ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Industriell produktion och organisation 2013, TEK440

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-03 - 2013-06-15
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»16 23%
Cirka 20 timmar»32 47%
Cirka 25 timmar»11 16%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.17

- mycket mer innan tenta och under caset» (Högst 15 timmar)
- Största delen av tiden gick till praktikfallet.» (Högst 15 timmar)
- Arbetsbelastningen har (för min del) varit mycket ojämn under perioden.» (Cirka 20 timmar)
- Sjukt mycket tid har lagts. Minst 4 ggr så mycket som på vanliga 7.5p kurser.» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för hög arbetsbelastning på 6.0 HP. Massvis av litteratur och uppgifter, samt tung inlämningsuppgift.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»1 1%
25%»7 10%
50%»6 8%
75%»19 28%
100%»34 50%

Genomsnitt: 4.16

- Genomgångarna har inte hjälpt till så mycket med att driva projektet framåt även om de varit intressanta. P.g.a. tidsbrist har föreläsningstid i största möjliga mån lagts till att arbeta med projektet.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 28%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»32 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 17%

Genomsnitt: 2.55

- Jag har sett dem men minns dem inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- vaga» (Målen är svåra att förstå)
- Har inte läst målen i kurs pm, men varje powerpoint slide har haft relativt tydliga mål» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt breda mål vad jag minns» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det finns kunskapsmål till varje föreläsning men efter att ha frågat föreläsaren om detta är vad man ska kunna så fick vi svaret att allt kan tenteras. Men det borde framgå tydligt vad man ska kunna och inte!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det blir lite flummigt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra mål! Skulle kunna vara lite mer utförliga då de är ganska fåordiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 88%
Nej, målen är för högt ställda»6 11%

Genomsnitt: 2.11

- ej läst» (?)
- men behöver specifiera och begränsa lite» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har lite svårt att svara på denna fråga då jag har gått ett industritekniskt gymnasium och därför har ganska mycket mer förkunskaper på området jämfört med många andra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»38 63%
Ja, i hög grad»18 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.33

- ej läst» (?)
- Extremt specifika och få frågor vilket innebar att tentan var en ren lottdragning. Eftersom frågorna mest gick ut på att man skulle memorerat in rätt punktlilstor, vilka det fanns extrema mängder av i kursinnehållet, och det är relativt få som sitter inne på fotografiskt minne. » (Nej, inte alls)
- Utformningen av tentan är alldeles för specifik! Frågorna borde inte handla om vad som står i texten utan kanske om hur man applicerar det som står! Som det är nu tvingas man lära sig kurslitteraturen utantill till tentan och sen glömmer man allt när den är över...» (Nej, inte alls)
- Frågorna kunde ställts mindre specifikt.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att små saker i slidsen blev stora frågor på tentan. Så att tentan inte examinerade hela kursen utan mest specifika saker.» (I viss utsträckning)
- Väldigt mycket fokus på de olika modellernas namn samt vem som gjort vilken modell, känns inte relevant för fortsatta studier samt arbete» (I viss utsträckning)
- Som vanligt med grupparbeten kan det hända att arbetsfördelningen leder till att alla i gruppen inte går igenom alla enskilda moment.» (I viss utsträckning)
- Kunde varit tydligare hur poängen på tentan var fördelade.» (I viss utsträckning)
- En tentafråga som baseras på ett specifikt kapitel i en 300-sidig bok tycker jag inte är en vettig fråga.» (I viss utsträckning)
- Då jag minns målen som breda så faller naturligt de flesta uppgifter in under målen» (I viss utsträckning)
- Tycker att det är fånigt när det frågas om en lista från någon slumpmässig sida i boken som inte hör till de huvudsakliga delarna i kursen. » (I viss utsträckning)
- Väldigt mycket utantill-kunskap, kändes som ytlig inlärning. Även om kursen mångt och mycket gav en bra förståelse för företagsorganisation så är stora delar bara rabblande av listor och ytligt inlärande som inte tillför något i det långa loppet. Detta borde gå att minimera i kursen och fokusera mer på problemlösning och hur kunskap kan användas. Inte bara säga vilket verktyg som skall appliceras på ett problem, utan hur det appliceras.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att frågorna på tentamen fokuserade mycket på olika listor, mer övergripande frågor hade känts mer givande att svara på.» (I viss utsträckning)
- Anser att vissa frågor både på duggan och tentan var lite för specifika. Att fråga efter vad som står under en specifik rubrik i kurslitteraturen är inget bra sätt att se om studenterna har lärt sig kursen.» (I viss utsträckning)
- man va tvungen att kunna allt i hela kusren!» (Ja, i hög grad)
- Ja, men det är inte bra att det är så få djupa och omfattande frågor, det vore bra med några längre och några kortare. Nu måste man kunna hela kursen även för att "bara" bli godkänd» (Ja, i hög grad)
- Examinationen omfattade dock alldeles för mycket material, kändes mer som vi läste 12 HP än 6 HP!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»27 40%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.73

