ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Byggnad 1, ht 08, AHU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-16 - 2009-02-02
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Ulf Janson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1:

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna diskutera samspel mellan byggnadsdetaljer och byggnaders karaktär med utgångspunkt i fallstudier av nybyggda hus"? (Avser fallstudierna i kursens första del.)

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»33 68%
Mycket bra»12 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.18

- Svårt när arkitekterna inte kunde träffa oss förrän sista veckan. Bättre planerade möten med arkitektkontoren hade varit bra.» (Ganska bra)
- Besöket på kontoret gav väldigt mycket!» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna använda 3D-cad vid studier av byggnaders detaljutformning"?

47 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»23 48%
Mycket bra»14 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- Helt meningslöst att lära sig ett program som till och med läraren säger at man aldrig kommer att använda på kontoret i framtiden. ett program som dessutom fungerar dåligt, hänger sig, är långsamt, stänger av sig självt mitt under arbete osv osv. » (Mycket dåligt)
- Det gick men jag hade behövt mer hjälp under tiden. Nu undvek man bara det som var svårt istället för att lära sig någonting nytt.» (Mycket dåligt)
- Det är inte det bästa programmet för 3D-modulering helt enkelt. Skolans datorer krånglar mer än nödvändigt och man får göra om ritandet minst 3 ggr då det ofta inte hinner sparas förrän programmet crashar. Ha en snabbkurs i rhyno istället och lämna uttrymme för modulering i sketchup.» (Mycket dåligt)
- För lite tid för att lära sig programmet. För lite autoCAD-handledning under arbetets gång.» (Ganska dåligt)
- Längre kurstillfällen eller mer handledningstid önskas.» (Ganska dåligt)
- 3D-CAD är ett uselt program. Varför inte passa på att utbilda oss i Rhino som är ett renodlat 3D-program? » (Ganska dåligt)
- Alldeles för kort och för lite tid. » (Ganska dåligt)
- Vi skulle behöva mer vägledning i 3D autocad under kursens gång» (Ganska bra)
- Jag tycker att 3Dcad är ett dåligt verktyg för att redovisa detaljerna. Det viktiga är detaljerna inte att lägga ner alldeles för månag timmar på ett program som vi har fått lite undervisning i. Dessutom är det bättre att vi lär om 2d detaljer eftersom det är så verkligheten ser ut.» (Ganska bra)
- AutoCAD 3D är otympligt och svårt att lära sig.» (Ganska bra)
- Hade nog behövts mer cadhandledning på ritsalarna. på bestämda tider och fler än ett tillfälle under projektet» (Ganska bra)
- Jo alla kan nog använda 3D-CAD. MEN det är ett fantastiskt dåligt program. Alternativt alldeles för kort undervisning i programmet. Det som tog 20 minuter att göra i sketchup tog 20 timmar att göra i 3DCAD utan att överdriva allt för mycket.» (Ganska bra)
- Tyvärr fungerar ju inte programmet optimalt (med de låsningar och buggar som verkat uppstå på senaste tiden), vilket gjorde att vi frångick just det programmet i ett senare skede övergick till Rhinoceros, men grunderna i 3D-cad fick man med sig.» (Ganska bra)
- men...att sitta med ett program som man inte kan och som dessutom fungerar väldigt dåligt på skolans datorer väckte mycket frustration, dålig stämning, understimulans» (Ganska bra)
- hur användbart är 3D CAD sedan i arbetslivet?» (Ganska bra)
- är 3dcad verkligen ett relevant program?» (Ganska bra)
- Jag är väldigt tveksam till programvalet! Datorerna klarade inte av programmet och själva programmet kändes jätteklumpigt.» (Mycket bra)
- Ett kanske obekvämt program då det krånglar mycket men visst har man lärt sig de.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten genom detaljutformning kunna utveckla karaktären hos flerbostadshusen från kursen "Bostadens rum""?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»23 48%
Mycket bra»18 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- mer information om hur man utformar detaljer föt att få det uttryck man önskar» (Ganska dåligt)
- För mig personligen alltså, pga bristande engagemang.» (Ganska dåligt)
- Mycket fokus låg på det byggnadstekniska och kanske inte det som skulle upplevas arkitektoniskt.» (Ganska dåligt)
- Tyvärr upplevde jag att responsen/diskussioner kring vad en viss detaljs lösning, både under handledningen och kritiken var obefintlig. Den enda respons man fick var på det tekniska hållet och att det "gick bra vilket som" när man valde mellan olika lösningar som skiljde sig estetiskt. Ulf har varit tydlig med att uttrycket är det viktiga, men handledare och kritiker verkade enbart fokusera på det tekniska och att det skulle "fungera". Mer fokus på det estetiska! Det tekniska är bara en lösning som ska fungera, inte det primära!» (Ganska dåligt)
- Väldigt roligt att arbeta med detaljerna. Tyvärr var inte alla handledare lika insatta i konstruktionsfrågor och det blev mycket "chansande". Mittkritiken var otroligt seg och borde göras med powerpoint så att alla kan se ritningarna annars är det fullständigt slöseri med tid. Inte heller vår konstruktör kunde så mycket svara på frågor eller ge tips. Bra möte med matieralmänniskorna. Speciellt bra att man fick träffa två olika så man kunde jämnföra. För mycket tid till detaljstudierna, vi hade över en vecka över. Lite tunna föreläsningar om fönster, tak, etc. Mer konstruktion och lite mindre inspiration» (Ganska bra)
- skulle vilja haft ytrymme att lägg mer krut på den delen» (Ganska bra)
- lätt att bli fast i tekniska frågor och glömma utseendet» (Ganska bra)

