ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från idé till färdig byggnad, 2010, AFT105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-26 - 2010-09-08
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 90%
Kontaktperson: peter lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

- göra arkitekt- och byggritningar,
- redovisa hur den praktiska byggprocessen går till,
- visa förmåga att omsätta kunskap om detaljens betydelse.

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»13 72%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.61

- Mer handledningstid hade varit bra då de ger en mest kött på benen i hur detaljerna utförs samt mer utbildning i ritning. Vad som skall skrivas i text till vilken ritning etc.» (Ganska bra)
- trä» (Mycket bra)
- Jag har lärt mig mycket som jag trodde att jag redan kunnde.» (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

18 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»13 76%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.11

- Vi hann med i tid både med ritningar och modell. Men om vi haft mer tid kunde vi varit mer noggranna och kanske experimenterat mer i detaljerna. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Men delkurserna borde motsvara tid spenderad bättre. dvs rita i CAD juniveckorna och modellbyggandet augustiveckorna. Nu är fördelningen skev och stämmer inte riktigt överens med delkursernas tidfördelning» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det är en krävande kurs men det är bra.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

4. Handledning under kursen. Hur fungerade den?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 3.16

- Mycket bra. Intressant med tre handledare, har aldrig varit med om det tidigare men det var helt ok. Bra att få höra olika åsikter om lösningar. Lite kort tid, vi drog över varje gång » (Mycket stor)

5. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»11 61%

Genomsnitt: 3.61

- Lite sena besked om ändringar kanske.» (Ganska bra)
- Bra i stort. Det enda jag har att invända på är att informationen om när den sista kursdelen skulle starta, alltså v 32. Så att man kan planera sommaren.» (Ganska bra)


Föreläsning och genomgång

6. Litet trähus - Konstruktion och genomförande?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.37

7. Konstruktionberäkning - Genomförande?

16 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»12 75%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.12

- Missade den» (?)
- deltog ej» (?)
- Jag skulle nog behöva en till omgång. Kanske att vi skulle göra en del räkneexempel på egen hand.» (Ganska bra)

8. Vilka byggregler gäller för 15 kvm?

17 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 17%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.23

- beror nog på att jag missade tillfället» (Ganska dålig)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Speciellt i snickeriet, toppen» (Mycket bra)
- Hade ibland önskat större tillgänglighet till hjälp utanför utsatta handledningstider, dvs att kunna komma med en snabb, enstaka fråga lite oftare» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 16%
Mycket gott»15 83%

Genomsnitt: 4.83

- Allt är jättebra förutom att kursen är alldeles för kort i förhållande till den arbetsinsats som krävs, inte en enda av kursdeltagarna var klara med allt i tid trots många timmars kvällarbete. Några av oss tjuvkopplade de maskiner som gick med ström så att de fungerade även på kvällen, eftersom vi var stressade och ville bli klara, och det är ju givetvis inte bra att det står trötta och stressade elever och jobbar med maskiner sent på kvällen. Ta åt er av den kritiken. Det är bara en tidsfråga innan det sker en allvarligare olycka. Öka antalet veckor till kursen eller minska omfånget av det material som ska lämnas in.» (Gott)
- Är mycket nöjd med kursen. Har lärt mig massor» (Mycket gott)
- Väldigt lärorik kurs.» (Mycket gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt!»
- Tycker kursen är bra som den är, hela upplägget.»
- allmänt kaffe.»
- Alla lärare. Tack Peter, Nice, Stefano, Tabita »
- den tidiga informationen om att designen inte var prio ett under denna kurs. Detta gjorde att det var möjligt att genomföra kursen utan allt för mycket stress.»
- I princip allt»
- Antal handledningstillfällen är mycket bra, om möjligt skulle det vara bra att förlänga det sista något mer, man hinner aldrig riktigt igenom allt.»
- Mängden och frekvensen av genomgångar samt bra lärartäthet och -stöd»
- Allting»
- att rita riktiga bygglovshandlingar borde vara obligatoriskt inom utbildningen! jag känner mig mycket trygg på praktik tack vare detta»
- Att bygga modellerna under så lång tid som vi fick.»
- Den direkta möjligheten att ställa frågor o bolla problem med kunniga lärare. Möjligheten att hålla till i snickeriet.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske något del moment där man disskuterar "småhus", vad det kan vara o s v. Ibörjan av kursen»
- »
- jag vet inte om kritikerna var helt insatta i kursens upplägg och syfte. Det kändes lite som att de hade förväntat sig mer design trots att vi bara haft nån dag till de tidiga designskedena.»
- Möjligtvis att konstruktionsberäkningen var lite overkill - det var tillräckligt omfång ändå.»
- Jag tyckte det var lite konstigt att slutkritiken nästan enbart byggde på arkitektoniska aspekter, då dessa inte kändes särskilt prioriterade under resten av kursen. Vi uppmuntrades ju mer eller mindre att klara av idéfasen så snabbt som möjligt för att "komma igång med ritningarna". Den arkitektoniska biten borde prioriteras mer under skissfas och arbetets gång, och kritik av genomförande, process, detaljer osv borde också ingå i slutkritiken.»
- Göra kursen obligatorisk »
- poängfördelningen»
- en dag till för konstruktionsberäkning»
- Kursen borde vara obligatorisk för alla arkitektstudenter. Lite mer expertis på friggebodsbestämmelser.»

13. Övriga kommentarer

- jag är, trots idel positiva omdömen genom tidigare studiekamrater, positivt mycket förvånad över hur bra denna kurs är för arkitektstudenter.»
- Det hade varit bra med några fler handledningar»
- Kursen borde införas som obligatorisk i årskurs 2. I grundutbildningen alltså. Det är väldigt bra att först rita detaljer och sedan genomföra dem i praktiken. Det är långt mer pedagogiskt än att bara lära sig något i teorin. Det hade också varit bra om fler kurser i grundutbildningen använde sig av snickeriet som är en sådan stor tillgång på skolan. Varför inte använda den oftare? Jag tror att det är viktigt att komma nära materialen, känna på dem och förstå hantverket för att kunna rita och bli en duktig arkitekt. Tack»
- Bra och kunniga lärare.»
- Konstruktionsberäkning samt materialberäkning föll lite mellan stolarna. Vore bra om man kunde klarat av det tidigare.»
- En mycket fin kurs, som är väloljad och inkörd. Behaglig kurstakt och bra lärarstöd. En av få kurser i dagens arktitektutbildning som ger så direkt övning i kärnkunskaperna. Tack för denna tiden. En utökad kurs där 1:1-bygge utövas är ju MYCKET önskvärd, eftersom det borde vara en obligatorisk del i utbildningen. Pengafråga givetvis, men högst aktuell.»


Kursutvärderingssystem från