- mycket prat, hade velat se en bättre tråd genom föreläsningarna» (Ganska liten)
- Intressant, men hjälper inte tillräckligt mycket med projektet för det skall vara värt att gå.» (Ganska liten)
- Linder sitter mest och svamlar nere vid katetern, man hinner inte skriva av något från powerpoint ej heller hinner man antecka det vitala i diskussionerna. Värdelöst, fullständigt värdelöst» (Ganska liten)
- Mer stödord till pdf:erna (förklaringar till varje slides)» (Ganska liten)
- Kan ibland vara svårt att hänga med på föreläsningarna då det kan vara lite enformig undervisning. Bildspelen skulle kunna göras mer konsekventa med samma typsnitt, placering av rubriker etc. Färger kan variera, men med försiktighet.» (Ganska liten)
- Väldigt mycket prat utan konkreta bilder eller text, vilket gör det mycket svårare att följa med under föreläsningen och väldigt svårt att anteckna.» (Ganska stor)
- Förhållandevis mycket egenstudier i denna kurs!» (Ganska stor)
- Intressanta föreläsningar. Det blir roligare när man märker att Jan verkligen tycker om ämnet, vill lära ut och är expert på området.» (Ganska stor)
- Praktikfallet var bra. » (Ganska stor)
- Jag tyckte om att man fick läsa olika författare och deras åsikter och jämför dem.» (Mycket stor)
- Bra upplägg och intressanta föreläsningar!» (Mycket stor)
- Jan är en mkt bra föreläsare!! :D» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»29 43%
Mycket stor»29 43%

Genomsnitt: 3.28

- The value model är en jobbig bok att läsa och det känns som att innehållet skulle kunna presenterats på ett enklare sätt.» (Ganska liten)
- Kompendiet var okej. Men boken gav inte mycket förutom till Caset» (Ganska liten)
- Många bra texter i kompendiet» (Ganska stor)
- I och med att man måste citera litteraturen för att undvika noll poäng på tentan känns kurslitteraturen rätt viktig» (Ganska stor)
- Tycker att kompendiet va givande. Rubenowitz däremot, han kan ha de.» (Ganska stor)
- primära källan faktiskt, tillsammans med PPT för Toyota delen» (Mycket stor)
- Instuderings frågorna var bra!!» (Mycket stor)
- Bra, och relevant kurslitteratur!» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Ganska dåligt»22 32%
Ganska bra»30 44%
Mycket bra»10 14%

Genomsnitt: 2.67

- Men för hundrade gången, uppträd som folk och använd pingpong. Ingenting fungerar via studentportalen, har ni märkt att det bara är I-kurserna som använder det sättet?» (Mycket dåligt)
- Snälla använd PingPong» (Mycket dåligt)
- Gillar inte att vi hade all information och material på studentportalen istället för på PingPong som vi är vana vid.» (Mycket dåligt)
- Ping Pong tack!» (Mycket dåligt)
- onödigt att inte använda pingpong» (Mycket dåligt)
- Mycket enklare med Ping-Pong» (Ganska dåligt)
- Bättre med pingpong» (Ganska dåligt)
- Hade uppskattat om man samlade samtliga kurshemsidor på ping-pong!» (Ganska dåligt)
- Det är helt enkelt bättre att ha alla kurser på samma ställe. (pingpong)» (Ganska dåligt)
- Använd pingpong som alla andra» (Ganska dåligt)
- PingPong>>>>Studentportalen» (Ganska dåligt)
- Byt till pingpong» (Ganska dåligt)
- Använd pingpong!» (Ganska dåligt)
- Vore bra om pingpong används istället. Mycket bättre för oss studenter, smidigare när det finns appar osv » (Ganska dåligt)
- Studentportalen är värdelös.» (Ganska dåligt)
- Tycker ping pong ska användas nästa år!» (Ganska dåligt)
- Tycker att det är smidigare att använda PingPong än Studentportalen som webbsida!» (Ganska dåligt)
- Att studieportalen användes istället för pingpong gjorde det mycket krångligare och sämre» (Ganska dåligt)
- Varför envisas med studieportalen istället för pingpong?!» (Ganska dåligt)
- Använd Ping Pong!» (Ganska dåligt)
- studieportalen?» (Ganska dåligt)
- Använd gärna pingpong istället för kurshemsida nästa år.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om föreläsnings-PPT hade kommit ut lite tidigare så att man kunde förbereda sig och ev. skriva ut i god tid.» (Ganska bra)
- Bra slides, men lite bökigt att hemsidan var via studentportalen och inte via pingpong.» (Ganska bra)
- VA KONSEKVENTA MED VILKA SIDOR CHALMERS ANVÄNDER! är väldigt trött på att ha tre olika kanaler med information. samla allt på samma ställe!» (Ganska bra)
- Fungerade, men bökigt med flera olika internetsidor!» (Ganska bra)
- jobbigt att hemsidan var på student portalen och inte på pingpong» (Ganska bra)
- Varför ligger det inte på Ping pong som alla andra kurser?» (Ganska bra)
- Skulle gärna se fler tentor med svar på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Jobbigt att få PIM med viktiga uppgifter när övrig info fås via mail. Dessutom har övriga kurser använt studentportalen så det är irriterande att behöva kolla båda varje dag.» (Ganska bra)
- Använd ping pong som alla andra:)» (Ganska bra)
- Jag tycker Ping pong är lättare att använda men annars har det varit bra! » (Ganska bra)
- Pingpong föredras.» (Ganska bra)
- Gå över till Ping-Pong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 12%
Ganska bra»23 35%
Mycket bra»12 18%
Har ej sökt hjälp»21 32%