4. Är lärandemålen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal? (10,5 hp)

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 9%
Ja, målen verkar rimliga»39 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.93

- Sex veckor för att utarbeta detaljerna var oändligt med tid. Trots alla tekiska problem man stött på, med datorproblem osv.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- förslag på förbättringar: fler delmål och mer kvalitetskontroller.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårt att bedöma, såklart. "ska kunna diskutera" - vad innebär det?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Själva 3-d cadden tog mycket tid från att istället göra fler detaljer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- kanske kunde man gjort mindre uppgifter på kortare tid, alltså flera uppgifter i kortare form under samma tid, öva sig förstå detaljer snarare än att producera bra bilder i ett trögt 3Dcad» (Ja, målen verkar rimliga)
- dock läggs väldigt mycket tid på lärandemål 2, att lära sig hantera programmet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- det är bra att man lägger sig på en något svårare nivå än man eg klarar av, då lär man sig mer» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har länkar till nätadresser, böcker och tidskrifter i A-biblioteket varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»18 38%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»7 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.51

- Hittade mycket på nätet på egen hand.» (Ganska liten)
- Har letat mycket på egen hand eller fått tips från klasskamrater.» (Ganska liten)
- Man har sökt och funnit mycket information på egen hand och det har fungerat bra.» (Ganska liten)
- handledarens tips har hjälpt desto mer» (Ganska liten)
- Jhonny har varit en klippa!» (Ganska liten)
- det var svårt att hitta i ama, tidskrifter i abibliotektet kändes inte direkt up to date. Det slutade med att man fick förlita sig på olika företags egna produktinformation och vad man hörde av handledare och andra man pratade med. Det hela resulterade lite i en karusell av åsikter om hur man skulle gå till väga, något förvirrande.. men det är kanske en viktig lärdom, att det inte finns något absolut rätt bara några helt fel sätt..» (Ganska liten)
- Väldigt mycket information om hur detaljer utformas har man fått söka sig till själv.» (Ganska stor)
- Främst nät-adresser i detta fallet.» (Ganska stor)
- Svårt att hitta information för sina speciella detaljer men genom att titta på ritningar och prata med kunniga personer löser sig det mesta» (Ganska stor)
- i huvudsak internet och olika produktsidor!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, etc?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»19 42%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.4

- I början av kursen (fallstudier) fungerade detta dåligt! Det var svårt att stämma möte med arkitektkontor (hade behövts tidigt) och därför kunde vår grupp inte börja med uppgiften och det blev onödig dötid. Mot inlämningen blev det däremot stressigt.» (Ganska bra)
- Bra, förutom när det kommer till Mihails kurser som man aldrig visste när och var de var. » (Mycket bra)
- Alltid föredömligt, Ulf! Planscherna vid ritsalarna är dessutom en guldgruva!» (Mycket bra)
- alltid väldigt snygga ulf!» (Mycket bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Byggnad 1

7. Anna Kadefors: BYGGPROCESSEN - AKTÖRER OCH RELATIONER

48 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»8 17%
Ganska bra»30 66%
Mycket bra»7 15%
Deltog inte»3

Genomsnitt: 2.97

- kändes lite inslängd. och halvtråkig.» (Ganska dålig)
- Kanske lite väl basic, hade velat ha mer information. » (Ganska bra)
- bra med lite grunder» (Ganska bra)
- Väldigt bra att få lite koll på hur saker fungerar. » (Mycket bra)
- sjuk» (Deltog inte)

8. Peter Lindblom: HUSBYGGNADSTEKNIK del B

48 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»5 11%
Ganska bra»24 54%
Mycket bra»14 31%
Deltog inte»4

Genomsnitt: 3.15

- ganska tråkig» (Ganska dålig)
- bra innehåll men varför har materialet från föreläsningarna (sk hand out slides från power point gissar jag) så otroligt liten text att den inte går att läsa» (Ganska bra)
- Lite luddigt...» (Ganska bra)
- bra med lite kött.» (Mycket bra)
- informativ och bra» (Mycket bra)

9. Magnus Rönnmark: GOLV

48 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 13%
Ganska bra»24 53%
Mycket bra»15 33%
Deltog inte»3

Genomsnitt: 3.2

- vet inte men det kändes som väldigt låg allmänbildningsnivå» (Ganska dålig)
- Lite väl mycket fokus på hur fantastiskt bra PVC är som material. » (Ganska bra)
- Kul med någon som är entusiasmerande, om än lite väl försäljaraktig.» (Ganska bra)
- engagerat och informativt. » (Mycket bra)

