ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-20 - 2010-06-04
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»13 27%
Cirka 20 timmar»13 27%
Cirka 25 timmar»10 20%
Cirka 30 timmar»9 18%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.5

- Denna kurs kräver ett stort mått koncentration, så arbetsbelastningen är högre än arbetstiden indikerar.» (Högst 15 timmar)
- Styrtekniken tog mycket tid. Likaså Cortègen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»10 20%
100%»36 75%

Genomsnitt: 4.7

- Alla föreläsningar, men bara några övningar.» (75%)
- Missade lite pga cortège» (75%)
- Alla föreläsningar, inga övningar.» (100%)
- Deltog i alla föreläsningar utom typ 2. Det var det värt.» (100%)
- Missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»40 85%

Genomsnitt: 3.72

- Håkan gick igenom kursplan och kursmål första föreläsningen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»44 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Jag tycker att den här förkursen på 3.5 poäng har varit till vis del till nytta även här. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 13%
Ja, i hög grad»26 57%
Vet ej/har inte examinerats än»13 28%

Genomsnitt: 3.15

- Dock några svårare bevis som uteblev.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»14 29%
Mycket stor»34 70%

Genomsnitt: 3.7

- Genomgångarna har varit tydliga och bra men har delvis känts överdrivet noggranna. Den tionde gången man löser en variant av samma typ av ekvation är det okej att göra de återkommande delarna lite mindre noggrant...» (Ganska stor)
- Mindes en del av kursen från basåret och hade anteckningar därifrån att komplettera med vilket hjälpte en del.» (Ganska stor)
- Förutom när vi gick genom bevis, då hängde jag mindre med» (Mycket stor)
- Håkan är metodisk i sin undervisning och är kung på att sudda tavlor!» (Mycket stor)
- Håkan Blomqvist är den i särklass bästa föreläsare vi haft under Läsår 1 på elektro, och det är ett väldigt bra betyg med tanke på att vi haft föreläsare som Lars-Erik Arnebrink, Bill Karlström etc. Han är nogrann , gör sina exempel metodiskt steg för steg. Och ger oss alltid efter föreläsningen uppgifter som han tycker är bra.» (Mycket stor)
- Håkan Blomqvist är en briljant föreläsare och pedagog. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»12 25%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.66

- inte använt boken så jättemycket. Håkan gav ofta ut hemuppgifter och de löste man till största delen m.h.a anteckningarna» (Ganska liten)
- boken under Del A av kursen var mycket bra, under Del B var boken betydligt sämmre» (Ganska liten)
- Boken var inte så bra» (Ganska liten)
- kurslitteraturen har endast används för div räkneuppgifter, ej för inlärning då den är ganska svårförstådd.» (Ganska liten)
- Jag tycker över lag att läroboken har varit bra och kunna för det mesta följa det som vi har gått igenom under förläsingar. Dock så anser jag att första delen av lärboken som vi inte beröde i denna kurs skulle kunna tas bort för att får ner priset något på boken. » (Ganska stor)
- De uppgifter man fick varje vecka matchade den genomgångna undervisningen. Att Håkan dessutom avslutade varje föreläsning med rekommenderade hemuppgifter bidrog till att man förstod saker bättre då man övade extra på det man just gått igenom.» (Ganska stor)
- Det känns som att föreläsaren saknar förtroende för kurslitteraturen. Detta ledde till att boken och kursen i övrigt kändes som två separata saker. Det måste gå att få tag i litteratur som föreläsaren tycker är vettig.» (Ganska stor)
- Lars Westerlunds bok, Matematisk analys är oerhört opedagogisk.Men Håkan Blomqvists bok,Analysens grunder har varit till oerhört stor hjälp!» (Mycket stor)
- I mitt personliga tycke gillade jag ej boken vi hade, men det är väl en smaksak. Hade desto mer nytta av examinator Håkans utdelade hemuppgifter som skedde veckovis.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»25 53%

