ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Människa maskinsystem, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-13 - 2008-04-19
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

14 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.09

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

14 svarande

Ja»10 83%
Nej»2 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.16

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.07

4. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 2.14

5. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Anna-Lisa Osvalder engagerat sig i kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 2.85

- Jag anser att kursansvarige ska se till att inlämmningsuppgifter återlämmnas inom rimmlig tid!» (Mycket dåligt)
- Hon hade väl bara hälften av föreläsningarna. Resterande hade hon kastat över på doktorander (som för den delen inte behöver vara fel)» (Ganska dåligt)
- » (Ganska bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Värdelös rättningshastighet av inlämmningsuppgifter»
- ok»
- bra»

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21


Lärande

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Nej»
- Nej»
- NEJ»
- Nej! »
- nej»
- Eftersom jag läste arbetsorganisation innan kursen kände jag igen en del begrepp såsom psykosociala faktorer etc.»

9. Vilka delar av kursen var lätta?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ergonomi»7 50%
Människans kognitiva förmågor»7 50%
Stress och mental arbetsbelastning»6 42%
Gränssnittsutformning»7 50%
Risker och komplexa tekniska system»7 50%
Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar»7 50%
Metoder för datainsamling och analys»6 42%
Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli»8 57%
”,,,,inget”,,,,»3 21%

- Det var svårt att koppla kurslitteraturen till föreläsningarna. Mycket av kurslitteraturen var irrelevant för kursen. Svårt att få överblick över föreläsningarna och vad man skulle lära sig och återkoppla det till inlämningsuppgifterna och projektarbetet.» (”,,,,inget”,,,,)
- Allt var ungefär lika lätt och innehållet var mycket lätt jämfört med mer tekniska ämnen, till exemepel hållf. Vissa av frågorna på inlupparna hade man kunnat klara av endast genom "sunt förnuft" och därför känndes dessa uppgifter inte speciellt givande.» (Ergonomi, Människans kognitiva förmågor, Stress och mental arbetsbelastning, Gränssnittsutformning, Risker och komplexa tekniska system, Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar, Metoder för datainsamling och analys, Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli)
- inte svårt, inte lätt, bara tråkigt» (”,,,,inget”,,,,)
- Det känns som allt varit väldigt luddigt!» ()
- tyvärr lades stor betoning på teoretiska studier ich inget vikt hur en ingenjör kan utnyttja kunskapen i framtiden» (”,,,,inget”,,,,)

10. Vilka delar av kursen var svåra?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ergonomi»0 0%
Människans kognitiva förmågor»1 7%
Stress och mental arbetsbelastning»0 0%
Gränssnittsutformning»0 0%
Risker och komplexa tekniska system»1 7%
Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar»2 14%
Metoder för datainsamling och analys»2 14%
Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli»2 14%
”,,,,inget”,,,,»8 57%

- se kommenter ovan» (”,,,,inget”,,,,)
- inte svårt, inte lätt, bara tråkigt» (”,,,,inget”,,,,)
- det har mest varit luddigt» (”,,,,inget”,,,,)
- Inget var vidare svårt!» ()

11. Vilka delar av kursen kändes relevanta?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ergonomi»9 64%
Människans kognitiva förmågor»9 64%
Stress och mental arbetsbelastning»7 50%
Gränssnittsutformning»9 64%
Risker och komplexa tekniska system»8 57%
Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar»9 64%
Metoder för datainsamling och analys»8 57%
Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli»8 57%
”,,,,inget”,,,,»2 14%

- Allt är viktigt och intressant men det blir för splittrat i kursen. För lite tid på varje moment. » (Ergonomi, Människans kognitiva förmågor, Stress och mental arbetsbelastning, Gränssnittsutformning, Risker och komplexa tekniska system, Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar, Metoder för datainsamling och analys, Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli)
- Inget var väl direkt orelevant.» (Ergonomi, Människans kognitiva förmågor, Stress och mental arbetsbelastning, Gränssnittsutformning, Risker och komplexa tekniska system, Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar, Metoder för datainsamling och analys, Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli)
- I felhandlings kapitlet anser jag att man lär ut fel teori!» (Ergonomi, Människans kognitiva förmågor, Stress och mental arbetsbelastning, Gränssnittsutformning, Risker och komplexa tekniska system, Metoder för datainsamling och analys, Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli)