10. Ulf Janson: 3 föreläsningar: TAK, FÖNSTER, TRAPPOR

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»21 44%
Mycket bra»23 48%
Deltog inte i någon»1

Genomsnitt: 3.42

- förstår inte varför inte presentationen från dessa föreläsningar kan läggas ut på studieportalen» (Ganska bra)
- Fina bilder, skulle vilja ha lite mer konkret information.» (Ganska bra)
- Väldigt inspirerande,Kunde varit mera matnyttiga!Kändes lite basic. hade velat ha möjlighet att skriva ut planscherna. » (Ganska bra)
- viktigt- men kunde innehålla lite mer info. » (Ganska bra)
- måste ha mer inlevelse, » (Ganska bra)
- Riktigt bra föreläsningar. Kul och inspirerande. » (Mycket bra)
- Alltid roliga och intressanta föreläsningar! Man skulle ha fler som Ulf!» (Mycket bra)
- mycket inspiration» (Mycket bra)
- inspirerande» (Mycket bra)
- inspirerande!» (Mycket bra)

11. Stomdagarna 20-21 november (fyra stomsystem)

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»19 40%
Mycket bra»24 51%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.42

- Svårt att bilda sig en uppfattning, när föreläsarna föreläser subjektivt om sina material. Okritiskt och förvillande.» (Ganska dåliga)
- Hade velat haft mer tid med konstruktör.» (Ganska bra)
- När man väl valt system var det svårt att få objektiv information om man valt rätt eller inte. Väldigt säljande handledare.» (Ganska bra)
- lite svårt att vid handledningarna sedan få hjälp för vilket system man bör använda.» (Ganska bra)
- roligt att möta andra i branchen» (Ganska bra)
- Utdragna föreläsningar men mycket bra att få prata med dem om projekten» (Mycket bra)
- Bra att man fick möjlighet att prata med två olika representanter. » (Mycket bra)
- mycket informativt!» (Mycket bra)
- en hel del repetition dock . men jag upplevde det som positivt» (Mycket bra)
- värdefull utifrånkritik» (Mycket bra)
- alltid bäst med verkligehetsanknuten info» (Mycket bra)
- bra att få alla fyra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hjälp under kursens första del (fallstudierna)?

Peter i verkstaden, Stefano och Martin Ravnefjord stod under vissa tider till förfogande som hjälp att tolka ritningar till fallstudier. Hur stor hjälp var det?

48 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»15 31%
Ganska stor»16 33%
Mycket stor»12 25%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.06

- jag fick aldrig någon hjälp.» (Mycket liten)
- Sökte inte så mycket hjälp. dock var våra ritningar ganska dåliga och odetaljerade. » (Ganska liten)
- vi var många som slogs om möjligheterna att få ställa frågor» (Ganska liten)
- Det måste varit stressigt för Peter, Stefano och Martin. För ALLA ville ha hjälp samtidigt! Hjälpen/handledningen borde organiseras, så att inte den grupp som skriker högst får mest hjälp och vissa går utan.» (Ganska liten)
- Peter har dock varit till stor hjälp! Martin och Stefano var det värre med...igen, dålig tid för cad.» (Ganska liten)
- Klarade av det på egen hand.» (Ganska liten)
- fick aldrig tid med nån av dem. Martin Ravnefjord ? vem va det?» (Ganska liten)
- krävs mer hjälp på ritsalarna» (Ganska liten)
- Hade varit bättre om de hade haft schemalagd tid per ritsal, två timmar per ritsal eller så. Man fick springa runt och leta efter dem och ibland när man sa till att man ville ha hjälp glömde de bort en för det var så många som behövde hjälp.» (Ganska stor)
- peter är hjälpsam, bra att ha en sådan gubbe i huset» (Ganska stor)
- Var ofta och konsulterade Peter i verkstaden» (Mycket stor)
- Ritningarna från kontoret var mycket tydliga.» (Har ej sökt hjälp)
- kände inte till detta stöd» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp av ritsalshandledaren under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

48 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»23 47%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.29

