ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorintroduktion D, Datateknik Åk 1, TDA605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-13 - 2007-11-18
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 3%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»3 75%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 25%
100%»3 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 75%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

1 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2


Frågor för dig med ingen eller väldigt ringa erfarenhet av programmering

Denna del av enkäten är enbart till för de som har ingen eller enbart ringa erfarenhet av programmering tidigare. Övriga hoppar över detta avsnitt och går till motsvarande avsnitt för er med tidigare kunskaper.

6. Kursmålet ?

Besvara hur väl du håller med om följande påstående.
Kursen har nått målet att lära mig förstå vad programutveckling innebär samt att skriva enklare program i det funktionella språket haskell i förhållande till vad efterföljande kurs krävde.

2 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»1 50%
Håller nästan med»1 50%
Håller i stora drag med»0 0%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 2.5

7. Ange din närvaro på undervisningen

Jag uppskattar min närvaro på föreläsningar och övningar till cirka.

1 svarande

10 %»0 0%
30 %»0 0%
50 %»0 0%
70 %»0 0%
90 %»1 100%

Genomsnitt: 5

8. Hur lätt var det att få hjälp av assistenterna på övningarna

Vid övningarna var det tillräckligt lätt att hitta en assistent att fråga vid behov.

2 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»1 50%
Håller nästan med»1 50%
Håller i stora drag med»0 0%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 2.5

9. Allmänna datorkunskaper

Jag tycker att kursen gav tillräckliga kunskaper och information om datoranvändningen vid Chalmers för att klara efterföljande kurs i programmering.

2 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»2 100%
Håller nästan med»0 0%
Håller i stora drag med»0 0%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 2


Frågor enbart för dig med tidigare erfarenhet och kunskap i programmering.

Nedan följer ett antal frågor/påståenden för dig som har tidigare kunskaper i programmering. Det kan vara frågan om självlärda kunskaper eller att du exempelvis läst minst en kurs på gymnasiet i programmering.

10. Kursmålet ?

Besvara hur väl du håller med om följande påstående.
Kursen bidragit till målet att förbereda mig inför efterföljande kurs i programmering.

3 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»0 0%
Håller nästan med»1 33%
Håller i stora drag med»2 66%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Ange din närvaro på undervisningen

Jag uppskattar min närvaro på föreläsningar och övningar till cirka.

3 svarande

10 %»0 0%
30 %»0 0%
50 %»1 33%
70 %»0 0%
90 %»2 66%

Genomsnitt: 4.33

12. Hur lätt var det att få hjälp av assistenterna på övningarna

Vid övningarna var det tillräckligt lätt att hitta en assistent att fråga vid behov.

3 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»0 0%
Håller nästan med»1 33%
Håller i stora drag med»2 66%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 3.66

13. Allmänna datorkunskaper

Jag tycker kursen gav tillräckliga kunskaper och information om datoranvändningen vid Chalmers för att klara efterföljande kurs i programmering.

3 svarande

Håller absolut ej med»0 0%
Håller med lite»1 33%
Håller nästan med»2 66%
Håller i stora drag med»0 0%
Håller helt med»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 3.5

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 75%
Lagom»0 0%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

18. Hur var totala arbetsbelastningen under introduktionsveckorna?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 50%
Lagom»1 25%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 75%
Godkänt»1 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.25

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

22. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från