ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-4 Elektriska kretsar och fält, EEM076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-13
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Går du i ettan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

33 svarande

Ja»24 72%
Nej»9 27%

Genomsnitt: 1.27


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»17 51%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.9

- Den största tiden gick åt labbar i både El men definitivt gick tiden mes till Programmering av inbyggda system...» (Högst 15 timmar)
- Eftersom föreläsningar var så dåliga så krävdes mycket eget arbete hemma» (Cirka 30 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»2 6%
25%»3 9%
50%»4 12%
75%»15 45%
100%»9 27%

Genomsnitt: 3.78

- Gick för fort, hann inte med och var helt slut efter allt jobb med Programmering av inbyggda system.» (25%)
- Jag har deltagit i allt förutom fältdelen. Fältdelen har varit totalt kaos känns det som då föreläsaren knappt kunde prata varken svenska eller engelska.» (75%)
- Gick enbart på dem två första föreläsningarna med Hana. Detta på grund av att de ej gav något, what so ever. Det var betydligt enklare att endast plugga in "rätt" formler till tentamen inom det område hon föreläste kring, istället för att gå på hennes föreläsningar och inte fatta något.» (75%)
- En av föreläsningarna krockade med en av mina andra kurser (läser ej data-ettan).» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Målen är svåra att förstå»4 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 36%

Genomsnitt: 2.24

- Under hela delen av kursen som handlade om fält hade man ingen aning vad man var tvungen att kunna.» (Målen är svåra att förstå)
- De mål som man ska uppnå bör framföras av lärare i slutet av kursen, så att vi direkt kan se hur vida vi har uppnått målen eller ej. Detta kan också vara till hjälp när man skall studera till tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Detta är första gången jag ser dem, det finns ingen kursplan i pingpong och jag missade första föreläsningen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 81%
Nej, målen är för högt ställda»6 18%

Genomsnitt: 2.18

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»5 15%
Ja, i hög grad»15 45%
Vet ej/har inte examinerats än»12 36%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»6 18%
Ganska liten»12 36%
Ganska stor»15 45%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Föreläsningar har varit hemska. Ofta går man därifrån med mindre förståelse än när man kom dit. SPECIELLT fält-delen, då jag helt utan överdrift kan säga att varenda föreläsning var ett massivt slöseri med tid. Föreläsaren förklarade så dåligt att det var fullständigt omöjligt att finna något av värde med dem. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte så förklarande» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit på sjukt mycket lättare saker än det man gjort på laborationer och övningstentor. Det känns som att man hade kunnat ha en mer praktisk vinkel på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Krets-föreläsningarna var helt okej. Fält-föreläsningarna var till stor del irrelevanta och svårförståeliga.» (Ganska liten)
- Fältföreläsningarna var under all kritik. Föreläsarens förklaringar var svåra att förstå, anteckningarna på tavlan kändes oorganiserade och det saknades tydliga exempel på hur vi skulle tillämpa det som gicks igenom. Under labbarna (särskilt labb 2) följde vi bara instruktioner utan att förstå vad vi gjorde och jag har svårt att se hur vi skulle ha lärt oss någonting på det.» (Ganska liten)
- Som vanligt i denna typ av kurs så är eget arbete det som ger klart bäst resultat.» (Ganska liten)
- Alternativet "Mycket stor" försvinner i och med Hanas insatts. Ants skötte sig - enligt mig - klanderfritt.» (Ganska stor)
- Upp till då vi började med fältdelen var undervisningen den absolut bästa hjälpen för min inlärning. Dock när vi väl kom till fältdelen bytte vi lärare och undervisningen blev otroligt mycket sämre. Jag kom till den punkt då jag skulle lärt mig mycket mer om jag hade stannat hemma och pluggat i stället för att gå på lektionen. Jag tror att detta kan bero på en oerfaren lärare som inte har fått tillräckligt mycket tid att förbereda sig.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»9 27%
Ganska liten»9 27%
Ganska stor»11 33%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.3

- Väldigt stor och onödigt krånglig bok, just de första åren tror jag att det är bra om det går att få tunnare, billigare böcker på svenska, alternativt kompendier. Jag hade mycket mer nytta av slides.» (Mycket liten)
- Physics handbook var den som lärde mig mest» (Ganska stor)
- Den behövdes till stor del då jag fick läsa in kursen själv» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»8 24%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.36

- Pingpong är kasst..» (Mycket dåligt)
- PingPong hade kunnat förbättrats något enormt. Bristfällig information också. Hade varit om slides blivit upplagda på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Ping pong kan vara det sämsta jag varit med om!» (Mycket dåligt)
- Ping Pong. Varför? Oerhört oflexibelt, kräver inloggning, rörigt osv...» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är svårnavigerad och den har dessutom inte fungerat med gruppindelningar och liknande. » (Mycket dåligt)
- Ping ping är riktigt värdelöst, det vore väldigt mycket bättre om alla kurser samlades på studentportalen, använde samma standardmall för hemsidor som exempelvis Compiler construction eller Cryptography och använder Fire för inlämningsuppgifter. Chalmers har många bra och lättförståliga system, varför inte använda dem istället för skräp som pingpong?» (Mycket dåligt)
- Pingpong användes för första gången, så det är acceptabelt att det inte fungerade speciellt bra. Till exempel så fanns det inte mycket information på hemsidan innan kursen började, samt när den precis hade dragit igång, vilket i sin tur gjorde att starten blev lite kass.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»6 18%
Har ej sökt hjälp»12 36%