Genomsnitt: 3.4

- Kurshemsidan har ju haft visa problem så det har väll fungera så där dåligt. Dock så har läraren pga det haft en del lösbland av de uppgifter som har varit ute på nätet och inte tillgäligt.» (Ganska dåligt)
- det var nåt serverproblem, funkar nog bra egentligen.» (Ganska dåligt)
- Ibland försvann utlagda duggor strax innan duggatillfället vilket kunde bli kritiskt om man tappat bort sitt exemplar från föreläsningen.» (Ganska bra)
- server strul» (Ganska bra)
- Dock hade servern gått sönder en vecka så att man ej kunde komma åt allt material.» (Ganska bra)
- Ett tag kunde man inte fåtag på matrialet pga dom inte hade flyttat det till rätt server» (Ganska bra)
- lite problem med att material på sidan inte gick att nå ibland» (Ganska bra)
- Vi fick ett papper med uppgifter varje vecka. Mycket bra!» (Mycket bra)
- veckouppgifter och övningsduggor! Om ändå alla kurser hade detta, oerhört lärorikt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»22 45%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.66

- Jag går data, och på våra övningar kom ca.10 st från elektro. Så man hann inte ställa alla sina frågor. » (Ganska dåliga)
- På varan övningar var det många där sim inte var från data, antagligen för att dom inte ville gå upp på morgonen eller för att dom tyckte att dom behövde mer hjälp och tog upp våran tid vilket inte var så bra.» (Ganska dåliga)
- Vill klaga på att det på alla övningstillfällen för data så var det alltid överfullt med elektrostudentet.» (Ganska bra)
- Ibland fick man vänta en längre tid innan man fick hjälp av hjälpläraren, men i huvudsak fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Man fick klara svar när man bad Håkan om hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 23%
Mycket bra»30 65%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.71

- Man sitter ofta och räknar samma tal tillsammans och jämför kontinuerligt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»18 38%
Hög»24 51%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.65

- Dock anser jag att de duggorna vi har haft, dock där anser jag att man inte bör ta med de saker man gick igenom som man bara förläsingen innan gick igenom.» (Lagom)
- Kursen var inte så belastande eftersom man kunde disponera sin egen tid. Däremot framåt slutet gick vi igenom mycket nytt så det blev mycket på en o samma gång.» (Lagom)
- Stundtals har arbetsbelastningen varit mycket hög.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 39%
Hög»24 50%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.64

- Det var en bra blandning att läsa Styrteknik parallellt med Ma. Analysen. Styrteknik krävde inte lika mycket arbete efter schemalagd tid som analysen gjorde vilket gjorde att arbets belastningen inte blev för hög.» (Lagom)
- Den var hög, men inte för hög.» (Hög)
- Data ingenjörerna hade bärkraftig resurs användning parallellt, vi hade inlämning och fördjupnings arbeten som i princip var rapporter. Medan elekro hade bara rapport inlämning (ej tenta) i sin parallella kurs. Vi hade ca 50% högre arbetsbelastning under samma lp.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 19%
Gott»29 61%
Mycket gott»9 19%

