ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-3 Sjötransport av kondenserade gaser, SJO126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»2 14%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 71%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 1.71

- Då kurspm inte var tillgänglig förens sista veckan missade jag att läsa den» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Har inte fått resultatet från tentan ännu så med risk för att säga för mycket... den var lurig som satan då man var tvungen att ha 80% men den känndes bra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.35

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3

- det tog lång tid innan materialet låg uppe på pingpong» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 28%
Lagom»8 57%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Examensarbetet ställer till det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»6 42%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs.» (Godkänt)
- Herr Neptun är ett geni. Lika trevlig och rolig som han är insatt och kunnig.» (Gott)
- Lite missnöjd med att det tog tid att få upp material på pingpong annars bra kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Herr Neptun. Han må ha fått betygen"självgod, högdragen och pompös" tidigare. vilket kanske stämmer till en viss del men han är det med glimten i ögat och har mycket bra föreläsningar. Mycket bra föreläsare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre lektionstider, (undvika fredag eftermiddag). Använda annan sal vid vanlig undervisning. Mer simulatorövningar»
- Kurs.pm borde ha funnits från dag 1.»
- Jag tyckte att cecilias del blev rätt tjötig... för att få läsa den här kursen var man tvungen att ha klarat av hennes tidigare kurs men endå var 95% av det hon gick igenom exakt samma som vi redan läst i den tidigare kursen»
- anpassa kursen lite mer för sjöingenjörer. men det är det redan tal om. »

16. Övriga kommentarer

- Bra lärare som gör det roligt att lyssna på föreläsningarna. För min del får han gärna vara pompös och självgod»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.85
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från