Genomsnitt: 3.81

- På laborationer gick det knappt att ställa frågor alls, men på räknestugan fungerade det oftast ganska bra.» (Ganska dåliga)
- På räknepassen fanns handledare som var trevliga, villiga att hjälpa och kunde förklara bra.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.81

- Det känns som att det är samarbete med andra studenter som gör att man klarar av den här kursen.» (Mycket bra)
- Vi har samarbetat för att försöka lära oss kursen trots den dåliga undervisningen.» (Mycket bra)
- Trots att jag inte kände någon i början av kursen så gick det väldigt lätt att hitta och arbeta med min labbpartner.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 46%
Hög»13 40%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.56

- Arbetsbelastningen har varit lagom men det har varit invecklade saker som tagit lång tid att "lära sig själv". Bättre föreläsningar hade kunnat underlättat en hel del.» (Lagom)
- lagom/hög, pga kombination med MOP blev det väldigt mycket labbar ett tag.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 46%
Hög»9 28%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 3.78

- två kurser med lab i båda kräver mycket tid och det är svårt att hinna göra uppgifter i boken etc samtidigt under dessa veckor.» (Hög)
- Två tunga och tidskrävande kurser under samma läsperiod.» (För hög)
- Läste denna som breddning parallellt med två kurser på avancerad nivå, det blev litet för mycket för mig.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»8 25%
Godkänt»12 37%
Gott»9 28%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hemsk kurs. Jag ska avråda alla jag känner från att läsa denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Känner inte att kursen har bidragit till nånting. Labbarna gav ingenting, skapade bara mer förvirring än innan. Labbhandledarna gav olika information och lade till extra uppgifter som inte stod med i labb-pm för att man skulle bli godkänd.» (Dåligt)
- Om läraren för fältdelen hade varit mer förberedd och haft lite mer erfarenhet hade denna kurs fått gott betyg. Om detta fortsätter vara ett problem skulle ni vinna lika mycket på att ta bort fältdelen som att ha den kvar.» (Dåligt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den unga killen som hade demo då och då i slutet av kursen.»
- Krets-föreläsningarna.»
- Laborationer, demonstrationspassen.»
- Laborationerna var bra. Den första labben (där man fick göra maskanalys och liknande) var riktigt givande. »
- Föreläsningarna med Ants Silverberg var helt okej.»
- Ants var en bra föreläsare, innehållet i kursen känns ändå relevant för en breddningskurs»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna. De var väldigt svåra att förstå.»
- Jag anser att den tredje labben när man skulle löda ihop sin krets var rätt så irrelevant till kursen. Dock kan andra labben bevaras då man simulerar kretsen.»
- Föreläsningar och laborationer. »
- Förberedande uppgifter till lab2. Dom gav ingeting.»
- Labbarna, fält-föreläsningarna.»
- Mer räkneövningar i delen av kursen som behandlar elektriska och magnetiska fält.»
- Inget speciellt. »
- Ny föreläsare i fält-delen av kursen. Labbar där vi faktiskt har möjlighet att förstå (och behöver förstå) vad vi gör. Kanske en föreläsning där vi får lära oss om Multisim och de verktyg vi använder kan vara en del av en lösning.»
- Ta bort Hana. Låt Ants föreläsa kring hela kursens stoff!»
- - Undervisningen. Speciellt under fält-delen då det var meningslöst att ens gå dit. - Hastigheten. Svårighetsgraden började på "Spänning mäts i volt. Ström mäts i ampere." och sköt i höjden helt plötsligt och utan förvarning. Det blev fruktansvärt svårt utan att man visste vad det var man höll på med. - Labbarna. Labbarna gick ut på att man fick ett papper med instruktioner, följde dem ord för ord och sen visade vad det resulterade i. Man fick inte det minsta förståelse för vad man faktiskt höll på med.»
- Bättre undervisning för fältdelen samt bättre beskrivna labborationer. Det var mycket som var oklart när man skulle utföra labborationerna, vilket slutade i många frustrerande moment.»
- Använd inte pingpong till kurshemsida»
- Pingpong bör bytas ut, tentasvar bör publiceras på kurshemsidan efter avslutad tenta, fältdelen av kursen kunde involveras tydligare i kretsdelen som gör att man skulle kunna få en helhetsbild tydligare på vad kursen går ut på, koppla tydligare till varför denna kunskap gör mig till en bra ingenjör, hur kan man använda detta?»

17. Övriga kommentarer

- Labhandledarna var väldigt olika, den ena sa bara att det var fel och gick vidare utan att förklara hur vi kunde lösa det medan den andre sa att det var inte helt korrekt men godkände oss ändå. Även fast jag har deltagit mycket i kursen fick jag inte förståelse för kretsar förrän sista vecka, då tack vare andra källor.»
- Hanna Trefna som ledde fält-delen av kursen var mycket osäker på sin sak. Språkkunskaperna och nervositeten gick ut över lärandet vilket gjorde det svårt att hänga med på föreläsningarna.»
- Labbarna var oerhört svårbegripliga. Hade behövts mer introduktion i föreläsningsform till labbarna.»
- Det är hård kritik jag riktar mot kursen, och jag kan förstå att det kan verka som att jag helt enkelt inte anstränger mig. Jag har fått femmor i samtliga kurser i år men är här osäker på om jag ens får godkänt. Då har de haft en bristande undervisning.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.96
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från