- Väldigt dålig hjälp av ritsalshandledaren. Mycket möten, men kunskapen verkade inte finnas hos handledaren och vi kände att mötena inte gav oss någonting. Så möjligheterna till hjälp var bra, men fungerade tyvärr inte på rätt sätt. » (Mycket dåliga)
- Jag sitter i ritsal X och vår handledare var inte kompetent nog att hjälpa oss. Heller inte att söka upp hjälp och försöka besvara våra frågor. Jag upplever att det var väldigt stor skillnad på handledarna och detta gav stor skillnad på de olika ritsalarnas slutresultat. Vilket inte känns helt rättvist. Det var oerhört bra att vi hade stomdagarna, konsultationer med konstruktörer och mittkritik.. det hjälpte mycket, men inte ritsalshandledningen. » (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vi har haft NN som handledare. NN är väldigt hjälpvillig men vi har upplevt NN som otydlig och inte kunning på alla områden som krävs.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- vi var många som slogs om möjligheterna att få ställa frågor» (Ganska dåliga)
- hade behövt mer tekniskt kunniga handledare, hade varit bra med mer konstruktörer.» (Ganska dåliga)
- Mycket hjälpsam och har försökt få tag i material men har inte själv haft så stor kunskap om ämnet» (Ganska bra)
- Det var varierande nivå på handledarna. En del var rent av arkitekter som kunde inte hjälpa med vissa ovanliga lösningar.» (Ganska bra)
- Många frågor handlade om hur man skulle lösa en viss detalj, och ofta visste inte handledarna exakt hur man skulle göra, bra att ha handledning med konstruktörerna kanske och inte bara mittkritik? (kommer inte ihåg om det var bara mittkritik eller inte...)» (Ganska bra)
- Det var givande, vi hade tid så det räckte. Men det var svårt att få några raka svar. » (Ganska bra)
- Främst som stöd för att kunna gå vidare, men kanske inte i specifika frågeställningar kring en detalj.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt när handledaren i vårt fall var arkitekt och inte hade koll på allting. Lite väl mycket gissningslek. Hade varit mycket bättre att ha en konstruktör också som man kunde diskutera med och fråga. En del ritsalar hade handledare som var betydligt mer insatta i detta. » (Ganska bra)
- Möjligheten till handledning var ganska bra, men den gav kanske inte så mycket som man kunde önska.» (Ganska bra)
- NN kunde tyvärr inte så mycket.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra att vi fick så mycket tid. Lissie Rossing var mycket bra och väldigt engagerad. » (Mycket bra)
- Väldigt bra handledare hade vi, en kvinna, i ritsal 4.» (Mycket bra)
- Jonny (från Sweco)har varit den bästa handledaren någonsin, aldrig lärt mej så mycket av någon.» (Mycket bra)
- Johnny Lindeberg var strålande som handledare. Och mängden handledning var nog adekvat tilltagen. Samtidigt som man lätt kunde suttit en hel dag med honom för att verkligen diskutera igenom allt möjligt. Har hört att många andra inte alls var lika nöjda med sina handleadre tyvärr.» (Mycket bra)
- mycket hjälpsam och generös med tid. Svårt ibland att få konkreta tips.» (Mycket bra)
- Superbra Jonhny» (Mycket bra)
- väldigt mycket handledning den här kursen, bra!» (Mycket bra)
- jonny är grym» (Mycket bra)
- Bra att det ofta fanns tillgång till lärare. Jag gissar i och för sig att Peter i snickeriet hade mest besök.» (Mycket bra)

14. Hur fungerade samarbetet mellan dig och övriga studenter i den stora projektgruppen under fallstudierna?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»23 48%
Mycket bra»22 46%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42

- Som alltid i större grupper.» (Ganska dåligt)
- svårt när man har så olika kunskaper och skulle kunna hjälpa varandra, men inte kan kommunicera ordentligt pg.a. stress ect» (Ganska bra)
- Gruppen var aningen för stor enligt mig.» (Ganska bra)
- stor grupp» (Ganska bra)
- vi jobbade huvudsakligen var för sig med uppgiften. Besökte och diskuterade objektet gemensamt.» (Ganska bra)
- hur mycket kan man sammarbeta på en sån här uppgift är frågan?» (Ganska bra)
- förvånansvärt bra för att vara en så stor grupp. » (Ganska bra)
- Alltid svårt att få det och fungera perfekt när man är många men det funkar. Ett bra sätt att snabbt sätta sig in i ämnet. » (Ganska bra)
- Toppengrupp och fantastiskt kul att komma till Liljewalls arkitektkontor.» (Mycket bra)
- Funkade bra, men var bortrest så jag caddade på egen hand» (Vet ej)

15. Hur fungerade samarbetet mellan dig och övriga studenter i den lilla projektgruppen under detaljstudierna av flerbostadshuset?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»19 39%
Mycket bra»23 47%
Har arbetat ensam»1 2%

Genomsnitt: 3.39

- Helt okej. Alla är olika bra på datorerna. » (Ganska bra)
- Lite trist att man är fast i samma grupp under nästan en hel termin.» (Ganska bra)
- Men man blir trött på att jobba i grupp.» (Ganska bra)
- Över förväntan, vi ahar varit samstämda, om möjligt lite för samstämda om man sk aleta fel» (Mycket bra)
- vi fortsatte i samma grupp som föregående kurs. fungerar bra ihop. » (Mycket bra)
- Väldigt bra grupp!» (Mycket bra)
- nu var vi väl inkörda på varandra» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen under kursens första del (fallstudierna)?

