ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra H10, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»5 6%
Cirka 20 timmar»27 37%
Cirka 25 timmar»11 15%
Cirka 30 timmar»19 26%
Minst 35 timmar»10 13%

Genomsnitt: 3.02

- Sista veckan innan tentan varje dag ca 5h» (Cirka 20 timmar)
- varierat från vecka till vecka» (Cirka 25 timmar)
- dock väldigt ojämt fördelat över tiden» (Cirka 30 timmar)
- Alla lektioner + någon timma i veckan.» (Minst 35 timmar)
- svårt å uppskatta men mycke vart de» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»18 25%
100%»52 72%

Genomsnitt: 4.68

- Har missat tre dagar tyvärr» (75%)
- sjuk upptagen resten» (75%)
- Jag var sjuk några veckor.» (75%)
- Missat 1 föreläsning, i övrigt har jag varit på alla föreläsningar och övningar» (100%)
- 80-90% för att vara exakt» (100%)
- Känns som man går miste om väldigt mycket om ma missar en föreläsning» (100%)
- 100% föreläsningar. 50% Övningar och SI» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 31%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 22%

Genomsnitt: 2.52

- /kommer inte ihåg vad som stod» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har förmodligen läst men kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har försökt att lära mig så mycket som möjligt och har därav valt att inte ens läsa vad som är kursens mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- När det är första kursen för nykomna till högskolan tycker jag att det är jätteviktigt att gå igenom PM, samt obligatoriska moment. Inte en enda gång under hela kursen sa föreläsaren (Raimond) att duggorna var obligatorisk och betygssättande!!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tyckte det var svårt att förstå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

55 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»51 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»18 29%
Ja, i hög grad»39 62%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.74

- Vissa delar som exempelvis projektion och spegling utelämnades helt.» (I viss utsträckning)
- jag vet ej resultat än» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»22 30%
Ganska stor»24 33%
Mycket stor»17 23%

Genomsnitt: 2.68

- Väldigt otydligt på föreläsningarna. Gått alldeles för fort igenom och inte följt planeringen. Flera viktiga moment i kapitlen har hoppats över och man har fått förlita sig mer på boken och bröders anteckningar än föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Reinmond är opedagogisk, han går för fort fram och drar slutsatser i sina genomgångar som långt ifrån alla hänger med i. Jag hörde från många håll att det var stor skillnad mellan Reimonds och Håkans pedagogiska förmåga så jag gick på en av Håkans föreläsningar. Skillnaden var enorm! Håkan är mer systematisk och har inte så bråttom i sina föreläsningar.» (Mycket liten)
- Har i princip inte förstått någonting av lärarens undervining. Främst för att han inte förklarar var han gör eller varför han gör en viss grej. Han börjar även göra tal och SEN teorin. Han pratar även väldigt tyst. Boken hjälpte mycket mer än föreläsningarna.» (Mycket liten)
- undervisningen har ej varit på ett pedagogiskt vis» (Mycket liten)
- Mer åt mycket liten än ganska stor » (Ganska liten)
- SI har varit bra! föreläsningarna med reimond skapade många frågetecken» (Ganska liten)
- lite väl högt tempo på föreläsningarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»29 40%
Mycket stor»32 44%

Genomsnitt: 3.26

- Inte köpt boken, knappt tittat i den. Har bara använt gamla duggor och tentor.» (Mycket liten)
- har knappt öppnat boken» (Mycket liten)
- tycker inte att talen i Håkans bok är för svåra i det avseendet att nästan alla tal har en "knorr" på sig som gör dem lite extra svåra. Det är därför svårt att jobba in en rutin på att lösa uppgifter » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»41 56%
Mycket bra»22 30%

Genomsnitt: 3.15

- För att komma till kusrhemsidan krävs 8 st klick. Det är alldeles för lång väg. chalmers.se-->jag vill bli student-->ublidningar-->utbildningar på grundnivå-->Mekatronik-->kursplan-->måste här alltid uppdatera för det fungerar inte som det ska-->algebra-->kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan kan inte ligga nere flera dagar innan en dugga så att man inte får tillgång till gamla duggor!» (Ganska dåligt)
- webbsida svårnådd» (Ganska bra)
- Det var lite snålt med info om t.ex. duggorna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»5 7%
Ganska dåliga»14 19%
Ganska bra»41 57%
Mycket bra»5 7%
Har ej sökt hjälp»6 8%

