ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3, FSP011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-09
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 5 timmar»2 33%
Cirka 10 timmar»4 66%
Cirka 15 timmar!»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av läraktiviterna har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»3 50%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»2 40%

Genomsnitt: 3

- VI hade ingen examination.» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har seminarieupplägget varit för ditt lärande?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för ditt lärande?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 3.6


Integration med annan kurs

Kursen FSP011 integreras med separationsteknik 2 (KBT011).

9. Hur har du upplevt integrationen med projektet i KBT011?

Ett projektarbete genomfördes i KBT011 och FSP011 var uteslutande inriktad på det projektet

6 svarande

Gav inte så mycket, tog mest tid»1 16%
Fungerade inte bra - tillförde inget»0 0%
Fungerade väl - projektet blev bättre»4 66%
Fungerade mycket bra - lärde mig mycket i både kurserna»1 16%

Genomsnitt: 2.83

- Det var extremt tidskrävande att ha ett projekt och inlämningar, parallellt med att läsa inför tentamen och ha laborationer. Kursen teknisk kommunikation kräver mer än vad den ger poäng i... fortfarande. Alldeles för tidskrävande med tanke på hur många timmar man lade ner på informationssökning och att lägga upp ett färdigt arbete från början till slut. DOCK måste jag säga att projektet hjälpte mig att lära mig och lättare förstå separationstekniken. Så i det här fallet skulle jag vilja säga att min förståelse för sep.teknik blev bättre mha projektet och inte tvärtom.» (Fungerade väl - projektet blev bättre)

10. Hur fungerade administrationen av projektet?

Kommentera gärna aspekter som inlämningstider och tidsplan för hela projektet, antal uppgifter, svårighetsgrad, gruppindelning, bedömningsförfarandet samt återkoppling

- Tidsplanen var bra, men rätt mkt uppgifter/inlämningar för så pass lite poäng. Däremot var det väldigt trevligt att få välja själv vilka av dessa man ville bli betygsatt på.»
- allt var bra och man fick lära sig mycket. men tiden var knapp och mycket låg tätt inpå varandra. »
- Hade varit skönt att vara klar med hela projektet lite tidigare. Bra uppgifter dock svårt att hitta bra information. »


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 83%
Mycket bra»1 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Tyckte dock att vissa gjorde mer än andra i gruppen och som ändå tar åt sig av äran, och det har känts väldigt påfrestande.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»3 50%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 4.16

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»3 50%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 16%
Godkänt»2 33%
Gott»3 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Portfölj-konceptet, just att man får själv välja 4 av samtliga inlämningar, att bli betygsatt på.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske däremot dra ner på antalet uppgifet. Och framför allt att man får göra assessment sheet på en och samma grupp genom hela kursens gång, på så vis kan man följa gruppens "utveckling".»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från