48 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 10%
Lagom»40 83%
Hög»2 4%
För hög»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.89

- förutom att vi vissa fick sina ritningar och träffa arkitekterna alldeles för sent» (Lagom)

17. Hur var arbetsbelastningen under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

48 svarande

För låg»4 8%
Låg»6 12%
Lagom»25 53%
Hög»11 23%
För hög»1 2%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.97

- Tiden kunde gott minskas med en vecka.» (För låg)
- Lång kurs, kunde komprimerats, det blir ändå mycket att göra i slutet. Onödigt att lära sig ett program man inte kommer att använda i framtiden. » (För låg)
- Dock det var skönt att inte behöva jobba i skolan alla kvällar som är vanligt annars under projekttid.» (Låg)
- lite mkt tid kanske» (Låg)
- vi har haft lång tid på oss» (Låg)
- Bra att vi fick så mycket tid. Det blev inte lika stressigt som vid andra projektarbeten, behövde inte jobba dygnet runt hela tiden. Blev lite stressigt i slutet, men det beror mycket på var man själv väljer att lägga nivån. » (Lagom)
- själva arbetet i 3d cad tar otroligt och onödigt lång tid, programmet stänger av sig självt när man arbetar med för stora/innehållsrika detaljer. extremt frustrerande. hade vi haft en programvara som fungerat bra så hade vi haft gott om tid. Nu är det ett gränsfall, hade hellre lagt tid på att sätta mig in i fler detaljer, nu fick vi starkt begränsa oss till några få.» (Lagom)
- Man hade ganska gott om tid, men det behövdes eftersom det var en ganska komplex uppgift. Svårt att hitta svar ibland. » (Lagom)
- lite svårt att uppskatta, kursen kändes väldigt lång, men det tar mycket tid att rita i 3D.» (Lagom)
- allt handlar om hur mycket man engagerar sig» (Lagom)
- Hann klart i god tid, men det kändes andå stressigt och i efterhand ser man alltid småsaker som man hade velat ha längre tid på sig att fixa.» (Hög)
- Beror väl precis på vilken nivå man själv lägger sig på. Men vi hamnade i väldig tidspress och presentationen blev lidande.» (Hög)
- Intensivare upplägg i den senare delen och mindre abretsuppgift kanske. mellankritik var en bra grej.» (Hög)


Genomgångar och kritik

18. Fallstudieseminarierna 10 november

Hur pass givande var de genomgångar vi hade i A-salen 10 nov med fallstudieobjektens detaljutformning?

48 svarande

Gav inget»1 2%
Ganska lite givande»8 17%
Ganska givande»25 53%
Mycket givande»13 27%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.06

- för många på en gång...» (Ganska lite givande)
- Svårt att hinna sätta sig in i. » (Ganska lite givande)
- självklart varierande men i det stora hela intressant» (Ganska givande)
- Skulle ha kunnat lägga ut alla CADritningar gemensamt för att bygga upp ett bibliotek att referera till. » (Ganska givande)
- I fortsättningen anser jag att projektor och pdf skall vara obligatoriskt. Det är svårt att följa med när man ska kisa med ögonen på ett A3 som hängs upp på tavlan.» (Ganska givande)
- kanske inte använde mig så mycket av det i senare arbete men det var ändå kul att se de andras projekt» (Ganska givande)
- tror att de flesta känner sig mest motiverade av kortare uppgifter som är tydliga där man tar sig fram ganska snabbt» (Mycket givande)
- bra att se olika sätt att utföra samma uppgift» (Mycket givande)
- gav förståelse för vad vi skulle ägna oss åt resten av kursen. » (Mycket givande)

19. Mellankritiken 27-28 november

48 svarande

Gav inget»5 10%
Ganska lite givande»14 29%
Ganska givande»14 29%
Mycket givande»14 29%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 2.78

- såg inte vad de andra visade, stor grupp små papper. konstruktören visste inte mycket mer än handledaren» (Gav inget)
- mer go i kritikerna, utvecka och tipsa om alternativa byggnader som påminner om den vision man har» (Gav inget)
- Vi hade kunnat redovisa detaljerna med projektor. Nu var det svårt att ta del i andras detaljer när alla inte kunde se pappersritningarna.» (Ganska lite givande)
- Det var svårt att koncentrera sig en hel dag på ritningar som man inte vet någonting om. De som är uppe och redovisar pratar direkt med konsruktören och frågar "och det här, ser det bra ut?", och pekar på ett papper och man har ingen aning om vad de pratar om för man ser inte ordentligt/förstår inte ritningen. Hade varit bättre med en halvdag iså fall, med halva ritsalen. Det var mycket intressantare att höra allas projekt på kritiken för då hade man släppt sitt eget projekt och förstog tillräckligt för att veta vad folk pratade om.» (Ganska lite givande)
- Skulle vara bättre att genomföra med en grupp i taget, mer som en konsultation. Svårt att hänga med och få ut något av andra gruppers arbete.» (Ganska lite givande)
- Vår konstruktör sa att han inte hade jobbat på flera år och därför inte visste hur man gjorde vissa saker idag. Gick därifrån med fler frågor än när vi kom. » (Ganska lite givande)
- Hade varit bra att använda projektor så man hade kunnat se de andras projekt. » (Ganska lite givande)
- svårt att hänga med i de andras projekt då det var svårt att se ritningar som handledarna diskuterade kring» (Ganska lite givande)
- Blev väldigt långdraget, såg inte vad de andra hade gjort, hade varit bättre om man man hade fått en enskild handledartid, för alla grupper hade tusen frågor var.» (Ganska lite givande)
- hade hellre haft handledning av en konstruktör, det hade givit större behållning» (Ganska givande)
- Men det behövs att man har projektor om man ska hålla intresset upp hela dagen då det blev väldigt svårt att följa med som det var nu.» (Ganska givande)
- I fortsättningen anser jag att projektor och pdf skall vara obligatoriskt. Det är svårt att följa med när man ska kisa med ögonen på ett A3 som hängs upp på tavlan.» (Ganska givande)
- i allmänhet alltid bra med melankritik» (Ganska givande)
- Väldigt givande! Dock kändes det långrandigt och lite onödigt att sitta och lyssna på allas kritik. Förstår tanken med att man ska lära sig av varandra. Men upplägget på vår mittkritik var mer en diskussion mellan den kritiserade gruppen och konstruktören. De andra var inte så delaktiga. Man hade så mycket frågor att mittkritiken mer kändes som en handledning. Kanske borde den utformas mer så?» (Mycket givande)
- spännande att alla konstruktörer mf har sin egen lilla version av rätt och fel» (Mycket givande)
- bra avstamp för att komma framåt i projektet» (Mycket givande)
- Hela kursen krävde mycket hjälp utifrån. Mycket handledning eftersom de flesta saknar förkunskaper i ämnet. » (Mycket givande)

