ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Projekt D/E, DAT065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»3 50%
Minst 35 timmar»2 33%

Genomsnitt: 4.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»1 16%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 33%
100%»3 50%

Genomsnitt: 4

- Det har varit eget arbete» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 50%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 16%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»3 60%

Genomsnitt: 3.4

- Dåligt att ange %... Det är omöjligt att uppskatta på ett bra vis. Nedlagd tid? Vad man har lyckats få göra? Arbetsuppgifterna är olika så vissa saker tar längre tid.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»4 66%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 1.66

- Fanns ingen.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Fanns ingen.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»4 66%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 1.83

- Dålig/ingen information, redovisningsdatum sattes först EFTER att VI begärde att få veta när redovisning var... BORDE stå från första dag på HEMSIDA och läraren borde INFORMERA!» (Mycket dåligt)
- Har aldrig varit där.. eftersom vårat projekt var ett special fall fick vi göra majoriteten på egen hand. Där igenom har vi inte sett användningen i webbsidan, utdelat material etc.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt hjälp»1 16%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Svårt att säga eftersom man själv bestämt projektet..» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 66%
Hög»0 0%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 83%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 3.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen är bra för exjobb i framtiden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer information, ansvariga borde ta större ansvar.»
- Bättre introduktion av vad som skall hända. vi fick en 10 minuters instruktion sedan öppet för frågor.. frågor dyker inte upp efter 10 minuter av föreläsning.»
- Sättet att börja kursen på, det vi fick hör var i princip "Vilka ska göra hårvara?" och sen så var det 2-3 st och läraren sa jaha då kan ni andra gå. Ni kan prata med någon annan uppe på johanneberg. Tycker det skulle vara bra om man visste vem personen var det vi säga att han möjligen också var där eller att man fick veta det i förtid, då det är slöseri med tid för både stundter ock lärare om man inte behöver bara där.»

16. Övriga kommentarer

- kan vara bra att visa tidigare projekt, deras planering, arbetet i sig ge exempel.»


Kursutvärderingssystem från