Genomsnitt: 2.9

- Hade gjärna sett att det var fler "räknetillfällen" eller SI-matte» (Ganska dåliga)
- en timma övning i veckan där Reimond sällan närvarade. På föreläsningarna kan man knappast ställa frågor medan Reimond kör sin monolog framme vid tavlan. Jag har fått mest hjälp av mina kurskamrater» (Ganska dåliga)
- Läraren på övningstillfällena tog så lång tid på sig till varje elev att man inte hann fråga så ymcket frågor.» (Ganska dåliga)
- På övningarna är det ganska hög ljudnivå och för många som behöver hjälp samtidigt. Bättre om det hade varit mindre övningsgrupper på övningarna.» (Ganska dåliga)
- Bra under övningarna » (Ganska bra)
- bra med övningsräkning» (Ganska bra)
- Ganska svårt att få hjälp vid övningarna, då vi var många studenter.» (Ganska bra)
- Behövde inte ställa så många frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»48 67%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.71

- en timma övning i veckan där Reimond sällan närvarade. På föreläsningarna kan man knappast ställa frågor medan Reimond kör sin monolog framme vid tavlan. Jag har fått mest hjälp av mina kurskamrater» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»33 45%
Hög»34 47%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.56

- Bra med duggor.» (Lagom)
- Kanske var det för högt men jag gillar att det är lite tempo också. Men som jag sagt tidigare. Gärna mer tillfällen då man kan få hjälp. SI och föreläsningarna har varit det bästa.» (Hög)
- Väldigt otydligt på föreläsningarna. Gått alldeles för fort igenom och inte följt planeringen. Flera viktiga moment i kapitlen har hoppats över och man har fått förlita sig mer på boken och bröders anteckningar än föreläsningarna.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»45 63%
Hög»22 30%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»6 8%
Godkänt»30 41%
Gott»25 34%
Mycket gott»8 11%