Genomsnitt: 3.67

- I och med att avdelningen ligger en bit bort orkar jag inte gå dit och ställa frågor. Kanske borde införas frågestunder några dagar samt någon dag innan tentan.» (Ganska dåliga)
- Dålig bemanning på kontor och dålig placering av kontor » (Ganska dåliga)
- Bra i en början, men det blev ganska dålig stämning när man ställde frågor till Jan då jag liksom många andra upplevda att han hade en nedlåtande ton i samtalen.» (Ganska dåliga)
- Tycker att Jan Lindér kan lyssna mer på vilken fråga det är man faktiskt ställer och därmed också ge ett någorlunda hjälpsamt svar!» (Ganska bra)
- Hade varit bra med en extra handledning mot slutet.» (Ganska bra)
- Handledare har varit jättebra. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»47 70%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.76

- I ett projekt av denna storlek uppkommer vissa problem, men detta är naturligt.» (Ganska bra)
- Grupparbetet blev ibland lidande på grund av frånvaro hos andra medlemmar.» (Ganska bra)
- borde inte ha valberhet i grupperna, roligare och nyttigare att jobba med människor man inte känner sedan tidigare» (Mycket bra)
- Mycket diskussion! » (Mycket bra)
- Vilka exemplariska vänner man har» (Mycket bra)
- Det va kul att vi fick jobba i grupper!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»39 58%
Hög»22 32%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.41

- De som blev konsulter på redovisningen av praktikfallet fick nog lite för stor arbetsbörda.» (Lagom)
- Mindre i början och mer på slutet» (Lagom)
- Hujeda mig vilken ångestmaskin caset är. Lär man sig något? njaee, tveksam på det.» (Hög)
- Var tufft att ha caset samtidigt som IKOTkursen» (Hög)
- Caset tog väldigt mycket tid!» (Hög)
- Alldeles för få poäng i förhållande till arbetsbelastningen.» (För hög)
- Ni säger att det skall vara max 15 timmar/pers i veckan men sitter man 15 timmar i veckan med det så blir man inte godkänd. Arbetsbelastning på kursen tog för mycket tid och de andra parallella kurserna fick inte lika mycket uppmärksamhet vilket gjorde att det gick dåligt där istället. Man vill hellre klara IKOT som varar i 6 månader , hellre inte klara en 7.5 kurs som varar en läsperiod än att läsa en kurs igen i 6 månader. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»25 37%
Hög»26 38%
För hög»14 20%

