ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Design och kommunikation, fk, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»7 41%
Minst 35 timmar»5 29%

Genomsnitt: 3.88

- Det har varit många sena nätter med bilskissande och modellbygge.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 47%

Genomsnitt: 3.35

- Obl. moment som peer respons och självbedömn. var dåligt förklarade. Dess syfte och inlämningsdatums stod ej på Kurspm, men fortfarande ansågs som obl.» (Målen är svåra att förstå)
- Modellen för betygssättning är väldigt omfattande, och därmed svår att ta till sig. Dessutom finns det inga exempel på tidigare projekt, och vad för betyg de har fått. Någonstans verkar betygen ändå hamna på lärarens subjektiva värderingar utifrån vad som är "fint/fult".» (Målen är svåra att förstå)
- Det blev lite förvirrande när inte peer response delen skulle vara med längre och det ar varit svårt att veta hur genomarbetade och detaljerade skisser och modeller ska vara.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»13 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- hade förväntat mig en mer aktiv olle under redovisningen» (I viss utsträckning)
- Ingen examination förutom redovisning och rapport.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.88

- mest för att jag redan hade koll på de grejer som gicks igenom under lektionerna» (Ganska liten)
- Designdelen av kursen fungerade ganska bra, dock var antalet övningar med markers för få för att få grepp på det. Kommunikationsföreläsningarna var ganska bristande, främst vad gäller tydlighet hur projektrapporten skulle skrivas. Kopplingen mellan design- och kommunikations-delarna, som föreläsarna tummade mycket på, var inte så genomtänkt. T.ex. skulle man skriva en persona (som beskriver brukarprofilen) under kommunikationslektionerna, efter att man skulle ha gjort sina designval under designlektionerna. Personan ska helst göras innan konceptgenerering etc.. Såhär var det genom hela kursen, med olika moment. » (Ganska liten)
- Olles delar, med modellbyggandet och skissandet har varit väldigt hjälpsamt. Skrivdelen var också bra, men kan vara bättre. Peer response är bra, men var inte så organiserad i kursen.» (Ganska stor)
- Mer pass med Calle om hur man skriver själva rapporten och vad den ska innehålla vore bra! Klarare definition av rapporten tidigare i kursen behövs.» (Ganska stor)
- det var jättebra att ha genomgångar i markersrendering. Sedan hade jag gärna haft fler föreläsningar med Calle, han var inspirerande. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»10 58%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Då vi knappt haft någon litteratur eller material så har det inte påverkat. » (Mycket liten)
- Det hade varit önskat att få lite tips om bra internetsidor relevanta för bildesign. » (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.29

- Bra från Olles och Sarahs sida med hjälpmedel och hemuppgifter, mindre bra från Calles sida. Mer information och material behövs.» (Ganska bra)
- mycket bättre med oing pong än studentportalen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Ibland kunde lärarna försvinna » (Ganska dåliga)
- Svårt att få tag på under ej lektionstid och ibland var de inte ens kvar under hela lektionerna.» (Ganska dåliga)
- Det är självklart att Olle ska få ta kafferast! Men om de blir långa eller om han känner att det inte är nödvändig att komma tillbaka för att vi inte har några frågor just då, skulle det vara uppskattat att han meddelar att vi är välkomna upp till honom istället. » (Ganska bra)
- Bra gällande design, mindre bra gällande kommunikation och rapportskrivning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»4 23%

Genomsnitt: 3.94

- Få moment där man kunde samarbeta och hjälpas åt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»10 58%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.82

- Det var mitt eget fel att det blev mycket i slutet. » (Lagom)
- Det har varit väldigt stressigt de sista veckorna. » (Hög)
- På gränsen till för hög.» (Hög)
- Arbetsbelastningen hade kunnat vara mindre, så som jag har upplevt det var belastningen väldigt låg första halvan av perioden och betydligt högre senare delen. Det skulle nog vara bra om man kan sprida ut belastningen över hela perioden. Introducera rapporten tidigare, även om vi ska ta ansvar själva för att planera studierna, hade det underlättat om vi haft lite mer uppgifter rörande rapportdelen så att eleverna kommer igång med skrivningen tidigare.» (Hög)
- Hög, men bra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»5 29%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.76

- Jag upplevde att jag blev psykiskt utmattad. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»11 68%
Mycket gott»4 25%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det har varit riktigt kul att jobba med bildesign - ser bilar på ett helt nytt sätt nu. » (Gott)
- Kul projekt som vägde upp bristerna!» (Gott)
- Det har varit en väldigt intressant kurs och jag har lärt mig väldigt mycket. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- rapportundervisningen»
- Bra upplägg på kursen.»
- Att det var planerad lektionstid med "fritt arbete" och att man ändå kunde fråga Olle mycket.»
- Upplägget med både utvecklande av design och en beskrivande rapport.»
- Bildesignprojektet! Designlektioner och uppgifter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kraven behöver vara tydligare. Det hade varit bra med fler skiss genomgångar och uppgifter, gärna med markers.»
- lite tydligare instruktioner inför presentation etc.»
- kolla med volvo om dom kan sponsra med lera och bygg modellen i det istället för blåplasten»
- Jag kan rekommendera att introducera eleverna för lera istället för blåskum. Lera gör att arbetet tar mindre tid och slutresultatet blir mycket bättre.»
- Förtydliga varför peer respons och självbedömn. ska vara obl. moment och om det är så viktiga moment, skriv datum för deadline på kursPm»
- Kunna få mer hjälp med skrivdelen, fråga om råd. Göra mer tydligt vad self assessment-uppgiften gick ut på, förstår fortfarande inte vad det var eller varför den var så viktig.»
- Tidigare igång-kickning av rapportskrivningen. Att man kan lämna in rapporten för "rättning" lite under arbetets gång. Förtydliga vikten av självbedömningen. »
- Fler möjlighet till annat material än blåskum till modellen (ex lera från Volvo) till alla studenter. Mer TYDLIG information om alla uppgifter TiDIGT i kursen.»
- Design- och kommunikationsföreläsningarna borde överrensstämma bättre vad gällande olika moment längst projektets gång. Fördelaktigt hade varit om de som ville kunde arbeta i lera istället för blåskum dessutom.»
- Bättre struktur på hur vi som studenter ska lägga upp vårt arbete och kanske inte jobba med blåskum..»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.18
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från