20. Konstruktionskonsultationen 10-12 december?

48 svarande

Gav inget»3 6%
Ganska lite givande»3 6%
Ganska givande»23 50%
Mycket givande»17 36%
Utnyttjade inte möjligheten»2

Genomsnitt: 3.17

- Det hade skett en dubbelboking av vår enda tid så vi fick 10 minuters konsultation. Dåligt!» (Gav inget)
- det kändes som att de som vi hade som skulle hjälpa oss ville göra reklam för sitt företags produkter eller de produkter de föredrog (t.ex. prefab eller inte prefab)» (Ganska lite givande)
- Vi hade massivträkonstruktion och konstruktören var inte så väldigt insatt, men hade i alla fall försökt att läsa in sig lite grann. » (Ganska lite givande)
- Hann inte få fulla svar på det vi undrade över.» (Ganska givande)
- bra men för kort stund» (Ganska givande)
- Svårt när de kommer från ett företag och vill sälja sitt koncept. » (Ganska givande)
- bättre när det bara var en grupp.» (Ganska givande)
- bra med kg!» (Ganska givande)
- Svårt att få tider» (Ganska givande)
- givande att få resonera kring olika system och möjligater» (Mycket givande)
- som sagt: verkligehetsanknytning ger mest! bra att få möjlighet att konsultera flera olika och jämföra. kanske fler tider till nästa år?» (Mycket givande)

21. Slutkritiken

Hur pass givande var slutkritiken 16 januari över flerbostadshusens detaljutformning?

48 svarande

Gav inget»3 6%
Ganska lite givande»10 21%
Ganska givande»17 36%
Mycket givande»16 34%
Deltog inte»2

Genomsnitt: 3

- inte heller här kom kritikerna med förslag och kritik. för mycket fokus på planer och vilket uttryck vi hade valt. tyvärr inte så mycket fokus på hur väl vi hade översatt uttrycket till detaljer, vilket vi förstod var syftet. Konstruktören sa i princip ingenting.» (Ganska lite givande)
- Eftersom kritikerna inte kunde så mycket om vårat valda stomsystem så gav det inte mig så mycket. » (Ganska lite givande)
- kom inte fram så mycket nytt» (Ganska lite givande)
- tycker inte kritikerna diskuterade "samspel mellan ariktektur och teknik" som utlovat.blev mer att de frågade om oklarheter och sen blev det inget mer, hade varit intressant med en analys från kritikerna om vilka förtjänster och brister vårt förslag hade» (Ganska lite givande)
- inga kommentarer, kritikerna måste vara mer insatta och driva projektet vidare» (Ganska lite givande)
- Kritikerna var ute och svävade ibland» (Ganska lite givande)
- Vår andra kritiker var helt värdelös. NN sade nästan ingenting och det lilla NN sade var oväsentligt.» (Ganska lite givande) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det var intressant och se andra lösningar och hur andra har arbetat.» (Ganska givande)
- kritiken väldigt fokusead på konstruktion och ingen koppling alls mellan detaljutformningen och det önskade uttrycket på husen. » (Ganska givande)
- Den ena kritikern sa knappt något under hela kritiken. För mycket fokus på våra hus istället för detaljerna i sig. » (Ganska givande)
- Kul att se hur olika folk hade gjort och kluriga lösningar, men återigen ett obefintligt fokus på estetiskt uttryck. När en elev kommenterade det fick man ändå ingen respons, utan de sa om och om igen att det var en teknisk genomgång. Synd! » (Ganska givande)
- Tyckte att man överlag missade det där med det arkitektoniska uttrycket som man skapar genom detaljutformningen och resonemang kring detta. Nu blev det väldigt mycket teknikaliteter. Vilket iofs också är viktigt att kunna.» (Ganska givande)
- jobbbigt att sitta i en så liten sal. kritikerna var lite väl lama. » (Ganska givande)
- de kom med ännu fler nya vinklar, sånt som ingen tidigare reagerat på, så det jag lärt mig bland annat, som jag sa tidigare, är vikten av att vara extra tydlig» (Ganska givande)
- Efter att ha gått igenom detaljerna så många gånger kändes det inte som man lärde sig jätte mycket nytt men det är alltid bra att ha ett avslut.» (Ganska givande)
- Johny gav väldigt relevant kritik. Han nämnde både det som vi hade gjort bra, och det som vi kunde förbättra eller eventuellt göra på ett annat sätt.» (Mycket givande)
- Viktigt att få kritik, men framför allt givande att se de andras lösningar.» (Mycket givande)
- Väldigt duktiga kritiker! Sympatiska och konstruktiva i sin kritik.» (Mycket givande)
- Intressant och lärorikt, och först nu förstår man tillräckligt för att greppa ritningarna på en gång och veta vad folk pratar om. Bra kritiker i ritsal 5» (Mycket givande)
- Visade sig vara mycket man ändrat som egentligen var rätt från början.» (Mycket givande)
- men hade kanske varit kul att ta del av projekt från andra ritsalar?» (Mycket givande)
- känns viktitgt att visa och se hurpass förståligt man har gjort sitt arbete» (Mycket givande)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»17 36%
Gott»21 44%
Mycket gott»8 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76