Genomsnitt: 3.77

- Kan ej svara på det då jag inte läste IKOT kursen.» (Lagom)
- I slutet blev det snudd på för hög då denna kurs skulle examineras på både inlämning tenta och redovisning» (Hög)
- IKOT...» (Hög)
- Trots att de andra kurserna i LP4 varit relativt lätta har IKOTen gjort att man inte haft tid att plugga på dessa förrän de två sista veckorna, vilket medfört stress.» (För hög)
- Testa själva att jobba 13h per dag 7 dagar i veckan så får vi se om ni tycker att det är för mycket.» (För hög)
- IKOTen...» (För hög)
- Väldigt väldigt hög arbetsbelastning!» (För hög)
- IKOTen tog upp väldigt mycket tid så ekonomin och IPOn hamnade till en början i skymundan. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»5 7%
Godkänt»22 32%
Gott»29 43%
Mycket gott»9 13%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ser hellre att caset bettygssätts och en dugga på resten än att behöva lära sig punktlistor och sedan skövla två regnskogar papper på tentamen» (Mycket dåligt)
- Dels bör "fallet" rättas och skickas ut innan sista tentan. Tentorna » (Mycket dåligt)
- Kursen hade fått "mycket gott" om det inte var för de alldeles för specifika frågorna på tentan. Jag tycker att jag har koll på kursen, men har lärt mig övergripande och inte alla listor, och kunde knappt svara på en enda fråga.» (Dåligt)
- Synnerligen tråkig, svårbegriplig kurs. Många modeller och termer vi ska känna till som varken specificeras på föreläsning eller i kursmål, och luddigt i litteraturen. » (Dåligt)
- Vettigt innehåll, men för mycket olika namn på modeller och så.» (Godkänt)
- tentan var inte bra alls.» (Godkänt)
- Jätteintressant ämne, men tveksamt kursupplägg och utförande av det...» (Godkänt)
- Alldeles för stort fokus på vad enskilda forskare säger och jämförelse med dessa. Efterlyser mer egna argumentationer i kursen, som kursdeltagarna ska ha möjlighet till. » (Godkänt)
- Intressant kurs som kanske försöker pressa in lite väl mycket i dess innehåll. Produktionstekniker och ledarskap kan utvecklas (och ta större plats) till nästa år.» (Gott)
- Jättekul att arbeta i verkliga projekt.» (Gott)
- Innehållsmässigt mycket intressant!» (Gott)
- Det är en intressant kurs men det ger inte så mycket att behöva lära sig exakt varenda punkt om allt. Skulle ge mig mer användning i arbetslivet att ha ett mer övergripande perspektiv.» (Gott)
- Kul kurs! » (Mycket gott)
- En av de intressantaste kurserna jag har läst på chalmers, kan bero på att jag jobbat på olika ställen på skf innan dock. Tentans fokusering på memorering av listor drog ner helhetsintrycket något.» (Mycket gott)
- Jätteintressant ämne och väldigt kul kurs! Det var dock svårt att veta hur Jan ville att man skulle svara.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utvärderingen av grupparbetet blev bättre än väntat. »
- Redovisningen av praktikfallet i form av ett rollspel»
- Caset. »
- projektet»
- praktikfallet»
- Caset tycker jag var bra! Materialet på kurshemsidab var också bra!»
- Instuderings frågorna! »
- Sjukvårdsföreläsningen var väldigt bra, intressant och nyttig för förståelsen av den breda appöiceringsmöjligheterna för ämnet.»
- Praktikfallet»
- det fina vädret»
- Jan Lindér är en duktig föreläsare och Caset har potential att vara bra.»
- Föreläsaren, duggan och föreläsningen»
- Praktikfallet är bra. Det är nyttigt att tillämpa teorin på ett konkret exempel!»
- Caset är bra. Dock är man stressat pga IKOT»
- Caset»
- Tycker att duggan var bra!»
- vet ej»
- Duggan»
- Man lärde sig mycket på grupparbetet även om det var omfattande och tog mycket tid.»
- Kurslitteraturen och upplägget med praktikfall.»
- Direkt kontakt med företaget»
- Duggan, Pennfabriken (väldigt bra projekt där man lärde sig mkt), redovisning av kandidatgrupp och Jan.»
- Praktikfallet. Det var ett bra sätt att lära sig kursen.»
- Duggan var ett bra sätt att få en grund att stå på inför resten av kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre tillgång till gamla tentor»
- Dock bör möjligtvis rollerna ses om, då vissa grupper (som fick vara operatörer) inte hade mycket att bidra med under rollspelet. »
- Börja göra anteckningar på tavlan. Ta bort dom dåliga powerpointsen. »
- Rollspelet var oerhört löjligt och totalt överflödigt. »
- föreläsningarna»
- kanske inte behöver sista redovisningen. Det var mycket ändå»
- Man bör få tillbaka sitt case innan man slutar skolan. Ifall man får en retur måste det åtgärdas under sommaren vilket blir mycket mer omständigt än om man fortfarande hade träffats på daglig basis i skolan.»
- Tiden man har för att man kan en retur är dåligt.»
