ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


test2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-29 - 2010-03-29
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Eric Björklund»


Allmänt

1. Vilken är Din arbetsbefattning?

-

2. Hur länge har Du arbetat inom PU?

-

3. På vilken nivå bedriver ni Er verksamhet?

0 svarande

Regionalt»0 0%
Nationellt»0 0%
Internationellt»0 0%

Genomsnitt: 0

4. Hur länge har Ert företag existerat?

1 svarande

0 -10 år»0 0%
10 - 20 år»0 0%
20 - 50 år»0 0%
50 eller längre»1 100%

Genomsnitt: 4

5. Hur många anställda har Er PU-avdelning?

6. Vilken bransch tillhör Ni?

0 svarande

IT»0 0%
Tillverkningsindustri»0 0%
Konsult»0 0%
Energi»0 0%
Medicin»0 0%
Övrigt»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Är Ni ledande inom Er marknad?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


Organisation

Följande frågor avser organisationen inom Er PU-avdelning

8. Vilken av följande filosofier tillämpar Ni?

0 svarande

Lean»0 0%
Sex Sigma»0 0%
Kaizen»0 0%
SCRUM»0 0%
TQM»0 0%
Annan»0 0%
Tillämpar ingen»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Vad var målet med att införa denna filosofi?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Struktur»0 0%
Miljöperspektiv»0 0%
Förbättra organisation»0 0%
Ökad kundförtroende»0 0%
Förbättra kvalitén»0 0%
Högre effektivitet»0 0%
Annat»0 0%

10. Har Ni genomfört några organisatoriska förändringar de senaste:

0 svarande

Året»0 0%
3 åren»0 0%
5 åren»0 0%
Nej»0 0%
Omorganisering pågår»0 0%

Genomsnitt: 0

11. Vad var målet med den organisatoriska förändringen?

12. I vilken grad gav förändringen resultat i form av förbättrad effektivitet?

1=Nej, inte alls
10=Ja, mycket

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 0


PU-processen

För att ge tydligare förståelse till kommande frågor, definierar vi en generell PU-process enligt följande:

Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion

13. I vilken utsträckning sker Er PU i projektform?

1=Aldrig i projektform
10=Alltid i projektform

1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Till hur stor del består Era projekt av vidareutveckling?

1=Nyutveckling
10=Vidareutveckling

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 0

15. Hur styrd är Er PU-process

1=Kreativ
10=Styrd

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 0

16. Beskriv de delmoment Er PU-process består av:

Exempelvis:
Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion

17. Vilket av dessa delmoment lägger Ni mest resurser på?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion/Design»0 0%
Modell/Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%
Annan enligt egen modell»0 0%

18. Dessa resurser i form av:

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Tid»0 0%
Kapital»0 0%
Personal»0 0%
Annat»0 0%

19. Vilket delmoment av Er PU-process anser ni vara viktigast?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion/Design»0 0%
Modell/Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Makrnadintroduktion»0 0%
Annan enligt egen modell»0 0%

20. I vilket delmoment upplever Ni att majoriteten av projekt läggs ned?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion/Design»0 0%
Modell/Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%
Läggs aldrig ned»0 0%

21. Hur tillgänglig är dokumentationen av kasserade projekt?

1=Svårtillgänglig
10=Lättillgänglig

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 0

22. Vilket delmoment av Er PU-process anser Ni vara den största flaskhalsen?

0 svarande

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion/Design»0 0%
Modell/Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%
Annan enligt egen modell»0 0%

Genomsnitt: 0

23. Vilket av följande beskriver bäst Era typer av metoder?

Metoder avser stöd och hjälpmedel inom PU

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Etablerade och dokumenterade metoder»0 0%
Egenutvecklade metoder»0 0%
Inköpta metoder»0 0%
Använder oss inte av metoder»0 0%

24. Hur finns dessa metoder dokumenterade?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handböcker»0 0%
Mallar»0 0%
Används vid utbildning»0 0%
Ej nedskrivna»0 0%

25. Hur identifierar Ni majoriteten av Era flaskhalser?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Personal»0 0%
Kapital»0 0%
Metoder»0 0%
Organisatoriska faktorer»0 0%
Lagkrav»0 0%
Disponering av projekt»0 0%
Bristande kommunikation»0 0%
Bristande dokumentation»0 0%
Annat»0 0%

26. Vilka åtgärder vidtar Ni för att reducera dessa flaskhalsar?


Effektivisering

27. Vad innebär effektivisering för Er?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Minskade kostnader»0 0%
Minskad tidsåtgång»0 0%
Högre kvalitet»0 0%
Bevarande av kompetenser och erfarenhet»0 0%
Annat»0 0%

28. Vid effektivisering, vilka av följande områden skulle satsa på?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

IT-verktyg»0 0%
Metoder»0 0%
Förändra organisationen»0 0%
Rutiner för att förenkla ofta förekommande arbetsuppgifter»0 0%
Kompetensutveckling»0 0%
Annat»0 0%

29. I vilken utsträckning använder ni Er av IT-verktyg för att effektivisera Er PU-process?

1=Lite
10=Mycket

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
10»0 0%

Genomsnitt: 0

30. Vilken typ av programvaror använder Ni?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kommersiella»0 0%
Skräddarsydda»0 0%
Kostnadsfria (Freeware)»0 0%
Inga»0 0%

31. Jobbar Ni aktivt med att bevara kompetenser och erfarenheter inom Ert företag?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 0

32. Vilka mål har Ni med Er PU-effektivisering?

33. Vilka utmaningar identifierar Ni med PU-arbetet

34. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från