Genomsnitt: 4

- Jag förstår varför vi måste gå genom bevisen och lära oss dem till tentan men jag tycker dom gör kursen extra jobbig» (Gott)
- Svår kurs, men det var väntat.» (Gott)
- Läraren var klar och tydlig i sin undervisning.» (Gott)
- Mycket bra att kursen var splittad på två läsperioder.» (Mycket gott)
- Håkan Blomqvist är en mycket skicklig föreläsare, utan en föreläsare i hans nivå hade jag nog inte klarat kursen, allvarligt menat.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan Blomqvist!»
- Läroboken»
- Bevara Håkan i alla evighet. »
- De papper med uppgifter som delades ut nästa vecka och de rekommenderade hemuppgifterna.»
- Håkan Blomqvists bok, analysens grunder och Håkan Blomqvist som föreläsare!»
- Håkan!»
- Håkan Blomqvist. Även systemet med duggor är väldigt bra! Övningstillfällen.»
- Håkan Blomqvist»
- HÅKAN BLOMQVIST»
- duggorna»
- Håkan Blomqvist.»
- duggor och hemuppgifter! Och håkan, fruktansvärt bra föreläsare i matematik.»
- Samma lärare och hjälplärare.»
- Duktig föreläsare som håller sig till schemat.»
- Mängden duggor, mycket bra som tvingar en att plugga lite extra.»
- Läraren»
- Håkan Blomqvist!»
- Jag Tror ni kan ändra lite kurslitteraturen så att båda leden A och B kan ha samma kurslitterat.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningsduggor som läggs ut får gärna ha facit med. Inte nödvändigtvis fullständiga lösningar, men bara det slutgilltiga svaret. I övrigt var det lite för trångt för alla klasserna att sitta i Alfa under föreläsningarna. Vissa fick sitta på golvet ibland.»
- Boken under Del 2 av kursen»
- matematisk analys del A var för grundläggande. svårighetsgraden kan gott ökas ett par snäpp.»
- Byt bok! Helt värdelös! »
- genomgång av gammal tenta.»
- Lars Westerlunds bok matematisk analys, I en variabel!»
- Vissa grejer som kom på tentan var svåra att öva på, främst när man fick ett fysikaliskt problem som man skulle bearbeta. Det hade varit bra om det fanns flera sådana på veckoövningspappren. Tycker även att frågorna på tentan/duggorna ofta är svårare än de i boken.»
- Kan försöka placera duggorna på någon annan dag än måndagar. Är lite trist att var 3:e helg (lite överdrivet) under två perioder (Del A och B) sitta och nöta inför prov. Kan åtminstone vara någon annan dag i veckan då de 2 dagarna före dugga/tenta alltid blir "obligatoriskt" hårdplugg. Övningstillfällena hade nog gjort mer nytta om de inte hade legat placerade på morgonen. Blev ofta att det togs en sovmorgon istället för att senare under dagen räkna istället, vilket inte alltid skedde. »
- Att håkan för skriva kurslitteraturen, dvs undervisa från sin egna bok.»
- ifall han hade haft en egen kurslitteratur istället för Lars Westerlund»
- Byt kurslitteratur. Halva häftet användes inte ens, trots att vi betalat för det.»
- Boken. Jag har inte lust att betala för en bok jag redan har (Kursboken i matematisk analys A har samma innehåll som första delen i kursboken för del B). Lars matematikbok faller även i bitar efter någon vecka p.g.a. dåligt lim. »
- inte Håkan Blomqvist.»
- En annan lärobok? Jag föredrog anteckningar från föreläsningarna framför boken. »
- Mindre betoning på att lära sig saker utantill, särskilt att lära sig definitioner känns ganska onödigt. Istället kunde man lägga mer tid på att till exempel förstå differentialekvationer från verkligheten.»
- Fler övningsledare.»
- Byt kurslitteratur»
- kanske någon alternativ kurslitteratur.»

16. Övriga kommentarer

- Det som våran lärare skulle kunna försöka tänka på att ibland anser jag att han är övertydligt, men visligen är det bra för de elever som inte alltid har lätt och hänga med vad som händer. »
- Ta bort första delkursen och sätt in någon mer givande kurs. Har man läst gymnasiematten ska man kunna det som gås igenom redan. »
- Lite fult att sälja en bok separat till första delen av kursen när det sen visar sig att så gott som allt som stod i den ändå stod i Westerlunds bok.»
- Kurslitteraturen för den senare delen av kursen håller god kvalité litteraturmässigt, liksom den innan, dock så är den senare väldigt dåligt fysiskt med en rygg som går sönder första dagarna av användning för majoriteten. Detta är beklagande dåligt för en så dyr bok (350 kr). Dessutom vill jag ha en fin bok att kunna konsultera i framtiden, för tex repetition, då är en bok med lösa sidor fruktansvärt dåligt... vi lever just nu i 2010 böcker i hyfsad kvalité borde inte vara något problem. Kanske fel ställe att skriva detta, ska kanske ta det vidare eftersom detta gäller fler ämnen.»


Kursutvärderingssystem från