- Instuderingsfrågorna ger inte så mycket om man inte ens efter föreläsningarna får ut svar till dem.»
- Tentan, ska frågorna vara så specifika som de är måste de vara fler. Det fanns gott om tid till flera frågor under tentan. »
- caset bör lämnas in tidigare så att kompletteringarna inte trillar ner på mailen lagom till midsommar»
- Caset borde inte vara lika brett som innan. Kanske borde det vara färre problem att lösa så att det kan göras mer grundligt, ta mindre tid och tillåta mer analys med hjälp av kursmaterial»
- Grupparbetet är ettorna men stort arbete för att vara 1,5 p och bara G , sätt riktiga betyg. Rättning av arbetet är inte ok att få en retur på detta mitt i sommaren, vem skall fixa den då när alla är spridda över hela landet och har arbete att sköta?»
- Upplägget på tentan, jag tycker den är för svår jämfört med nivån på föreläsningarna»
- Mycket tydligare kursmål över allt vi ska känna till, inte dessa "övergripande" intetsägande vi haft nu.»
- Inför ping pong!»
- Att all information sker på Pingpong. Att det borde vara en bättre sammanfattningslektion eller repetitionslektion i slutet av kursen. Det fanns inga riktlinjer för vad man skulle kunna utan Jan sa att allt han sagt på föreläsningarna och allt material kan han tentera på. Då kan jag tycka att han borde lagt energi till att förbereda en repetitionsföreläsning. Jan borde också ha bättre föreläsningspowerpoint. Det var jätte svårt att repetera mha dem för de var obegripliga. Ingen röd tråd alls!!!»
- Jag tycker att det var för många i varje case-grupp. Sex personer som ska pussla ihop sitt schema när man har IKOT och andra grupparbeten är svårt. Man kan gå ut i förtid och säga att det är lämpligt att köra med IKOT-gruppen.»
- Jan Lindérs PowerPoint slides! Dessa uppfattades som väldigt röriga många gånger.»
- Praktikfallet/rollspelet bör vara i mindre grupper. Nu var det endast vissa som fick göra någonting, vi andra fick sitta och lyssna på dåligt förberedda personer som skulle försöka ha en debatt, vilket var långtråkigt och inte tillförde något.»
- Svar till tentafrågor och bättre material att arbeta med under lp:ns gång. »
- Mer ingående förklaringar till varje slide i pdf:arna, som används i föreläsningarna, (skriftligt). »
- Rollspelet kändes mer som en lek utan poäng. Jag lärde mig ingenting nytt utan det verkade mest att säga roliga saker än med innehåll. Tycker att man kunde ha skippat redovisningsdelen. »
-
- Bättre information om det tekniska kring problemet. Mindre/färre delinlämningar.»
- större fokus på inlämningsuppgiften »
- Ta upp ngt mer exempel på hur man försökt införa en ny organisation och hur det lyckats/misslyckats. Om det finns några nya trender inom arbetsorganisation vore det kul att veta mer om dem. Det vi gjorde halvklass borde göras i lite mindre grupper, då skulle fler våga prata och det skulle bli mer diskussion, nu var det mer påståenden och väldigt korta diskussioner.»
- Mindre fokus på smådetaljer som vad som står under vilken rubrik och vem som tycker vad. Mer fokus på helheten och det faktum att det finns olika synvinklar och vilka dessa är samt vad man själv anser mest lämpligt.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs! Kanske blir en I-master! »
- Må detta vara den sista flumkursen vi läser, jag ber er, man lär sig absolut ingenting om saker som är absolut meningslösa!!!»
- Jag tycker att jag kunde mer än vad jag hade möjlighet att visa på tentan. Kanske är fler men mindre frågor en väg att gå?»
- Kaizen!»
- tummen upp för Jan Lindér, bra föreläsare.»
- Bra tanke med kursen i övrigt. Nyttigt att se människan bakom arbetet och tekniken.»
- deadlinen till caset kan läggas tidigare, det tog inte så lång tid att göra och det är bara dumt att returen fås efter att skolan slutat binda ihop de olika områdena bättre på föreläsningarna för en bättre helhetsbild av hur allt hänger ihopa»
-
- Det råder en viss förvirring i hur tentan ska rättas. Duggan inför tentan rättades väldigt hårt. Det var tvunget att referera sina svar till kurslitteraturen och inga egna tolkningar eller snarlika formuleringar fick användas. De flesta jag talade med efter tentan har ingen aning om hur bra det gick för dem pga det. »
- Det känns väldigt omotiverat att nöta listor inför tentaplugget, personligen anser jag att det inte ger så mycket att kunna listorna till punkt och pricka därför tror jag att det är bättre att göra inlämningsuppgiften mer genomgående och ha mindre fokus på att plugga in listor till tenta. Det kan ge en djupare förståelse för "tänket".»
- Mkt intressant!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från