- har fått lite hjälp av handledaren som inte hade så mkt kunskap som han borde» (Godkänt)
- Men högre nivå på kursen alternativt kortare tid, och framförallt mer fokus på gestaltning!» (Godkänt)
- ok kurs, högre krav kan ställas» (Godkänt)
- har mest lärt mig autocad 3d, det är där den största delen av arbetstiden har legat.» (Godkänt)
- Känns som att man bara har lärt sig en liten, liten del på grund av att det finns så många olika detaljlösningar. Men bra att vi har nosat på det i alla fall =) » (Gott)
- Har lärt mig mycket om detaljutformning. » (Gott)
- 3D cad pogrammet har varit kämpigt och buggigt» (Gott)
- man lär sig mycket, men den är lite seg. framförallt är det 3D-caden som drar ner det. » (Gott)
- Förutom handledningen under detaljstudierna på flerbostadshuset.» (Mycket gott)
- Har lärt mig brutalt mycket!» (Mycket gott)
- jag hade Johny som handledare på projektet, vilket gav mig otroligt mycket. Han har verkligen lärt mig massor. Hoppas han kommer tillbaka som ritsalsassistent!» (Mycket gott)
- Jättekul att få fortsätta bygga på flerbostadshuset. Särskilt när jag hade så bra grupp» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket handledartid, mellankritik och konstruktörer. »
- detaljstudierna var jättespännande. konstruktionsdagarna»
- Fallstudierna var till extremt stor hjälp.»
- fallstudierna och besöket på arkitektkontoren och byggarbetsplatserna»
- Bra att vi fortsatt med flerbostadshuset!»
- Jonny! »
- Stomdagarna, mittkritiken och konstruktörhandledningen. Ulfs fina inspirationsföreläsningar. »
- Johny Lindeberg, Sweco»
- föresläsningarna»
- Jag tycker det mesta var bra. Ulfs föreläsningar är ju favoriter.»
- Möjligheten/Tiden att arbeta om fasaden/byggnaden var toppen. »
- Besöken på arkitektkontoren, konstruktionsdagarna.»
- Bra blandning av föreläsningar. »
- Ulfs föreläsningar och konstruktions- och stomkonsultationer.»
- Tycker att allt ska vara kvar som det var ungefär! »
- upplägget»
- mycket och bra handledning. Johny från SWECO var riktigt bra!»
- Stomdagarna var bra! Kul att höra representater från de olika företagen som säljer stomsystem.Generellt bra föreläsningar i hela kursen.»
- stomdagar och mittkritik och fallstudier»
- fallstudierna kändes givande, kanske särskilt för att vi var på studiebesök under byggnationen.»
- det mesta var bra. inget bör tas bort...»
- konsultationer och föreläsningar. johnny!»
- fallstudier och egen gestaltning, »
- Jhonny!»
- det mesta»
- konsultationerna, jonny»
- kursen»
- Uppdelning, att man har en lite lättare del först för att träna på detaljer och sen att man går över till själva bostadshuset där man får använda det man lärde sig i den första delen. Det var absolut användbart, en så kallad mjukstart! Och ritsalsassistenterna gjorde ett fantastiskt jobb, i alla fall han som vi hade, Johnny från Skanska, helt klart bäst!!»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer autocad hjälp. Mer förlsag på var man hittar bäst information och exempel på detaljer. Känns inte som att man hittar det bästa genom att söka på internet. Saknade ibland något som inte tillhörde ett företag. Det var svårt att se den bästa lösningen. Det gällde även när vi pratade med konstruktörerna, upplevde lite att de vill "sälja" den lösning som de representerade.»
- mer intensivt, högre tempo. handledare med mer konstruktionskunskaper»
- Jag tycker att mindre fokus bör läggas på 3d-ritningen och att 2d-ritningar bör finnas med i inlämningen.»
- att samtalet med konstruktören kommer tidigare än vad det gjorde i planeringen.»
- handledare med konstruktionskompetens»
- Byt bort Autocad 3D, det finns väl smidigare programm för det här. Fler möten med en kontruktör! Arkitekter är vana att hänvisa till K.»
- Som alltid så tycker jag att många föreläsningar är "onödiga" då de tar upp saker som redan nämnts i andra föreläsningar och dyl.»
- Mittkritikens upplägg. Se över handledarna.»
- handledarna!!!!»
- 3D CAD. Antingen något annat program eller bättre utbildning.»
- Mer handledning till cad.»
- Mellankritiken.»
- Fler konstruktörer som handledare. Alternativt tätare möten med konstruktör. »
- Inställningen bland handledare och kritiker samt kanske lite högre kompetens - det känns som att de var osäkra på samma saker som oss.»
- Kanske ännu mer föreläsningar av verksamma arkitekter - skulle jättegärna se att en person såsom Johnny Lindeberg kom och föreläste en hel dag om högt och lågt vad det gäller att uttrycka sig arkitektoniskt i detaljutformningen!!!»
- hjälp med konstruktionen och cad hjälp hela tiden. typ att någon gich runt på ritsalarna under projektiden som man kunde fråga.»
- mindre vikt vid 3D CAD presentatoner på kursens andra del. Jag tycker att 2D ritningar många gånger kan vara tydligare än sprängskisser. »
- Formen på mittkritiken. Gick inte att se nånting av de andras ritningar när hela ritsalen skulle luta sig över ett bord. Borde vara med projektor istället som på slutkritiken.»
- det borde ges möjlighet till mer övningbaserad data-CAD-undervisning.»
- mittkritiken, man måste kunna se de andras projekt för att kunna engagera sig.»
- finns det inget vettigt alternativ till 3D-cad? och måste vi verkligen kunna det? känns som om alla kontor ritar rdetaljer i 2d och de flesta har också lättare för att läsa sådana ritningar. även vi. »
- kanske skulle ha seminarium om olika väggtyper etc för att verkligen tränga in i hur man ska välja och använda. blev kanske att man bara fastnade för någon lösning utan att verkligen ifrågasätta»
- Endel förläsningar var lite sega, inte så hög kvalite»
- kanske mindre tid så att det blir mer kompakt, vet att det inte finns någon passande bok i ämnet, men det hade varit bra!»
- mer inlevelse, detaljer är en av de viktigaste och mest intressanta med arkitektur, man har en vision och ska uppnå det. det kom jag på själv,måste inspirera mer påvisa på andra byggnader»
- En sak som ibland kunde vara jobbig var om man fick dålig handledning. Om Handledaren har dåliga kunskaper gör det att man får göra om när en annan person några dagar senare säger något helt annat. Det ger lite förvirrad kunskap ibland. »
- kursens längd (kortare), fler konkreta uppgifter, uppdelade på flera delmål, en mycket hårdare kritik, med krav på kompletteringar.»
- Borde ha någon föreläsning om hur man utformar detaljlösningar, för ibaldn kändes det som att man satt där och hittade på egan lösningar.»

