ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Virtuell Produktion 2012, PPU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»6 35%
Cirka 25 timmar»7 41%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 52%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.47


Undervisning och kursadministration

3. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

17 svarande

Nej»2 11%
Delvis»2 11%
Ja»13 76%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.64

4. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.76

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.88

7. Hur mycket har studiet av kursboken bidragit till ditt lärande?

Kommentera huruvida kursboken duger om instuderingsfrågorna efter varje kapitel placeras rätt?

17 svarande

Mycket liten»9 52%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.64

8. Till hur stor hjälp har övrigt kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.17

9. Hur väl fungerade kursens hemsida i Pingpong, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%

Genomsnitt: 3.88

10. Inlärningsvärde på laborationerna?

17 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 11%
4 23%
7 41%
5 (högt inlärningsvärde)»4 23%

Genomsnitt: 4.76

11. Handledningstiden

Var den handledningstid som gavs vid labbar och övningar tillräcklig?

17 svarande

Ja»13 86%
Nej»2 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.13

12. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»3 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.81

13. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»14 82%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.82

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.7

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 94%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»10 58%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.82


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»3 17%
Gott»5 29%
Mycket gott»8 47%

Genomsnitt: 4.17

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

22. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från