12. Vilka delar av kursen kändes irrelevanta?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ergonomi»3 21%
Människans kognitiva förmågor»3 21%
Stress och mental arbetsbelastning»2 14%
Gränssnittsutformning»3 21%
Risker och komplexa tekniska system»4 28%
Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar»4 28%
Metoder för datainsamling och analys»4 28%
Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkli»3 21%
”,,,,inget”,,,,»8 57%

- I felhandlings kapitlet anser jag att man lär ut fel teori!» (Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar)


Föreläsningar

13. Hur stor har din närvaro på föreläsningar varit?

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»2 14%
25-50%»3 21%
50-75%»2 14%
>75%»7 50%

Genomsnitt: 3

- Eftersom OH från föreläsningarna fanns på nätet, så var det onödigt att gå på lektionerna.» (<25%)
- Det låg närvaro beroende på att folk antagligen kännde att de inte hjälpte så mycket för att klara inlupparna och projektarbetet (man kunde lika gärna läsa i pärmen)» (>75%)
- jag var på ALLA!!! I"M THE BEST MED ANDRA ORD! » (>75%)

14. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- De var inte jättebra. För många olika föreläsare och ämnen ledde till för mycket information och svårt att för överblick och struktur.»
- Jag tycker föreläsningarna kunde varit mer riktade mot inlämningsuppgifterna (till exempel diskutera igenom frågorna) och på så sätt underlätta dessa. Eftersom de hade blivit betydligt lättare då hade kanske även en tentamen varit motiverad.»
- jag tycker det var lite mycket av frasen "då ju"! annars var dem bra! speciellt den unga tjejens delar!»
- inte viktiga»
- Tråkiga. Området i sig är roligt, men under föreläsningarna upplevdes de som mycket tråkiga.»
- Jag tycker den manliga läraren var för dålig på att prata inför folk. Han var så dålig att det var svårt att koncentrera sig på vad han sa. Speciellt hans oändliga mängder -"då ju". Han bör inte undervisa innan han har fått kläm på sina oacceptabla problem. Annars va det bra jag va på de flesta föreläsningarna.»
- synd att så många uteblev....»

15. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- Mer anknutet till kurslitteraturen. Kurslitteraturen behöver förbättras. »
- att det är fel att göra fel!!!! inte rätt!!!»
- tillämpingsbara kunskaper istället för en massa forskar metoder»

16. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.28

17. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- Koppla sina praktiska erfaenheter till teori och vice versa. »
- Som sagt, hade gärna sett att föreläsningarna var mer riktade mot inlupparna.»
- slutat läsba»
- mer konkreta exempel om hur man designar bra gränssnitt»
- Varit mer inspirerande.»

18. Kommentarer på föreläsningarna

- dem var bra!»


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 3.64

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.21

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 30%
Lagom»4 30%
Hög»3 23%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.23

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 28%
Lagom»5 35%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.14


Inlämningsuppgifter

23. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

14 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»10 71%
Dåliga»3 21%
Mycket dåliga»1 7%

Genomsnitt: 2.35

- man lär sig genom att arbeta aktivt men det var dåligt (obefintlig) med respons och feed-back på inlämnade uppgifter. Man utvecklas inte i tackt med uppgifterna och kan förbättra sig. Dålig information om vad som krävs på uppgifter. Ingen information om när de beräknas återlämnas.» (Bra)
- Det var stressigt att hinna med alla! kanske kunde vara färre. Exempelvis kan uppgifter som ändå behandlas i projektet tas bort.» (Bra)
- De var rätt roliga.» (Bra)
- Han som jag skrev uppgifter med- pajade allt för mig... börde lämnas in allt individuellt» (Bra)
- För många små» (Dåliga)
- Jag tycker att vi borde fått våra resultat från omgång ett inann vi skrev omgång två!!!» (Mycket dåliga)


Projekt

24. Vad tyckte du om projektuppgiften?

14 svarande

Mycket dålig»1 7%
Dålig»2 14%
Bra»9 64%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.85

- Det var intressant men alldelles för svårt och tidskrävande. Behöver mer stöd från handledare. » (Bra)
- lite tung!» (Bra)
- kändes något upprepande att ta upp saker som behandlats i inlupparna. » (Bra)
- intressant» (Bra)


Kurslitteratur

25. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.28

26. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

14 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»6 42%
Dålig»7 50%
Mycket dålig»1 7%

Genomsnitt: 2.64

27. Kommentarer på kurslitteraturen

- Irrelevant. Det var bra att kursmaterial lånades ut men man borde få tillgång till en pärm var ev lägga ut det på hemsidan. kan bli lite knixigt att hiva runt på den delad pärm. Men framförallt behöver kursmaterialet göras mer lättöverskådligt och relevant. »
- Vissa delar var inte speciellt tydligt eller utförligt förklarade.»
- fanns ju knappt»
- På en av inlupparna tipsades det om att läsa några artiklar. Dessa kunde varit inkluderade i kurspärmen.»

