgifterna och hinna räkna de rekommenderade övningstalen samtidígt som kandidaten blev lite för tight för min del men jag vet å andra sidan de som lyckdes klämma in det också» (Hög)
- Kursen borde inte ligga där den gör med tanke på kandidatarbetet. Istället kan man lägga den där nuvarande materialteknik ligger, sedan ha materialtekniken där tillverkningstekniken är nu och läsa tillverkningsteknik tillsammans med kandidatarbetet. » (För hög)
- Uppgifterna för maskinelement var fruktansvärt svåra och gick inte att genomföra utan hjälp och ledning av läraren. Tycker att samtliga inlämningsuppgifter ska gå att genomföra med den kurslitteratur som finns eller genom ledning som inte bara ges till de som frågar utan även läggs ut på kurshemsidan. Tyvärr gjorde den stora arbetsbördan med maskinelementen att resten av kursen blev lidande. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»7 36%
För hög»10 52%

Genomsnitt: 4.42

- jobbar, läser ingen annan kurs samtidigt» (?)
- hållfen och kandidatarbetet samtidigt är två tunga kurser att genomföra» (För hög)
- Kandidat och hållf, antagligen inte den bästa kombinationen, då vi inte heller har haft någon räknekurs på mer än ett år. Differentialekvationer hade vi i årskurs ett senast. » (För hög)
- Väldigt tufft med en tung kurs och kandidatarbete samtidigt.» (För hög)
- För hög arbetsbelastning eftersom kandidatarbetet skulle lämnas in men hållfasthetsläran var ett roligt, lärorikt och intressant avbrott från kandidatarbetet » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 20%
Gott»9 45%
Mycket gott»6 30%

Genomsnitt: 4

- ett intressant område som känns roligt och allänbildande.. Även om det blev lite väl mycket algebra emellanåt, Kanske svårt att undvika antar jag.» (Gott)
- Intressant kurs som jag gärna lagt mer tid på om denna funnits. » (Gott)
- Intressant ämne, bra upplägg och bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De fantastiska lärarna»
- Föreläsningarna.»
- Den hjälp man kan få.»
- Hållfasthetsläran»
- Lärarna»
- Mycket bra föreläsare och de var alltid tillgängliga för frågor.»
- Upplägget med maskinelement separat. Föreläsarna. »
- Den hjälpsamhet som lärarna har haft, fortsätt med det!»
- Övningar»
- Magnus som föreläsare.»
- Att föreläsarna är såpass hjälpsamma med uppgifter osv som de har varit»
- Föreläsarna»
- Övningstillfällena att fråga på fredagar, Kanon ! »
- Räknestugan. Kurslitteraturen. Föreläsarna. Kursupplägget.»
- Räkneövningarna var bäst, det är bra att ta upp exempel under föreläsningarna också!»
- räknestugorna och lärare som har tid för elverna»
- Examinatorn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg den inte samtidigt som kandidatarbetet iaf inte i lp 4»
- Något praktiskt moment. Möjligtvis istället för ett av maskinelementen.»
- Se 11. för förslag på förbättring.»
- Lägg kursen i en annan läsperiod där den inte krockar med kandidatarbetet. Tänk också på belastningen med uppgifterna i maskinelement. Kursen hade säkert fungerat om man inte hade haft inlämning i kandidatarbete så nära inpå. Om den hade legat tillsammans med någon av de andra kurserna som inte ens utgör halva belastningen som kandidatarbetet gör.»
- Inte ha den samtidigt som kandidatarbetet. »
- Jag hade först och främst gärna sett att kursen skulle vara förlagd tidigare, gärna som andra kurs i maskinbasen. Det hade hjälpt mykcet både då mekanik och matte är mycket färskare. Kanske växla plats på den och materialtekniken eller liknande.»
- Det blev ofta att läsningarna till maskinelement-uppgifterna kopierades (skrevs av) mellan studenterna, kanske enklare uppgifter/mer handledning eller så hade fått fler att göra uppg själva.»
- Tyngden på maskinelement. Gärna olika tider för räknestugor för maskinelement och hållf. Hann inte fråga så mycket på hållfasthetsläran då man behövde hjälp för att kunna göra inlämningsuppgifterna. »
- Kanske lite mindre fokus på härledningar vore att föredra och att lägga den tiden på att räkna exempel»
- Att man endast har inlämningsuppgifter i maskinelementen gör att man inte lägger alltför stor vikt vid att lära sig det och det hade därmed varit bra om man hade det mer inbakat i kursen.»
- Jag tycker att inlämningsuppgifterna i allmänhet var väldigt svåra att förstå och tillämpa sina kunskaper på. Kanske går det att förbättra på något sätt?»
- Skippa maskinelementen»
- Inget särskilt.»
- Utforma uppgifterna i maskinelement så att de går att lösa med hjälpa av föreläsning och lärobok, under denna kursen var man tvungen att få tips i pausen mellan lektionerna för att klara uppgiften.»
- Maskinelement delen, ta bort den helt och gör en utökad hållf-kurs istället»
- Mer bakgrundsfakta till maskinelementsuppgifterna, nu blev det mest att lararen gick igenom upgiften pa tavlan for att det blev for svart»

16. Övriga kommentarer

- Jag är mycket imponerad av tentan.. Trots att man i princip visste vad som skulle komma och trots alla hjälpmedel var den ändå svår! Den testade verkligen om man har förståelse för områden .. Förutsatt att ni inte drar av för mycket för fel i algebran som ändå inte riktigt kan vara meningen tycker jag att tentan var väldigt bra!!»
- Nyttig kunskap. Jag ser helt klart nyttan med kursen!»
- Glad sommar!!!»
- Laborationer hade varit roliga att ha med eftersom att själva ämnet är mycket praktiskt.»
- Tentan innehöll väldigt många uppgifter vilka man uppläggsmässigt intes stött på tidigare. Kändes därför svårare än de flesta exempeltentor som låg uppe.»
- Göran Brännare och Magnus Ekh har varit mkt tillmötesgående och svarat på frågor och hjälpt oss när vi behövt hjälp bra! »
- En mycket bra kurs. Bra och tydligt uplägg och bra föreläsare.»
- Tack för en rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från