25. Övriga kommentarer

- Jag tycker det är mycket svårt att kommentera kursen på en skala mellan "mycket bra" och "mycket dåligt", som här. Därför att hur mycket och vad jag lär mig till största delen beror på hur intresserad och engagerad jag själv är. Själv har jag inte varit så engagerad och aktiv som jag i efterhand skulle ha önskat, och framför allt har jag varit ganska okritisk.»
- Svårt att ifrågasätta handledare/konstruktörer, vilket ledde till att vissa lösningar blev onödigt krångliga eller ändrades i onödan.»
- Peter i snickeriet har hjälpt oss väldigt mycket. »
- Jätteintressant kurs - just därför blir man lite upprörd när man inte får den respons eller att fokus ligger på något annat än det man uppfattar att kursen ska ge.»
- meeeeeeeeeer inlevelse gör det hela mer filosofiskt, material och detaljer bör vara underbart»
- I våran grupp(ritsal X) hade vi en kritiker som jag personligen tyckte kränkte oss, både min grupp och en annan i ritsalen genom att sitta och fnissa och skratta hånfullt åt våra lösningar, samt fällde hårda kommentarer. Efteråt kände jag mig kränkt, nedtryckt och utskrattad. Det är svårt att veta hur man ska reagera på detta. Kanske har jag missuppfattat NNs beteende, men oavsett vilket hände det inget komiskt, eller det finns inget komiskt i våra lösningar eller i konstruktion(enligt mig) och det kändes fel att NN satt och skrattade(oavsett om det var riktat /menat åt oss eller inte så måste en kritiker kunna sätta sig i de som presenterars situation, hur det känns när man presenterar något viktigt som man har kämpat med och som är seriöst och någon sittar och skrattar.) Det är minst lika oartigt att sitta och flina/fnittra som att prata eller ringa i mobilen när någon presenterar. Den andra kritikern, han var dock hård men pedagogisk, vilket var bra.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- NN sade knappt något på kritiken. jag ser hellre någon annan som kritiker.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från