Genomsnitt: 3.4

- Väldigt otydligt på föreläsningarna. Gått alldeles för fort igenom och inte följt planeringen. Flera viktiga moment i kapitlen har hoppats över och man har fått förlita sig mer på boken och bröders anteckningar än föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Själva kursen och proven fungerar bra, medan undervisningen fungerar dåligt.» (Dåligt)
- Man fick inte rättvisa förutsättningar. De som hade Håkan visst att duggorna var betygsgivande, han förklarade hur kursen var upplagd och vad man skulle fokusera på. Ibland kändes det som om andra halvan famlade i mörkret ibland. Föreläsningar i sig var riktigt bra, men de la inte alltid fokus på rätt grejer. » (Godkänt)
- Jag har saknat någon som man enkelt kan fråga på raster och efter föreläsningar som kan ge bra svar. Detta är svårt när föreläsaren går iväg direkt efter föreläsningen och när föreläsaren själv inte har stenkoll på matten i kursen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Tyckte kursen fungerade bra»
- Boken var bra.»
- Kursmaterial etc»
- SI.»
- lektor och examinator»
- Den första duggan som inte hör till slutbetyget. Denna visar studenter hur stor kunskapsnivå de har!»
- Reimond! »
- Kurslitteraturen har varit bra.»
- tentorna och lösningarna på kurshemsidan. Dock borde lösningarna och lösningsgången vara korrekt. Är flera fel i tex svaren på duggorna och lösningsgångarna på tentorna»
- Boken tycker jag var bra. Övningarna och SI-matten var jättebra. »
- Reimond, den komplexa ungen :) och SI!»
- Behåll duggorna så man tvingas läsa och förstå teorin. Det hade jag mycket hjälp av i den övriga problemlösningen.»
- Duggor, håller uppe motivationen och man behöver inte känna att om man gör lite sämre ifrån sig på en del så är inte hela kursen körd.»
- Duggor»
- SI och räkneövningar»
- övningar i egen takt»
- Duggorna! De gör att man kommer igång med kursen och inte spar allt till sista sekund. Tycker det är bra att man behöver få godkänt åp duggorna då det gör att man pluggar mer. »
- När "alternativa" lösningar kom ut på hemsidan var mycket bra, detta gjorde att man kunde se vart nivån låg, på hur man skulle strukturera sina lösningar, inför duggorna hittade jag inga sådanna lösningar, så när jag skrev lösningar på duggorna som för mig var självklara så bedömdes de som ofullständiga och därmed onödigt poängavdrag för min del.»
- Boken och tiden som var avsatt för föreläsningar.»
- vet inte, det mesta.»
- Material på hemsidan»
- SI-tillfällen»
- kurslitteratur»
- Reimond.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Reimond är en härlig människa men han kunde vara lite mer bestämd om vilka beteckningar som gäller och liknande.»
- Öka på antalet SI-timmar eller liknande undervisning då man arbetar i grupper. Skulle gärna haft fler föreläsningstimmar också. Kanske två tillfällen då man repeterade hela boken lite snabbare inför tentamen.»
- Att läraren inte går igenom kapitel 6 och 7 innan vi har haft dugga på kapitel 4 och 5. Nu iår pluggade alla på kapitel 5 (stort kapitel) för att vi skulle ha dugga på det kapitel. Men då fick läraren igenom kapitel 6 och 7 »
- Mycket av studerandet har skett på eget initiativ. Har startat en egen SI grupp med ca 6 medlemmar, borde promoteras mer att studenter skall göra liknnade. »
- Undervisningen. Förfärlig»
- Lite lägre tempo allmänt i hela kursen. Och att läraren tar sig tid att svara på frågor»
- övnings tillfällena hade kunnat ligga lite lite tidigare så man inte har haft 3-4 föreläsningar innan den första övningen är utlagd.»
- Verkar vara väldigt ojämn kvalitet på föreläsarna, en grupp verkar ha mycket lättare att ta till sig informationen på föreläsningarna. Opedagogiskt för en grupp, lite orättvist. »
- Mer pedagogiska föreläsningar.»
- en aningen snällare vid rättning när det rör slarvfel»
- Man ska ha tillgång till fler gamla problemtentor och duggor!»
- Ett övningstillfälle till hade nog varit bra»
- Inte stressa ingenom kursen, går för snabbt fram. Svårt att hänga med.»
- Att gå igenom kursen tydligt och lungt. Inte hoppa över flera moment i boken så att man får tillbringa timmar i boken för att förstå vad och varför man vill göra som man gör.»
- Jag tycker att facit i boken bör kollas över. Det var ganska många fel. Även på gamla tentor som vi fick ut så stämde inte facit»
- ordinarie övningarna, ger ingenting jämfört med SI»
- Lägg in ett till övningstillfälle!!!»
- Schemalagda matteövningar är lysande då man inte hinner/kan få svar på eventuella frågor av föreläsaren. Gärna två övningstillfällen per grupp eller allafall mer än 1 lärare.»
- Föreläsarna borde kommunisera mer sinsemellan.»
- Reimond!»
- Ta bort de obligatoriska duggorna, och ersätt dem med duggor där man får ta med sig bonuspoäng till tentan.»
- dra ner den rasande farten på föreläsning (Reimond)»
- duggorna borde ändras så att man får poäng till tentan istället för att få godkänt eller inte.»
- pedagogiken»
- Byt föreläsare... Han bör även få tyst på klassen innan han börjar prata så man inte missar en halv uppgift. Han bör även skriva VAD uppgiften är innan han börjar räkna,»
- Tydligare förklaringar angående duggor och tentor osv, så att man har en klar bild om vad som är vad, och vad de olika sakerna innebär.»
- Mera tid tillsammans med läraren.»
- Kanske mer tydliga och pedagoiska föreläsningar»
- två övningstillfällen istället för ett»
- Mer övningar , samma föreläsare som författare av kursmaterialet.»
- lärare»
- Större samspel mellan examinator och föreläsare, om boken och examinatorn vill lösa uppgifter på ett sätt och tänker på det sättet borde examinatorn också använda sig av samma sätt och följa samma planering som examinatorn följer i sina klasser.»
- Annan bok.»

16. Övriga kommentarer

- Jag har läst matte på universitetsnivå innan, bland annat en linjär algebra-kurs.»
- Jag tyckte Reimond var riktigt bra, så en guldstjärna i kanten till honom! :)»
- Är nöjd med kursen och tycker min föreläsare Reimond gjorde ett mycket bra arbete, kunnig och skojfrisk som gjorde att man hängde med.»
- bra och relativt rolig kurs»


Kursutvärderingssystem från