28. Anser du att kurslitteraturen ska användas nästa år?

14 svarande

Ja»6 54%
Nej»5 45%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.45

- Måste göras om. Som det ser ut i dagsläget ger den ingenting. » (Nej)
- Får ju gärna komplettera med mer material.» (Vet ej)


Tid

29. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.07

30. Kommentarer på tiden

- För mycket inlämningsuppgifter. Projektarbetet tar mycket tid. »


Pedagogiskt pris

31. Anser du att någon föreläsare skall nomineras till pedagogiskt pris? Om Ja vem?

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.92

- Anna!» (Ja)


Handledning

32. Hur tycker du handledning under projektet varit?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dålig»2 14%
Godkänd»6 42%
Bra»1 7%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.64

- Väldigt knapp. Har inte fått särskilt mycket stöd eller vägledning utan fått klara sig själv. » (Dålig)
- Hanledaren vi hade kändes som hon inte var så speciellt duktig på vissa områden.» (Godkänd)


Examinationsform

33. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 2.78

34. Kommentarer på examinationsformen

- Måste få tillbaka inlämningsuppgifter löpande under kursens gång. Få tillbaka rapporten snabbare. har fortfarande inte fått något resultat från kursen.»
- Har inte 100% koll på målen»
- har fortfarande inte läst målen»
- lång tid innan resultat... väntar fortfarande! Det skulle vara en fördel att få delresultat från de första inlupparna snabbt efter att de lämnas in. på så sätt skulle kritiken kunna användas för ett bättre resultat på kommande inluppar och projektet. sedan förstår jag inte varför handledaren ska sätta betyg på rapporten. borde göras av någon annan!»
- inför tentor!!!!»

35. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, tentamen etc.)?

- Det är bra med inlämningsuppgifter och projektraport men de måste omorganiseras.»
- Förutom projekt och inluppar kan även en tentamen ges. Inlupparna bör göras 1 och 1. (Känns som att man skall vara 2 för att ni inte orkar på att rätta dubblet så många) Dessutom bör inte projetet väga 50%! Eftersom betyget skall vara individuellt väger ett sådant projet alldeles för mycket. 25% hade varit mer lagom.»
- jag föredrar tenta»
- nej, det var bra»
- ja! TENTOR!!»


Kursutvärdering/SNZ:

36. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- bättre framförhållning i informationsmejl»
- den är bra»
- fler steg än bra mycket bra dåligt och mycket dåligt. Ett steg till mellan dåligt o bra»


Kursbetyg

37. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Dåligt»3 21%
Godkänt»6 42%
Gott»2 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.5

38. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Analysmetoder och mänskliga faktorer. "Att det finns en användare, en människa bakom maskinerna." »
- rättning!!!!!!!!»
- inte mkt»
- Inte mycket.»
- Inlämningsuppgifterna»

39. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen, återlämning av uppgifter och projektarbete, tydligare struktur och kravsättning/målsättning»
- Göra kursen svårare.»
- kanske ska ha någon annan kursansvarig!»
- mer praktiska råd »
- Det mesta. Ändra upplägget på föreläsningarna. De var tråkiga och kändes omotiverade.»
- De behöver hitta på nåt nytt sätt att få folk att komma på lektionerna. Gör det hela mer intressant.»

40. Övriga kommentarer (OBS! Speciellt viktigt här om du har några funderingar som inte passar in i mallen för resten av enkäten)

- Rätta snabbare. Det har gått över 1 månad nu sedan vi lämnade in de sista inlupparna. Eftersom tentamensrättning borde ta max 3 veckor bör inte heller inlupparna ta mer än 3 veckor(speciellt eftersom ni verkar vara några stycken som rättar)»
- Säkert en kurs som förmedlar bra kunskap men den är för tråkig»
- se till att rätta uppgiftrna!!!!»
- de var långsamma med rättningen»


Kursutvärderingssystem från